Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I ustny przetarg
wartość: 63000
termin składania ofert: 16 listopada 2012  23:59
wynik postępowania: archiwum 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu Gminie Zawieś Wielka

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/15/2012
wartość: nie przekracza kwoty określonej w art.11 pkt8 ustawy PZP
termin składania ofert: 15 października 2012  10:00
wynik postępowania: Akceptując propozycję komisji przetargowej wybrano w dniu 23.10.2012r. ofertę Banku Spółdzielczego w Toruniu ul. Lelewela 33 na udzielenie kredytu Gminie Zławieś Wielka w wysokości 1.052.723,00 zł za cenę brutto 437.920,40 zł. Słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 40/100 Za kryterium cena w/w oferta otrzymała 100,00 pkt. W postępowaniu przetargowym ofertę złożyły banki: 1. Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Toruniu ul. Chełmińska 28, który za kryterium cena otrzymał 95,38 pkt. 2. Getin Noble Bank S.A. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 39 ,który za kryterium cena otrzymał 91,82 pkt. Zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 28.10.2012 roku.  

zamówienie na:

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej:

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: VI ustny przetarg
wartość: 74980
termin składania ofert: 24 sierpnia 2012  15:00
wynik postępowania: archiwum 

zamówienie na:

Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Zławieś Wielka.

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/14/2012
wartość: nie przekracza kwoty określonej w art 11 pkt 8 Ustawy PZP
termin składania ofert: 31 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 2.08.2012r. wybrano ofertę Biura Godezji i Terenów Rolnych ul. Szafranowa 12, 87-100 Toruń na bieżącą obsługę geodezyjną gminy Zławieś Wielka za cenę brutto 130023,30zł. Za kryterium cena ww. oferta otrzymała 100pkt. Informuję, że w przetargu ofertę złożyły firmy: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DAHLTA" 87-100 TOruń ul. Armii Ludowej 40-42, która za kryterium cena otrzymała 81,43 pkt. 2. GEO-ARCH ul. Raszei 4a/94 87-100 Toruń, która za kryterium cena otrzymała 76,89 pkt. W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 12.08.2012r. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: V ustny przetarg
wartość: 74980 zł
termin składania ofert: 13 lipca 2012  23:59
wynik postępowania: archiwum 

zamówienie na:

Dostawę gruzu betonowego mielonego

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/13/2012
wartość: nie przekracza kwoty określonej w art 18 pkt 8 Ustawy PZP
termin składania ofert: 29 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: Akceptując propozycję komisji przetargowej wybrano w dniu 2.07.2012r. ofertę Firmy - Usługowej TRANSKOP Grzegorz Drozdowski, Zławieś Mała, ul. Sosnowa 1 na dostawę gruzu betonowego w ilości 3000 ton za cenę 88560,00 z VAT. słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych Za kryterium cena ww.oferta otrzymała 100,00 punktów Informuję, że w przetargu ofert złożyły firmy: 1.Produkcja-Handel-Usługi „MAR-POL” ul. Koniuchy 21A/43, która za kryterium ceny otrzymała 82,75 punktów. W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 7.07.2012 r.  

zamówienie na:

budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzęczkowo oraz wodociągowej w miejscowości Łążyn

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/9/2012
wartość: nie przekracza kwoty określonych w art. 11 pkt 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 17 maja 2012  10:00
wynik postępowania: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 21.05.2012r. wybrano ofertę Zakładu Usługowo Handlowo Produkcyjnego „Hydro-Met” 87-600 Lipno ul. Ogrodowa 11 na Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzęczkowo oraz sieci wodociągowej w miejscowości Łążyn za cenę 171 758, 50 zł z Vat. W/w wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę. Za kryterium cena w/w oferta otrzymała 100,00 pkt. W przetargu oferty złożyły firmy: 1. ROLLSTIC Toruń sp. z o.o. ul. Wschodnia 34 87-100 Toruń, która za kryterium cena otrzymała 83,95 pkt. 2. MAX – INSTAL Jarosław Woźniak 87-100 Toruń ul. Widok 13/18 który za kryterium ceny otrzymał 71,61 pkt. 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „ GLOB” sp. z o.o. 85-437 Bydgoszcz ul. Wróblowa 23 które za kryterium cena otrzymała 57,61 pkt. W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 31 maj 2012.  

zamówienie na:

budowę łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami szkoły podstawowej w miejscowości Przysiek

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/7/2012
wartość: nie przekracza kwoty określonej w art. 8 pkt 11 ustawy PZP
termin składania ofert: 20 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w dniu 10.05.2012r. akceptując propozycję komisji przetargowej wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Jacek Jakubczak ul. Powalisza 2/39, 85-791 Bydgoszcz na budowę łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami Szkoły Podstawowej w miejscowości Przysiek za cenę 414392,75 zł z Vat. Słownie: czterysta czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy. W/w wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę. Za kryterium cena otrzymał 100,00 pkt Informuję, że w przetargu ofertę złożyły firmy: 1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe SOWI sp. Z O.O. , 87-100 Toruń ul. M.Skłodowskiej-Curie 83A, które za kryterium cena otrzymało 88,63 pkt. W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienie publicznego w terminie po 20.05.2012r. 

zamówienie na:

na sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Wójt Gminy Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: III ustny przetarg
wartość: -
termin składania ofert: 18 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: treść rozstrzygnięcia w załączniku 

zamówienie na:

wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/6/2012
wartość: nie przekracza kwoty określonej w artykule 11 pkt. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 3 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: Gmina Zławieś Wielka informuje, że w dniu 12.04.2012r. w przetargu wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „DROBUD” sp. Jawna ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka o pow. 4000m2 za cenę 64058,40 z VAT. Słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy. Za kryterium cena w/w oferta otrzymała 100,00 pkt W przetargu ofertę złożyły firmy: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR – DAR” Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo, które za kryterium cena otrzymało 95,03 pkt 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. Z o.o. , 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 8, które za kryterium cena otrzymało 81,37 pkt W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 22.04.2012r.  

zamówienie na:

zbycie nieruchomości położonej w Złejwsi Wielkiej - działka nr 232

zamawiający: Wójt Gminy Zławieś Wielka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: I ustny przetarg
wartość: 960442
termin składania ofert: 1 marca 2012  10:00
wynik postępowania: działka została sprzedana 

zamówienie na:

wykonanie sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Mała

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/4/2012
wartość: nie przekracza wartości zawartych w art 11 pkt. 8 ust pzp
termin składania ofert: 23 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: Akceptując propozycję komisji przetargowej wybrano ofertę frimy OMEGA” Sp. Z o.o. ul. Topolowa 36 Zławieś Mała na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zławieś Małą za cenę 91063,17 z VAT.Słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i siedemnaście groszy. W/w wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę. Za kryterium cena oferta otrzymała 100,00 pkt. Informuję że w przetargu ofertę złożyły firmy: 1. F.H.U KOP-MASZ Sierakowo 20, 87-410 Kowalewo Pom. Które za kryterium cena 2. Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń, który za kryterium cena otrzymał 75,21 3. ROLISTICK – Toruń sp. Z o.o. ul. Wschodnia 34, który za kryterium cena otrzymał 72,94 pkt. 4. Zakład Usługowo – Handlowo- Produkcyjny „Hydro – Met” ul. Ogrodowa 41, 87 – 600 Lipno, który za kryterium cena otrzymał 71,82 pkt. 5. PHU ORPOD 86-253 Kijewo Królewski, który za kryterium cena otrzymał 71,14 pkt. 6. MAX – INSTAL ul. Widok 13/18, 87-100 Toruń, który za kryterium cena otrzymał 67,25 pkt 7. Infotrans Tomasz Głowacki ul. Orna 82, 85-356 Bydgoszcz, który za kryterium cena otrzymał 58,32 pkt. 8. Firma Ogólnobudowlana BOMAG Wdecki Młyn 3/3, 88-240 Lubickowo, który za kryterium cena otrzymała 53,66 pkt 9. Kada –Bis Grupa budowlana Sp. Z o.o. ul. Wydmy 3, 85 188 Bydgoszcz, który za kryterium cena otrzymała 49,93 pkt. 10. Zakład Usługowo Handlowy 87-600 Lipno, ul. Górna 20A, który za kryterium cena otrzymał 48,75 pkt 11. Przed. Inżynieryjne METOREX sp. Z o.o. 87-100 Toruń, ul. Żwirki Wigury 17A, który za kryterium cena otrzymał 30,56 pkt. W związku z powyższym, zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 19.03.2012r.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Wójt Gminy Zławieś Wielka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: II ustny przetarg
wartość: -
termin składania ofert: 22 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: Została sprzedana tylko jedna działka nr 176/5. 

zamówienie na:

Zławieś Wielka: zamówienia na wykonanie utwardzenia masą bitumiczną dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka o pow. 20 360 m2

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/3/2012
wartość: nie przekracza wartości zawartych w art 11 pkt. 8 ust pzp
termin składania ofert: 17 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: Gmina Zławieś Wielka informuje, że w dniu 27.02.2012r. wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno na wykonanie utwardzenia masą bitumiczną dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka o pow. 20360 m2 za cenę 419 466,80zł z Vat, słownie: czterysta dziewiętnaście tysiąc czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 90/100. Za kryterium cena oferta otrzymała 100,00 pkt. Informuję, że w przetargu ofertę złożyły firmy: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR –DAR, Makówiec 53, które za kryterium cna otrzymało 93,57 pkt. 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD, 87-140 Chełmża, które za kryterium cena otrzymało 91,78 pkt. 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe MEL-BUD sp. z o.o., Marcinkowo, które za kryterium cena otrzymało 91,78 pkt. 4. Zakład Drogowo Budowlany s.c Rogowo 23, 87-162 Lubicz, które za kryterium cena otrzymało 76,13 pkt. W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 8 marca 2012r.  

zamówienie na:

dostawę tłucznia wapiennego

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczone
nr sprawy: ZP34/02/2012
wartość: nie przekracza wartości zawartych w art 11 pkt. 8 ust pzp
termin składania ofert: 8 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: Zławieś Wielka 24.02.2012r. Akceptując propozycję komisji przetargowej wybrałem ofertę firmy Przedsiębiorstwo Transportowe „EUROTRANS” ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław na Dostawę Tłucznia Wapiennego za cenę 1 tony 64,57 z VAT. Za kryterium cena oferta otrzymała 100,00 pkt Informuję, że w przetargu ofertę złożyła firma: 1. Produkcja – Handlowo – Usługowa „MAR – POL” ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń,które za kryterium cena otrzymało 97,93 pkt. 2. Polskie Kruszywa Mineralne sp. z o.o. 58-306 Wałbrzych, które za kryterium cena otrzymało 89,91 pkt. 3. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Transportowe Podgórzyn 62, 88-400 Żnin, które za kryterium cena otrzymało 85,69 pkt 4. P.W. „KOP-MAX” 86-031 Niemcz ul. Bydgoska 100, które za kryterium cena otrzymało 74,99pkt. W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 05.03.2012r.  

zamówienie na:

usługi transportowe ciągnikami rolniczymi

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: zapytanie o cenę
nr sprawy: ZP34/1/2012
wartość: nie przekracza wartości zawartych w art 11 pkt. 8 ust pzp
termin składania ofert: 2 lutego 2012  10:00
wynik postępowania: Gmina Zławieś Wielka informuje, że w dniu 27.02.2012r. wybrano ofertę Gminnej Spółki Wodnej ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka na usługi transportowe ciągnikami rolniczymi za cenę 84,00zł z Vat 1rob/godz. Słownie: osiemdziesiąt cztery złote. Za kryterium cena w/w oferta otrzymała 100,00 pkt. Informuję, że w przetargu ofertę złożyły firmy: 1. Firma Handlowa „AGROPLON” Cichoradz, która za kryterium cena otrzymała 76,36 pkt. 2. Gospodarstwo Rolne „ANROL” sp. z o.o. Pędzewo 17, które za kryterium cena otrzymało 68,29 pkt. W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 4 marca 2012r.  

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij