Postanowienie RL.6220.12.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - zasilenie w wodę i odprowadzenie ścieków z terenu gminy Zławieś Wielka


WÓJT GMINY                                                           Zławieś  Wielka, dnia 12 stycznia 2016r.
Zławieś Wielka
powiat toruński
 
 
RL.6220.12.3.2015
POSTANOWIENIE
 
           Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 68 i 79 -  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2015r. złożonego przez Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO działającego jako pełnomocnik Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. u
                                                      stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na zasileniu w wodę i odprowadzeniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 273/4, 256, 255/18, 108, 187, 167/6 w obrębie ewidencyjnym Toporzysko, działkach nr ewid. 205/1, 223, 269 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Mała, działkach nr ewid. 6, 40, 3248/2, 50, 275, 521/1, 521/2 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, działka nr ewid. 239 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Wielka, działkach nr ewid. 158/18, 158/19, 158/20, 155/1, 157/1, 157/2, 156/6, 156/8, 156/10, 154/1, 161/1, 165/1, 93/1, 162 w obrębie ewidencyjnym Zarośle Cienkie, działkach nr 274, 275, 304/1, 3247/2, 306, 133, 3212/4, 307, 291/2, 308, 293/3, 299, 301, 276, 293/1, 300/1, 300/2 w obrębie ewidencyjnym Gutowo, działkach nr 218, 216, 208/2 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, na działkach nr 48, 34/10, 34/3, 20 w obrębie ewidencyjnym Górsk, gm. Zławieś Wielka.
 
UZASADNIENIE
Dnia 16.11.2015r.  Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO działający jako pełnomocnik Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zasileniu w wodę i odprowadzeniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 273/4, 256, 255/18, 108, 187, 167/6 w obrębie ewidencyjnym Toporzysko, działkach nr ewid. 205/1, 223, 269 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Mała, działkach nr ewid. 6, 40, 3248/2, 50, 275, 521/1, 521/2 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, działka nr ewid. 239 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Wielka, działkach nr ewid. 158/18, 158/19, 158/20, 155/1, 157/1, 157/2, 156/6, 156/8, 156/10, 154/1, 161/1, 165/1, 93/1, 162 w obrębie ewidencyjnym Zarośle Cienkie, działkach nr 274, 275, 304/1, 3247/2, 306, 133, 3212/4, 307, 291/2, 308, 293/3, 299, 301, 276, 293/1, 300/1, 300/2 w obrębie ewidencyjnym Gutowo, działkach nr 218, 216, 208/2 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, na działkach nr 48, 34/10, 34/3, 20 w obrębie ewidencyjnym Górsk, gm. Zławieś Wielka. Zawiadomieniem z dnia 23 listopada 2015r. znak RL.6220.12.1.2015 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, zawiadomienie otrzymały strony postępowania oraz podano informację do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl. i na tablicach ogłoszeń sołectw: Toporzysko, Zławieś Mała, Pędzewo, Zarośle Cienkie, Zławieś Wielka, Gutowo, Czarne Błoto.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak RL.6220.12.2.2015 dnia 24.11.2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji. Pismem z dnia 22.12.2015r. znak RL.6220.12.2.2015 uzupełniono przedmiotowe zawiadomienie o dwie nieruchomości objęte inwestycją tj. działka nr 300/1 i 300/2 w obrębie ewidencyjnym Gutowo, uzupełnienia dokonano na podstawie wniosku inwestora z dnia 11.12.2015r.
Opinią znak N.NZ.40.2.6.7.2015 z dnia 8.12.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 3.12.2015r.
znak WOO.4240.772.2015.ADS wezwał do przekazania wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dokumentację uzupełniono dnia 11.12.2015r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.772.2015.ADS.2 z dnia 24.12.2015r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na zasileniu w wodę i odprowadzeniu ścieków sanitarnych z terenu gminy Zławieś Wielka, nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.               
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
      a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
Inwestycja polega na budowie wodociągu  magistrali o średnicy 200mm i długości 11.50 km, wodociąg stanowić będzie niezależne od istniejących stacji uzdatniania wody zaopatrzenie gminy Zławieś Wielka w wodę. Realizowana będzie również budowa kolektora tłocznego o średnicy 200mm i długości 15,50 km, kolektorem sanitarnym ścieki z części gminy Zławieś Wielka zostaną przesłane do oczyszczalni ścieków w Toruniu. Realizacja inwestycji przyczyni się do wyłączenia z eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków w Toporzysku, która ze względu na wzrastającą ilość ścieków staje się nieefektywna.
Układanie rurociągów związane będzie z wykorzystaniem terenu niezbędnym do wykonania wykopów, większa część inwestycji tj. ok. 85% wykonana zostanie metodą bezwykopową czyli realizacja nastąpi poprzez wykonanie przewiertu sterowanego, przewody zostaną posadowione na głębokości ok.  1,8 – 2,2 m, wykonane będą z rur PE łączonych przez zgrzanie. Łączna powierzchnia terenu zajętego pod przewody wod – kan wyniesie 4,65ha (3m szer. x 15500m długości), po wykonaniu robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, inwestycja realizowana będzie w gruntach stanowiących drogi.
Pompownia ścieków wykonana zostanie z hermetycznych zbiorników, posadowiona będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Toporzysku, zlokalizowana jest w odległości ok. 100m od najbliższych zabudowań chronionych akustycznie, pompownię od zabudowań oddziela las. Wodociąg będzie wyposażony w hydranty służące odpowietrzaniu na kolektorze wykonane będą w celu odpowietrzenia specjalne komory, służące również podłączeniu sieci kanalizacyjnych po rozbudowie  z terenów które nie są objęte systemem kanalizacji.
Przebieg całej inwestycji zaprojektowany został w drogach ze względu na uwarunkowania społeczne  oraz możliwość zaopatrzenia istniejącej zabudowy w wodę pitną i odbiór ścieków, realizacja przedsięwzięcia  stanowić będzie uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej. Po wykonaniu robót przeprowadzona zostanie próba szczelności instalacji wod – kan, wykopy zostaną zasypane a poszczególne warstwy ziemi zagęszczone. Magistrala jako inwestycja liniowa nie zajmuje powierzchni terenu w fazie eksploatacji.
  b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 
      oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie
      oddziaływać  przedsięwzięcie,
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują istniejące, projektowane i planowane przedsięwzięcia których oddziaływania mogły by się kumulować.
         c)  wykorzystywania zasobów naturalnych - nie będą wykorzystywane zasoby naturalne.
         d)  emisji i występowania innych uciążliwości,
Podczas wykonywania prac budowlanych nastąpi chwilowy wzrost emitowanego hałasu, wzrost poziomu substancji wprowadzanych do powietrza podczas wykonywania robót ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego. Na kształtowanie klimatu akustycznego wpływ będzie miał sprzęt użyty do wykonania prac budowlanych, maszyny budowlane winny być o możliwie najlepszych parametrach akustycznych, winny być sprawne technicznie, źródła dźwięku będą zmienne podczas etapów budowy. Analizując wpływ inwestycji na środowisko stwierdza się, że nie zostanie zwiększony stopień zanieczyszczenia gleby oraz nie wystąpi dodatkowe wprowadzenie ścieków, substancji szkodliwych czy energii.
W trakcie prawidłowej eksploatacji rurociągów nie powinny wystąpić zanieczyszczenia wód
i gruntu ze względu na wykonanie i rodzaj materiału zastosowanego gwarantującego szczelność układu.
     e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
          i stosowanych technologii;
Inwestycja nie będzie realizowana na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej  awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1479).
 
Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
     a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
Inwestycja nie będzie zlokalizowana  na terenie obszarów wodno – błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód. Jak wynika z karty informacyjnej poziom wód gruntowych znajduje się 
w granicach 2,5 – 3,5 m p.p.t.
     b) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
           roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym
           obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z wyjątkiem części magistrali przebiegającej przez Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, na którym obowiązują ustalenia zawarte w uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2015r. poz, 2575), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j Dz. U z 2015r. poz 1651 z późn. zm), zakazy określone w przywołanej uchwale nie dotyczą inwestycji celu publicznego, którym jest budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.
       c)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
Inwestycja nie będzie zlokalizowana  na terenie obszarów na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty uchwała Rady Ministrów
z dnia 22 lutego 2011r. (M/. P. z dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz. 549).
Mając na uwadze rodzaj, zakres, skalę i lokalizację inwestycji oraz fakt uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Zławieś Wielka stwierdza się, że realizacja
i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
        d)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
             archeologiczne,
Na terenie inwestycji nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
       e)  gęstość zaludnienia,
Na terenie gminy gęstość zaludnienia wynosi ok. 62,1 mieszkańca na km2 (wg. danych GUS z 30 czerwca 2014r)
      f)  obszary przylegające do jezior – nie występują na przedmiotowym terenie.
      g)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują na przedmiotowym terenie.
 
Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
      a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
          przedsięwzięcie może oddziaływać - inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar  
          geograficzny oraz  ludność.
         b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
             elementy   przyrodnicze - nie występuje transgraniczne oddziaływanie na
             elementy przyrodnicze
         c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
              infrastruktury technicznej,
Prowadzone roboty ziemne odwracalnie i krótkotrwało zmienią poziom wód gruntowych, stosowane urządzenia i maszyny robocze będą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005r. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm). Emisja drgań w gruncie nastąpi podczas prac budowlanych wykonywanych przy wykopach, wibracje mogą być odczuwane przez ludzi i obiekty budowlane, jednak nie będą szkodliwe dla tych obiektów. Powstałe odpady będą selektywnie zbierane w pojemniki, które odbierze uprawniona firma oraz podda je utylizacji. Masy ziemne pochodzące z wykopów zagospodarowane zostaną na terenie inwestycji, nie będą wywożone poza teren budowy w związku z czym zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nie będą stanowiły odpadu.
W trakcie eksploatacji wodociągu do przesyłu wody w pompowni wodociągowej niezbędne będzie dostarczenie energii elektrycznej – ok. 200 kWh/dobę, do przesyłu ścieków siecią kanalizacyjną zużycie energii wyniesie ok. – 150 kWh/dobę.
Likwidacja oczyszczalni ścieków w Toporzysku spowoduje wyeliminowanie stosowanie środków chemicznych używanych do oczyszczania ścieków oraz występowanie osadów wprowadzanych do środowiska.
Podczas eksploatacji nie będą wytwarzane odpady.
Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów podczas wykonywania inwestycji.
        d)  prawdopodobieństwa oddziaływania,
Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowana inwestycja nie niesie ze sobą zagrożeń dla środowiska. Podczas eksploatacji sieci monitorowany będzie stan pompowni ścieków, ewentualna uciążliwość nastąpi po przepełnieniu pompowni na skutek braku dostawy energii. Inwestycja nie wymaga monitoringu jakości ścieków, zanieczyszczeń powietrza oraz gleby.
Analizując przedłożoną kartę informacyjną, stwierdzić należy, że inwestycja nie będzie powodować emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez inwestycje, nie wystąpi emisja gazów cieplarnianych powodowanych przez działania towarzyszące lub działania powodowane przez transport towarzyszący, nie wystąpią działania skutkujące pochłanianiem lub zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych jak i emisja gazów cieplarnianych związanych z zapotrzebowaniem na energię, w związku z tym na etapie realizacji
i eksploatacji sieć wod – kan nie przyczyni się do pogłębienia zmian klimatu.
Przedsięwzięcie przystosowane jest pod względem adaptacji do zmian klimatu stwierdza się, że na inwestycje wpływ może mieć zalanie lub podtopienie wodą gruntową  lub powodziową. Ze względu na posadowienie rurociągów pod ziemią nie badano wpływu pożarów, fal upałów, suszy, silnych wiatrów, katastrofalnych opadów śniegu, fal mrozu, podnoszącego się poziomu mórz, sztormów oraz powstawania osuwisk.
          e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                                                                                                                                                                                                         Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji. 
 
POUCZENIE 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (12 stycznia 2016)
Opublikował: Ewelina Kowalska (15 stycznia 2016, 11:47:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij