Strona główna  >  Przetargi  >  W toku  >  2016

zamówienie na:

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym w miejscowości Przysiek”

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieogranicozny
nr sprawy: ZP34.271.28.2016
wartość: poniżej art. 11 ust 8
termin składania ofert: 6 lipca 2016  10:00Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Zławieś Wielka: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym w miejscowości Przysiek
Numer ogłoszenia: 96775 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zławieś Wielka , ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, tel. 056 6780913, 6780982, faks 678-09-66.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym w miejscowości Przysiek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo-budowlanej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. W zakres prac wchodzi m.in.: 1) wykonanie robót ogólnobudowlanych (żelbetowe, murarskie, dekarsko-ciesielskie), 2) zabudowa stolarki okiennej i drzwiowej, 3) - wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod-kan, grzewczej i wentylacji), 4) wykonanie instalacji elektrycznej, 5) wykonanie posadzki sportowej systemowej, 6) wykonanie przyłącza wod-kan i cieplnego, 7) wykonanie robót wykończeniowych (tynkowanie, malowanie, kładzenia glazury, montaż białego osprzętu), 8) Wykonanie dachu z drewna konstrukcyjnego klejonego z dźwigarów dachowych 9) wykonanie zagospodarowania terenu (dojścia, chodniki, trawniki), 10) zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej - (zał. nr 11 ), 11) Wyjaśnienia techniczne oraz uszczegółownia Zamawiającego do treści dokumentacji projektowej (zał. nr 14).

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.33.00.00-9, 45.33.22.00-5, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.43.10-7, 45.31.23.11-0, 45.31.70.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 roku Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 620). 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Złejwsi Wielkiej Nr 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 3. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż gotówka - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału. 13. Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium określone w pkt 6 i 7.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie hali sportowej lub sali sportowej lub sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej min 600 m2, z drewnianą podłogą sportową o powierzchni min. 400m2, konstrukcji dachu z drewna klejonego, wraz z instalacjami wod-kan, elektryczną, wentylacyjną i c.o., o wartości min. dla danego zadania 2.000.000,00 - zł brutto 1) Wykaz robót budowalnych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zapodaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowalnej i prawidłowo ukończone. a. Dowodami, o których wyżej mowa są: - poświadczenie, - inne dokumenty, - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. 2) Ocena spełnienia warunku nastąpi również na podstawie złożonego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku nastąpi również na podstawie złożonego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone, tj.: (załącznik nr 4) 1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem licząc od daty wydania uprawnień budowlanych, w tym powinien posiadać doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru, co najmniej jednej hali sportowej lub sali sportowej lub sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej min. 600 m2, z drewnianą podłogą sportową o powierzchni min. 400 m2, konstrukcji dachu z drewna klejonego wraz z instalacjami wod-kan, elektryczną, wentylacyjną. Ponadto winien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowalnych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015r. poz. 1789). Ponadto Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość spełnienia powyższego warunku w przypadku wystąpienia dwóch osób tj. - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem licząc od daty wydania uprawnień budowlanych, w tym powinien posiadać doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru, co najmniej jednej hali sportowej lub sali sportowej lub sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej min. 600 m2, z drewnianą podłogą sportową o powierzchni min. 400 m2, konstrukcji dachu z drewna klejonego wraz z instalacjami wod-kan, elektryczną, wentylacyjną. - oraz przedstawienie odrębnej osoby uprawnionej do kierowania robotami budowalnymi przy zabytkach spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowalnych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015r. poz. 1789). 2) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 3) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 4) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej 5) specjalista ds. raportowania i rozliczeń energetycznych wpisany do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków prowadzonej przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/mi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.). lub spełniającą/mi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) tj. osobą/ani której/ich odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/mi wymogi, o których mowa w Ocena spełnienia warunku nastąpi również na podstawie złożonego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość osiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości, co najmniej 1 000 000 zł (słownie: jednej milion pięćset tysięcy zł), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) Posiada wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczonej wg wzoru: Current Ratio = Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, Za ostatni rok obrotowy o wartości nie mniejszej niż 1,15 dla danego roku. 3) W okresie ostatnich pełnych trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, że średni roczny zysk netto ze sprzedaży wyniósł minimum 700 000,00zł ( siedemset tysięcy złotych) 4) na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy. Załącznik nr 4 - Potencjał kadrowy - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Załącznik nr 5 - Wykaz ostatnich pięciu lat wykonania robót budowlanych. Załącznik nr 6 - Przynależność do grupy kapitałowej Załącznik nr 7 - wykaz części zamówienia powierzona do wykonania przez podwykonawcę Załącznik nr 8 - formularz wskaźników cenotwórczych, Załącznik nr 9 - oświadczenie wykonawcy z art. 91 ust 3A PZP Załącznik nr 10 - wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - gwarancja - 10

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja i podyktowane obiektywnie uzasadnionymi okolicznościami, jak np. problemy zaopatrzeniowe, czy warunki pogodowe; w takim przypadku i jeśli jest to konieczne, Wykonawca przedstawia sporządzony na własny koszt projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i stosownym uzasadnieniem - projekt zamienny wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, przy czym odmowa akceptacji, niezależnie od przyczyny, nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zwrot kosztu wykonania projektu zamiennego,w przypadku gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych objętych Dokumentacją, wynikającą z ujawnienia okoliczności faktycznych związanych z Terenem budowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć i które uniemożliwiają docelowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający przy współudziale projektanta sporządza protokół konieczności, który za zgodą projektanta jest podstawą wprowadzania zmian w stosunku do Dokumentacji oraz jeśli jest to konieczne sporządza projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. W takim przypadku, jeśli jest to konieczne, Zamawiający podejmie stosowne kroki mające na celu zawarcie odrębnych umów na roboty dodatkowe lub zamienne z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) W razie zaistnienia po zawarciu Umowy, zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. 3) W przypadku zaistnienia sytuacji, w której: a. Wystąpią warunki pogodowe znacząco odbiegające od typowych panujących w danym okresie pory roku, które z uwagi na przyjęte rozwiązania technologiczne uniemożliwią prowadzenie robót, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu wykonania umowy o czas przez który umowa nie była wykonywana ze względu na nietypowe warunki pogodowe. Wystąpienie wyżej wymienionych warunków pogodowych winno być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór inwestorski. b. zgodnie z postanowieniami ust.16, pkt 1-3 powyżej zostaną wprowadzone zmiany sposobu realizacji zadania, powodujące konieczność zmiany terminu, Strony uzgodnią nowy termin Odbioru końcowego i harmonogram prac, przy czym przesunięcie terminu pierwotnego nie będzie dłuższe niż dyktują to uwarunkowania technologiczne lub niezbędne procedury dla ich wprowadzenia. 4) Prace zostaną wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji. 5) Zajdzie konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów w tym rozliczeń w ramach dofinansowania środków będących w gestii Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji. 6) Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności zmiany podatku Vat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka 87-134 Zławieś Wielka ul. Handlowa 7 tel.56 678 09 13..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zławieś Wielka 87-134 Zławieś Wielka ul. Handlowa 7 tel.56 678 09 13 pok. nr 23..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej - NFOŚiGW oraz dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


___________________________________________
2. załącznik nr 10 "wzór umowy" - zał nr 10 wzór umowy.pdf (387kB) pdf
5. załączniki edytowalne - załączniki edyt.docx (41kB) word
_________________________________________________
1. projekt - br. budowlana 1 br. budowlana.rar (5488kB) rar
2. projekt - br. budowlana 2 br.budowlana.rar (7217kB) rar
3. projekt - br. elektryczna br.elektryczna.rar (1929kB) rar
4. projekt - br sanitarna br.sanitarna.rar (6485kB) rar
5. charakterystyka energetyczna - 1.pdf (131kB) pdf , 2.pdf (141kB) pdf
10. rzut - https://drive.google.com/file/d/0ByjQMvZdrMvBOWdYUV9tWDhPdlk/view?usp=sharing

___________________________________________________
1. Odpowiedzi na pytania - doc20160701130136.pdf (1643kB) pdf

Opublikował: Piotr Grodzki (21 czerwca 2016, 12:53:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Grodzki (1 lipca 2016, 13:48:59)
Zmieniono: odp na pytania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 244

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij