Pomoc Społeczna

Kiedy można otrzymać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej?O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:


Trudna sytuacja życiowa.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzież opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, alkoholizmowi lub narkomanii, zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową, klęską żywiołową lub ekologiczną.

Trudna sytuacja finansowa.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym rodziny.

Uwaga.

Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji osób i rodzin, których dochód jest wyższy niż określony w ustawie, może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

 

Jedną z form świadczonej pomocy jest pomoc finansowa w postaci zasiłków:


zasiłek celowy i specjalny celowy - z przeznaczeniem na zakup leków, remont mieszkania, kupno opału, odzieży, obuwia, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także sfinansowanie kosztów pogrzebu w przypadku braku uprawnień do świadczenia z ZUS. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

zasiłek okresowy - przysługujący w szczególności ze względu na długtrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń pieniężnych z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

zasiłek stały - przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ponadto mogą być przyznane świadczenia niepieniężne w formie:

pracy socjalnej, biletu kredytowanego, opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne dla zasiłkobiorców stałych, pomoc rzeczowa (odzież, obuwie), zakup posiłku (w tym dożywianie dzieci w szkole).

Pracownicy socjalni prowadzą również poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód, pomoc w redagowaniu pozwów do Sądu, załatwianiu świadczeń z Ubezpieczenia Społecznego i innych spraw z którymi mieszkańcy gminy nie mogą sobie poradzić.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje osoby przewlekle chore do specjalistycznych placówek medycznych. Ta forma pomocy przeznaczona jest na rzecz osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i nie mogą liczyć na pomoc rodziny.

Jak starać się o zasiłek?

  1. Należy zgłosić się do ośrodka pomocy w Urzędzie Gminy. Dobrze jest dołączyć podanie wyjaśniające problem oraz dochody netto osób wspólnie zamieszkałych za miesiąc poprzedzający złożenie podania.

  2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy) i na tej podstawie planuje pomoc.


Jakie dokumenty są wymagane w Ośrodku Pomocy Społecznej?

Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto za ostatni miesiąc.

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - decyzję z Urzędu Pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.

Osoba niepełnosprawna - odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:

  • orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnenia,
  • orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
  • orzeczenie lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emeryt (rencista) - odcinek emerytury lub renty.

Rolnicy - ostatni nakaz płatniczy.

Wytworzył: Urząd Gminy (28 kwietnia 2010)
Opublikował: Michał Stępień (23 czerwca 2010, 12:55:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5149

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij