DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Zławieś Wielka, dnia 14 marca 2012r.


PR.6220.3.4.2012
 
 
DECYZJA
 
            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 68 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2012r. złożonego przez Gminę Zławieś Wielka
 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
UZASADNIENIE
 
            Gmina Zławieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy, złożyła w dniu 02.02.2012r. wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skłudzewo, Rzęczkowo, Zławieś Mała, Cichoradz, Toporzysko gm. Zławieś Wielka.
            Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w myśl którego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania  decyzji jest wójt.
            Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm./ do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.
            Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Zławieś Wielka zwrócił się w dniu 02.02.2012r r., pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Powiatowego inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia inwestycyjnego pismem z dnia 17 lutego 2012r. znak: N.NZ-402-ZW-16/12 wyraził opinie, że dla powyższego zamierzenia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wezwał inwestora pismem WOO.4240.125.2012.DB z dnia 20 lutego 2012r. do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienie zostało dokonane pismem z dnia 27 lutego 2012r. znak PR.6220.3.2.2012. Po otrzymaniu kompletu dokumentów Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z treścią wniosku i kartą informacyjną przedsięwzięcia, postanowieniem z dnia 08 marca 2012r. znak: WOO.4240.125.2012.DB.1, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zławieś Wielka i Pędzewo nie istnieje konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.
            Wójt Gminy Zławieś Wielka, po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), opinie wyrażone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, postanowieniem z dnia 12 marca 2012r.  znak PR.6220.4.3.2012, uznał, że planowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko i wobec tego odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej o d=32-90 o l=497m i sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości  l=27312m, w tym: sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna l=7387m, sieć kanalizacyjna sanitarna tłoczna l=19925m.
Sieci lokalizowane będą w drogach gminnych, gruntach budowlanych a także w gruntach rolnych i nieużytkach.
 
2. Obsługa komunikacyjna.
Zarówno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji komunikacja odbywać się będzie istniejącymi drogami. Nie jest wymagana budowa dróg dojazdowych i parkingów.
 
3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości:
Powierzchnia planowanej zabudowy to F=3,0 m x 20422 m = 61266 m2 = 6,12 ha. Powierzchnia ta mieści się w pow. zabudowanej drogami terenami zabudowanymi i rolnymi, a więc nie ma przyrostu zabudowy.
 
4. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych.
Obecny sposób wykorzystania to drogi gminne ,  prywatne oraz  grunty budowlane i rolne.
5. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną.
Rejon lokalizacji inwestycji to tereny utwardzone, tereny nieutwardzone.
 
6. Rodzaj technologii.
Przesył wody projektowanym wodociągiem następuje skutkiem ciśnienia występującego w sieci gminy Zławieś Wielka. Przesył ścieków spowodowany wytworzonym ciśnienia przez pompownię zlokalizowaną na terenie zadania inwestycyjnego do oczyszczalni gminnej w Toporzysku.
 
 
7. Ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia.
Wariant „0” - brak rozbudowy to - brak możliwości oczyszczania planowanej ilości ścieków oraz pozbawienie gospodarstw domowych wody pitnej z sieci gminnej.
Wariant „I”(wybrany do realizacji) - budowa sieci wod-kan pozwoli na wyeliminowanie płytkich studni w gospodarstwach oraz likwidację nieszczelnych  szamb . Realizacja spowoduje rozwój budownictwa mieszkaniowego.
Wariant „II” - budowa studni w poszczególnych gospodarstwach oraz budowa szamb i oczyszczalni przydomowych . Brak akceptacji społecznej dla takiego rozwiązania.
 
8. Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców:
-                 woda – płukanie kanalizacji ~100 m3/ rok
-                 energia elektryczna – zasilenie pompowni  ścieków - 60 kW
 
9. Rozwiązania chroniące środowisko.
Sieć wodociągowa nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, natomiast się kanalizacyjna wykonana będzie z tworzyw sztucznych, które nie powodują wycieku do gruntu.
 
10. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:
- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych: wodociąg nie odprowadza do środowiska żadnych substancji; pompownie ścieków wyposażone będą w pompy zatapialne, nie będą powodowały przekroczenia hałasu 45 dB9A. Zanieczyszczenia w ściekach przesyłane będą do oczyszczalni.     
 
11. Określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Inwestycja ze względu na swoją skalę nie ma oddziaływania transgranicznego. Zasięg oddziaływania zamknie się w granicach zajmowanych przez przewody tj. o s= 3,0 m
 
12. Określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Większa część projektowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują przepisy określone w uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 99, poz. 793). Zgodnie z art. 24 ust.2 pakt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zakazy obowiązujące na terenie ww. formy ochrony przyrody nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycja nie jest realizowana w obszarze NATURA 2000.
 
13. Czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
Nie przewiduje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Przedmiotowe przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej-Regionalnego Programu Operacyjnego.
 
            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
            Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.


Wytworzył: Monika Czułkowska (22 marca 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (22 marca 2012, 11:15:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij