Postanowienie ws. stacji pomp w Czarnowie

POSTANOWIENIE
 
           Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także
§ 3 ust 1 pkt. 66 lit. c -  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2012r. złożonego przez Gminę Zławieś Wielka 
                                                      stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka” obejmującego działki o numerach: 81, 137/2, 278/3, 136/8, 80/5, 3245/7, 3245/4 położone w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gm.  Zławieś Wielka.

  UZASADNIENIE
Dnia 30.04.2012r. Gmina Zławieś Wielka, zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka”.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak PR6220.9.2.2012 dnia 07.05.2012r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.                                           
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu opinią znak N.NZ-402-ZW-39/12 z dnia 25.05.2012r. uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO-4240.378.2012.ADS z dnia 22.05.2012r. wezwał Gminę Zławieś Wielka o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Inwestor pismem znak PR6220.9.3.2012 z dnia 06.06.2012r uzupełnił kartę informacyjną zgodnie z otrzymanym wezwaniem.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.378.2012.ADS.2 z dnia 14.06.2012r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka, nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                 
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
1)      Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa bezobsługowej pompowni przeciwpowodziowej oraz śluzy wałowej w rejonie mostu drogowego na drodze krajowej Nr 80 Bydgoszcz -Toruń, celem ochrony przeciwpowodziowej doliny Górnego Kanału w rejonie miejsco­wości Czarnowo, Stanisławka i Toporzysko w gminie Zławieś Wielka. Ochrona przewi­dziana jest przed wodami cofkowymi z rzeki Wisły. Zasadniczymi obiektami budowlanymi inwestycji są:
a)      Pompownia przeciwpowodziowa wyposażona w trzy zatapialne pompy śmigłowe o wydatku 2850-3220 l/s każda, usytuowana w korycie Górnego Kanału, poniżej na­sypu drogowego drogi krajowej Nr 80.
b)      Trzy rurociągi tłoczne o średnicy 1000 mm, przechodzące przez projektowany wał przeciwpowodziowy, wyposażone na wylocie w klapy zwrotne.
c)      Wylot wody z rurociągów tłocznych wyposażony w belkę do rozpraszania energii i połączony kanałem ze stanowiskiem dolnym Górnego Kanału.
d)     Śluza wałowa zlokalizowana poniżej mostu drogowego, wyposażona w dwa dwu­dzielne zamknięcia zasuwowe o świetle 2 x 2,0 m i piętrzeniu 4,48 m (przy p=1%), z napędami elektromechanicznymi i napędami ręcznymi.
e)      Prefabrykowany kontener mieszczący układ sterowania pompowni i śluzy wałowej zlokalizowany przy krawędzi placu manewrowego
Istniejącymi elementami zagospodarowania terenu są:
-          nasyp drogowy oraz droga krajowa Nr 80 Bydgoszcz- Toruń,
-          zjazd z drogi krajowej Nr 80 na prawe zawale Górnego Kanału wykonany w postaci
jednopasmowej drogi o nawierzchni gruntowej,
-          most drogowy na drodze krajowej Nr 80 nad Górnym Kanałem,
-          kładka dla pieszych wraz z dojściami zlokalizowana nad Górnym Kanałem, poniżej
mostu drogowego,
-          wodociąg DN 110, którego przejście pod dnem Górnego Kanału zlokalizowane jest
około 70m poniżej osi drogi krajowej jw.,
-          kabel telekomunikacyjny, którego skrzyżowanie z Górnym Kanałem znajduje się ok.
8 m poniżej kładki dla pieszych.
Pozostałe tereny inwestycji stanowią łąki i zagajniki.
Projektuje się podniesienie terenu przy przepompowni oraz przy doku wlotowym do rzędnej 33,5 m n.p.m. z odpowiednim ukształtowaniem skarp. Rzędna  korony pompowni  przeciwpowodziowej  wynosić będzie 35,9 m, a rzędna korony wału przeciwpowodziowego 36,1 m n.p.m. Pewne zmiany ukształtowania terenu przewiduje się również w rejonie lokalizacji śluzy wałowej. Są one związane z wymuszoną lokalizacją, spowodowaną usytuowaniem projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz lokalizacją kładki dla pieszych poniżej mostu drogowego na drodze krajowej nr 80.
Teren nasypów zostanie pokryty zostanie warstwą humusu i obsiany trawą.
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań:
Kanał Dolny i Kanał Górny stanowią odrębne JCWP. Biorąc pod uwagę, że Kanał Dolny uchodzi do Kanału Górnego w końcowym jego odcinku, tuż przy ujściu do rzeki Wisły, a więc poniżej planowanej przez Gminę Zławieś Wielka lokalizacji śluzy wałowej, pozostanie to bez wpływu na reżim hydrologiczny istniejącej przeciwpowodziowej stacji pomp w Czarnowie. W związku z tym nie będzie tu miała miejsca kumulacja oddziaływań na środowisko obydwu inwestycji.
Na Kanale Dolnym Niziny Toruńskiej wykonywana jest obecnie odbudowa systemu nawodnień grawitacyjnych poprzez wykonanie budowli umożliwiających nawodnienie podsiąkowe w dolinie kanału – a więc retencjonowanie wód w okresach suszy i sprawne odprowadzenie nadmiaru wód w okresach wezbrań powodziowych. Odbudowa systemu nawodnień na charakter liniowy, zaś przebudowa istniejącej i budowa nowej stacji pomp – punktowy, zatem nie ma zagrożenia kumulowania się uciążliwości dla środowiska.
 Zgodnie z art. 133 ppkt 4 wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009r. „ocena oddziaływań skumulowanych powinna dotyczyć wpływów związanych z narastającymi zmianami w parametrach związanych z emisjami do środowiska, wynikającymi z sumowania wpływów powodowanych przez istniejące lub dające się przewidzieć działania. Oddziaływania skumulowane to suma wszystkich całościowych wpływów  na określonego odbiorcę, w przedmiotowym przypadku, z uwagi na brak innych inwestycji w obszarze, na który nie będzie oddziaływać przedsięwzięcie, takie przesłanki nie zachodzą.
Realizacja inwestycji nie spowoduje fragmentaryzacji istniejących siedlisk przyrodniczych. W strefie realizacji inwestycji nie występują żadne chronione siedliska ekosystemu wodnego. Natomiast rejon objęty opracowaniem usytuowana jest na granicy obszaru chronionego krajobrazu „Strefa Krawędziowa Kotliny Toruńskiej”, ale z dala od parku krajobrazowego i rezerwatów przyrody.
Dobre warunki dla siedlisk roślinnych i zwierzęcych nie ulegną zniszczeniu, lecz prawdopodobnie zmieni się okresowo tylko miejsce ich występowania. Powstanie infrastruktury technicznej w postaci przepompowni wód powodziowych nie spowoduje zaburzenia w funkcjonowaniu ornitofauny ani w migracji ryb. Obiekt będzie bowiem funkcjonował jedynie w okresie wezbrań powodziowych rzeki Wisły, w celu utrzymania odpływu wód ze zlewni Kanału Górnego i wód przesiąkowych z wałów przeciwpowodziowych do nurtu Wisły.
Ze względu na ograniczony charakter funkcjonowania projektowanego obiektu hydrotechnicznego nie rekomenduje się prowadzenia skoordynowanego monitoringu przyrodniczego w rejonie inwestycji.
c) wykorzystania zasobów naturalnych:
Przedsięwzięcie nie będzie naruszać zasobów naturalnych. Praca pompowni oraz śluzy wałowej nie wpływają w sposób negatywny na czystość powietrza, wpływają zaś korzystnie na natlenienie wód w Kanale Górnym. Usytuowanie przedsięwzięcia nie zagraża środowisku, zwłaszcza przy istniejącym użyt­kowaniu terenu i nie wymaga zdolności samooczyszczania się środowiska oraz odna­wiania zasobów naturalnych, a także nie wpływa negatywnie na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania prze­strzennego.
d) emisji i wystąpienia innych uciążliwości:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości dla środowiska przyrodniczego polegających na: zwiększonej emisji zanieczyszczeń atmosferycznych spowodowanej przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych itp., hałasu i wibracji pochodzących z maszyn i urządzeń pracujących podczas budowy i w trakcie prowadzenia robót ziemnych, powstaniu w trakcie budowy odpadów materiałów i elementów budowlanych i odpadów komunalnych.
W/w uciążliwości będą miały charakter okresowy i przemijający.
W trakcie eksploatacji stacji pomp nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości dla środowiska.
e) ryzyka wystąpienia awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Wykonanie prac budowlanych nastąpi przy użyciu maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych.
2)      Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska, i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz  uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)     obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
Inwestycja realizowana będzie w obrębie doliny Wisły, która jest ważną ostoją ptactwa wodno – błotnego.
b) obszary wybrzeży:
Brak obszarów.
c)      obszary górskie lub leśne:
Brak obszarów.
d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Brak obszarów.
e)      obszary wymagając specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Obszar realizacji przedsięwzięcia położony jest w odległości ok. 1,5 km od ob­szarów chronionego w ramach sieci Natura 2000:
·         PLH040003 - Solecka Dolina Wisły
·         PLB040003 - Dolina Dolnej Wisły.
W zakresie środowiska przyrodniczego, na podstawie wykonanych analiz, można stwierdzić brak istotnego wpływu projektowanych obiektów na środowisko przyrodnicze oraz obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, ponieważ :
-        nie występuje zanieczyszczenie powietrza,
-        nie powstają zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe,
-        nie występuje zanieczyszczenie gleby oraz emisja hałasu do środowiska,
-        inwestycja nie narusza stosunków wodnych
w związku z powyższym planowana inwestycja:
-        nie powoduje przekształceń siedlisk oraz nie powoduje trwałych zagrożeń dla siedlisk,
-        nie powoduje zmniejszenia zasięgu poszczególnych gatunków najbliższych,
-        nie powoduje ograniczenia żywotności poszczególnych gatunków w biocenozie,
-        nie powoduje ograniczenia populacji poszczególnych gatunków.
Pompownia przeciwpowodziowa zlokalizowana jest w km 2+380 Górnego Kanału w miej­scowości Czarnowo, usytuowana jest na granicy obszaru chronionego krajobrazu „Strefa Krawędziowa Kotliny Toruńskiej”, ale z dala od parku krajobrazowego i rezerwatów przyrody.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 w/w ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą działań związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej doliny w rejonie  miejscowości Czarnowo, Stanisławka, Toporzysko, gm. Zławieś Wielka.
W związku z powyższym, zakazy obowiązujące na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej nie dotyczą realizacji planowanego przedsięwzięcia, które będzie służyć zachowaniu bezpieczeństwa powszechnego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
Inwestycja będzie zlokalizowana w terenie przekształconym, na którym nie stwierdza się występowania cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak również inwestycja  nie jest związana  z zajęciem terenów cennych przyrodniczo
f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Brak obszarów.
g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Brak obszarów.
h)      gęstość zaludnienia:
Biorąc pod uwagę cel planowanej inwestycji, będzie ona miała pozytywny wpływ na ludność zamieszkującą obszar Niziny Toruńskiej, gdyż przyczyni się do podniesienia poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w czasie trwania wezbrań rzeki Wisły i przy braku odpływu grawitacyjnego na powierzchni 4410 ha. Z drugiej natomiast strony, poprzez regulację stosunków wodnych w okresie niskich przepływów przez piętrzenie Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej, wpłynie na złagodzenie efektów przedłużających się susz.
i)        obszary przylegające do jezior:
Brak obszarów.
j)        uzdrowiska o obszary ochrony uzdrowiskowej:
Brak obszarów
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny oraz zanikną wraz z zakończeniem prac.
Efekty realizacji przedsięwzięcia (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) będą dotyczyły obszaru Niziny Toruńskiej o powierzchni 4100 ha oraz zamieszkującej tam ludności.
b)     transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Brak transgranicznego oddziaływania
c)      wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej:
Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu realizacji inwestycji.
d)      prawdopodobieństwo oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Przedsięwzięcie będzie stanowić nieznaczną uciążliwość w fazie realizacji. Emisja spalin, hałasu i pyłów będzie krótkotrwała i zostanie zminimalizowana przez właściwą organizację robót. Wszystkie czynności będą wykonywane w porze dziennej. Oddziaływania te będą miały miejsce w okresie realizacji inwestycji, zaś ustaną po jej zakończeniu i będą miały charakter odwracalny.   Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych: na etapie budowy zastosowane zostaną lokalne toalety typu TOI-TOI. Ścieki socjalno-bytowe wywiezione zostaną na teren oczyszczalni przy użyciu wozów asenizacyj­nych.
Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: docelowo inwestycja nie skutkuje wytwarzaniem ścieków technologicznych. W trakcie wykonawstwa, powstające niewielkie ilości ścieków będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków przez miejskie służby komunalne na koszt Wykonawcy. Na etapie budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny i zobowiązany zabezpieczyć ścieki technologiczne. Nadzór nad tym będzie prowadził Inżynier Kontraktu.
Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: ścieki opadowe z wykopów podczas realizacji inwestycji będą kierowane (po ich wstępnym podczyszczeniu) do najbliższego dostępnego punktu zrzutowego istniejącej kanalizacji deszczowej bądź cieku terenowego.
Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: docelowo inwestycja nie skutkuje wytwarzaniem odpadów. Na etapie budowy wszystkie odpady gromadzone będą w pojemnikach lub w wydzielo­nych miejscach z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywo­zowych, z którymi Wykonawca prac będzie musiał zawrzeć stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Przewiduje się, że pod­czas budowy mogą powstać następujące rodzaje odpadów: grunt rodzimy (wywożony w miejsce uzgodnione z Inwestorem) oraz gruz i usuwane elementy nawierzchni dro­gowej (usuwane i składowane na terenie składowiska odpadów komunalnych). Jeśli w trakcie wykonawstwa wystąpią odpady zaliczane do niebezpiecznych, należy zwrócić szczególna uwagę podczas ich składowania oraz przewożenia do utylizacji. Wykonaw­ca odpowiedzialny będzie za właściwą utylizacje tych odpadów.
Ilość oraz rodzaj zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń: na etapie budowy rodzaj i ilość maszyn i urządzeń określona zostanie przez Wyko­nawcę na etapie składania ofert na realizację przedsięwzięcia. Specyfikacje techniczne określą niezbędne wyposażenie Wykonawcy w celu uzyskania wymaganego efektu ro­bót. Na etapie eksploatacji będą występować: pompy w przepompowni oraz szafki energe­tyczne i zestawy do monitoringu pracy przepompowni.
Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, przyjętą technologię i organizację prac oraz typ
i charakterystykę JCWP „Górny Kanał od Strugi Łysomickiej do ujścia” o europejskim  kodzie PLRW20001929169, ” Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w miejscowości Czarnowo, gm. Zławieś Wielka”, znajdującej się w zasięgu oddziaływania inwestycji należy stwierdzić, ze realizacja przedsięwzięcia zarówno w czasie prowadzenia robót jak i po ich zakończeniu:
-        nie powoduje skutków wykraczających poza granice budowanej budowli i nie spowoduje ingerencji w układ morfologiczny w/w JCWP;
-        nie spowoduje naruszenia i zmiany ilościowej zasobów wodnych w/w JCWP;
-        nie spowoduje zmiany poziomów zwierciadła wód ani reżimu hydrologicznego przepływów w w/w JCW powierzchniowych i zmian poziomów zwierciadła wód podziemnych w jej zlewni;
-        nie spowoduje pogorszenia jakości wód w/w JCW powierzchniowych i wód podziemnych w jej granicach;
Realizacja planowanego przedsięwzięcia związanego z zarządzaniem ryzykiem powodziowym, polegająca na budowie obiektu hydrotechnicznego nie będzie skutkować zmianą ekologicznego stanu wód.
Funkcjonowanie przepompowni na Kanale uzależnione będzie wyłącznie od kształtowania się przepływów w rzece Wiśle, gdyż w okresach niskich i średnich stanów wód w tym cieku, odpływ wód powierzchniowych z doliny ma charakter grawitacyjny, a zatem naturalny. Nie zachodzi więc obawa zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych, a co za tym idzie - nie wpłynie to na zmianę  warunków hydromorfologicznych. Pompownia ma odprowadzać tylko nadmiar wód pochodzących ze zlewni własnej, jak również z przesiąków przez podłoże chroniącego dolinę wału przeciwpowodziowego. 
W związku z realizacją i eksploatacją przepompowni nie przewiduje się wprowadzania do wód żadnych szkodliwych substancji. Nie ma zatem wpływu na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym pogorszenia ich stanu. Budowa pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia ekstremalnych powodzi i przedłużających się susz, które to czynniki zostały wymienione w art. 4 ust. 6 Ramowej Dyrektywy Wodnej jako zdarzenia, które nie mogły być racjonalnie przewidziane i mogą stanowić podstawę wyłączenia od zasady osiągnięcia dobrego stanu do 2015 roku. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej stanowi element planowania w gospodarowaniu wodami, służący programowaniu i koordynowaniu działań (art. 112 Prawa Wodnego ). Sprawnie funkcjonująca przepompownia odprowadzająca nadmiar wód ze zlewni Kanału w okresie wezbrań powodziowych rzeki Wisły spowoduje ograniczenie zalania terenu doliny wodami własnymi chroniąc istniejącą infrastrukturę i grunty rolne. W chwili obecnej nie istnieją możliwości umożliwiające ochronę przed zalaniem doliny.
Przedmiotowy projekt nie zalicza się do rodzaju prac melioracyjnych, które wpływają na obniżanie zwierciadła wód podziemnych i zmianę naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych, wymienionych w katalogu istotnych problemów gospodarki wodnej. Projektowane przedsięwzięci jest zadaniem równoległym do kontynuowanego zadania na Kanale Dolnym  pn. „Odbudowa systemu nawodnień grawitacyjnych Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 24+460 Etap I”. W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie budowli umożliwiających nawodnienie podsiąkowe w dolinie kanału – a więc retencjonowanie wód w okresach suszy i sprawne odprowadzenie nadmiaru wód w okresach wezbrań powodziowych. Zarówno pompownia,  jak i śluza wałowa, w czasie eksploatacji nie wywołują negatywnego wpływu na warunki akustyczne  i aerosanitarne  środowiska. Wody opadowe
z wykopów podczas realizacji inwestycji będą kierowane po uprzednim podczyszczeniu, do najbliższej sieci kanalizacji deszczowej lub cieku terenowego. Przedsięwzięcie ma zapewnić  bezpieczeństwo na obszarze objętym zadaniem, gdyż pozostawienie  istniejącego stanu będzie powodować stałe pogarszanie się warunków zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców, praca pompowni i śluzy nie spowoduje zanieczyszczeń powietrza a wpłynie korzystnie na natlenienie wód w Kanale Górnym. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia wycinki drzew, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji drzew przeznaczonych do  usunięcia, stwierdza się brak siedlisk występowania owadów kambio
i ksylofagicznych, objętych ochroną gatunkową i pozostających w sferze zainteresowania  Wspólnoty. Wycinka wykonana zostanie w okresie pozalęgowym ptaków, przypadającym
w okresie od 15 marca do 15 sierpnia.  Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze  dorzecza rzeki Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – uchwała Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011r., Nr 49, poz.549). Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW20001929169 –Górny Kanał od Strugi Łysomickiej do ujścia, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły.
W planie gospodarowania wodami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r.,  w sprawie kwalifikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan ten naturalnej jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oceniono jako zły.
Rozpatrywana cześć wód nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów  środowiskowych, tj. osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych do 2015 roku.
Przedmiotowa inwestycja nie jest związana z ingerencją w rzekę Wisłę, stacja pomp znajduje się w odległości około 1500 m od linii brzegowej rzeki.
W odniesieniu do Kanału Górnego nie planuje się dokonywać żadnych zmian hydromorfologicznych, zarówno kryta, jak i doliny rzeki. Nie nastąpi likwidacja nabrzeżnej
i wodnej roślinności, inwestycja nie ma wpływu na wielkość i dynamikę przepływu wód, zmienność głębokości i szerokości koryta rzeki, strukturę i skład podłoża oraz strukturę stref nabrzeżnych. W związku z tym nie ma tez wpływu na elementy biologiczne jakości wód, tj. skład i liczebność flory wodnej, fitoplankton, fitobentos, makrolity, bezkręgowce bentsowe, ichtiofaunę.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono,  że zarówno podczas realizacji, eksploatacji przedmiotowe zamierzenie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Przedmiotowa inwestycja zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji, nie będzie powodować wystąpienia oddziaływań skumulowanych dla poszczególnych typów oddziaływań, ponieważ będzie realizowana w znacznej odległości od innych przedsięwzięć istniejących
i realizowanych.
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                                                                                                                                                                                                         Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji. 
  
POUCZENIE 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Wytworzył: Ewelina Ziółkowska (9 lipca 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (9 lipca 2012, 14:09:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij