Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

Usługi transportowe ciągnikami rolniczymi

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34.271.20.2016
wartość: poniżej art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Znak sprawy: ZP34.271.20.2016 Dotyczy: „Usługi transportowe ciągnikami rolniczymi” ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta: 1 Gminna Spółka Wodna ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka Cena/Czas/SUMA 90pkt/10pkt/100pkt 293.700,00 W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta: W/w Wykonawcy spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy z postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ppkt a) ustawy p.z.p.,  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Zławieś Wielka: Usługi transportowe ciągnikami rolniczymi
Numer ogłoszenia: 50469 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zławieś Wielka , ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, tel. 056 6780913, 6780982, faks 678-09-66.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nd

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe ciągnikami rolniczymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe ciągnikami rolniczymi w zakresie: 1.1. praca z przyczepą (z pracownikiem) - 1540h/rok (Minimalna ładowność przyczepy od 4,5t), 1.2. praca z piaskarką (z pracownikiem) - 220h/rok (piast - rozsiewacz piasku), 1.3. praca z kosiarką(z pracownikiem) - 660h/rok (kosiarka bębnowa - rotacyjna), 1.4. praca z osprzętem do kopania i ładowania (z pracownikiem) - 880h/rok (koparko - ładowarka - samojezdna). łączna ilość godzin 3.300,00h/rok wykonywanych powyższym sprzętem 2. Usługi rozłożona będą W czasie i wynikać będzie ze zgłoszonego każdorazowo zapotrzebowania. 3. Zamawiający zastrzega sobie skorzystanie z (prawa opcji) informuje, tym samym, że może nastąpić zwiększenie ilości godzin usług w stosunku do ilości podanych w pkt 3.1 w wymiarze do 30%, a wykonawca może żądać wynagrodzenia za rzeczywiście wykonaną usługę. 4. Wspólny słownik zamówień CPV 60.10.00.00-9.

II.1.5)

Vprzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 17.5. Zamawiający dopuszcza udzielania zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67. Ust.1 pkt 6 p.zp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5000,00zł słownie (pięć tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. w pieniądzu, wpłaconym wyłącznie na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Złejwsi Wielkiej NR 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380, z dopiskiem na blankiecie: WADIUM NA PRZETARG ZP34.271.20.2016 b. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; c. w gwarancjach bankowych; d. w gwarancjach ubezpieczeniowych; e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie (godzina) składania ofert. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż gotówka - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 6. Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniężnej Zamawiający będzie przechowywał na rachunku bankowym. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium na rzecz Zamawiającego zgodnie z brzmieniem art. 46 ust. 5 ustawy PZP, w przypadku, gdy: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i w złożonej ofercie; b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca przedstawił uprawnienia do wykonywania działalności, weryfikacja zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca przedstawił uprawnienia do wykonywania działalności, weryfikacja zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy, weryfikacja zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy, weryfikacja zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy, weryfikacja zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oferta cenowa, 2. załącznik nr 2, 3. załącznik nr 4, 4. parafowany wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Szybkość reakcji na wezwanie do wykonania zamówienia - 10

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, pok. 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, pok. 23.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nd.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

_____________________________________

1. SIWZ - SIWZ usługi transportowe poprawiane.doc (157kB) word

_____________________________________

2. odpowiedź na pytania - odp.docx (15kB) word


Opublikował: Piotr Grodzki (6 maja 2016, 12:08:49)

Ostatnia zmiana: Piotr Grodzki (22 czerwca 2016, 07:47:53)
Zmieniono: zmiana techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 162

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij