Postanowienie RL.6220.8.3.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 2003C i 2015C (Siemoń, Łążyn, Wybcz)

Zławieś  Wielka, dnia 6 lipca 2016 r.
 
 
RL.6220.8.3.2016
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353.), a także § 3 ust 1 pkt 52 lit. b) -  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8.04.2016 r. złożonego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113, 87-100 Toruń reprezentowany przez pełnomocnika Pana Michała Jagodzińskiego, BPiIB Jagodziński Projekt (...):
stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz w km 0+000 ÷ 4,506 km”, przewidzianego do realizacji na działkach nr:
24/1, 26/2, 492/1, 512/1, 45/5, 27/1, 40/1, 41/1, 46/1, 106/1, 28/1, 108/6, 23/1, 113/2, 26/1, 110/1, 500/1, 38/1, 30/1, 111/1, 113/1, 95/1, 95/2, 493/1 – obręb ewidencyjny Łążyn, gm. Zławieś Wielka
508, 503/1, 502/1, 515/1, 514/1, 511/1, 510/1, 507/1, 504/1, 498/1, 532/1, 534/16, 533/1, 486/2, 486/1, 501/1, 357/2, 348/1, 526/2, 526/8, 333/1 – obręb ewidencyjny Siemoń, gmina Zławieś Wielka
2, 44 – obręb ewidencyjny Wybcz, gm. Łubianka

UZASADNIENIE

   Dnia 8 kwietnia 2016 r. Starostwo Powiatowe w Toruniu – Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113, 87-100 Toruń reprezentowany przez pełnomocnika Pana Michała Jagodzińskiego, BPiIB Jagodziński Projekt (...), zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz w km 0+000 ÷ 4,506 km”, przewidzianego do realizacji na terenie miejscowości Łążyn i Siemoń, gm. Zławieś Wielka oraz Wybcz, gm. Łubianka.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), tj. „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. Przedmiotowa inwestycja dotyczy dróg o łącznej długości
ok. 8,933 km.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust 2 ustawy ooś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został on uchwalony.
Zawiadomieniem z dnia 15 kwietnia 2016 r. znak: RL.6220.8.1.2016 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie i zawiadomiono strony o planowanym przedsięwzięciu. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Urzędu, sołectw Siemoń i Łążyn oraz Urzędu Gminy Łubianka, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) pismem znak: RL.6220.8.2.2016 z dnia 15.04.2016 r., Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Opinią znak N.NZ.40.2.6.3.2016 z dnia 5 maja 2016 r. /data wpływu: 11.05.2016 r./ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią znak: WOO.4240.351.2016.DM.2 z dnia 23 czerwca 2016 r. /data wpływu 29.06.2016 r./ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn w km 0+000 ÷ 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz w km 0+000 ÷ 4,506 km” nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.               
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
1.  Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
      a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń – Łążyn oraz nr 2015C Siemoń – Wybcz. Droga powiatowa nr 2003C łączy miejscowości Siemoń i Łążyn, a jej początek w km 0+000 zlokalizowany jest w osi drogi powiatowej nr 2015C Siemoń – Wybcz, koniec odcinka w km 4+427 w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Zławieś Wielka – Łubianka. Droga powiatowa 2015C łączy miejscowości Siemoń i Wybcz. Jej początek w km 0+000 stanowi skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 597 Rzęczkowo – Siemoń – Unisław w miejscowości Siemoń, a koniec odcinka znajduje się w km 4+506, w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 533 Toruń – Łubianka – Wybcz. Łączna długość przebudowywanych dróg wynosić będzie 8,933 km.
Planowane przedsięwzięcie będzie usytuowane w istniejących liniach rozgraniczających pas dróg powiatowych na terenie gminy Zławieś Wielka i gminy Łubianka, na działkach, których władającym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Dotychczasowy sposób wykorzystania dróg powiatowych nr 2003C i 2015C nie ulega zmianie. Obecnie posiadają one nawierzchnię bitumiczną, obsługują głównie ruch lokalny z miejscowości Siemoń, Łążyn i Wybcz oraz komunikują drogi wojewódzkie nr 546, 597 i 553.
Jezdnia drogi nr 2003C ma szerokość średnio 5,0 m, natomiast droga nr 2015C  jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości od 14,0 do 17,0 m. Ich korony posiadają jezdnię dwupasową o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,0 m, pobocza gruntowe o szerokości zmiennej od 1,0 do 1,5 m.
Przebudowa dróg nie zmieni układu komunikacyjnego sieci drogowej, nie obejmuje również rozbudowy, przedłużenia drogi, zmiany jej przebiegu, podłączenia do innych dróg itp. Powierzchnia zajmowanego terenu nie ulegnie zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji, nie przewidziano poszerzenia dróg z wyjątkiem poszerzenia jezdni na łukach poziomych. Forma użytkowania drogi nie ulegnie zmianie.
Istniejący pieszy ciąg komunikacyjny w granicach miejscowości Siemoń wymaga odnowienia nawierzchni i regulacji wysokościowej. Odwodnienie powierzchniowe jezdni odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych poprzez istniejące pobocza gruntowe do rowów przydrożnych. Inwestycja przewiduje oczyszczenie jednego przepustu z naniesionego materiału zanieczyszczającego, który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie urządzenia odwadniającego w km 2 + 820 drogi nr 2003C oraz dwóch przepustów w km 2+851 i w km 3+236 drogi nr 2015C.  W przypadku znacznych ubytków ścianek czołowych uszkodzenia zostaną naprawione poprzez uzupełnienie betonem gzymsów, spionowanie itp. Krótkotrwałe prace nie spowodują zmiany szlaków migracji płazów.
Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa profilowa o grubości min. 4,0 cm) oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości min. 4,0 cm. W ramach inwestycji pobocza zostaną wyregulowane (ścięcie lub uzupełnienie). Planowane jest również oczyszczenie rowów odwadniających oraz wykonanie przejść dla pieszych.
Realizacja zadania dotyczy terenu przekształconego w postaci istniejących pasów dróg powiatowych, obsługujących transport lokalny w sąsiedztwie użytków  rolnych oraz zabudowy siedliskowej.
  b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 
      oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie
      oddziaływać  przedsięwzięcie,
Zadanie powiązane jest funkcjonalnie z istniejącym układem drogowym. Mając na uwadze skalę zamierzenia, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania. Ze względu na usytuowanie terenu inwestycji w pobliżu zabudowy mieszkaniowej trudno przewidzieć wszystkie planowane zamierzenia. Jednak analizując ryzyko znaczącego skumulowanego oddziaływania na etapie budowy stwierdzono, że w przypadku ewentualnej równoczesnej realizacji kilku inwestycji na omawianym terenie, wzajemne interakcje mogą zachodzić. W razie nakładania się harmonogramów prac pomiędzy budową drogi a innymi realizowanymi przedsięwzięciami, może zachodzić kumulacja oddziaływań w zakresie emisji gazów do powietrza i hałasu. W takim przypadku należy ułożyć harmonogram prac uwzględniając technologię robót i ograniczenie kumulacji uciążliwych oddziaływań.
  c)  wykorzystywania zasobów naturalnych
Nie będą wykorzystywane zasoby naturalne. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga usunięcia drzew i krzewów, jak również nie powoduje zniszczenia cennych przyrodniczo siedlisk. Drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi pni poprzez zastosowanie osłon oraz fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie terenu ich ochrony.
  d)  emisji i występowania innych uciążliwości,
Wszystkie roboty drogowe podczas realizacji przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane mechanicznie, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do ruchu i eksploatacji. W związku z powyższym, czynnikami, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia są hałas i wibracje spowodowane pracą sprzętu mechanicznego. Uciążliwości będą miały charakter okresowy i ustąpią wraz z zakończeniem budowy. Aby zmniejszyć niekorzystne oddziaływania, Inwestor planuje prowadzić prace w porze dziennej, tj. 6.00 – 22.00.
Na etapie budowy mogą wystąpić spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwanie zanieczyszczeń z materiałów używanych do budowy, co może spowodować zanieczyszczenie wód i gleby. Budowa nie przyczyni się do powstawania ścieków technologicznych, powstaną niewielkie ilości ścieków socjalno – bytowych. Potrzeby sanitarne osób zatrudnionych na terenie budowy zostaną zabezpieczone z wykorzystaniem urządzeń przenośnych, opróżnianych przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia.
Podczas prowadzonych robót będą powstawały odpady, które będą zagospodarowane  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady będą gromadzone selektywnie i niezwłocznie usuwane z terenu budowy – przekazywane do odzysku, a następnie unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwianie.
Eksploatacja przebudowywanych dróg nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków technologicznych ani socjalno – bytowych. Źródłami zanieczyszczeń w fazie eksploatacji będą spływy powierzchniowe pochodzące z nawierzchni. Odwodnienie jezdni drogi odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na istniejące pobocza gruntowe i rowy odwadniające. Stopień oddziaływania planowanej inwestycji na wody powierzchniowe, w dużej mierze zależy od stanu i składu wód opadowych i roztopowych spływających z powierzchni drogi na istniejące pobocza. Ze względu na niewielki ruch pojazdów przemieszczających się powyższymi drogami, wody opadowe i roztopowe spływające powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na istniejące pobocza nie będą zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Nie istnieje więc zagrożenie skażenia gruntu jak również wód powierzchniowych i podziemnych.
Eksploatacja infrastruktury przedmiotowego przedsięwzięcia będzie powodować emisję zanieczyszczeń do atmosfery, lecz emisja zanieczyszczeń nie wzrośnie w stosunku do obecnie obserwowanych. Źródłem zanieczyszczeń będzie ruch pojazdów mechanicznych napędzanych silnikami spalinowymi po istniejącej drodze. Drogi kołowe zalicza się do liniowych źródeł emisji zanieczyszczeń, generują one głównie zanieczyszczenia komunikacyjne złożone z substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne (benzopireny, benzen), tlenek węgla, dwutlenek węgla, ołów, pyły zawieszone.
Przedmiotowa inwestycja nie będzie nowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, a docelowy stan nawierzchni po zrealizowaniu inwestycji wpłynie pozytywnie na przejezdność co powinno przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  i stosowanych technologii;
Inwestycja nie wiąże się z realizowaniem przedsięwzięcia na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości  znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu
o zwiększonym ryzyku lub  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W związku z powyższym nie ma konieczności określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

Inwestycja nie będzie zlokalizowana  na terenie obszarów wodno – błotnych oraz o płytkim zaleganiu wód.
b) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym również nie występują wyznaczone, mające znaczenie dla Wspólnoty i projektowane przekazane do Komisji Europejskiej obszary Natura 2000. Realizacja inwestycji nie wymaga naruszenia naturalnych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcenia, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.       c)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
Drogi nr 2003C i 2015C zlokalizowane są w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczanym do regionu Dolnej Wisły. Rozpatrywana JCWPd jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291649, tj. Dopływ z Siemonia, która jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz  w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629, tj. Górny Kanał do Strugi Łysomickiej, która jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ekologicznego  i chemicznego wód powierzchniowych.
Planowana inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu oddziaływania na wody powierzchniowe – nie będzie stanowiła źródła potencjalnych zanieczyszczeń wód powierzchniowych.   
   d)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Na terenie inwestycji nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
       e)  gęstość zaludnienia,
Na terenie gminy gęstość zaludnienia wynosi ok. 75 mieszkańca na km2 (wg danych GUS stan na dzień 31 XII 2014 r.)
W sąsiedztwie pasa drogowego przebudowywanej drogi występuje zabudowa zagrodowa, budynki jednorodzinne i gospodarcze. Droga ma swój początek w miejscowości Siemoń, której liczba ludności nie przekracza 1000 mieszkańców.
      f)  obszary przylegające do jezior
 Nie występują na przedmiotowym terenie.
      g)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Nie występują na przedmiotowym terenie.
3.    Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
  a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
          przedsięwzięcie może oddziaływać

Inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar  geograficzny oraz  ludność.
b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne  elementy   przyrodnicze
Nie występuje transgraniczne oddziaływanie na elementy przyrodnicze
c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w związku z  realizacją i eksploatacją   przedsięwzięcia, ze względu na jego charakter i skalę, nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie istotnie negatywnie  oddziaływać na środowisko. Planowana inwestycja nie obciąży istniejącej infrastruktury technicznej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą występować przekształcenia terenu wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do wykonania inwestycji. Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie ograniczone do minimum.
d)  prawdopodobieństwa oddziaływania,
Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót budowlanych nie nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. Oddziaływanie tras komunikacyjnych, w tym również planowanego odcinka drogi powiatowej, związane jest przede wszystkim z trzema aspektami:
- zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wodami opadowymi,
- zagrożeniem hałasem,
- zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego.
Oddziaływania na środowisko wystąpią głównie w fazie realizacji inwestycji. Stopień oddziaływania planowanej inwestycji na wody powierzchniowe, w dużej mierze zależy od stanu i składu wód opadowych i roztopowych spływających z powierzchni drogi na istniejące pobocza. W okresie przebudowy wystąpią okresowo oddziaływania akustyczne i wibracyjne związane z pracą ciężkich maszyn drogowych i pojazdów transportowych.
Przebudowa istniejącej drogi ma na celu poprawę jej stanu technicznego, ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakości drogi powiatowej.
Nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami osuwisk i zagrożenia podtopieniami.
e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
W ramach planowanego przedsięwzięcia brano pod uwagę 2 warianty, tj. wariant „0” oznaczający brak realizacji przedsięwzięcia oraz wariant I, czyli realizację przedsięwzięcia, zgodnie z istniejącym przebiegiem dróg. Niepodejmowanie przedsięwzięcia spowodowałoby pogorszenie stanu technicznego drogi, przekładającego się na wzrost zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu, a także możliwość wypadków drogowych. Realizacja inwestycji zgodnie z wariantem przyjętym przez Inwestora, omówionym powyżej, przyczyni się do poprawy płynności ruchu, a co za tym idzie zmniejszenia emisji spalin do atmosfery oraz emisji hałasu. Ponadto zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Po przeanalizowaniu, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych tut. organ uznał, że przyjęte rozwiązania zapewnią ochronę środowiska zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.
Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji. 
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 
                                                                                            WÓJT GMINY 

                                                                                           Zławieś Wielka

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (6 lipca 2016)
Opublikował: Ewelina Kowalska (7 lipca 2016, 13:37:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij