Wybory ławników na kadencję 2016-2019

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Zławieś Wielka, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

30 czerwca upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego w Toruniu.  

  •  Do Sądu Okręgowego w Toruniu powinien zostać wybrany jeden ławnik do orzekania w sprawach cywilnych.
  •  Do Sądu Rejonowego w Toruniu powinien zostać wybrany jeden ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Zławieś Wielka, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Jakie trzeba spełniać warunki, aby zostać ławnikiem?

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

• jest nieskazitelnego charakteru

• ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat

• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku

• posiada co najmniej wykształcenie średnie

• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

• adwokaci i aplikanci adwokaccy

• radcy prawni i aplikanci radcowscy

• duchowni

• żołnierze w czynnej służbie wojskowej

• funkcjonariusze Służby Więziennej,

• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, która zamieszczona jest poniżej lub którą można pobrać w biurze Rady Gminy, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu

postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy

rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w podpunktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. (Wymienione dokumenty  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.


Karta zgłoszenia (256kB) pdf


Lista osób zgłaszających kandydata (213kB) pdf


Oświadczenie sprawy cywilne (115kB) pdf


Oświadczenie sprawy rodzinne (116kB) pdfWytworzył: Sylwia Sypek (17 czerwca 2015)
Opublikował: Paulina Zakierska (17 czerwca 2015, 12:38:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 825

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij