DECYZJA BD.6220.29.4.2013 UMORZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZBUDOWY OBORY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄŻYN dz. 71


Zławieś Wielka dnia 24 marca 2014r.
BD.6220.29.4.2013
 
DECYZJA
o umorzeniu postępowania
 
            Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 267) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008.r Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.12.2013r. złożonego przez Pana Pawła Drapiewskiego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Rozbudowa obory na bydło”
ORZEKAM
umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowy obory na bydło”
UZASASDNIENIE
Pan Paweł Drapiewski wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa obory na bydło” zlokalizowanej na działkach nr 71 w obrębie ewidencyjnym Łążyn, gm. Zławieś Wielka.  Pismem znak BD.6220.29.1.2013 z dnia 17 stycznia 2014r . Wójt Gminy Zławieś Wielka wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie pismem znak BD.6220.29.2.2013 z dnia 17 stycznia 2014r . wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Toruniu pismem znak N.NZ.40.2.6.1.2014  z dnia 28.02.2014r. wyraził opinię, że dla planowanego zamierzenia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397/ - dla wymienionej inwestycji może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.50.2014.MDI.2 z dnia 24.02.2014r. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie obory na bydło w miejscowości Łążyn działka nr 71. 
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Katalog tych przedsięwzięć określa rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja zlokalizowana jest na  działce o powierzchni ok. 0,79 ha na której istnieje zabudowa mieszkaniowa i inwentarsko – gospodarcza. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości 12 i 50 m otoczona polami uprawnymi. Rozbudowa istniejącej obory przyczyni się do poprawy dobrostanu zwierząt chowanych w ilości 30 DJP, nie wpłynie jednak na zwiększenie obsady zwierząt
w gospodarstwie. Biorąc pod uwagę fakt, iż rozbudowa obory docelowo będzie pełnić funkcję uzupełniającą istniejącej zabudowy zagrodowej  i nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania gospodarstwa, a tym samym nie przyczyni się do zwiększenia liczebności hodowanych zwierząt, należy uznać planowane przedsięwzięcie za inwestycję nie wymienioną w § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a, oraz nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. W związku z powyższym planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. tym samym brak jest podstaw do prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W myśl art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (24 marca 2014)
Opublikował: Ewelina Kowalska (24 marca 2014, 08:33:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij