PR.6220.16.5.2011 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Zławieś Wielka, dnia 13.03.2012r.
PR.6220.16.5.2011
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 132 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku  z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2011r. Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gmina Zawieś Wielka” obejmującego działki o numerach: 101/1, 103, 110, 120, 136/9, 355/1, 356 położone w obrębie ewidencyjnym Czarnowo oraz złożonego odwołania z dnia 05.03.2012r. od decyzji nr PR.6220.16.3.2011 z dnia 13.02.2012r.
 
orzekam
zmienić  decyzję PR.6220.16.3.2011 z dnia 13.02.2012r. w ten sposób, że
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 19.12.2011r. Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek zwrócił się do Wójta Gminy Zawieś Wielka z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gmina Zawieś Wielka” obejmującego działki o numerach: 101/1, 103, 110, 120, 136/9, 355/1, 356 położone w obrębie ewidencyjnym Czarnowo.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) jest to przedsięwzięcie, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Wójt Gminy Zawieś Wielka dnia 2.01.2012r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 24.01.2012r. znak WOO.4240.24.2012.ADS wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem znak N.NZ-402-ZW-7/12 z dnia 24.01.2012r. uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
            W dniu 10.02.2012r. Wójt Gminy Zawieś Wielka postanowieniem PR6220.16.2.2011 z dnia 10.02.2012r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jako postawę materialno prawną błędnie wskazał § 3 ust. 1 pkt 61 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, winno być  § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).  
Decyzją PR.6220.16.3.2011 z dnia 13.02.2012r. Wójt Gminy Zawieś Wielka umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie odwołania Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 05.03.2012r., stosownie do art. 132 KPA Wójt Gminy Zawieś Wielka zmienił decyzję PR.6220.16.3.2011 z dnia 13.02.2012r. jak w sentencji.
Wójt Gminy Zawieś Wielka w sentencji postanowienia PR6220.16.2.2011 z dnia 10.02.2012r. wprawdzie stwierdził o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska w uzasadnieniu jednak powinno się znaleźć odniesienie do uwarunkowań wymienionych w  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a contr ario uzasadniając celowość odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Rozstrzygając co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Zawieś Wielka wziął pod uwagę wyrażone w tej sprawie opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz w następujący sposób uwzględnił łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1)      Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę przeciwpowodziowej stacji pomp Czarnowo, która ma za zadanie:
-        ochronę przeciwpowodziową Dolnej i Górnej Niziny Toruńskiej przed zalaniem wodami Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej przy podwyższonych i wysokich stanach Wisły (przekraczających 30,30 m n.p.m.);
-        regulację stosunków wodnych w okresie niskich przepływów przez piętrzenie Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej.
Pompownia wyposażona jest w trzy pionowe agregaty pompowe o łącznej maksymalnej wydajności 3,76 m3/s. Z uwagi na długoletnią eksploatację stwierdzono konieczność przebudowy, która umożliwi polepszenie parametrów oraz zwiększy poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego dla ludności zamieszkującej obszar Niziny Toruńskiej na powierzchni 4410 ha.     
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej od strony odpowietrznej, na wale przeciwpowodziowym oraz na gruntach przy wale przeciwpowodziowym od strony międzywala. Istniejąca stacja pomp składa się z budynku przepompowni, budynku trafostacji, rurociągów tłocznych przebiegających przez korpus wału, wylotu rurociągów przylegającego do wału na terenie międzywala oraz przepust wałowy. W trakcie przebudowy stacji pomp powyższe jej części zostaną przebudowane i zmodernizowane z pozostawieniem dotychczasowej funkcji, bez zwiększania zajmowanej obecnie powierzchni.
            Zakres  robót  budowlano – montażowych obejmuje:
-        rozbiórkę komory wlotowej,
-        roboty ziemne związane z rozebraniem i następnie z odbudową wału przeciwpowodziowego Wisły,
-        demontaż istniejących rurociągów tłocznych, pomp i armatury,
-        wykonanie stalowej ścianki szczelnej w osi wału (przesłona przeciwfiltracyjna),
-        przystosowanie budynku do zainstalowania nowych pomp – obniżenie dna komór czerpnych,
-        wymianę transformatorów,
-        wykonanie nowych linii kablowych zasilających NN,
-        wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilania i sterowania pomp,
-        remont istniejącego budynku stacji pomp,
-        odtworzenie drogi po koronie wału,
-        wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie obiektu,
-        wymiana ogrodzenia terenu stacji pomp.
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań:
Kanał Dolny i Kanał Górny stanowią odrębne JCWP. Biorąc pod uwagę, że Kanał Dolny uchodzi do Kanału Górnego w końcowym jego odcinku, tuż przy ujściu do rzeki Wisły, a więc poniżej planowanej przez Gminę Zławieś Wielka lokalizacji śluzy wałowej, pozostanie to bez wpływu na reżim hydrologiczny istniejącej przeciwpowodziowej stacji pomp w Czarnowie. W związku z tym nie będzie tu miała miejsca kumulacja oddziaływań na środowisko obydwu inwestycji.
Na Kanale Dolnym Niziny Toruńskiej wykonywana jest obecnie odbudowa systemu nawodnień grawitacyjnych poprzez wykonanie budowli umożliwiających nawodnienie podsiąkowe w dolinie kanału – a więc retencjonowanie wód w okresach suszy i sprawne odprowadzenie nadmiaru wód w okresach wezbrań powodziowych. Sprawnie działająca stacja pomp w Czarnowie wzmocni pozytywny efekt tych działań. Odbudowa systemu nawodnień na charakter liniowy, zaś przebudowa stacji pomp – punktowy, zatem nie ma zagrożenia kumulowania się uciążliwości dla środowiska związanych ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń atmosferycznych spowodowaną przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych itp., wzrostem hałasu i wibracji pochodzących z maszyn i urządzeń pracujących podczas budowy i w trakcie prowadzenia robót ziemnych, jak również z powstawaniem w trakcie budowy odpadów materiałów i elementów budowlanych i odpadów komunalnych.
c) wykorzystania zasobów naturalnych:
Przedsięwzięcie nie będzie naruszać zasobów naturalnych. Grunt pozyskany w czasie rozbiórki wału przeciwpowodziowego zostanie odwieziony na depozyt i ponowne wbudowany.
d) emisji i wystąpienia innych uciążliwości:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości dla środowiska przyrodniczego polegających na: zwiększonej emisji zanieczyszczeń atmosferycznych spowodowanej przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych itp., hałasu i wibracji pochodzących z maszyn i urządzeń pracujących podczas budowy i w trakcie prowadzenia robót ziemnych, powstaniu w trakcie budowy odpadów materiałów i elementów budowlanych i odpadów komunalnych.
W/w uciążliwości będą miały charakter okresowy i przemijający.
W trakcie eksploatacji przebudowanej przepompowni nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości dla środowiska.
e) ryzyka wystąpienia awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
            Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Wykonanie prac budowlanych nastąpi przy użyciu maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych.
2)      Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska, i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz  uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)     obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
Inwestycja realizowana będzie w obrębie doliny Wisły, która jest ważną ostoją ptactwa wodno – błotnego.
b) obszary wybrzeży:
Brak obszarów.
c)      obszary górskie lub leśne:
Brak obszarów.
d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Brak obszarów.
e)      obszary wymagając specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Przedmiotowe zamierzenie realizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), tj. obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB040003 Dolina Dolnej Wisły oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH040003 Solecka Dolina Wisły. Działka o numerze ewid. 120 położona jest częściowo w granicach ww. obszarów Natura 2000, przy czym zgodnie z załączoną dokumentacją (zwłaszcza mapą), inwestycja realizowana jest na części działki poza ostojami Natura 2000.
f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Brak obszarów.
g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Brak obszarów.
h)      gęstość zaludnienia:
Biorąc pod uwagę cel planowanej inwestycji, będzie ona miała pozytywny wpływ na ludność zamieszkującą obszar Niziny Toruńskiej, gdyż przyczyni się do podniesienia poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w czasie trwania wezbrań rzeki Wisły i przy braku odpływu grawitacyjnego na powierzchni 4410 ha. Z drugiej natomiast strony, poprzez regulację stosunków wodnych w okresie niskich przepływów przez piętrzenie Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej, wpłynie na złagodzenie efektów przedłużających się susz.
i)        obszary przylegające do jezior:
Brak obszarów.
j)        uzdrowiska o obszary ochrony uzdrowiskowej:
Brak obszarów
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
            Realizacja robót odbywać się będzie w obrębie istniejącego budynku stacji pomp oraz jego bezpośrednim otoczeniu. Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny oraz zanikną wraz z zakończeniem prac.
Efekty realizacji przedsięwzięcia (zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz przeciwdziałanie efektom suszy) będą dotyczyły obszaru Niziny Toruńskiej o powierzchni 4100 ha oraz zamieszkującej tam ludności.
b)     transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Brak transgranicznego oddziaływania
c)      wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej:
Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu realizacji inwestycji.
d)      prawdopodobieństwo oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Przedsięwzięcie będzie stanowić nieznaczną uciążliwość w fazie realizacji. Emisja spalin, hałasu i pyłów będzie krótkotrwała i zostanie zminimalizowana przez właściwą organizację robót. Wszystkie czynności będą wykonywane w porze dziennej. Oddziaływania te będą miały miejsce w okresie realizacji inwestycji, zaś ustaną po jej zakończeniu i będą miały charakter odwracalny.   
W trakcie wykonywania prac nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. Wszelkie odpady powstające w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane w ramach systemu gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i będą przekazane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r.( M.P. z  dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem  PLGW240040 zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. Planie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych ( Dz.U. Nr 143, poz. 896), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.
Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20001729166 – o nazwie Dolny Kanał (scalona część wód oznaczona symbolem DW0806) zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. Planie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 122, poz.1018), część ta posiada status silnie zmienionej części wód, a jej stan oceniono jako zły.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia związanego z zarządzaniem ryzykiem powodziowym polegająca na przebudowie istniejącego obiektu hydrotechnicznego nie będzie skutkować zmianą ekologicznego stanu wód.
Realizacja przedsięwzięcia zarówno w czasie prowadzenia robót jak i po ich zakończeniu:
-           nie powoduje skutków wykraczających poza granice budowanej budowli i nie spowoduje ingerencji w układ morfologiczny w/w JCWP;
-           nie spowoduje naruszenia i zmiany ilościowej zasobów wodnych w/w JCWP;
-           nie spowoduje zmiany poziomów zwierciadła wód ani reżimu hydrologicznego przepływów w w/w JCW powierzchniowych i zmian poziomów zwierciadła wód podziemnych w jej zlewni;
-           nie spowoduje pogorszenia jakości wód w/w JCW powierzchniowych i wód podziemnych w jej granicach.
W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby, ani nie spowoduje wprowadzania szkodliwych substancji i energii do środowiska.
Przedsięwzięcie nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. Do transportu wykorzystane zostaną istniejące drogi. Inwestycja będzie realizowana w terenie rolniczym i z uwagi na swój charakter oraz lokalizację nie spowoduje niszczenia siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono ww. obszaru Natura 2000.
W świetle powyższego, biorąc pod uwagę postanowienia organów opiniujących uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji (art. 84 ust. 2).
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
Ponadto informacje o złożonym wniosku, wydanych dokumentach: postanowieniu oraz decyzji, umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu: www.zlawies.pl  w zakładce informacje o środowisku.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1 pkt. 1-18. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Załączniki:
1.     Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy ooś
 
 
Otrzymują:
1.      Wnioskodawca
2.      A/a M. Czułkowska
3.      Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
4.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950Bydgoszcz
5.      Właściciele działek sąsiednich – wykaz w aktach sprawy
 
Załącznik nr 1 do decyzji PR.6220.16.5.2011 dnia 13.03.2012r.
 
Charakterystyka przedsięwzięcia:
 
Planowane przedsięwzięcia polega na przebudowie stacji pomp w miejscowości Czarnowo, na działkach  o nr ewid. 101/1, 103, 110, 120, 136/9, 355/1, 356 w obrębie Czarnowo.
Obecna wydajność agregatów pompowych wynosi 3,76 m3/s. Przedmiotowe Przedsięwzięcie umożliwi polepszenie parametrów oraz zwiększy poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszaru chronionego.
 
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego, zajdzie potrzeba stałego zajęcia terenów, na których znajduje się istniejąca stacja pomp, zajdzie również potrzeba zajęcia obszaru zajmowanego przez wał przeciwpowodziowy utwardzony nawierzchnią bitumiczną, wylot rurociągów od strony rzeki Wisły oraz istniejący przepust wałowy.
 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną takie materiały jak: kruszywo, cement, beton, cegła ceramiczna, drewno szalunkowe i konstrukcyjne, brukowa kostka cementowa, materiały wykończeniowe, elementy prefabrykowane oraz woda energia elektryczna i paliwa.
Zaistnieje również konieczność wykorzystania mechanicznego sprzętu budowlanego.
 
 
Powstałe odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, następnie przekazywane będą do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
 
Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku


Wytworzył: Monika Czułkowska (30 marca 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (30 marca 2012, 12:19:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 865

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij