Postanowienie RL.6220.1.3.2015 - obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze w Czarnym Błocie


Zławieś Wielka, dnia 13 kwietnia 2015r.
 
RL.6220.1.3.2015
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 lutego 2015r. który złożył   Target Food Sp. z o.o.
 
postanawiam
 
1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze na działce ewidencyjnej nr 250/3 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.
 
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ustęp 2 i 6 a także art. 66 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej
 
3. Ponadto zakres raportu powinien obejmować:
1)      analizę zgodności z zakazami określonymi w uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 99 poz. 793), obowiązującymi na przedmiotowym terenie
2)      usytuowanie inwestycji względem zlewni i jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać, a także wskazanie czy i w jaki sposób zamierzenie inwestycyjne będzie oddziaływać na te cele w tym stan ekologiczny wód,
3)      podstawowe dane na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu w tym warstw wodonośnych i ich izolacji
4)      informację jak głęboko będą realizowane wykopy i czy będą wymagały odwodnienia
5)      sposoby zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji i eksploatacji zamierzenia
6)      opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a)charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania,
b)główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c)przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
7)      opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
8)      opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
9)      opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
10)  opis analizowanych wariantów, w tym:
a)wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b)wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
11)  określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
12)  uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a)ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b)powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c)dobra materialne,
d)zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e)wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d,
f)bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;
13)  opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-
i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a)istnienia przedsięwzięcia,
b)wykorzystywania zasobów środowiska,
c)emisji;
14)  opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
15)  jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
16)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
17)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
18)  przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
19)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
20)  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
21)  wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
22)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu;
23)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
24)  źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
 
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia  17 lutego 2015r. który złożył  Target Food Sp. z o.o. – Czarne Błoto  87-134 Zławieś Wielka, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze w miejscowości Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka”.
Po złożeniu wniosku przez Inwestora tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu obwieszczeniem – znak RL.6220.1.1.2015 z dnia 10 marca 2015r .-   podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Czarne Błoto, oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem obwieszczenie zostało przesłane pocztą.
Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 tekst jednolity ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu opinią N.NZ.40.2.6.2.2015 z dnia 24 marca 2015r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr WOO-4240.139.2015.DB z dnia 24.03.2015r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 ze zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do magazynowania gazu płynnego składającego się z 4 zbiorników naziemnych o pojemności od 6,4 do 6,7 m3  każdy, na potrzeby ogrzewania budynków produkcyjnych fermy drobiu, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 250/3 w Czarnym Błocie, przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdzono, że inwestycja nie znajduje się w zasięgu obszarów  wodno – błotnych, obszarów
o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, terenów górskich lub leśnych,
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, obszarów przylegających do jezior i ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują uwarunkowania wynikające
z uchwały nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 99 poz. 793) zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały, obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy
z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm) ocena oddziaływania na środowisko w oparciu
o raport jest wymagana.
W związku z powyższym po przeanalizowaniu zapisów art. 63, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227), rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia
z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych
i krajobrazowych oraz z uwzględnieniem stanu wód zdefiniowanego w Dyrektywie 2000/60/EW Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, które winny koncentrować się na osiągnięciu lub utrzymaniu ich dobrego stanu jak i dobrego stanu ekosystemów wodnych od wód zależnych, organ prowadzący postępowanie tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił że istnieje potrzeba sporządzenia raportu i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (13 kwietnia 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (14 kwietnia 2015, 15:12:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij