Decyzja BD.6220.27.5.2014 - skup złomu i surowców wtórnych w miejscowości Czarne Błoto dz. 257/9


Zławieś  Wielka, dnia 28 kwietnia 2014r.
 
BD.6220.27.5.2013
DECYZJA
 
            Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 267) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008.r Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.12.2013r. złożonego przez Panią Kalinę Patyk - Toruń
 
stwierdzam brak potrzeby
 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego prowadzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych miejscowości Toporzysko, na działce nr 257/9 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 03.12.2013r. Pani Kalina Patyk, zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: prowadzenie punktu skupu złomu i surowców wtórnych w miejscowości Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka na działce nr ewid. 257/9.  Zawiadomieniem z dnia 16 grudnia 2013r. znak BD.6220.27.1.2013 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, zawiadomienie otrzymały strony postępowania oraz zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak BD.6220.27.2.2013 dnia 16.12.2013r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.  
Opinią znak N.NZ-402-ZW114/13 z dnia 27.12.2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 31.12.2013r.
znak WOO.4240.966.2013.MW wezwał inwestora do przekazania wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
Dokumentację uzupełniono dnia 24.02.2014r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.966.2013.MW.2 z dnia 07.03.2014r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych na działce nr 257/9 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka, nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.           
Postanowieniem znak BD.6220.27.3.2013 z dnia 19 marca 2014r. Wójt Gminy Zławieś Wielka stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.            
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
      a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
Planowana inwestycja polegać będzie na prowadzeniu punku skupu złomu i surowców wtórnych głownie gromadzone i zbierane będą odpady złomu żelaza oraz metali kolorowych a także odpady tektury i papieru na działce nr ewidencyjny 257/9 w miejscowości Czarnym Błocie.
Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, najbliższa sąsiedztwo stanowią kurniki, hale, tereny niezagospodarowane nieużytki oraz droga. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa chroniona akustycznie znajduje się w odległości ok. 90 m.
W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest wybudowanie hali o pow. ok. 1000 m2
z przeznaczeniem magazynowo – składowym, do składowania materiałów budowlanych, towarów handlowych, organizacji punktu skupu surowców wtórnych, oraz utwardzonego placu manewrowo-składowego wraz z drogami dojazdowymi. Hala stanowić będzie miejsce zbierania złomu metali oraz surowców wtórnych. Hala magazynowa będzie zadaszona,
z posadzką betonową, betonowym placem manewrowym i drogami dojazdowymi. Wjazd
i wyjazd z hali magazynowej odbywał się będzie ciągiem komunikacji wewnętrznej z istniejącej drogi dojazdowej. Ewentualne miejsca postojowe/parkingowe dla samochodów ok.5 szt. usytuowane zostaną na betonowym placu manewrowym. Przewidywana ilość samochodów osobowych  ok. 20szt/doba, ciężarowych i innych pojazdów ok. 3szt/tydzień do odbioru nagromadzonego surowca.
Szacowana ilość i rodzaj skupowanych odpadów:
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
Szacuje się uzyskać/skupić wyżej wymienione odpady w ilości ok.40kg/dziennie,                                                                                                   1000kg/miesiąc .Ilości podane łącznie dla wskazanych rodzajów odpadów.
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02 *Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
Szacuje się uzyskać/skupić wyżej wymienione odpady w ilości ok.3 kg/dziennie,                                                                                                   150kg/miesiąc .Ilości podane łącznie dla wskazanych rodzajów odpadów.
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 06 Cyna
Szacuje się uzyskać/skupić wyżej wymienione odpady w ilości ok.300 kg/dziennie,                                                                                                   8000kg/miesiąc .Ilości podane łącznie dla wskazanych rodzajów odpadów
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 07 Mieszaniny metali
19 10 01 Odpady żelaza i stali
19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
Szacuje się uzyskać/skupić wyżej wymienione odpady w ilości ok.2000 kg/dziennie,        30000kg/miesiąc .Ilości podane łącznie dla wskazanych rodzajów odpadów.
20 01 01 Papier i tektura
Szacuje się uzyskać/skupić wyżej wymienione odpady w ilości ok.5 kg/dziennie,    75kg/miesiąc .Ilości podane łącznie dla wskazanych rodzajów odpadów.
Pozostałe odpady z wykazu rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania, mogą powstać w procesie ręcznego segregowania, sortowania odpadów wymienionych powyżej.
Całkowitą masę skupionych i  składowanych surowców szacuje się na ok. 30 do 40 ton na miesiąc, w skali roku wyniesie ok. 480 Mg.
Sposoby gospodarowania zebranymi odpadami:
Wszystkie zebrane odpady magazynowane będą składowane w wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach w sposób selektywny do czasu przekazania ich odbiorcy zewnętrznemu.
Wszystkie zebrane odpady zostaną przekazane do odzysku, a w razie braku możliwości odzysku do unieszkodliwienia, innym posiadaczom odpadów posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami
Odpady złomu stalowego (kody: 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 05, 17 04 07, 200140, 191202) posegregowane rodzajowo będą czasowo magazynowane w kontenerach ustawionych na utwardzonym betonem placu składowym, do czasu uzbierania ilości uzasadniającej transport (nie dłużej niż przez okres 3 lat), a następnie transportowane (transportem odbiorcy lub własnym) i przekazywane odbiorcy posiadającemu zezwolenie w zakresie zbierania lub odzysku odpadów.
Odpady złomu metali kolorowych (kody: 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 11, 19 12 03) posegregowane rodzajowo będą czasowo magazynowane
w pojemnikach w hali magazynowej do czasu uzbierania ilości uzasadniającej transport (nie dłużej niż przez okres 3 lat), a następnie transportowane (transportem odbiorcy lub własnym) i przekazywane odbiorcy posiadającemu zezwolenie w zakresie zbierania lub odzysku odpadów.
Odpady szkła (kody: 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02,) będą czasowo magazynowane
w pojemnikach w hali magazynowej do czasu uzbierania ilości uzasadniającej transport (nie dłużej niż przez okres 3 lat), a następnie transportowane (transportem odbiorcy lub własnym) i przekazywane odbiorcy posiadającemu zezwolenie w zakresie zbierania lub odzysku odpadów.
Odpady tworzyw sztucznych (kody:16 01 19, 17 02 03) będą czasowo magazynowane
w pojemnikach typu big – bag w hali magazynowej do czasu uzbierania ilości uzasadniającej transport (nie dłużej niż przez okres 3 lat), a następnie transportowane (transportem odbiorcy lub własnym) i przekazywane odbiorcy posiadającemu zezwolenie w zakresie zbierania lub odzysku odpadów.
Odpady papieru i tektury (kody 15 01 01, 20 01 01) odpady te będą czasowo magazynowane w powiązanych pakietach w hali magazynowej do czasu uzbierania ilości uzasadniającej transport (nie dłużej niż przez okres 3 lat), a następnie transportowane (transportem odbiorcy lub własnym) i przekazywane odbiorcy posiadającemu zezwolenie w zakresie zbierania lub odzysku odpadów.
Odpady drewna (kody 15 01 03, 17 02 01) odpady te będą czasowo magazynowane
w oznakowanych pojemnikach lub luzem w wyznaczonym miejscu (większe elementy) w hali magazynowej, do czasu uzbierania ilości uzasadniającej transport (nie dłużej niż przez okres
3 lat), a następnie transportowane (transportem odbiorcy lub własnym) i przekazywane odbiorcy posiadającemu zezwolenie w zakresie zbierania lub odzysku odpadów.
Baterie i akumulatory (kody 16 06 01, 16 06 02, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34) będą czasowo magazynowane do czasu uzbierania ilości uzasadniającej transport (nie dłużej niż przez okres 3 lat) w szczelnych pojemnikach, a następnie transportowane (transportem odbiorcy) i przekazywane odbiorcy posiadającemu zezwolenie w zakresie zbierania lub odzysku tych odpadów.
Pozostałe odpady opakowaniowe (kody 15 01 05, 15 01 06) – zmieszane odpady opakowaniowe oraz opakowania wielomateriałowe będą czasowo magazynowane
w pojemnikach typu big – bag w hali magazynowej do czasu uzbierania ilości uzasadniającej transport (nie dłużej niż przez okres 3 lat), a następnie transportowane (transportem odbiorcy lub własnym) i przekazywane odbiorcy posiadającemu zezwolenie w zakresie zbierania lub odzysku odpadów.
Podstawowe wyposażenie zakładu stanowić będą:
ð  pojemniki do gromadzenia akumulatorów i baterii w hali magazynowej, pojemniki do gromadzenia odpadów złomu metali w hali magazynowej, kontenery do gromadzenia złomu stalowego o pojemności 20 Mg, posadowione przed halą na utwardzonym betonem placu składowym, waga towarowa, środki transportu bliskiego, wózki widłowe, paleciaki.
Rozwiązania chroniące środowisko ze względu na znikome oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, nie wymaga ono zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Działalność będzie prowadzona w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zdrowie ludzi. Teren magazynowania będzie zabezpieczony przed dostępem niepowołanych osób.
Planowane przedsięwzięcie w znacznym stopniu ograniczy tworzenie dzikich wysypisk na terenie miejscowości Czarne Błoto.
Ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zostanie osiągnięte poprzez:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia
Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wymaga jedynie ustawienia pojemników na gromadzone surowce w planowanej do budowy hali magazynowo- składowej. W związku
z powyższym etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie powodował powstawania istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia
Rozwiązania chroniące środowisko na etapie eksploatacji przedsięwzięcia to
w szczególności:
ð  przedsięwzięcie nie będzie powodować znaczącej emisji do powietrza, jedynymi źródłami emisji będą środki transportu;
ð  transport odpadów z zakładu odbywać się będzie po nagromadzeniu odpowiedniej ich ilość co zmniejszy liczbę przejazdów;
ð  zbieranie odpadów odbywać się będzie w systemie szczelnych pojemników ustawionych na hali magazynowej, uniemożliwiającymi powstawanie ewentualnych odcieków, które mogły by mieć negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne;
ð  praca w zakładzie odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia;
ð  rozładunek i załadunek odpadów odbywać się będzie w sposób maksymalnie eliminujący powstawanie oddziaływania hałasowego;
ð  magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wewnątrz hali magazynowej a także w kontenerach transportowych(złom stalowy) ustawionych na zewnątrz na utwardzonym placu składowym lub w   przystosowanych do tego celu
i oznakowanych pojemnikach(szczelne, zamykane, z plandeka lub klapą);
ð  zakład prowadził będzie właściwą gospodarkę odpadami, uwzględniając
w pierwszej kolejności poddawanie ich procesom odzysku, a w razie braku możliwości odzysku unieszkodliwieniu przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.
 
  b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 
      oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie
      oddziaływać  przedsięwzięcie,
Uwarunkowania lokalizacyjne oraz charakter planowanej działalności nie powinny spowodować istotnej kumulacji oddziaływań.
 
         c)  wykorzystywania zasobów naturalnych - nie będą wykorzystywane zasoby naturalne.
Zużycie wody na terenie obiektu wyłącznie na cele socjalne. Szacunkowe zużycie wody do celów socjalno - bytowych wyniesie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody:
60 l/d/zatrudnionego x 1 zatrudniony ≈ 60 dm3/d ≈ 1,2 m3/m-c,
15 l/d/zatrudnionego x 1 osoba obsługi ≈ 15 dm3/d ≈ 0,30 m3/m-c,
Łącznie ≈ 75 dm3/d ≈ 1,50 m3/m-c.
Zużycie energii elektrycznej będzie znikome i obejmować będzie głównie potrzeby hali magazynowej. Szacowane zapotrzebowanie na energie elektryczną wyniesie maksymalnie około 200 kWh / m-c.
Zużycie paliw nie występuje do ogrzewania hali magazynowej. Ponadto na terenie obiektu zużywany będzie olej napędowy dla obsługi wózka widłowego. Szacunkowe miesięczne zużycie oleju napędowego wyniesie około 150 kg (tj. około 180 dm3).
 
         d)  emisji i występowania innych uciążliwości,
Na etapie realizacji planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem istotnych emisji substancji lub energii wprowadzanych do środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:
1) W zakresie emisji do powietrza wystąpi podczas spalania oleju napędowego w silniku wózka widłowego z silnikiem diesla o mocy 54 kW, stage III, czas pracy około 3 godziny dziennie

Pojazd Substancja wskaźnik emisji [kg/h pracy] wózek widłowy Amoniak Benzen Dwutlenek azotu Pył PM10 Tlenek węgla Węg. alifatyczne Węg. Aromatyczne 1,08·10-4 1,56·10-3 9,07·10-2 2,16·10-2 2,70·10-1 3,27·10-2 2,93·10-3

 
2) W zakresie gospodarki wodno – ściekowej inwestycja będzie źródłem powstawania ścieków bytowych oraz opadowych:
Ścieki bytowe powstające z urządzeń sanitarnych będą miały charakter typowych ścieków bytowych odprowadzane do przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika wywożone na gminną oczyszczalnie ścieków. Ilość powstających ścieków stanowić będzie ok. 95 % ilości wody pobranej z sieci wodociągowej do celów konsumpcyjno– sanitarnych
i wyniesie około 1,43 m3/miesiąc.
Ścieki opadowe odprowadzone z powierzchni dachu hali magazynowej i placu składowego są wodami umownie „czystymi” odprowadzane będą systemem projektowanej przez inwestora kanalizacji opadowej i zagospodarowane na terenie działki. Magazynowane odpady gromadzone wewnątrz hali magazynowej jak również na zewnątrz w kontenerach szczelnie zamykanych z plandeka lub klapą nie będą miały kontaktu ze środowiskiem atmosferycznym.
3) W zakresie emisji hałasu prowadzona działalność będzie pochodziła z pracy wózka widłowego z silnikiem diesla o mocy 54 kW. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej urządzenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, wynosi 101 dB. Zgodnie z danymi producenta poziom hałasu na stanowisku operatora nie przekracza 83 dB. Praca wózka widłowego nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.
 
     e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
          i stosowanych technologii;
Inwestycja nie wiąże się z wystąpieniem awarii.
 
Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
     a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
W fazie eksploatacji inwestycji nie występuje zagrożenie dla wód podziemnych.
Region wodny jest to część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza. Według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy
i regionów wodnych przedmiotowy obszar należy do regionu wodnego Dolnej Wisły. Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP). Pod względem hydrograficznym opisywany teren leży w zlewni Wisły, przepływającej w odległości ok. 1,2 km w kierunku południowym. Spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych następuje poprzez system rowów melioracyjnych i Kanał Dolny Niziny Toruńskiej, do rz. Wisły. Według opracowania – Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (KZGW Warszawa, 2011, opublikowanym w M.P.Nr 49, poz.549) teren złoża położony jest w zlewni JCWP o nazwie - Dolny Kanał, oznaczonej kodem PLRW20001729166.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Wskazane zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego tj. szczelna posadzka oraz magazynowanie odpadów w szczelnych pojemnikach zminimalizują ewentualny wpływ zamierzenia na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.
 
     b) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
           roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym
           obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie planowanej inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków PLB040003 Dolina Dolnej Wisły oraz PLH 040011 Dybowska Dolina Wisły. Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Na terenie wymienionego obszaru chronionego krajobrazu obowiązują zakazy określone w uchwale Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz, Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 99, poz. 793), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Zgodnie z ust. 32 przywołanej uchwały zakaz nie dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę dl obszaru chronionego. Powyższa uchwała określa między innymi rodzaj dominującego ekosystemu oraz ogólne ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, na obszarze inwestycji  występuje ekosystem leśny, którego zachowanie stanowi podstawę prawną wartości przyrodniczych obszaru i zachowania różnorodności biologicznej. Planowany punkt skupu  złomu i surowców wtórnych w Czarnym Błocie zlokalizowany będzie w obszarze dorzecza Wisły, biorąc pod uwagę uregulowaną gospodarkę odpadową stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań przedstawionych w dokumentacji tj. karcie informacyjnej, realizacja oraz eksploatacja punktu nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, który przyjęty został uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M. P.  dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz. 549).
       c)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone nie występują
            na terenie planowanej inwestycji
 
        d)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
             archeologiczne na terenie inwestycji nie znajduje się obszary o krajobrazie mającym
             znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
 
       e)  gęstość zaludnienia na obszarze projektowanej inwestycji nie występują  obszary
           o  znacznej gęstości zaludnienia
 
      f)  obszary przylegające do jezior na obszarze projektowanej inwestycji nie występują
           obszary przylegające do jezior
 
      g)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej na terenie inwestycji nie występują
           obszary ochrony uzdrowiskowej.
 
Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
      a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
          przedsięwzięcie może oddziaływać - inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar 
          geograficzny oraz  ludność.
 
         b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
             elementy   przyrodnicze, - nie występuje transgraniczne oddziaływanie na
             elementy przyrodnicze
 
         c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
              infrastruktury technicznej,
Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu realizacji inwestycji. Nie planuje się wykorzystywania energii na cele grzewcze, inwestor korzystał będzie z  zaplecza socjalnego w istniejącym na terenie inwestycji budynku mieszkalnym podłączonym do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
        d)  prawdopodobieństwa oddziaływania,
Realizacja inwestycji nie naruszy powierzchni zadrzewionych i zawodnionych.. Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się także ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak panujący klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.
 
          e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                                                                                                                                                                                                         Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji. 
 
POUCZENIE 
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji art. 72 ust. 1.
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Załącznik:
- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

Zławieś Wielka, dnia 28 kwietnia 2014r.
 
BD.6220.27.5.1.2013
 
 
Załącznik do decyzji BD.6220.27.5.2013
 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm)
 
Planowana inwestycja polegać będzie na prowadzeniu punku skupu złomu i surowców wtórnych głownie gromadzone i zbierane będą odpady złomu żelaza oraz metali kolorowych a także odpady tektury i papieru na działce nr ewidencyjny 257/9 w miejscowości Czarnym Błocie.
W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest wybudowanie hali o pow. ok. 1000 m2
z przeznaczeniem magazynowo – składowym, do składowania materiałów budowlanych, towarów handlowych, organizacji punktu skupu surowców wtórnych, oraz utwardzonego placu manewrowo-składowego wraz z drogami dojazdowymi. Hala stanowić będzie miejsce zbierania złomu metali oraz surowców wtórnych. Hala magazynowa będzie zadaszona,
z posadzką betonową, betonowym placem manewrowym i drogami dojazdowymi. Wjazd
i wyjazd z hali magazynowej odbywał się będzie ciągiem komunikacji wewnętrznej
z istniejącej drogi dojazdowej. Ewentualne miejsca postojowe/parkingowe dla samochodów ok.5 szt. usytuowane zostaną na betonowym placu manewrowym. Przewidywana ilość samochodów osobowych  ok. 20szt/doba, ciężarowych i innych pojazdów ok. 3szt/tydzień do odbioru nagromadzonego surowca.
W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie planowanej inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków PLB040003 Dolina Dolnej Wisły oraz PLH 040011 Dybowska Dolina Wisły. Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Na terenie wymienionego obszaru chronionego krajobrazu obowiązują zakazy określone w uchwale Nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz, Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 99, poz. 793), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu realizacji inwestycji. Realizacja inwestycji nie naruszy powierzchni zadrzewionych
i zawodnionych. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły.
Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja
i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.
 Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (28 kwietnia 2014)
Opublikował: Ewelina Kowalska (29 kwietnia 2014, 11:03:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1924

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij