Decyzja o umorzeniu postępowania RL.6220.12.2015 - budowa budynku inwentarskiego dla bydła opasowego w Rzęczkowie działka nr 500/3


Zławieś Wielka dnia 26 listopada 2015r.
RL.6220.12.2015
DECYZJA
o umorzeniu postępowania
Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 267 z poen. zm.) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013.r poz. 1235 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 listopada 2015r. złożonego przez Pana Zbigniewa Zięba w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla. bydła opasowego  na działce nr ewid. 500/3 w obrębie ewidencyjnym Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka
ORZEKAM
umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla bydła opasowego na działce nr ewid. 500/3 w obrębie ewidencyjnym Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka
UZASASDNIENIE
Pan Zbigniew Zięba wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: polegającego  budowie budynku inwentarskiego dla bydła opasowego przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 500/3
w obrębie ewidencyjnym Rzęczkowo, gm. Zławieś Wielka.  Pismem znak RL.6220.12.2015
z dnia 18 listopada 2015r. Wójt Gminy Zławieś Wielka wszczął postępowanie
w przedmiotowej sprawie.
Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami poddanymi ochronie prawnej na podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. u. z 2013r., poz. 627 z późn. zm/, w tym poza wyznaczonymi obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty i obszarami projektowanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują istniejące, projektowane i planowane przedsięwzięcia których oddziaływania mogły by się kumulować z planowaną inwestycją, nie będą wykorzystywane zasoby naturalne, nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, nie występują obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, nie występują na przedmiotowym terenie obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar  geograficzny oraz  ludność, nie występuje transgraniczne oddziaływanie na elementy przyrodnicze. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M. P.  z dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz. 549).  Zamierzenie inwestycyjne znajduje się  w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem PLGW240040, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Stan ilościowy JCWPd oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono jako dobry. Nieruchomość znajduje się |w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629 – Górny Kanał do Strugi Łysomickiej,  zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan wód w obszarze dorzecza Wisły.
Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu realizacji inwestycji. Planowana budowa budynku inwentarskiego na 72 DJP będzie wymagała zaopatrzenia w wodę dla zwierząt (cielęta, krowy i opasy),  zapotrzebowanie wody na będzie odbywało się z istniejącej sieci gminnej,  na obecnych warunkach gestora sieci, dotychczasowy pobór wody nie ulegnie zwiększeniu.
Odprowadzenie ścieków nastąpi do istniejącego zbiornika na gnojowicę.
Zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istniejącego  przyłącza energetycznego bez konieczności zwiększenia poboru mocy.
W czasie realizacji inwestycji będzie wykorzystywany ciężki sprzęt oraz środki transportu,
z czym wiąże się zapylenie oraz emisja spalin do środowiska, jak również może wystąpić okresowe oddziaływanie wibracyjne związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwości te jednak będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Inwestycja nie będzie realizowana na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej  awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1479).
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na szatę roślinną i świat zwierzęcy inwestycja nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów na niniejszej działce. Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej obory przeznaczonej do chowu bydła opasowego, na maksymalnie 72 stanowisk dla zwierząt. Obecnie na przedmiotowej nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa i inwentarsko – gospodarcza, budynki inwentarskie nie spełniają wymagań weterynaryjnych niezbędnych dla chowu zwierząt. Realizacja inwestycji nie jest związana ze zwiększeniem pogłowia zwierząt. Planowany obiekt przyczyni się do  poprawy dobrostanu zwierząt oraz do usprawnienia prac
w gospodarstwie następstwem tego  będzie osiągnięcie standardów określonych w systemie wzajemnej zgodności (obszar c- dobrostan zwierząt). Powierzchnia zabudowy obory wyniesie ok. 900 m2, budynek wyposażony zostanie m.in. w system wentylacji grawitacyjnej zapewniający prawidłową wymianę powietrza oraz właściwy klimat. Hodowla zwierząt prowadzona będzie w technologii tradycyjnej, powstający obornik zagospodarowany zostanie rolniczo jako nawóz na pola uprawne właściciela. Przedmiotowy teren to użytki rolne, tereny przyległe stanowią grunty rolne z zabudową zagrodową. Zważywszy na fakt iż budowa obory będzie pełnić funkcje uzupełniającą istniejącej zabudowy zagrodowej i nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania gospodarstwa, a tym samym nie przyczyni się do zwiększenia obsady zwierząt należy uznać, że planowana inwestycja nie jest zamierzeniem wymienionym w § 3 ust. 2 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tak jak zostało to zakwalifikowane przez inwestora w karcie informacyjnej. W związku z powyższym analizowane zadanie nie jest przedsięwzięciem wymienionym w obecnie obowiązującym w/w rozporządzeniem Rady Ministrów, a tym samym brak jest podstawy prawnej do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Mając na uwadze opis zawarty w karcie informacyjnej stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w § 3 ust. 3 pkt 79 – sieć kanalizacji o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km, zakres inwestycji nie pozwala również na zakwalifikowanie jej do pozostałych kategorii wymienionych w rozporządzeniu.
W myśl art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Zgodnie z przyjętym orzecznictwem z bezprzedmiotowością postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 105 § 1 mamy do czynienia wówczas, gdy odpadł jeden z konstytutywnych elementów sprawy administracyjnej lub gdy w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy ( por. wyrok NSA
z dnia 18 kwietnia 1995r. SA/Łd2424/94, OSNA 1996, nr 2 poz. 80)..
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                                                                                                                                                                                                        
Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji. 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (27 listopada 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (27 listopada 2015, 09:45:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij