Decyzja stwierdzająca drak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dl przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych w miejscowości Toporzysko dz. 251


Zławieś  Wielka, dnia 19 listopada 2013r.
 
BD.6220.19.5.2013
DECYZJA
 
            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ,z późn. zm..) w związku z art. 71 ust 2 pkt. 2 , art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.07.2013r. złożonego przez Panią Ewę Rutyna
                                                      stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych miejscowości Toporzysko, na działce nr 251
w obrębie ewidencyjnym Toporzysko, gm. Zławieś Wielka.
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 09.07.2013r. Pani Ewa Rutyna, zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: skup złomu
i metali kolorowych w miejscowości Toporzysko gm. Zławieś Wielka na działce nr ewid. 251.  Zawiadomieniem z dnia 16 lipca 2013r. znak BD.6220.19.1.2013 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, zawiadomienie otrzymały strony postępowania oraz zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak BD.6220.19.2.2013 dnia 16.07.2013r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.  
Opinią znak N.NZ-402-ZW-68/13 z dnia 12.08.2013r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 31.07.2013r.
znak WOO.4240.610.2013.JO.1 oraz pismem z dnia 13.09.2013r. znak WOO.4240.610.2013.JO.2 wezwał do przekazania wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
Dokumentację uzupełniono dnia 02.09.2013r. oraz z dnia 02.10.2013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.3610.2013.JO.3 z dnia 08.10.2013r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych w miejscowości Toporzysko, gmina Zławieś Wielka, nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Postanowieniem znak BD.6220.19.3.2013 z dnia 21 października 2013r. Wójt Gminy Zławieś Wielka stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia             
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
      a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
Planowana inwestycja polegać będzie na prowadzeniu punku skupu złomu i metali kolorowych na działce nr ewidencyjny 251 w miejscowości Toporzysko.
Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok.
150 m od planowanego punktu skupu złomu, oddzielony jest pasem zieleni – las i krzewy oraz ogrodem działkowym.
Istniejąca zabudowa na działce nr 251 to budynek mieszkalny, garaż blaszany, budynek gospodarczy oraz stodoła. Proces zbierania odpadów polegać będzie na segregacji
i rozładunku ręcznym bezpośrednio na wagę odpadów, które po zważeniu zostaną zmagazynowane.
Metale kolorowe gromadzone będą w plastikowych pojemnikach, w zamkniętym budynku – istniejący garaż blaszany, zadaszonym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych
i wyposażonych w betonową posadzkę. Część odpadów będzie magazynowana w kontenerach przykrytych plandekami, ustawionych na utwardzonym podłożu, z kanalizacją deszczową odprowadzająca wody opadowe i rozstopowe do szczelnie zamkniętego pojemnika. Akumulatory będą gromadzone w magazynie, w zamkniętych pojemnikach kwasoodpornych.
Po napełnieniu kontenerów, odpady zostaną przekazane do dalszej obróbki podmiotom posiadającym stosowne decyzje.
Powierzchnia nieruchomości na której zlokalizowana będzie inwestycja wynosi 0,22 ha
z czego teren pod istniejące i planowane obiekty budowlane zajmie powierzchnię 0,16 ha.
Szacowana ilość skupowanych odpadów wyniesie ok. 125 Mg/rok, w ramach planowanej działalności skupowane będą  następujące rodzaje odpadów:
02 01 10 – odpady metalowe
10 09 80 – wybrakowane odpady  żeliwne
12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza, oraz jego stopów
12 01 02 – cząstki i pyły żelaza, oraz jego stopów

12 01 03  Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 04  Cząstki i pyły metali nieżelaznych 12 01 17  Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 15 01 04  Opakowania z metali 16 01 17  Metale żelazne 16 01 18  Metale nieżelazne 16 02 14  Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 06 01* - akumulatory ołowiane
16 08 01 – zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, Ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
17 04 05 – stal, stal kwasowa
17 04 01 – miedź, mosiądz, brąz
17 04 02 – aluminium
17 04 03 – ołów
17 04 04 – cynk
17 04 06 – cyna
17 04 07 – mieszanina metali
19 10 02 – odpady metali niezależnych
19 12  03 – odpady niezależne
20 01 34 – akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 40 – żaluzje, pobiał mosiądzu lub miedziany
 
  b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 
      oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie
      oddziaływać  przedsięwzięcie,
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują istniejące, projektowane i planowane przedsięwzięcia których oddziaływania mogły by się kumulować z planowanym punktem skupu złomu i metali kolorowych.
Oddziaływania punktu skupu złomu nie będą kumulować się z oddziaływaniem sąsiadującego w odległości ok. 1,3 km istniejącym punktem skupu złomu w miejscowości Toporzysko.

 
         c)  wykorzystywania zasobów naturalnych - nie będą wykorzystywane zasoby naturalne.
 
         d)  emisji i występowania innych uciążliwości,
Emisja zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska związana będzie głównie z ruchem pojazdów samochodowych, dowożących i wywożących odpady oraz procesem ich rozładunku i załadunku.
Inwestycja nie wymaga instalacji maszyn i urządzeń, nie będą prowadzone do procesy obróbki odpadów oraz inne procesy technologiczne.
 
     e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
          i stosowanych technologii;
Inwestycja nie wiąże się z wystąpieniem awarii.
 
 
 
Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
     a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
W fazie eksploatacji inwestycji nie występuje zagrożenie dla wód podziemnych.
Region wodny jest to część obszaru dorzecza wyodrębniona na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza. Według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy
i regionów wodnych przedmiotowy obszar należy do regionu wodnego Dolnej Wisły. Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP). Pod względem hydrograficznym opisywany teren leży w zlewni Wisły, przepływającej w odległości ok. 1,2 km w kierunku południowym. Spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych następuje poprzez system rowów melioracyjnych i Kanał Dolny Niziny Toruńskiej, do rz. Wisły. Według opracowania – Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (KZGW Warszawa, 2011, opublikowanym w M.P.Nr 49, poz.549) teren złoża położony jest w zlewni JCWP o nazwie - Dolny Kanał, oznaczonej kodem PLRW20001729166.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Wskazane zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego tj. szczelna posadzka oraz magazynowanie odpadów w szczelnych pojemnikach zminimalizują ewentualny wpływ zamierzenia na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.
     b) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
           roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym
           obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe terenu planowanej inwestycji obszary Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków PLB040003 Dolina Dolnej Wisły oraz PLH 040011 Dybowska Dolina Wisły znajdują się w odległości około 900 m od planowanej inwestycji. W fazie eksploatacji oceniana inwestycja nie oddziałuje w sposób istotny na świat roślinny i zwierzęcy.
       c)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
Jednolita część wód podziemnych: 44 o powierzchnia 305,7 km2, region: Dolnej Wisły Obszar JCWPd 44 obejmuje zlewnie bezpośrednie Wisły i Noteci w granicach pradoliny toruńsko-eberswaldzkiej. Wody poziomu dolinnego, który miejscami bezpośrednio kontaktuje się z warstwami miocenu, są pod wpływem Wisły. Znaczenie piętra kredowego jest ograniczone z uwagi na występujące zasolenie. Płytkie wody dolinne w rejonie Bydgoszczy są znacznie zanieczyszczone. Mają one jednak ograniczony charakter.
Ocena stanu ilościowego - zły, chemicznego - dobry, ocena ryzyka - zagrożony, derogacja 4(4)-1, uzasadnienie derogacji - ze względu na zmiany ilościowe z uwagi na znaczny pobór wód podziemnych dla zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.
Po zastosowaniu  programu działań osiągnięcie dobrego stanu jest możliwe do 2021 r.
Planowana inwestycja nie wiąże się z poborem wody podziemnej w związku z tym nie ma ona wpływu na derogację.
Jednolita część wód powierzchniowych: Dolny Kanał od Strugi Łysomickiej do ujścia. Scalona część wód powierzchniowych: DW0806, region wodny: dolnej Wisły, obszar dorzecza Wisły, status: naturalna część wód, ocena stanu: zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona, derogacja: brak
Ścieki z planowanej inwestycji nie będą wprowadzane w sposób bezpośredni do wód powierzchniowych.
        d)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
             archeologiczne,
Na terenie inwestycji nie znajduje się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
       e)  gęstość zaludnienia,
W sąsiedztwie planowanej inwestycji występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w odległości ok. 500m zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
      f)  obszary przylegające do jezior – nie występują.
      g)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują.
 
Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
      a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
          przedsięwzięcie może oddziaływać - inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar  
          geograficzny oraz  ludność.
         b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
             elementy   przyrodnicze, - nie występuje transgraniczne oddziaływanie na
             elementy przyrodnicze
         c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
              infrastruktury technicznej,
Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu realizacji inwestycji. Nie planuje się wykorzystywania energii na cele grzewcze, inwestor korzystał będzie z  zaplecza socjalnego w istniejącym na terenie inwestycji budynku mieszkalnym podłączonym do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
        d)  prawdopodobieństwa oddziaływania,
Rejon lokalizacji inwestycji to bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej nr 80 Toruń - Bydgoszcz , tereny zielone tj. las. Na terenie  inwestycji nie przewiduje się  wycinki drzew. Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się także ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak panujący klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.
          e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                                                                                                                                                   Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji. 
 
POUCZENIE 
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji art. 72 ust. 1.
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Załącznik:
- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
 
 
 
Zławieś Wielka, dnia 19 listopada 2013r.
 
BD.6220.19.5.1.2013
 
 
Załącznik do decyzji BD.6220.19.5.2013
 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm)
 
Planowana inwestycja polegać będzie na prowadzeniu punku skupu złomu i metali kolorowych na działce nr ewidencyjny 251 w miejscowości Toporzysko.
Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok.
150 m od planowanego punktu skupu złomu, oddzielony jest pasem zieleni – las i krzewy.
Istniejąca zabudowa na działce nr 251 to budynek mieszkalny, garaż blaszany, budynek gospodarczy oraz stodoła.
Proces zbierania odpadów polegać będzie na segregacji i rozładunku ręcznym bezpośrednio na wagę odpadów, które po zważeniu zostaną zmagazynowane.
Metale kolorowe gromadzone będą w plastikowych pojemnikach, w zamkniętym budynku. Część odpadów będzie magazynowana w kontenerach przykrytych plandekami, ustawionych na utwardzonym podłożu, Akumulatory będą gromadzone w magazynie, w zamkniętych pojemnikach kwasoodpornych.
Po napełnieniu kontenerów, odpady zostaną przekazane do dalszej obróbki podmiotom posiadającym stosowne decyzje.
Powierzchnia nieruchomości na której zlokalizowana będzie inwestycja wynosi 0,22 ha
z czego teren pod istniejące i planowane obiekty budowlane zajmie powierzchnię 0,16 ha.
Szacowana ilość skupowanych odpadów wyniesie ok. 125 Mg/rok.
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują istniejące, projektowane i planowane przedsięwzięcia których oddziaływania mogły by się kumulować z planowanym punktem skupu złomu i metali kolorowych.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska związana będzie głównie
z ruchem pojazdów samochodowych, inwestycja nie wymaga instalacji maszyn
i urządzeń, w fazie eksploatacji inwestycji nie występuje zagrożenie dla wód podziemnych. Wskazane zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego zminimalizują ewentualny wpływ zamierzenia na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.
W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższe terenu planowanej inwestycji obszary Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków PLB040003 Dolina Dolnej Wisły oraz PLH 040011 Dybowska Dolina Wisły znajdują się w odległości około 900 m od planowanej inwestycji.
W fazie eksploatacji oceniana inwestycja nie oddziałuje w sposób istotny na świat roślinny
i zwierzęcy.
Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu realizacji inwestycji. Nie planuje się wykorzystywania energii na cele grzewcze, inwestor korzystał będzie z  zaplecza socjalnego w istniejącym na terenie inwestycji budynku mieszkalnym podłączonym do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 
 
 

 
 
 


Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (19 listopada 2013)
Opublikował: Ewelina Kowalska (20 listopada 2013, 10:42:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2112

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij