Postanowienie BD.6220.16.4.2013 zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy fotowoltanicznej w m. Pędzewo do czasu przedłożenia raportu


Zławieś Wielka, dnia 13 stycznia 2014r.
 
 
BD.6220.16.4.2013
 
POSTANOWIENIE
 
     Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235, ze zm.)
w związku art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2013r. który złożył  RG ENERGY Sp. z o.o. – Gorzów Wielkopolski,
postanawiam
 
zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 21 czerwca 2013r. RG ENERGY Sp. z o.o., wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie  farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW  składającej się z modułów fotowoltaicznych na stelażach, 4 przetwornic oraz 1 trafostacji elektroenergetycznej z przyłączeniem do lokalnej linii średniego napięcia  na przewidzianych do realizacji na działkach 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka.
Tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony
o planowanym przedsięwzięciu obwieszczeniem – znak BD.6220.16.1.2013 z dnia 2 lipca 2013r .-   podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Pędzewo, oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ-402-ZW-65/13 z dnia 18.07.2013r.  uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr WOO-4240.592.2013.PM.2 z dnia 22.11.2013r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organ prowadzący postępowanie, wydał postanowienie, w  którym nałożył na Inwestora –obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie  farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW  składającej się z modułów fotowoltaicznych na stelażach, 4 przetwornic oraz 1 trafostacji elektroenergetycznej z przyłączeniem do lokalnej linii średniego napięcia  na przewidzianych do realizacji na działkach 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka.
Raport należy sporządzić w zakresie przewidzianym  w art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ustęp 2 i 6 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
W przygotowywanym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, szczegółowej analizy wymagają   również następujące elementy:
Ponadto zakres raportu powinien obejmować:
1)      opis środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji w tym gatunków zwierząt
i roślin oraz siedlisk przyrodniczych wraz z podaniem terminów i metod badań terenowych, uwzględniających biologię gatunków oraz charakter siedlisk;
2)      wskazanie w sposób czytelny na załączniku mapowym lokalizacji stwierdzonych gatunków i ich siedlisk;
3)      analizę oddziaływania na ornitofaunę, a w szczególności na gatunki ptaków, które są przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003, w tym bielika, którego strefy ochronne zlokalizowane SA w odległości do 5 km od granic działek oraz gatunków migrujących doliną Wisły;
4)      zakres działań  minimalizujących potencjalny negatywny wpływ inwestycji względem ptactwa, w tym rozwiązań technologicznych (możliwych do realizacji), zabezpieczających przed efektem odbłysku i oślepienia oraz tworzeniem się prądów konwekcyjnych i powstawaniem złudzenia powierzchni wodnej;
5)      określenie zakładanych metod czyszczenia paneli fotowoltaicznych, w celu m.in. utrzymania wysokiej wydajności pracy instalacji, opisanie tych prac ich częstotliwość, rodzaj stosowanych środków „(substancji) oraz sposobu zagospodarowania potencjalnie powstających ścieków;
6)      przedstawienie wariantów alternatywnych realizacji inwestycji, w tym w zakresie lokalizacji inwestycji poza terenami przyrodniczo cennymi dla ornitofauny i miejscem występowania cennych siedlisk przyrodniczych;
7)      opis skumulowanych oddziaływań zamierzenia inwestycyjnego  z istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami, występującymi w sąsiedztwie danego obszaru, zwłaszcza w dolinie Wisły;
8)      szczegółowy harmonogram (terminy) prac realizacyjnych przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;
9)      uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu ze szczególnym uwzględnieniem jego oddziaływania na stwierdzone gatunki i siedliska przyrodnicze,
w tym również lęgowe i migrujące gatunki ptactwa;
10)  usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby oddziaływać, a także wskazanie, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele;
11)  opis wszystkich planowanych elementów niezbędnych do funkcjonowania instalacji,
w tym infrastruktury energetycznej umożliwiającej odprowadzenie wytworzonej energii do sieci operatora wraz ze wskazaniem ich lokalizacji na załączniku graficznym;
12)  charakterystykę parametrów planowanych do zainstalowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne oraz opis oddziaływania inwestycji w tym zakresie, ze wskazaniem rozwiązań chroniących środowisko;
13)  opis potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny;
14)  wskazanie na mapie w czytelnej skali lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkaniowej;
15)  analizę możliwych konfliktów społecznych, związanych z realizacją zadania;
Zgodnie  art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.
 Pouczenie:  Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 69 ust. 5 wyżej powołanej ustawy nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (13 stycznia 2014)
Opublikował: Ewelina Kowalska (24 stycznia 2014, 08:11:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 576

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij