DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na podstawie: art. 1 ust. 2, art. 2 ust. 5,art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53, 54 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
 
USTALAM Z URZĘDU LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączeniami na działkach objętych wnioskiem według wykazu działek w załączniku w miejscowościach Zławieś Wielka i Pędzewo, gmina Zławieś Wielka,
1.     Ustalenia dotyczące rodzaju i programu inwestycji.
1.1.  Rodzaj inwestycji: budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjna wraz z przyłączami,
1.2.  Program inwestycji:
1)     sieć wodociągowa z przyłączami,
2)     sieć kanalizacyjna z przyłączami,
2.  Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych dotyczące.
        Ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
2.1.1 inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,  poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy;       
2.1.2. Projekt budowlany winien zawierać pozytywne opinie jednostek opiniujących i uzgadniających wymaganych przepisami szczególnymi dla tego rodzaju przedsięwzięcia;
2.1.3.  Parametry , cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a)     projektowana trasa przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami, jak na załączniku graficznym do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
b)     sieć i przyłącza wodociągowe:
-    wodociąg ø 110,0mm,
-    przyłącza wodociągowe ø 40,0mm.
c)sieć i przyłącza kanalizacyjne:
- kanalizacja  ø 200,0mm,
- przyłącza kanalizacyjne  ø 160,0mm.
        Ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
a)      przedmiotową inwestycję należy projektować i budować w sposób określony  w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami,
b)      oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród (art. 5 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2006r. Nr 156,  poz. 1118 z późniejszymi zmianami);
2.3. Dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: działka nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej i archeologicznej;
2.4.  Obsługi infrastruktury technicznej:
a)     kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, winny być szczegółowo rozwiązane zgodnie z przepisami , /   szczególnymi w tym zakresie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z gestorem sieci;
b)     przejście sieci/ w drodze musi spełniać warunki bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami , szczególnymi;,
c)     trasę projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy prowadzić w sposób racjonalny, ograniczający do minimum ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu.
2.5. Ochrony interesów osób trzecich: należy spełnić wymagania dotyczące poszanowania interesu osób trzecich, w szczególności ochrony przed:
a)      pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
b)      pozbawieniem  możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności: w trakcie robót budowlanych chronić istniejące uzbrojenie terenu albo uzyskać zgodę właścicieli na jego przebudowę,
c)      uciążliwościami  powodowanymi przez hałas wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
d)      zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
2.6.  Ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych: nie dotyczy.
  
3. Linie rozgraniczające teren inwestycji.
Linie rozgraniczające terenu inwestycji celu publicznego stanowią jednocześnie projektowaną trasę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - jak na jak na załączniku graficznym do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 4. Informacje dodatkowe. 4.1.  Zgodnie z treścią art. 63, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
4.2.  Zgodnie z treścią art. 63, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
    Uzasadnienie 1. Teren przewidziany pod realizację projektowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach obszaru w części pozbawionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku tego planu, polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączeniami na działkach objętych wnioskiem: według wykazu działek w załączniku, w miejscowościach Zławieś Wielka i Pędzewo, gmina Zławieś Wielka, wymaga ustalenia w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2. Zgodnie z przepisem art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. W rozpatrywanej sprawie projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Bogdan Fryndt Członek KPOIA  0046.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    Pouczenie 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku  należy dołączyć:
1) projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,
2) decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3)  specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane,
4) decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, zgody na realizację przedsięwzięcia;
3. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy.
4. Niniejsza decyzja wygaśnie, jeżeli:
- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierająca ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
 
 
Załączniki:
1.   Załączniki graficzne 1÷2 do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.   Załącznik z wykazem działek objętych wnioskiem
Otrzymują:
1.     Właściciele działek sąsiednich wg załączonego wykazu oraz wypisu uproszczonego;
A/a. /M. Czułkowska

Wytworzył: Monika Czułkowska (28 marca 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (28 marca 2012, 14:47:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1717

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij