Decyzja o umorzeniu postępowania RL.6220.4.4.2015 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce nr 25/2 w Rozgartach


Zławieś Wielka dnia 14 lipca 2015r.
RL.6220.4.4.2015
 
DECYZJA
o umorzeniu postępowania
 
            Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 267 z poen. zm.) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013.r,  poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2015r. złożonego przez P4 sp. z o.o. Pełnomocnik Pan Marcin Majer w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”
 
ORZEKAM
 
umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ”na działce nr 25/2 w obrębie ewidencyjnym Rozgarty, gm. Zławieś Wielka
UZASASDNIENIE
 
Pełnomocnik Pan Marcin Majer w imieniu P4 Sp. z o.o. 3GNS Sp. z o.o. Sp. k. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4” inwestycja zlokalizowana na działce nr 25/2 w obrębie ewidencyjnym Rozgarty  gm. Zławieś Wielka. Inwestycja polegać będzie na budowie obiektu radiokomunikacyjnego obejmującego wieżę stalową wysokości 54,55 m z systemem anten nadawczych i radiolinii oraz szafy teletechnicznej z urządzeniami sterowniczymi. Anteny sektorowe zawieszone będą na stalowej wieży kratowej.
Pismem znak RL.6220.4.1.2015 z dnia 4 maja 2015r . Wójt Gminy Zławieś Wielka wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie pismem znak RL.6220.4.2.2015 z dnia 5 maja 2015r . wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem znak N.NZ.42.6.1.2015 
z dnia 20.05.2015r. przekazał akta sprawy zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, który na podstawie art. 12 pkt 1a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest organem właściwym w sprawie opiniowania przedmiotowej dokumentacji dotyczącej inwestycji.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opinią znak NNZ.9022.3.244.2015 z dnia 08.06.2015r. uznał, że po zapoznaniu się z charakterystyką zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wg. kryteriów określonych w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z poen. zm.).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.291.2015.ADS z dnia 27.05.2015r. umorzył postępowanie administracyjne
w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Rozgarty działka nr  25/2, gmina Zławieś Wielka.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W wyniku przeprowadzonych obliczeń i wykonanych rysunków przez Inwestora, który ocenił, że dla maksymalnych wytyczonych pochyleń osi głównych wiązek promieniowania anten, miejsca dostępne dla ludności, czyli na wysokości 2 metrów nad powierzchnią ziemi albo innych powierzchni, na których mogą przebywać ludzie, występują poza osiami głównych wiązek promieniowania anten sektorowych, co spowodowało, że inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zakres inwestycji nie pozwala również na zakwalifikowanie jej do pozostałych kategorii wymienionych w rozporządzeniu.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami poddanymi ochronie prawnej na podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. u. z 2013r., poz. 627 z późn. zm/, w tym poza wyznaczonymi obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty
i obszarami projektowanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Teren inwestycji działka nr 25/2, nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym
w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. tym samym brak jest podstaw do prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W przedmiotowej sprawie, w obecnie obowiązującym stanie prawnym, brak jest podstaw do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze względu na brak klasyfikacji przedsięwzięcia do inwestycji określonych w w/w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 105 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w całości lub części organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Zgodnie z przyjętym orzecznictwem, z bezprzedmiotowością postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 105 § 1 Kpa mamy do czynienia wówczas, gdy odpadł jeden z konstytutywnych elementów sprawy administracyjnej lub gdy w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych  i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (por. wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 1995r.,  SA/Łd2424/94, ONSA 1996, nr 2 poz.80). Należy wskazać, iż bezprzedmiotowość postępowania, o której mowa w art. 105 § 1 Kpa, to brak przedmiotu postępowania. Tym przedmiotem jest zaś konkretna sprawa, w której organ administracji państwowej jest władny i jednocześnie zobowiązany rozstrzygnąć na podstawie przepisów prawa materialnego o uprawnieniach lub obowiązkach indywidualnego podmiotu. Sprawa administracyjna jest więc konsekwencją istnienia stosunku administracyjno-prawnego, takiej sytuacji prawnej, w której strona ma prawo żądać od organu administracyjnego skonkretyzowania jej indywidualnych uprawnień wynikających z prawa materialnego. Postępowanie w takiej sprawie staje się bezprzedmiotowe, jeżeli zabraknie któregoś z elementów tego stosunku materialno- prawnego (zob. B. Adamiak, J. Borkowski. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2008).
Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (14 lipca 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (6 sierpnia 2015, 13:51:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij