Postanowienie RL.6220.1.4.2015 -zawieszenie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej zbiorniki gazu w Czarnym Błocie


Zławieś Wielka, dnia 20 maja 2015r.
 
RL.6220.1.4.2015
 
POSTANOWIENIE
            Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
w związku art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia z dnia 17 lutego 2015r.  który złożył  prezes Zarządu Target Food Sp. z o.o. Pan Rafał Wójcikowski – Czarne Błoto 41A, 87-134 Zławieś Wielka, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze na działce ewidencyjnej nr 250/3 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.
postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia  17 lutego 2015r. który złożył  prezes Zarządu Target Food Sp. z o.o. Pan Rafał Wójcikowski – Czarne Błoto 41A, 87-134 Zławieś budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze na działce ewidencyjnej nr 250/3 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.
Tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony
o planowanym przedsięwzięciu obwieszczeniem – znak BD.6220.2.1.2014 z dnia 24 kwietnia 2014r .-   podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Czarne Błoto, oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ.40.2.6.2.2015 z dnia 24 marca 2015r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr WOO.4240.139.2015.DB z dnia 24 marca 2015r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Organ prowadzący postępowanie, wydał postanowienie, w  którym nałożył na Inwestora –obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze, przewidzianych do realizacji na działce nr ewid. 250/3 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka
Raport należy sporządzić w zakresie przewidzianym  w art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ustęp 2 i 6 a także art. 66 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.
 Pouczenie:  Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 69 ust. 5 wyżej powołanej ustawy nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (20 maja 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (1 czerwca 2015, 08:07:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij