Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2013

Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Budowę Obiektów Rekreacyjnych w Złejwsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/16/2013
wartość: wartość zamówienia nie przekracza kwot z art.11 pkt 8 ustawPZP
termin składania ofert: 8 lipca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Zławieś Wielka, dnia 12.07.2013r. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. U N I E W A Ż N I A M Postępowanie przetargowe na „Budowę obiektów rekreacyjnych w Złejwsi Wielkiej” W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Budowę Obiektów Rekreacyjnych w Złejwsi Wielkiej

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/12/2013
wartość: wartość zamówienia nie przekracza kwot z art.11 pkt 8 ustawPZP
termin składania ofert: 10 czerwca 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, która zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34/10/2013
wartość: nie przekracza kwoty określonej w art 11 pkt. 8 ust. PZP
termin składania ofert: 19 kwietnia 2013  10:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka” znak : Nr ZP34/10/2013 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. UZASADNIENIE W toku badania złożonych ofert zamawiający powziął wiedzę, iż zarówno w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i w wyjaśnieniach udzielanych na pytania zadane do przywołanej powyżej SIWZ, poprzez niedopatrzenie Zamawiającego, pominięto możliwość potwierdzenia wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu w formie deklaracji zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 na podstawie badań wykonanych przez „akredytowane” laboratorium i oznaczone znakiem „B”, co mogło spowodować istotne ograniczenie konkurencji poprzez eliminację potencjalnych wykonawców z postępowania przetargowego. Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz zasady kontroli legalności wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004. Nr 92, poz. 881). Przydomowa oczyszczalnia ścieków, jako wskazany w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) wyrób budowlany, może być wprowadzona do obrotu (zgodnie z regulacją zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych), na dwa sposoby. Pierwszy sposób to oznakowanie wyrobu znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Drogi sposób to oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik do przedmiotowej ustawy. Możliwość oznakowania przydomowej oczyszczalni ścieków zarówno oznaczeniem „CE” jak i znakiem budowlanym „B” wymaga - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) - wdrożenia systemu zgodności 3. System ten zakłada deklarowanie zgodności wyrobu z procedurą na podstawie: 1. wstępnego badania typu, prowadzonego przez akredytowane laboratorium (znak budowlany) , bądź prowadzonego przez notyfikowaną jednostkę lub laboratorium (oznaczenie CE) 2. zakładowej kontroli produkcji. Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu oraz przygotowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dopuścił do zastosowania w toku realizacji zamówienia publicznego przetargu jedynie te przydomowe oczyszczalnie, które posiadają oznaczenie CE, odbierając tym samym możliwość udziału w postępowaniu tym wykonawcom, którzy posiadają dla stosowanych oczyszczalni deklarację zgodności oznaczoną symbolem B, pomimo iż obydwa oznaczenia potwierdzają spełnienie przez wyrób wymagań określonych w PN-EN 12566-3+A1:2009. Tym samym Zamawiający naruszył podstawowe zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców oraz równego dostępu wykonawców do zamówienia publicznego. Zapisy zawarte w SIWZ mogły w znaczącym stopniu utrudnić konkurencję, co sprawia , iż postępowanie niniejsze obaczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). Od niniejszej decyzji Zamawiającego nie przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do Sądu). Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą zgodnie z treścią art. 93 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). złożyć do Zamawiającego wniosek o zawiadomienie ich o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Wójt Jan Surdyka  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij