Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka”

Zławieś Wielka, dnia 27 lipca 2012r.


 
PR.6220.9.6.2012
 
 


DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

 


 
Na podstawie, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)w związku art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 66 lit.c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2012r. Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka” obejmującego działki o numerach: 81, 137/2, 278/3, 136/8, 80/5, 3245/7, 3245/4 położone
w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gm.  Zławieś Wielka.


 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


 
UZASADNIENIE


 
Dnia 30 kwietnia 2012r. Gmina Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka zwróciła się do Wójta Gminy Zawieś Wielka z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w miejscowości Czarnowo, gmina Zławieś Wielka” obejmującego działki o numerach: 81, 137/2, 278/3, 136/8, 80/5, 3245/7, 3245/4 położone w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gm.  Zławieś Wielka.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66, lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397) jest to przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Wójt Gminy Zawieś Wielka pismem z dnia 7 maja 2012r. znak PR6220.9.2.2012  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14 czerwca 2012r. znak WOO.4240.378.2012.ADS.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem znak N.NZ-402-ZW-39/12 z dnia 25 maja 2012r. uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Zawieś Wielka postanowieniem znak PR6220.9.4.2012 z dnia 25 czerwca 2012r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Rozstrzygając co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Zawieś Wielka wziął pod uwagę wyrażone w tej sprawie opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz w następujący sposób uwzględnił łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1)      Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa bezobsługowej pompowni przeciwpowodziowej oraz śluzy wałowej w rejonie mostu drogowego na drodze krajowej Nr 80 Bydgoszcz -Toruń, celem ochrony przeciwpowodziowej doliny Górnego Kanału w rejonie miejsco­wości Czarnowo, Stanisławka i Toporzysko w gminie Zławieś Wielka. Ochrona przewi­dziana jest przed wodami cofkowymi z rzeki Wisły. Zasadniczymi obiektami budowlanymi inwestycji są:
a)      Pompownia przeciwpowodziowa wyposażona w trzy zatapialne pompy śmigłowe o wydatku 2850-3220 l/s każda, usytuowana w korycie Górnego Kanału, poniżej na­sypu drogowego drogi krajowej Nr 80.
b)      Trzy rurociągi tłoczne o średnicy 1000 mm, przechodzące przez projektowany wał przeciwpowodziowy, wyposażone na wylocie w klapy zwrotne.
c)      Wylot wody z rurociągów tłocznych wyposażony w belkę do rozpraszania energii i połączony kanałem ze stanowiskiem dolnym Górnego Kanału.
d)      Śluza wałowa zlokalizowana poniżej mostu drogowego, wyposażona w dwa dwu­dzielne zamknięcia zasuwowe o świetle 2 x 2,0 m i piętrzeniu 4,48 m (przy p=1%), z napędami elektromechanicznymi i napędami ręcznymi.
e)      Prefabrykowany kontener mieszczący układ sterowania pompowni i śluzy wałowej zlokalizowany przy krawędzi placu manewrowego
Istniejącymi elementami zagospodarowania terenu są:
-          nasyp drogowy oraz droga krajowa Nr 80 Bydgoszcz- Toruń,
-          zjazd z drogi krajowej Nr 80 na prawe zawale Górnego Kanału wykonany w postaci
jednopasmowej drogi o nawierzchni gruntowej,
-          most drogowy na drodze krajowej Nr 80 nad Górnym Kanałem,
-          kładka dla pieszych wraz z dojściami zlokalizowana nad Górnym Kanałem, poniżej
mostu drogowego,
-          wodociąg DN 110, którego przejście pod dnem Górnego Kanału zlokalizowane jest
około 70m poniżej osi drogi krajowej jw.,
-          kabel telekomunikacyjny, którego skrzyżowanie z Górnym Kanałem znajduje się ok.
8 m poniżej kładki dla pieszych.
Pozostałe tereny inwestycji stanowią łąki i zagajniki.
Projektuje się podniesienie terenu przy przepompowni oraz przy doku wlotowym do rzędnej 33,5 m n.p.m. z odpowiednim ukształtowaniem skarp. Rzędna  korony pompowni  przeciwpowodziowej  wynosić będzie 35,9 m, a rzędna korony wału przeciwpowodziowego 36,1 m n.p.m. Pewne zmiany ukształtowania terenu przewiduje się również w rejonie lokalizacji śluzy wałowej. Są one związane z wymuszoną lokalizacją, spowodowaną usytuowaniem projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz lokalizacją kładki dla pieszych poniżej mostu drogowego na drodze krajowej nr 80.
Teren nasypów zostanie pokryty zostanie warstwą humusu i obsiany trawą.
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań:
Kanał Dolny i Kanał Górny stanowią odrębne JCWP. Biorąc pod uwagę, że Kanał Dolny uchodzi do Kanału Górnego w końcowym jego odcinku, tuż przy ujściu do rzeki Wisły, a więc poniżej planowanej przez Gminę Zławieś Wielka lokalizacji śluzy wałowej, pozostanie to bez wpływu na reżim hydrologiczny istniejącej przeciwpowodziowej stacji pomp w Czarnowie. W związku z tym nie będzie tu miała miejsca kumulacja oddziaływań na środowisko obydwu inwestycji.
Na Kanale Dolnym Niziny Toruńskiej wykonywana jest obecnie odbudowa systemu nawodnień grawitacyjnych poprzez wykonanie budowli umożliwiających nawodnienie podsiąkowe w dolinie kanału – a więc retencjonowanie wód w okresach suszy i sprawne odprowadzenie nadmiaru wód w okresach wezbrań powodziowych. Odbudowa systemu nawodnień na charakter liniowy, zaś przebudowa istniejącej i budowa nowej stacji pomp – punktowy, zatem nie ma zagrożenia kumulowania się uciążliwości dla środowiska.
 Zgodnie z art. 133 ppkt 4 wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009r. „ocena oddziaływań skumulowanych powinna dotyczyć wpływów związanych z narastającymi zmianami w parametrach związanych z emisjami do środowiska, wynikającymi z sumowania wpływów powodowanych przez istniejące lub dające się przewidzieć działania. Oddziaływania skumulowane to suma wszystkich całościowych wpływów  na określonego odbiorcę, w przedmiotowym przypadku, z uwagi na brak innych inwestycji w obszarze, na który nie będzie oddziaływać przedsięwzięcie, takie przesłanki nie zachodzą.
Realizacja inwestycji nie spowoduje fragmentaryzacji istniejących siedlisk przyrodniczych. W strefie realizacji inwestycji nie występują żadne chronione siedliska ekosystemu wodnego. Natomiast rejon objęty opracowaniem usytuowana jest na granicy obszaru chronionego krajobrazu „Strefa Krawędziowa Kotliny Toruńskiej”, ale z dala od parku krajobrazowego i rezerwatów przyrody.
Dobre warunki dla siedlisk roślinnych i zwierzęcych nie ulegną zniszczeniu, lecz prawdopodobnie zmieni się okresowo tylko miejsce ich występowania. Powstanie infrastruktury technicznej w postaci przepompowni wód powodziowych nie spowoduje zaburzenia w funkcjonowaniu ornitofauny ani w migracji ryb. Obiekt będzie bowiem funkcjonował jedynie w okresie wezbrań powodziowych rzeki Wisły, w celu utrzymania odpływu wód ze zlewni Kanału Górnego i wód przesiąkowych z wałów przeciwpowodziowych do nurtu Wisły.
Ze względu na ograniczony charakter funkcjonowania projektowanego obiektu hydrotechnicznego nie rekomenduje się prowadzenia skoordynowanego monitoringu przyrodniczego w rejonie inwestycji.
c) wykorzystania zasobów naturalnych:
Przedsięwzięcie nie będzie naruszać zasobów naturalnych. Praca pompowni oraz śluzy wałowej nie wpływają w sposób negatywny na czystość powietrza, wpływają zaś korzystnie na natlenienie wód w Kanale Górnym. Usytuowanie przedsięwzięcia nie zagraża środowisku, zwłaszcza przy istniejącym użyt­kowaniu terenu i nie wymaga zdolności samooczyszczania się środowiska oraz odna­wiania zasobów naturalnych, a także nie wpływa negatywnie na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania prze­strzennego.
d) emisji i wystąpienia innych uciążliwości:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości dla środowiska przyrodniczego polegających na: zwiększonej emisji zanieczyszczeń atmosferycznych spowodowanej przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym oraz rozładunkiem materiałów budowlanych itp., hałasu i wibracji pochodzących z maszyn i urządzeń pracujących podczas budowy i w trakcie prowadzenia robót ziemnych, powstaniu w trakcie budowy odpadów materiałów i elementów budowlanych i odpadów komunalnych.
W/w uciążliwości będą miały charakter okresowy i przemijający.
W trakcie eksploatacji stacji pomp nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości dla środowiska.
e) ryzyka wystąpienia awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:
Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Wykonanie prac budowlanych nastąpi przy użyciu maszyn i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym, aby nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń ropopochodnych do wód gruntowych.
2)      Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska, i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz  uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)     obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
Inwestycja realizowana będzie w obrębie doliny Wisły, która jest ważną ostoją ptactwa wodno – błotnego.
b) obszary wybrzeży:
Brak obszarów.
 
c)      obszary górskie lub leśne:
Brak obszarów.
d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Brak obszarów.
e)      obszary wymagając specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Obszar realizacji przedsięwzięcia położony jest w odległości ok. 1,5 km od ob­szarów chronionego w ramach sieci Natura 2000:
·        PLH040003 - Solecka Dolina Wisły
·        PLB040003 - Dolina Dolnej Wisły.
W zakresie środowiska przyrodniczego, na podstawie wykonanych analiz, można stwierdzić brak istotnego wpływu projektowanych obiektów na środowisko przyrodnicze oraz obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, ponieważ :
-       nie występuje zanieczyszczenie powietrza,
-       nie powstają zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe,
-       nie występuje zanieczyszczenie gleby oraz emisja hałasu do środowiska,
-       inwestycja nie narusza stosunków wodnych
w związku z powyższym planowana inwestycja:
-       nie powoduje przekształceń siedlisk oraz nie powoduje trwałych zagrożeń dla siedlisk,
-       nie powoduje zmniejszenia zasięgu poszczególnych gatunków najbliższych,
-       nie powoduje ograniczenia żywotności poszczególnych gatunków w biocenozie,
-       nie powoduje ograniczenia populacji poszczególnych gatunków.
Pompownia przeciwpowodziowa zlokalizowana jest w km 2+380 Górnego Kanału w miej­scowości Czarnowo, usytuowana jest na granicy obszaru chronionego krajobrazu „Strefa Krawędziowa Kotliny Toruńskiej”, ale z dala od parku krajobrazowego i rezerwatów przyrody.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 w/w ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą działań związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej doliny w rejonie  miejscowości Czarnowo, Stanisławka, Toporzysko, gm. Zławieś Wielka.
W związku z powyższym, zakazy obowiązujące na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej nie dotyczą realizacji planowanego przedsięwzięcia, które będzie służyć zachowaniu bezpieczeństwa powszechnego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
Inwestycja będzie zlokalizowana w terenie przekształconym, na którym nie stwierdza się występowania cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak również inwestycja  nie jest związana  z zajęciem terenów cennych przyrodniczo
f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
Brak obszarów.
g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Brak obszarów.
h)      gęstość zaludnienia:
Biorąc pod uwagę cel planowanej inwestycji, będzie ona miała pozytywny wpływ na ludność zamieszkującą obszar Niziny Toruńskiej, gdyż przyczyni się do podniesienia poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w czasie trwania wezbrań rzeki Wisły i przy braku odpływu grawitacyjnego na powierzchni 4410 ha. Z drugiej natomiast strony, poprzez regulację stosunków wodnych w okresie niskich przepływów przez piętrzenie Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej, wpłynie na złagodzenie efektów przedłużających się susz.
i)        obszary przylegające do jezior:
Brak obszarów.
j)       uzdrowiska o obszary ochrony uzdrowiskowej:
Brak obszarów
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny oraz zanikną wraz z zakończeniem prac.
Efekty realizacji przedsięwzięcia (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) będą dotyczyły obszaru Niziny Toruńskiej o powierzchni 4100 ha oraz zamieszkującej tam ludności.
b)     transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Brak transgranicznego oddziaływania
c)      wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej:
Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu realizacji inwestycji.
d)      prawdopodobieństwo oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Przedsięwzięcie będzie stanowić nieznaczną uciążliwość w fazie realizacji. Emisja spalin, hałasu i pyłów będzie krótkotrwała i zostanie zminimalizowana przez właściwą organizację robót. Wszystkie czynności będą wykonywane w porze dziennej. Oddziaływania te będą miały miejsce w okresie realizacji inwestycji, zaś ustaną po jej zakończeniu i będą miały charakter odwracalny.   Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych: na etapie budowy zastosowane zostaną lokalne toalety typu TOI-TOI. Ścieki socjalno-bytowe wywiezione zostaną na teren oczyszczalni przy użyciu wozów asenizacyj­nych.
Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: docelowo inwestycja nie skutkuje wytwarzaniem ścieków technologicznych. W trakcie wykonawstwa, powstające niewielkie ilości ścieków będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków przez miejskie służby komunalne na koszt Wykonawcy. Na etapie budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny i zobowiązany zabezpieczyć ścieki technologiczne. Nadzór nad tym będzie prowadził Inżynier Kontraktu.
Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych: ścieki opadowe z wykopów podczas realizacji inwestycji będą kierowane (po ich wstępnym podczyszczeniu) do najbliższego dostępnego punktu zrzutowego istniejącej kanalizacji deszczowej bądź cieku terenowego.
Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami: docelowo inwestycja nie skutkuje wytwarzaniem odpadów. Na etapie budowy wszystkie odpady gromadzone będą w pojemnikach lub w wydzielo­nych miejscach z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywo­zowych, z którymi Wykonawca prac będzie musiał zawrzeć stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Przewiduje się, że pod­czas budowy mogą powstać następujące rodzaje odpadów: grunt rodzimy (wywożony w miejsce uzgodnione z Inwestorem) oraz gruz i usuwane elementy nawierzchni dro­gowej (usuwane i składowane na terenie składowiska odpadów komunalnych). Jeśli w trakcie wykonawstwa wystąpią odpady zaliczane do niebezpiecznych, należy zwrócić szczególna uwagę podczas ich składowania oraz przewożenia do utylizacji. Wykonaw­ca odpowiedzialny będzie za właściwą utylizacje tych odpadów.
Ilość oraz rodzaj zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń: na etapie budowy rodzaj i ilość maszyn i urządzeń określona zostanie przez Wyko­nawcę na etapie składania ofert na realizację przedsięwzięcia. Specyfikacje techniczne określą niezbędne wyposażenie Wykonawcy w celu uzyskania wymaganego efektu ro­bót. Na etapie eksploatacji będą występować: pompy w przepompowni oraz szafki energe­tyczne i zestawy do monitoringu pracy przepompowni.
Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, przyjętą technologię i organizację prac oraz typ
i charakterystykę JCWP „Górny Kanał od Strugi Łysomickiej do ujścia” o europejskim  kodzie PLRW20001929169, ” Budowa stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w miejscowości Czarnowo, gm. Zławieś Wielka”, znajdującej się w zasięgu oddziaływania inwestycji należy stwierdzić, ze realizacja przedsięwzięcia zarówno w czasie prowadzenia robót jak i po ich zakończeniu:
-       nie powoduje skutków wykraczających poza granice budowanej budowli i nie spowoduje ingerencji w układ morfologiczny w/w JCWP;
-       nie spowoduje naruszenia i zmiany ilościowej zasobów wodnych w/w JCWP;
-       nie spowoduje zmiany poziomów zwierciadła wód ani reżimu hydrologicznego przepływów w w/w JCW powierzchniowych i zmian poziomów zwierciadła wód podziemnych w jej zlewni;
-       nie spowoduje pogorszenia jakości wód w/w JCW powierzchniowych i wód podziemnych w jej granicach;
Realizacja planowanego przedsięwzięcia związanego z zarządzaniem ryzykiem powodziowym, polegająca na budowie obiektu hydrotechnicznego nie będzie skutkować zmianą ekologicznego stanu wód.
Funkcjonowanie przepompowni na Kanale uzależnione będzie wyłącznie od kształtowania się przepływów w rzece Wiśle, gdyż w okresach niskich i średnich stanów wód w tym cieku, odpływ wód powierzchniowych z doliny ma charakter grawitacyjny, a zatem naturalny. Nie zachodzi więc obawa zmiany naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych, a co za tym idzie - nie wpłynie to na zmianę  warunków hydromorfologicznych. Pompownia ma odprowadzać tylko nadmiar wód pochodzących ze zlewni własnej, jak również z przesiąków przez podłoże chroniącego dolinę wału przeciwpowodziowego. 
W związku z realizacją i eksploatacją przepompowni nie przewiduje się wprowadzania do wód żadnych szkodliwych substancji. Nie ma zatem wpływu na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym pogorszenia ich stanu. Budowa pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia ekstremalnych powodzi i przedłużających się susz, które to czynniki zostały wymienione w art. 4 ust. 6 Ramowej Dyrektywy Wodnej jako zdarzenia, które nie mogły być racjonalnie przewidziane i mogą stanowić podstawę wyłączenia od zasady osiągnięcia dobrego stanu do 2015 roku. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej stanowi element planowania w gospodarowaniu wodami, służący programowaniu i koordynowaniu działań (art. 112 Prawa Wodnego ).
Sprawnie funkcjonująca przepompownia odprowadzająca nadmiar wód ze zlewni Kanału w okresie wezbrań powodziowych rzeki Wisły spowoduje ograniczenie zalania terenu doliny wodami własnymi chroniąc istniejącą infrastrukturę i grunty rolne. W chwili obecnej nie istnieją możliwości umożliwiające ochronę przed zalaniem doliny.
Przedmiotowy projekt nie zalicza się do rodzaju prac melioracyjnych, które wpływają na obniżanie zwierciadła wód podziemnych i zmianę naturalnego reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych, wymienionych w katalogu istotnych problemów gospodarki wodnej. Projektowane przedsięwzięci jest zadaniem równoległym do kontynuowanego zadania na Kanale Dolnym  pn. „Odbudowa systemu nawodnień grawitacyjnych Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej w km 0+000 – 24+460 Etap I”. W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie budowli umożliwiających nawodnienie podsiąkowe w dolinie kanału – a więc retencjonowanie wód w okresach suszy i sprawne odprowadzenie nadmiaru wód w okresach wezbrań powodziowych.
 
W świetle powyższego, biorąc pod uwagę postanowienia organów opiniujących uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko nie istnieje więc konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji (art. 84 ust. 2). Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
Ponadto informacje o złożonym wniosku, wydanych dokumentach: postanowieniu oraz decyzji, umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu: www.zlawies.pl  w zakładce informacje o środowisku.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w ust. 1 pkt. 1-18. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
1.      Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy ooś
 
Otrzymują:
1.      Wnioskodawca
2.      A/a E. Ziółkowska
3.      Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
4.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950Bydgoszcz
5.      Właściciele działek sąsiednich – wykaz w aktach sprawy
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do decyzji PR.6220.9.6.2012 dnia 27.06.2012r.
 
Charakterystyka przedsięwzięcia:
 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Dolnej Wisły w sąsiedztwie rzeki Wisły
w Czarnowie. Przedmiotem inwestycji jest budowa bezobsługowej pompowni przeciwpowodziowej oraz śluzy wałowej w rejonie mostu drogowego na drodze krajowej Nr 80 Bydgoszcz - Toruń, celem ochrony przeciwpowodziowej doliny Górnego Kanału w rejonie miejsco­wości Czarnowo, Stanisławka i Toporzysko w gminie Zławieś Wielka. Pompownia przeciwpowodziowa zlokalizowana jest w km 2+380 Górnego Kanału w miej­scowości Czarnowo. Planowana inwestycja ma zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na obszarze objętym inwestycją.
Przewidywana ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
Planuje się wykorzystywanie niewielkiej ilości wody do potrzeb technologicznych i sanitarnych (organizacja placu budowy) jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Paliwa będą wykorzystane do pracy urządzeń na budowie oraz środków transportu w ilościach niezbędnych do tych celów, nie zwiększając w sposób istotny zanieczyszcze­nia środowiska naturalnego (powietrza) w rejonie prowadzonych robót budowlanych. Energia elektryczna wykorzystywana będzie dla potrzeb zaplecza bodowy (w ilości od kilkunastu do kilkudziesięciu kWh/dobę), ewentualnego odwodnienia wykopów oraz pracę pomp przepompowni.
Praca pompowni przeciwpowodziowej odbywać się będzie w oparciu o system stero­wania
i automatyki nie wymagający obsługi stałej. System oparty będzie o odczyty sta­nów wód od strony Górnego Kanału oraz od strony rzeki Wisły, dokonywane poprzez sondy hydrostatyczne. Maksymalna moc pobierana przez pompownię to 390 kW. Praca pomp dokonywana będzie za pośrednictwem falowników (przemienników często­tliwości) umieszczonych w kontenerze ustawionym przy placu manewrowym. W konte­nerze tym umieszczony będzie również system sterowania pracą pompowni. Z uwagi na wydzielanie się z pracujących falowników dużych ilości ciepła, kontener będzie wyposa­żony w specjalny system wentylacji. Zmiany ukształtowania terenu przewiduje się również w rejonie lokalizacji śluzy wałowej. Są one związane z wymuszoną lokalizacją, spowodowaną usytuowaniem pro­jektowanego wału przeciwpowodziowego oraz lokalizacją kładki dla pieszych poniżej mostu drogowego na drodze krajowej nr 80.
Teren nasypów (poza drogami dojazdowymi i placami manewrowymi) zostanie pokryty warstwą humusu i obsiany nasionami traw. Nie przewiduje się nasadzeń zieleni wysokiej, planuje się natomiast wprowadzenie małej architektury w postaci miejsc wypoczynku z zielenią urządzoną niską z traw szlachet­nych oraz pojedynczymi krzewami z gatunku: irga wierzbolistna, azalia, jałowiec płożący, czerwonolistny berberys, karłowaty cedr, wąskostożkowy jałowiec, krzewiasta wierz­ba, jaśmin, cis.
Przewiduje się, że sygnały pracy pompowni wysyłane będą w systemie GPRS do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz w inne miejsca wskazane przez Wójta Gminy.
Powstałe odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, następnie przekazywane będą do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom. Pod­czas budowy mogą powstać następujące rodzaje odpadów: grunt rodzimy (wywożony w miejsce uzgodnione z Inwestorem) oraz gruz i usuwane elementy nawierzchni dro­gowej (usuwane i składowane na terenie składowiska odpadów komunalnych). Jeśli w trakcie wykonawstwa wystąpią odpady zaliczane do niebezpiecznych, należy zwrócić szczególna uwagę podczas ich składowania oraz przewożenia do utylizacji. Wykonaw­ca odpowiedzialny będzie za właściwą utylizacje tych odpadów.
 
 
Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Zławieś Wielka.
 
 


Wytworzył: Wójt Gminy (27 lipca 2012)
Opublikował: Grażyna Krystosiak (27 lipca 2012, 14:26:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1300

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij