Postanowienie RL.6220.10.4.2015 zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Czarne Błoto dz. 166/16, 166/21,542, 543 rozbudowa zakładu produkcyjnego


Zławieś Wielka, dnia 11 stycznia 2016r.
 
 
RL.6220.10.4.2015
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235, ze zm.)
w związku art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 września 2015r. który złożył  MRauto Sp. z o.o., pełnomocnik adres korespondencyjny ARCHI – TEC Projekty, Aleksandrów Kujawski
postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 30 września 2015r. który złożył  MRauto Sp. z o.o., wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjno – montażową o pow. 1800m2, halę magazynową ze spawalnią o pow.  do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka
Tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne, obwieszczeniem znak BD.6220.10.1.2015 z dnia 4 listopada 2015r zawiadomił strony postępowania o planowanym przedsięwzięciu. Przedmiotową informację również podał do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Czarne Błoto, oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ.40.2.6.6.2015 z dnia 23.11.2015r.  uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a zakres raportu winien obejmować ochronę środowiska przed hałasem, ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę wód podziemnych i gruntu, wpływ inwestycji na zdrowie ludzi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr WOO-4240.722.2015.JO z dnia 25.11.2015r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Organ prowadzący postępowanie, wydał postanowienie znak BD.6220.10.3.2015, z dnia 7.12.2015r. w  którym nałożył na Inwestora –obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na na rozbudowie zakładu produkcyjno – montażową o pow. 1800m2, halę magazynową ze spawalnią o pow.  do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.
Raport należy sporządzić w zakresie przewidzianym  w art. 66 ust. 1 pkt. 1-20 oraz ustęp 6
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
Ponadto zakres raportu powinien obejmować warunki określone w postanowieniu Wójta Gminy znak BD.6220.10.3.2015, z dnia 7.12.2015r.
Zgodnie  art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.
 Pouczenie:  Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 69 ust. 5 wyżej powołanej ustawy nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (11 stycznia 2016)
Opublikował: Ewelina Kowalska (13 stycznia 2016, 14:07:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij