Decyzja RL.6220.7.4.2015 z dnia 30.10.2015 dot budowy obory na działce nr 255 w Skłudzewie


Zławieś Wielka dnia 30 października 2015r.
RL.6220.7.4.2015
 
DECYZJA
o umorzeniu postępowania
Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 267 z poen. zm.) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013.r poz. 1235 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 sierpnia 2015r. złożonego przez Pana Dawida Myk będącego pełnomocnikiem Pana Sławomira Ścieżyńskiego –  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn polegającego  budowie budynku inwentarskiego – obory dla 60 szt. bydła opasowego przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 255 w obrębie ewidencyjnym Skłudzewo, gm. Zławieś Wielka
ORZEKAM
umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. polegającego  budowie budynku inwentarskiego – obory dla 60 szt. bydła opasowego przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 255 w obrębie ewidencyjnym Skłudzewo, gm. Zławieś Wielka
UZASASDNIENIE
Pan Sławomir Ścieżyński wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: polegającego  budowie budynku inwentarskiego – obory dla 60 szt. bydła opasowego przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 255 w obrębie ewidencyjnym Skłudzewo, gm. Zławieś Wielka.  Pismem znak RL.6220.7.1.2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. Wójt Gminy Zławieś Wielka wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie pismem znak RL.6220.7.2.2014 z dnia 18 sierpnia 2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem znak N.NZ.40.2.6.5.2015
z dnia 31.08.2015r. wezwał pełnomocnika do złożenia wyjaśnień do informacji zawartych w karcie, pismem z dnia 16.09.2015r. karta informacyjna została uzupełniona. Opinią znak N.NZ.40.2.6.5.2015 z dnia 28 września 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  uznał, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.4240.495.2015.MD1
z dnia 2.09.2015r. wezwał inwestora o złożenie wyjaśnień i uzupełnienie karty informacyjnej. W dniu 16.09.2015r. pełnomocnik pisemnie przedstawił wyjaśnienia dotyczące inwestycji. Postanowieniem znak WOO.4240.495.2015.MD1.2 z dnia 29.09.2015r. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory na działce nr 255 w obrębie ewidencyjnym Skłudzewo.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami poddanymi ochronie prawnej na podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. u. z 2013r., poz. 627 z późn. zm/, w tym poza wyznaczonymi obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty
i obszarami projektowanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowej obory przeznaczonej do chowu bydła opasowego, na maksymalnie 60 stanowisk dla zwierząt. Obecnie na przedmiotowej nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa i inwentarsko – gospodarcza, w której utrzymywanych jest 50 DJP bydła, budynki inwentarskie nie spełniają wymagań weterynaryjnych niezbędnych dla chowu zwierząt. Realizacja inwestycji nie jest związana ze zwiększeniem pogłowia zwierząt. Planowany obiekt przyczyni się do  poprawy dobrostanu zwierząt oraz do usprawnienia prac w gospodarstwie następstwem tego  będzie osiągnięcie standardów określonych w systemie wzajemnej zgodności (obszar c- dobrostan zwierząt). Powierzchnia zabudowy obory wyniesie ok. 800 m2, budynek wyposażony zostanie m.in. w system wentylacji grawitacyjnej zapewniający prawidłową wymianę powietrza oraz właściwy klimat. Hodowla zwierząt prowadzona będzie w technologii tradycyjnej na głębokiej ściółce, powstający obornik w ilości ok. 300 ton/rok zagospodarowany zostanie rolniczo jako nawóz na pola uprawne właściciela. Przedmiotowy teren to użytki rolne, tereny przyległe stanowią grunty rolne z zabudową zagrodową. Zważywszy na fakt iż budowa obory będzie pełnić funkcje uzupełniającą istniejącej zabudowy zagrodowej i nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania gospodarstwa, a tym samym nie przyczyni się do zwiększenia obsady zwierząt należy uznać, że planowana inwestycja nie jest zamierzeniem wymienionym w § 3 ust. 2 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tak jak zostało to zakwalifikowane przez inwestora w karcie informacyjnej. W związku z powyższym analizowane zadanie nie jest przedsięwzięciem wymienionym w obecnie obowiązującym ww rozporządzeniem Rady Ministrów, a tym samym brak jest podstawy prawnej do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Mając na uwadze opis zawarty w karcie informacyjnej stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w § 3 ust. 3 pkt 79 – sieć kanalizacji o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km, zakres inwestycji nie pozwala również na zakwalifikowanie jej do pozostałych kategorii wymienionych w rozporządzeniu.
W związku z powyższym planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym
w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. tym samym brak jest podstaw do prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W przedmiotowej sprawie, w obecnie obowiązującym stanie prawnym, brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze względu na brak klasyfikacji przedsięwzięcia do inwestycji określonych w w/w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 105 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Zgodnie z przyjętym orzecznictwem z bezprzedmiotowością postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 105 § 1 mamy do czynienia wówczas, gdy odpadł jeden z konstytutywnych elementów sprawy administracyjnej lub gdy w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy ( por. wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 1995r. SA/Łd2424/94, OSNA 1996, nr 2 poz. 80).
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (4 listopada 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (4 listopada 2015, 10:26:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij