Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Innych Uzależnień na rok 2010

ROZDZIAŁ 1
PROFILAKTYKA

§ 1. 1.Cele programu :

1) kreowanie i propagowanie modelu „Trzeźwego życia”;
2) przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu, narkotyków;
3) uniezależnienie od pomocy społecznej, zmniejszenie przestępczości oraz poprawa
sytuacji zdrowotnej osób uzależnionych od alkoholu i innych uzależnień;
4) stały rozwój edukacji i podnoszenie świadomości społeczeństwa a szczególnie dzieci i
młodzieży w zakresie zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, narkotyków,
tytoniu;
5) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w dziedzinie profilaktyki uzależnień;
6) kontynuowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych;
7) wspieranie i organizacja imprez profilaktycznych;
8) organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień;
9) kontrola rynku napojów alkoholowych w kontekście przestrzegania zakazu
sprzedaży alkoholu nieletnim;
10) wspieranie zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

2. Na terenie Gminy Zławieś Wielka działania profilaktyczne polegają w szczególności na:

1) realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami, przez działalność edukacyjną, kulturalną i sportową prowadzoną w świetlicach socjoterapeutycznych przy :
a. Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej /zajęcia edukacyjne, sportowe, turystyczno –
sportowe/;
b. Zespole Szkół w Rzęczkowie /zajęcia edukacyjno – kulturalne/;
c. Szkole Podstawowej w Przysieku /zajęcia edukacyjno – kulturalne, terapeutyczne/;
d. Szkole Podstawowej w Łążynie /zajęcia edukacyjno-kulturalne/;
e. Oddziale szkolnym w Czarnowie / zajęcia edukacyjno-kulturalne/.
2) realizacji programów profilaktycznych prowadzonych przez organizacje
pozarządowe działające na terenie gminy;
3) stosowaniu odpowiedniej terapii, prowadzącej do redukcji zagrożeń ryzyka
uzależnień w grupach dzieci i młodzieży z rodzin alkoholików /m.in. w szkołach/;
4) rozpowszechnianiu wydawnictw dotyczących problemów alkoholowych, narkomanii,
palenia tytoniu – zakup i przekazywanie plakatów, broszur, rozdawanie ulotek;
5) prowadzeniu z udziałem nauczycieli, pedagogów szkolnych, lekarzy, pielęgniarek,
policji, działalności edukacyjnej dotyczącej szkodliwości picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków, zakupie spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej;
6) zorganizowaniu kampanii informacyjnej wśród społeczeństwa gminy o zadaniach
realizowanych przez gminną komisję – na zebraniach wiejskich, publikacje w Gońcu Gminnym;
7) prowadzeniu działalności edukacyjnej dotyczącej problemów alkoholowych,
szczególnie dla osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;
8) współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjami funkcjonującymi na terenie
gminy w zakresie przygotowania i realizacji programów profilaktycznych;
9) dofinansowania kolonii i obozów twórczo – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z
grup ryzyka, szczególnie z rodzin alkoholowych;
10) współpracy z mediami w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych
uzależnień;
11) dofinansowanie funkcjonowania bezpłatnej linii telefonicznej dla ofiar przemocy w
rodzinie – tzw. „niebieskiej linii”.

ROZDZIAŁ 2
POMOC TERAPEUTYCZNA I PRAWNA ORAZ LECZNICTWO ODWYKOWE

§ 2.1 Pomoc uzależnionym od alkoholu realizowana jest przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej.

2.Rodzinom z problemami alkoholowymi umożliwia się:

1) udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych,
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem
lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego;
2) uzyskanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomocy prawnej, udzielanie informacji o możliwościach leczenia, motywowanie do podjęcia leczenia;
3) uzyskanie wsparcia od grupy samopomocowej AA działającej w Gminnym Ośrodku
Kultury w Złejwsi Małej;
4) realizacja procedury Niebieskiej Karty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Posterunek Policji, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. W celu zapobiegania rozwojowi choroby alkoholowej podejmować należy działania polegające na:

1) motywowaniu do dobrowolnego poddawania się leczeniu odwykowemu oraz wnioskowaniu do sądu o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
2) wskazywaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu, poprzez organizację przy współudziale organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, happeningów, zawodów sportowych, okolicznościowych spotkań;
3) współdziałaniu w rozwoju bazy materialnej świetlic socjoterapeutycznych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

ROZDZIAŁ 3
ROLA I MIEJSCE INSTYTUCJI I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

§ 3.1. Ważną rolę w działaniach profilaktycznych i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, a także promocji zdrowego modelu życia spełniać powinny instytucje i organizacje społeczne.
3. 2. Wykorzystanie tych inicjatyw następować powinno poprzez:
1) zwiększenie informacji o pomocy, jaką można uzyskać w klubach AA i propagowanie ich działalności;
2) wspomaganie finansowe instytucji, izby wytrzeźwień, stowarzyszeń, organizacji społecznych i kościelnych realizujących programy z zakresu zapobiegania alkoholizmowi, paleniu tytoniu i narkomanii;
3) wspieranie finansowe działań szkół podstawowych, gimnazjów, organizacji pozarządowych działających na terenie gminy w ich działalności w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia z zakresu zapobiegania alkoholizmowi, paleniu tytoniu i narkomanii;
4) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
6) dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych w zakresie dotyczącym udzielania pomocy dla poszkodowanych osób na skutek przemocy domowej;

ROZDZIAŁ 4
DOSTĘPNOŚĆ ALKOHOLU I DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

§ 4.1. Rada Gminy, realizując zadania wynikające z ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dążyć będzie do ograniczenia dostępności alkoholu oraz zmiany struktury ich spożywania.
2. W zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się bezwzględne przestrzeganie określonego uchwałą Rady Gminy limitu 52 punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5 % /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Zławieś Wielka.
3. Ustala się zakaz wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:
1) w kioskach ze sprzedażą „przez okno” /z wyjątkiem piwa/;
2) na straganach;
3) w ruchomych punktach sprzedaży.
4. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu ma obowiązek przedłożyć pozytywną opinię miejscowej rady sołeckiej.
§ 4.2. W przypadku nieprzestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartych w: ustawie, uchwałach Rady Gminy, warunkach określonych w zezwoleniu, następuje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w szczególności w przypadku stwierdzenia sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim.
2. Postępowania administracyjne w sprawach, o których mowa w ust. 1 wszczyna się na wniosek organów kontrolnych określonych w § 4 ust.3 niniejszego programu lub z urzędu.
3. W przypadku powtarzającego się zakłócania porządku w miejscu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, albo w ich otoczeniu, następuje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
4. Postępowanie administracyjne w sprawach, o których mowa w ust. 3 wszczyna się na wniosek mieszkańców, organów kontrolnych, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszego programu lub z urzędu.
5. Dowodami w postępowaniu o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są zeznania świadków lub ustalenia organów kontrolnych.
6. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione organy wprowadzania do sprzedaży lub podawanie napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł, cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej z rygorem natychmiastowej wykonalności.
§ 4.3. Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowywaniu w trzeźwości oraz niniejszym programie podlega kontroli przeprowadzanej przez:
1) pracowników urzędu gminy,
2) członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – z upoważnienia wójta gminy,
3) Posterunek Policji w Złejwsi Wielkiej.
2. Kontrole o których mowa w ust. 1 powinny być przeprowadzane w miarę potrzeb oraz w każdym przypadku zgłoszenia nie przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

ROZDZIAŁ 5
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

§ 5.1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z pełnioną funkcją i udziałem w pracach tej komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Członkom Gminnej Komisji Pozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje
wynagrodzenie w wysokości 150zł brutto miesięcznie.
3. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
4. Miesięczne wynagrodzenie nie przysługuje jeśli:
1) osoba uprawniona nie uczestniczyła w ½ posiedzeń komisji,
2) w danym miesiącu nie odbyło się żadne posiedzenie.

ROZDZIAŁ 6
ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU

§ 6.1. Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej oraz Innych Uzależnień
winno być dokonywane w ramach zadań własnych gminy oraz opłat pobieranych za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Dokumentem prawnym tworzącym podstawy do prowadzenia i finansowania działań
związanych z profilaktyką alkoholową i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest
ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz wytyczne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
3. Niewykorzystane środki finansowe w danym roku kalendarzowym, przechodzą do działu
Ochrona Zdrowia, rozdział – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, na następny rok.

ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.1. Program będzie realizowany w ścisłej współpracy i współdziałaniu z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień.
2. Diagnoza problemów alkoholowych w gminie Zławieś Wielka stanowi załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Innych Uzależnień.
3. Program będzie realizowany zgodnie z preliminarzem wydatków z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi, który stanowi załącznik Nr 2 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.
4. Zezwolenia które wygasły w przypadkach określonych ustawą, podlegają
zwrotowi do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Wytworzył: Rada Gminy Zławieś Wielka (28 grudnia 2009)
Opublikował: Michał Stępień (7 czerwca 2010, 08:24:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2549

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij