Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zławieś Wielka i Pędzewo, gm. Zławieś Wielka

Zławieś Wielka, dnia 12.03.2012 r. 

  
  PR.6220.4.3.2012
  
 
POSTANOWIENIE
Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zławieś Wielka i Pędzewo, gm. Zławieś Wielka
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 68 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 02.02.2012r. przez Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej,
 
postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zławieś Wielka i Pędzewo, gmina Zławieś Wielka.


  
UZASADNIENIE
  
Dnia 02.02.2012r. Gmina Zławieś Wielka, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka dnia 02.02.2012r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem z dnia  16.02.2012r. znak N.NZ-402-ZW-15/12, uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 20.02.2012r. znak WOO.4240.124.2012.DB wezwał inwestora do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Wniosek uzupełniono pismem znak PR.6220.4.2.2012 z dnia 27.02.2012r. W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 08.03.2012r. znak WOO.4240.124.2012.DB.1 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia  nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gdzie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwestycja polegać będzie na wykonaniu sieci wodociągowej o długości ok. 3873 m składającej się z rur PE o średnicach 32, 90 i 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 8115 m, umożliwiającej odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z budynków na obszarze planowanego przedsięwzięcia do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w Toporzysku. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej składać się będzie z rurociągów grawitacyjnych wykonanych z rur PCV o średnicy  200 mm, a ich łączna długość wynosić będzie 5330 m; rurociągów tłocznych wykonanych z rur PE o średnicach 63 i 90 mm o łącznej długości 2785 m; przyłączy o łącznej długości około 1055 m oraz sześciu przepompowni ścieków wyposażonych w pompy zatapialne. Projektowane przepompownie zlokalizowane zostaną w odległości powyżej 70 m  od istniejącej zabudowy.
Planowane sieci zlokalizowane zostaną w pasach dróg gminnych, na działkach budowlanych oraz na gruntach rolnych i nieużytkach. Prace związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone będą tradycyjną technologią poprzez umocnienie stalowymi szalunkami. Planuje się ułożenie sieci pod ciekami poprzez wykonanie przewiertu sterowanego, który zabezpieczy wody płynące. Po wykonaniu robót wykopy będą zasypywane, grunt zostanie zagęszczony mechanicznie, a teren inwestycji przywrócony zostanie do stanu pierwotnego. Przewiduje się również płukanie sieci kanalizacji przy użyciu wody w ilości ok. 100 m3/rok.
Podczas budowy może wystąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, który związany będzie z pracą sprzętu budowlanego i transportem. Oddziaływanie w ww. zakresie będzie chwilowe i odwracalne. Prowadzenie prac ziemnych  planuje się w godzinach 600 do 2200, w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia. Prace prowadzone będą w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Wykorzystywany sprzęt winien być sprawny technicznie, jego konserwacje, uzupełniane paliwa, przegląd i naprawy wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym. Działalność związana z charakterem inwestycji prowadzona będzie w sposób umożliwiający selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów. Podczas prowadzenia prac należy wyznaczyć miejsca do gromadzenia odpadów i przekazywać je podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do ich zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Etap realizacji przedmiotowego zamierzenia nie będzie związany z przedostaniem się substancji zanieczyszczających do gruntu. Rury PVC zostaną połączone kielichowo przy użyciu uszczelek gumowych natomiast rury PE poprzez zgrzewanie zapewniające szczelność połączeń. Wybudowanie kanalizacji umożliwi odprowadzanie ścieków do oczyszczalni, a tym samym przyczyni się do wyeliminowana zbiorników bezodpływowych, czego efektem będzie poprawa stanu środowiska oraz eliminacja przedostawania się ścieków do gruntu i wody. Na etapie realizacji, jak i eksploatacji projektu, nie przewiduje się wpływu inwestycji na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), zlokalizowane jest natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Z analizy przedstawionych dokumentów wynika, że nie będzie zachodzić konieczność wycinki ani zabezpieczenia drzew, gdyż nie znajdują się one w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Nie planuje się również prowadzenia odwodnień. Z uwagi na występowanie na sąsiednich terenach potencjalnych siedlisk chronionych gatunków płazów planuję się w czasie prowadzenia prac codzienną kontrolę wykopów oraz wynoszenie poza teren inwestycji zwierząt, które do nich wpadną. Nie stwierdzono konieczności zastosowania działań minimalizujących lub kompensujących w stosunku do innych gatunków zwierząt. Prace prowadzić można poza okresem lęgowym ptaków trwającym od 15 marca do 15 sierpnia lub po uprzednim stwierdzeniu przez eksperta ornitologa braku lęgów chronionych gatunków ptaków, w celu nieumyślnego niszczenia ptasich gniazd.
Reasumując uznano, iż  przedstawione rozwiązania projektowe, techniczne, technologiczne i organizacyjne, zapewnią ochronę środowiska przed prawdopodobieństwem zaistnienia  negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanego zamierzenia stwierdzam, że nie powinno ono negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 


Wytworzył: Monika Czułkowska (22 marca 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (22 marca 2012, 11:10:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1398

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij