Postanowienie RL.6220.7.3.2016 nakładająca obowiązek przeprowadzenia ooś i ustalająca zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (rozbudowa DW nr 249 na odcinku od DK nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim)


Zławieś Wielka, dnia 20 czerwca 2016 r.
 
RL.6220.7.3.2016
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64. ust. 1, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 marca 2016 r., złożonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz reprezentowany przez pełnomocnika (...), Biuro Projektów TRASA Sp. z o. o., (...):
postanawiam
I.     Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim przewidzianej do realizacji w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gm. Zławieś Wielka od km 0+000 do km 1+983 DW 249 oraz Solec Kujawski, gm. Solec Kujawski od km 1+983 do km 2+582 DW 249.
II.     ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko– dalej ooś (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)
III.     Ponadto zakres raportu powinien obejmować:
1)Opis przewidywanego wpływu na środowisko analizowanych wariantów obejmujący oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe. Należy również uwzględnić wariant alternatywny, wykluczający konieczność zajmowania siedlisk przyrodniczych, stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003.
2) Oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie jej budowy i eksploatacji oraz przedstawienie analizy akustycznej dla całego rozbudowywanego odcinka we wszystkich wariantach. Analiza akustyczna powinna uwzględniać m. in.:
a. opis zastosowanej metody prognostycznej (metodyki referencyjnej) oraz charakterystykę narzędzia obliczeniowego (np. programu komputerowego itp.);
b. wrażliwość akustyczną terenu (istniejące i planowane tereny chronione przed hałasem – oznaczenie ich granic);
c. odpowiednie poziomy dopuszczalne, zróżnicowane pod względem pory nocy i dnia oraz rodzaju terenu chronionego,
d. prognozę natężenia i struktury ruchu drogowego w min. dwóch horyzontach czasowych – moment oddania inwestycji do eksploatacji oraz okres min. 10 lat po oddaniu inwestycji do eksploatacji;
e. określenie parametrów technicznych oraz dane charakteryzujące wpływ na środowisko;
f. zestawienie danych przyjętych do obliczeń oraz wyniki w formie tabelarycznej (w wytypowanych punktach receptorowych) i graficznej.
3)  Oddziaływanie planowanego zamierzenia na powietrze atmosferyczne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie jego budowy oraz eksploatacji.
4) Oddziaływanie wibracji na etapie realizacji i eksploatacji. Należy uszczegółowić i omówić wpływ drgań, jak również wyjaśnić, czy w wyniku prac budowlanych najbliższa zabudowa może podlegać znaczącym negatywnym oddziaływaniom dynamicznym.
5) Omówienie gospodarki wodno – ściekowej, poprzez:
a. wskazanie, skąd pobierana będzie woda i na jakie cele będzie zużywana;
b. jakie rodzaje ścieków będą powstawały i dokąd będą odprowadzane, czy będą podczyszczane itp.
6) Sposoby zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
7)  Obliczenia dotyczące szacunkowej ilości zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych.
8)  Uszczegółowienie informacji na temat planowanego zaplecza budowy.
9)  Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i ew. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy ooś, a także wskazania, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele.
10) Omówienie gospodarki odpadami, zwłaszcza na etapie realizacji inwestycji wraz ze szczegółowym opisem prac budowlanych w kontekście postępowania z odpadami, w tym informacje dotyczące:
a.  rodzajów (wg katalogu), szacowanych ilości, sposobu magazynowania i zagospodarowania z symbolami odzysku oraz unieszkodliwiania, wynikającymi  z załączników 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), na etapie prowadzenia planowanych prac;
b. postępowania z masami ziemnymi, tj. wskazanie potencjalnych sposobów zagospodarowania mas ziemnych powstałych w wyniku realizacji inwestycji, uwzględniających kryteria rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);
c. planowanych sposobów zapobiegania możliwemu negatywnemu wpływowi na środowisko odpadów powstałych w wyniku realizacji i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia, szczególnie dot. magazynowania, transportu oraz przetwarzania.
11)  Oddziaływanie zamierzenia na przyrodę, w tym:
a.  opis środowiska przyrodniczego w zasięgu oddziaływania wariantów inwestycji, w tym siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków chronionych zwierząt (ssaków, ptaków, płazów, gadów, ryb i bezkręgowców), ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków stanowiących cel ochrony obszarów Natura 2000 Solecka Dolina Wisły oraz PLH040003 oraz Dolina Dolnej Wisły PLB040003, a ponadto: roślin i grzybów oraz szlaków migracji zwierząt dużych, średnich, małych i płazów (lokalnych czy ponadlokalnych);
b. przedstawienie dokładnych metod, terminów i lokalizacji badań terenowych w ww. zakresie. Powinny one uwzględniać charakterystykę oraz wymagania ekologiczne siedlisk i gatunków występujących w rejonie inwestycji;
c. lokalizację stwierdzonych szlaków migracji, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków chronionych, którą należy przedstawić na czytelnym załączniku mapowym wraz ze wskazaniem przebiegu trasy oraz podziałem na gatunki lub grupy zwierząt (duże, średnie, małe, płazy) wykorzystujących te szlaki;
d.  w przypadku wycinki drzew i krzewów należy przedstawić informacje w zakresie:
- ilości drzew lub powierzchni krzewów oraz składu gatunkowego drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia,
-  terminu wycinki, uwzględniającego okres lęgowy ptaków, przypadający od 1 marca do 31 sierpnia,
- informacji dotyczących gatunków drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, ich stanu zdrowotnego, obwodów pni drzew na wysokości 1,30 m, istniejących dziupli oraz próchnowisk. W przypadku wycinki w obrębie zawartych drzewostanów dopuszcza się zbiorcze informacje na temat charakterystyki drzew i krzewów (np. poprzez podanie ilości lub powierzchni, składu gatunkowego, orientacyjnego wieku, stanu zdrowotnego),
- informacji dotyczących występowania siedlisk lęgowych ptaków, jak również innych gatunków chronionych w obrębie drzewostanu wyznaczonego do usunięcia,
-  analizy rozwiązań pozwalających na ograniczenie koniecznej skali wycinki,
-   wyjaśnienia, czy przewiduje się wykonanie nasadzeń zastępczych drzew wraz ze wskazaniem ich składu gatunkowego oraz lokalizacji;
e. przedstawienie działań zabezpieczających przed uszkodzeniem drzew i krzewów, uwzględniających również konieczność zachowania systemu korzeniowego;
f. analizę zgodności planowanego przedsięwzięcia z zakazami i uwarunkowaniami obowiązującymi na terenie obszarów Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Solecka Dolina Wisły PLH040003 wraz z oceną zgodności z obowiązującymi planami zadań ochronnych dla ww. ostoi;
g. analizę oddziaływania na ww. gatunki (w tym ich siedliska i korytarze migracji) oraz siedliska przyrodnicze wraz z określeniem skali i rodzaju możliwego oddziaływania;
h.   analizę wpływu zamierzenia na stwierdzone elementy środowiska przyrodniczego, w tym siedliska przyrodnicze, gatunki (ich siedliska występowania i korytarze migracji) oraz obszary Natura 2000;
i.  przedstawienie propozycji działań minimalizujących, których zastosowanie przyczyni się do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu na stwierdzone elementy środowiska przyrodniczego wraz z ich szczegółowym opisem, zawierającym informacje dotyczące sposobu, powierzchni, lokalizacji i terminu ich wykonania;
j. wskazanie działań kompensujących, niezbędnych do podjęcia, których zastosowanie przyczyni się do odtworzenia niszczonych cennych elementów środowiska przyrodniczego, w tym siedlisk przyrodniczych lub gatunków stanowiących cel ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Solecka Dolina Wisły PLH 040003 lub siedlisk występowania gatunków chronionych wraz z ich szczegółowym opisem, zawierającym informacje dotyczące sposobu, powierzchni, lokalizacji i terminu ich wykonania.
12) Przedstawienie analizy oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu na wszystkich etapach inwestycyjnych. Badając, czy przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu należy uwzględnić m. in. następujące elementy:
a. bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie  (np. dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan lub inne gazy cieplarniane objęte Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu);
b. pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące przedsięwzięciu;
c.  pośrednie emisje gazów cieplarnianych;
d.  działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych;
e.  działania skutkujące zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych;
f.   pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na energię.
13)  Informację, czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu, należy przy tym uwzględnić elementy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze.
14)  Szczegółową analizę oddziaływań skumulowanych, która powinna obejmować wszystkie oddziaływania generowane przez przedsięwzięcie w połączeniu z oddziaływaniami tego samego typu, pochodzącymi od sąsiadujących z nim przedsięwzięć (również planowanych, nie tylko liniowych), biorąc pod uwagę zarówno fazę realizacji, jak i eksploatacji.
15)  Analizę możliwych konfliktów społecznych.
16)  Wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.
Uzasadnienie
   Wnioskiem z dnia  25 lutego 2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz reprezentowany przez pełnomocnika (...), Biuro Projektów TRASA Sp. z o. o., (...), wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim przewidzianej do realizacji w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gm. Zławieś Wielka od km 0+000 do km 1+983 DW 249 oraz Solec Kujawski, gm. Solec Kujawski od km 1+983 do km 2+582 DW 249. Pismem znak: WOO.4210.8.2016.ADS z dnia 11 marca 2016 r. /data wpływu 15.03.2016 r./  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przekazała wg właściwości Wójtowi Gminy Zławieś Wielka wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o wydanie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowej inwestycji.
  Po złożeniu wniosku przez Inwestora tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu zawiadomieniem, znak: RL.6220.7.1.2016 z dnia 29 marca 2016 r. oraz podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Czarnowo  oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy:  www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem obwieszczenie zostało przesłane pocztą.
  Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ.
     Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4240.297.2016.ADS z dnia 18 kwietnia 2016 r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ.40.2.6.2.2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. uznał, że planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
  Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – łączna długość przewidzianych do przebudowy dróg wynosi ok. 3,025 km.
   Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust 2 ustawy ooś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został on uchwalony.
   Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że projektowane zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 (km 0+000) do ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim (km 2+582), tj. droga krajowa nr 80 – Czarnowo – rzeka Wisła – Solec Kujawski – droga nr 10. Celem zadania jest umożliwienie uruchomienia przeprawy promowej przez rzekę Wisłę. Inwestycja będzie realizowana po stronie prawobrzeżnej rzeki, na odcinku 1983 m oraz lewobrzeżnej na odcinku 599 m, w tym około 500 m po nowym śladzie. Ponadto przebudowane zostaną ul. Bydgoska (167 m) i P. Skargi w Solcu Kujawskim (92 m) oraz droga wojewódzka nr 241 (184,45 m). Ponadto na całej długości planowanej trasy zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową. Po obu stronach rzeki przed przeprawą promową zaplanowano parkingi dla pojazdów oczekujących na prom: po 10 stanowisk dla samochodów osobowych i po 2 stanowiska dla autobusów.
   Obecnie przedmiotowa droga, posiada nawierzchnię asfaltową lub z prefabrykowanych płyt betonowych z poszerzeniami asfaltowymi.
   Teren przyległy do planowanej inwestycji w kilometrażu 0+000 do 1+400 stanowi wał przeciwpowodziowy i obszary użytkowane rolniczo. Za wałem występuje rozproszona zabudowa. Od km 1+400 do rzeki Wisła droga położona jest na terenach zalewowych, użytkowanych rolniczo lub zalesionych. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi nie została uregulowana – zastosowano odwodnienie powierzchniowe, brak jest rowów drogowych.
  W ramach inwestycji przewidziano zastosowanie nawierzchni SMA, a dla odcinków przebiegających przez tereny zalewowe z płyt drogowych betonowych. Po przebudowie droga będzie miała klasę G (droga główna)  z dwoma pasami ruchu (po 3,5 m) i poboczem gruntowym o szerokości 1,5 m. Zostanie również uregulowane odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Przewidywane jest zastosowanie rowów trawiastych trapezowych oraz odparowująco – chłonnych, natomiast na odcinku drogi o przekroju ulicznym, system wpustów i przykanalików, kierujący ścieki do kanalizacji deszczowej.  Ze względu na niewielkie prognozowane natężenie ruchu, nie przewiduje się konieczności podczyszczania wód opadowych i roztopowych Teren w sąsiedztwie trasy planuje się zagospodarować zielenią średnio- i wysokopienną, która ograniczać będzie rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.
   Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obszarów Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Solecka Dolina Wisły PLH040003. Droga przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewień leśnych i alejowych, użytków zielonych, pól uprawnych, terenów podmokłych i zawodnionych oraz siedlisk przyrodniczych oznaczonych kodami 91E0 (łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe) oraz 65140 (niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie), położonych częściowo na obszarze zalewowym rzeki Wisły.
  Na podstawie posiadanej dokumentacji, karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedstawiającej rodzaj, charakterystykę oraz usytuowanie zamierzenia budowlanego, a także dotychczasowego zagospodarowania terenu i obszarów sąsiednich stwierdzono, że na etapie realizacji i eksploatacji inwestycja może negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym obszary chronione Natura 2000, a także zdrowie i warunki życia ludzi oraz dobra materialne. Inwestycja będzie źródłem hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza, będzie wymagała zużycia wody, spowoduje wytworzenie ścieków i odpadów. W związku z powyższym tut. organ postanowił nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 
    Raport oddziaływania inwestycji na środowisko powinien zawierać informacje o ewentualnych wariantach planowanego przedsięwzięcia. Konieczne jest opisanie analizowanych rozwiązań, uzasadnienie zasadności ich wyboru oraz określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko, w tym określenie potencjalnych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (tzw. wariant zerowy), rozwiązania proponowanego przez Inwestora i jego racjonalnego wariantu oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. Wariantowanie może dotyczyć lokalizacji inwestycji, rodzaju stosowanych technologii, rozwiązań technicznych itp.
     Zgodnie z art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Wzdłuż analizowanego odcinka drogi występuje zabudowa chroniona akustycznie. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, istnieje ryzyko przekroczenia standardów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu. W związku z tym, raport powinien zawierać dane na temat lokalizacji i organizacji zaplecza budowy, z uwzględnieniem obszarów chronionych akustycznie. W celu dotrzymania obowiązujących standardów jakości środowiska w zakresie klimatu akustycznego należy przeanalizować dobór odpowiednich środków i metod ochrony, które będą adekwatne do stwierdzonych ewentualnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
    Graficznie przedstawiona analiza akustyczna powinna uwzględniać m. in. odpowiednią skalę mapy, legendę, widoczne izofony, istniejące i planowane tereny chronione akustycznie wraz z podaniem odpowiedniego poziomu dopuszczalnego, obszary narażone na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu, lokalizację zabezpieczeń przeciwhałasowych, porę nocy i dnia. W analizie należy zawrzeć prognozowany stan klimatu akustycznego bez zastosowania zabezpieczeń oraz stan z przyjętymi rozwiązaniami ochronnymi wraz z charakterystyką stosowanych zabezpieczeń.
   W raporcie należy również dokonać identyfikacji obszarów chronionych akustycznie oraz określić liczbę mieszkańców narażony na szkodliwy wpływ hałasu. Identyfikację przeprowadzić na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  Ponadto raport musi zawierać analizę oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne, w tym obliczenia dotyczące rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla całego rozbudowywanego odcinka, we wszystkich wariantach inwestycyjnych wraz z określeniem najwyższych wartości stężeń zanieczyszczeń poza granicami terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
   Konieczne jest przeanalizowanie wpływu wibracji, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji. Należy wyjaśnić, czy prowadzone prace budowlane będą powodowały niekorzystne wpływy dynamiczne na najbliższą zabudowę oraz uszczegółowić oddziaływanie drgań.
    W raporcie należy uwzględnić szczegółowe informacje na temat ilości i rodzajów odpadów (wraz z pełnymi kodami wg katalogu), a także sposoby postępowania z nimi, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
   Planowana inwestycja nie przebiega przez obszary wodno-błotne, nie przecina stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych. W raporcie należy uwzględnić stan wód, w tym potencjalny wpływ inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne i odnieść się do Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy Odry i Wisły, przyjętych Uchwałami Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 27 maja 2011 r., Nr 40, poz. 451 lub M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
   Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie obszarów Natura 2000 oznaczonych kodami PLH040003 oraz PLB040003, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez:
a. art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.),
b. zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 1184.),
c.  zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 814, ze zm.)
Analiza przedstawionej karty informacyjnej przedsięwzięcia i ww. planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000, ukazała, że realizacja inwestycji może powodować:
a. naruszenie zakazów obowiązujących względem gatunków chronionych, w tym ptaków i płazów, których siedliska są związane z terenami podmokłymi, łąkowymi oraz zadrzewieniami leśnymi i przydrożnymi;
b.   niszczenie cennych siedlisk przyrodniczych, w tym siedlisk stanowiących przedmiot ochrony obszaru Solecka Dolina Wisły PLH04003;
c.   niszczenie siedlisk bytowania gatunków zwierząt stanowiących przedmiot ochrony obszarów Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Solecka Dolina Wisły PLH040003, w tym bobra europejskiego, kumaka nizinnego, remiza, trzciniaka, jarzębatki, dziwoni, brodźca piskliwego;
d.  niszczenie zadrzewień leśnych i przydrożnych, które pełnią funkcję siedliska chronionych gatunków zwierząt, w tym ptaków i owadów (pachnica dębowa).
W związku z powyższym należy dokonać inwentaryzacji przyrodniczej, której wyniki będą podstawą dokonania analiz wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony przyrody, w tym zgodności z uwarunkowaniami obowiązującymi na obszarach Natura 200. Przyczyni się ona również do ustalenia zakresu, sposobu i terminu działań minimalizujących i kompensujących względem siedlisk, gatunków i usuwanego drzewostanu.
   Raport powinien zawierać analizę oddziaływań przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja – łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W związku z tym, w dokumentacji konieczne jest opisanie bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych, m.in. powodowanych przez przedsięwzięcie, transport towarzyszący przedsięwzięciu, a także przedstawienie działań ograniczających tą emisję. Ponadto należy przeanalizować możliwe do zastosowania działania wpływające na łagodzenie zmian klimatu, np. zwiększenie efektywnego wykorzystania energii, w tym stosowanie energooszczędnych technik i technologii, możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrona zieleni znajdującej się na terenie inwestycji, dokonanie nasadzeń zastępczych, a także działań związanych z adaptacją do zmian klimatu. Ważna jest także analiza, czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu. Należy przy tym uwzględnić elementy związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak: powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze.
Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej www.klimada.mos.gov.pl dostępny jest „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” poradnik opracowany został przez Ministerstwo Środowiska, zawiera zbiór zasad, wskazówek, jak i również metodologię obliczeń uwzględniając zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych mogących w dużym stopniu oddziaływać na środowisko.
    Ponadto należy dokonać analizy oddziaływań skumulowanych, która powinna obejmować wszystkie oddziaływania generowane przez przedsięwzięcie w połączeniu z innymi, pochodzącymi od wszystkich sąsiadujących z nim przedsięwzięć. W przypadku braku stwierdzonych oddziaływań skumulowanych, fakt ten powinien być opisany w raporcie wraz z uzasadnieniem.
    W przygotowanym raporcie koniecznie jest również omówienie prawdopodobnych konfliktów społecznych, które mogą powstać na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz wpływ realizacji przedmiotowej inwestycji na zdrowie ludzi.
     Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353).
     W związku z powyższym oraz po przeanalizowaniu zapisów art. 63, ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), a więc zbadaniu: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz po przeanalizowaniu rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej - organ prowadzący tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił, że istnieje potrzeba sporządzenia raportu i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (20 czerwca 2016)
Opublikował: Ewelina Kowalska (23 czerwca 2016, 11:57:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij