Decyzja RL.6220.1.9.2015 z dnia 21.09.2015r.


Zławieś Wielka, dnia 21 września 2015r.
 
RL.6220.1.9.2015
 
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),  w związku z art. 104 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 lutego 2015r. który złożył  prezes Zarządu Target Food Sp. z o.o. – Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wielka i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 
ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze na działce ewidencyjnej nr 250/3 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka i jednocześnie:
 
I. Określam
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego (propan lub propan - butan) na cele grzewcze. Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 250/3 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka.
Nieruchomość objęta inwestycją zlokalizowana jest w pobliżu drogi gminnej nr 235, oraz
w odległości około 2 km od drogi krajowej Bydgoszcz – Toruń. Na terenie działki znajduje  się ferma drobiu stanowiąca własność spółki Target Food. Ferma składa się z 12 kurników do hodowli drobiu rzeźnego, wylęgarni drobiu oraz budynków towarzyszących.
Projektowana instalacja to 4 zbiorniki na gaz o pojemności od 6,4m³ do 6,7m³ każdy wraz
z osprzętem, oraz 2 parowniki. Otoczenie inwestycji to głównie użytki rolne i leśne. Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości około 100m od ogrodzenia fermy, od strony północno zachodniej.
Planowana inwestycja ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie procesów technologicznych fermy drobiu. W budynkach kurników utrzymanie właściwej temperatury w trakcie cyklu produkcyjnego kurcząt brojlerów, w budynku wylęgarni utrzymanie właściwej temperatury
w procesie wylęgu piskląt.
W skład instalacji wchodzą:
- cztery zbiorniki na gaz płynny - cylindryczne, stalowe, w wersji naziemnej - o pojemności od 6,4 do 6,7 m³,
- dwa parowniki - służące do odparowania frakcji ciekłej gazu płynnego przy wykorzystaniu ciepła spalania części odparowanego gazu,
- instalacja odgromowa i uziemiająca.
Gaz z parownika pobierany w fazie lotnej pod zmniejszonym w aparaturze redukcyjnej ciśnieniem doprowadzany będzie istniejącymi przyłączami do odbiorników w budynkach, a dalej poprzez przyłącza wewnętrzne do nagrzewnic - dmuchaw gazowych w budynkach kurników, oraz do kotłów gazowych w budynkach wylęgarni i mieszkalno - biurowym.
Działka nr 250/3 w miejscowości Czarne Błoto leży na terenie obszaru chronionego krajobrazu „Obszar Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”, obszar został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992r. (Dz. U. Woj. Toruńskiego nr 27, poz. 178 z późn. zm), gdzie obowiązują uwarunkowania wynikające z uchwały nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 99 poz. 793).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013r. poz. 627 z późn. zm) na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz oceny oddziaływania na środowisko.
W myśl art. 24 ust. 3 powyższej ustawy zakaz,  o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M. P.  z dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz. 549).  Zamierzenie inwestycyjne znajduje się  w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem PLGW240040, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W w/w planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r.
w sprawie kryteriów  i sposobu  oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) stan ilościowy JCWPd oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia lub utrzymania  co najmniej dobrego stanu ilościowego
i chemicznego wód podziemnych do roku 2015.
Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629 – Górny Kanał do Strugi Łysomickiej,  zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły.  W W/W planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły.
Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia  celów środowiskowych, tj. uzyskania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej  dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015. Zastosowano derogację, gdyż zmiany morfologiczne mają znaczenie dla lokalnej gospodarki  - ochrona przed podtopieniem.
 
 
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Faza realizacji inwestycji
a) Zabezpieczenie przed hałasem
Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w godzinach dziennych 600 - 2200.
b) Zabezpieczenie powietrza atmosferycznego
Nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują ubytki płynów, tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzić poza wykopami, w miejscach wyznaczonych, zabezpieczonych, na uszczelnionym podłożu. Eliminowanie pracy maszyn
i urządzeń na biegu jałowym
b) Zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego
Pod fundamenty wymagane jest wykonanie wykopów, prace realizowane będą na maksymalną głębokość 0,5 m, wykopy nie wymagają odwodnienia ze względu na poziom wód gruntowych poniżej ok. 1 m. Na przedmiotowym terenie występują utwory piaszczyste przewarstwione
z przewagą piasków pylastych. Podczas wykonywania prac budowlanych należy zachować ostrożność tak, aby wykluczyć zanieczyszczenia gruntu i w ód gruntowych np. z powodu wycieku paliwa i olejów ze stosowanych maszyn i urządzeń. W czasie budowy pracownicy będą korzystać z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych zlokalizowanych na terenie fermy drobiu, ścieki socjalne z fermy odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywożone do oczyszczalni ścieków.
c) Ochrona przed odpadami
Wytwórca odpadów powstających w czasie robót jest zobowiązany postępować z nimi w sposób zgodny z ustawą o odpadach. Należy stworzyć warunki do selektywnego składowania odpadów, umożliwiający późniejsze ich wykorzystanie, wytwórca odpadów prowadzący przedsięwzięcie zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków posiadaczy odpadów określonych w ustawie
o odpadach.
d) Ochrona środowiska przyrodniczego
W fazie realizacji z uwagi na skalę robót nie będzie zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, roboty budowlane prowadzone będą w obrębie istniejącej fermy drobiu. Realizacja inwestycji nie jest związana z wycinką drzew i krzewów, nie ulegnie zmianie przeznaczenie terenu.
Na terenie nieruchomości nie występują żadne cenne gatunki fauny i flory, prowadzenie prac budowlanych nie będzie ingerować w przyrodę.
Powierzchnie wolne od zabudowy należy zagospodarować zielenią średnio i wysokopienną, która będzie ograniczać emisję zanieczyszczeń do powietrza i poprawiać mikroklimat na tym terenie.
e) Ochrona Zabytków
Teren inwestycji oraz jego sąsiedztwo nie znajduje się w obszarze objętym nadzorem konserwatora zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
f) Ochrona zdrowia ludzi
Podczas budowy inwestycji należy prowadzić prace zgodnie z przepisami BHP, przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska, w szczególności zabezpieczenia wymagają wykopy, sprzęt techniczny oraz miejsca składowania materiałów budowlanych.
 
Faza eksploatacji
Teren  nieruchomości stanowiącej fermę drobiu w czasie eksploatacji będzie użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli działalność rolnicza w kierunku chowu drobiu. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nie ulegnie zmianie powierzchnia wykorzystania działki, ruch pojazdów w związku
z powstaniem zbiorników gazu nie ulegnie zmianie. Hodowla drobiu powoduje emisję do powietrza związków odorotwórczych, jednak prawidłowa eksploatacja pozwoli w znacznym stopniu  te uciążliwości ograniczyć. Woda bieżąca do fermy drobiu doprowadzona jest
z własnego ujęcia głębinowego, na pobór wód podziemnych wydane jest pozwolenie wodno prawne. W związku z prowadzeniem działalności nie powstają ścieki przemysłowe, powstające ścieki bytowe odprowadzane są do istniejącego zbiornika bezodpływowego.
Stan zagospodarowania działki nr 250/3 po realizacji inwestycji:
- ferma drobiu – kurniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obsadę 175000 sztuk brojlerów kurzych na jeden rzut, łącznie ferma liczy 12 sztuk kurników zlokalizowanych na działkach nr ewid. 250/4, 255/20, 255/13, 255/19, 256/5 w miejscowości Czarne Błoto.
Wylęgarnia kurcząt zlokalizowana jest na działce nr 250/3.
Zbiorniki gazu płynnego na cele grzewcze fermy drobiu składają się z 4 cylindrycznych  zbiorników stalowych naziemnych o pojemności od 6,4 m3 do 6,7 m3. Dwa parowniki służące do odparowania frakcji ciekłej gazu płynnego przy wykorzystaniu ciepła spalania części odparowanego gazu, instalacja odgromowa i uziemiająca. Gaz z parownika doprowadzany będzie przyłączami do odbiorników w budynkach, następnie poprzez przyłącza wewnętrzne  do nagrzewnic – dmuchaw gazowych w budynkach kurników  i kotłów gazowych w budynkach wylęgarni i budynku mieszkalno – biurowym.
Dojazd do fermy drobiu odbywa się z drogi gminnej utwardzonej.
a) Zabezpieczenie przed hałasem
Instalacja zbiorników gazu nie jest bezpośrednim źródłem emisji hałasu do środowiska, stanowi jednak część kompleksu fermy drobiu na której źródłami hałasu są głównie wentylatory ścienne oraz w niewielkim zakresie wewnątrzzakładowy transport paszy, zwierząt czy gazu.
Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm), spółka prowadząca działalność zobowiązana jest do prowadzenia monitoringu hałasu, wykonywanie pomiarów co 2 lata.
Jak wynika z raportu oddziaływania na środowiska emisja hałasu na terenie fermy jest niższa od poziomu dopuszczalnego określonego w przepisach prawa i wynosi:
- pora dzienna 42,8 dB przy wartości dopuszczalnej 55 dB
- pora nocna 36,2 dB przy wartości dopuszczalnej 45 dB.
b) Zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego
Właściwości fizyczne gazu płynnego nie powodują skażenia  wód gruntowych, opadowych
i gruntu, instalacja służąca ogrzewaniu gazowemu jest hermetyczna. Ewentualne wystąpienie nieszczelności zbiorników, może spowodować zanieczyszczenie gazem powietrza, zanieczyszczenie takie jest krótkotrwałe i odwracalne. W związku z powyższym miejsce posadowienia zbiorników gazu nie wymaga zabezpieczenia gruntu.
Do eksploatacji instalacji należy przystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników prób wytrzymałości i szczelności, a zainstalowane zbiorniki muszą posiadać atest Urzędu Dozoru Technicznego jako naczynia ciśnieniowe podlegające obowiązkowi rejestracji i kontroli przez właściwy dla ich lokalizacji Inspektorat Dozoru Technicznego. Właściciela instalacji zobowiązuje się do przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego 2 razy w ciągu roku tj. do 31 maja i 30 listopada.
Powyższy obowiązek wynika z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z poen. zm).
c)  Ochrona powietrza
Gaz płynny wydostający się do atmosfery nie jest toksyczny i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Jedynym możliwym momentem przedostawania się gazu do atmosfery jest sytuacja w której rozłączany jest wąż od cysterny tankującej gaz do zbiorników. Jednak ilość gazu przedostająca się do atmosfery jest znikoma. Emisja gazu do powietrza przedostająca się podczas spalania w trakcie ogrzewania kurników jest znacznie mniejsza niż emisja zanieczyszczenia emitowanego przy spalaniu węgla.
d) Ochrona przed odpadami
Instalacja nie powoduje powstawania odpadów.
e) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego
Szata roślinna występująca na terenie nieruchomości, to głównie roślinność niska utrzymana
w formie trawników, poza granicami nieruchomości występują trawy pospolite.  Na terenie nieruchomości znajdują się zakrzewienia tj. krzewy i drzewa z dużą przewagą gatunku sosna, nie występują  gatunki chronione.
f) Ochrona zdrowia ludzi
Podczas eksploatacji instalacji konieczne jest przestrzeganie zasad i przepisów BHP, które pozwoli na eliminację negatywnych uciążliwości odorowych wpływających na pracowników.
 
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).
Dla przedmiotowej inwestycji nie określa się wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia  w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 w/w ustawy ooś.
 
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
Inwestycja polegająca na budowie zbiorników gazu na cele grzewcze na nieruchomości nr 250/3 w Czarnym Błocie nie wiąże się z realizowaniem zamierzenia inwestycyjnego na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu
o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1479)
W związku z powyższym nie ma konieczności określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii.
 
 
5. Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziaływania na środowisko
Biorąc pod uwagę położenie geograficzne nie stwierdza się negatywnego wpływu
i występowania trans granicznego  oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 
II. Nie stwierdzam konieczności:
1. Wykonania kompensacji przyrodniczej
2.  Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
III. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Na podstawie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232) oraz przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
IV. Nie nakładam obowiązku:
1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko.
 
V. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego, pół elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego.
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z dnia  17 lutego 2015r. który złożył Prezes Zarządu Target Food Sp. z o.o.  – Czarne Błoto, 87-134 Zławieś Wielka, wystąpił o wydanie decyzji
o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze w miejscowości Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka”.
Po złożeniu wniosku przez Inwestora tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu obwieszczeniem – znak RL.6220.1.1.2015 z dnia 10 marca 2015r .- podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Czarne Błoto, oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem obwieszczenie zostało przesłane pocztą.
Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 tekst jednolity ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu opinią N.NZ.40.2.6.2.2015 z dnia 24 marca 2015r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr WOO-4240.139.2015.DB z dnia 24.03.2015r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie zebranych opinii Wójt Gminy  postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2015r znak PR.6220.1.3.2015 nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.  Postanowieniem z dnia 20 maja 2015r. znak
RL.6220.1.4.2015 postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji zostało zawieszone do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko. Wnioskiem z dnia  1 lipca 2015r. /wpływ do tut. urzędu 03.07.2015/. Target Food Sp. z o.o. wystąpiło o podjęcie zawieszonego postępowania
i przedłożony został raport oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie z dnia 27 lipca Wójt Gminy podał do publicznej wiadomości informację o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej
na budowie zbiorników gazu na cele grzewcze  na działce nr 250/3 w miejscowości Czarne Błoto. Następnie pismem znak RL.6220.1.6.2015 wystąpiono do Państwowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie warunków realizacji inwestycji.
Opinią N.NZ.40.3.6.1.2015 z dnia 24 sierpnia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zawarł jeden warunek do decyzji w sprawie zagospodarowania nieruchomości zielenią średnio i wysokopienną. Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2015r. znak WOO.4242.113.2015.DB, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki do decyzji.  Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 ze zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji do magazynowania gazu płynnego składającego się z 4 zbiorników naziemnych o pojemności od 6,4 do 6,7 m3  każdy, na potrzeby ogrzewania budynków produkcyjnych fermy drobiu, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 250/3 w Czarnym Błocie, przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdzono, że inwestycja nie znajduje się w zasięgu obszarów  wodno – błotnych, obszarów
o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, terenów górskich lub leśnych,
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, obszarów przylegających do jezior i ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują uwarunkowania wynikające
z uchwały nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 99 poz. 793) zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały, obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym po przeanalizowaniu zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227), rodzaju
i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz z uwzględnieniem stanu wód zdefiniowanego w Dyrektywie 2000/60/EW Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, które winny koncentrować się na osiągnięciu lub utrzymaniu ich dobrego stanu jak
i dobrego stanu ekosystemów wodnych od wód zależnych, organ prowadzący postępowanie tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił że istnieje potrzeba sporządzenia raportu
i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Obwieszczeniem  z dnia 27 lipca 2015r. znak RL.6220.1.8.2015 Wójt Gminy podał do publicznej wiadomości informację  iż w związku z toczącym się postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego na cele grzewcze na działce nr ewid. 250/3
w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka. W związku z powyższym informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Z „Raportem…” była możliwość zapoznania się w Urzędzie Gminy
w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. /tj od dnia 29.07.2015 do dnia18 sierpnia 2015r.włącznie/ była możliwość składania dodatkowych wniosków i uwag.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka.
W wyznaczonym terminie na składanie uwag i wniosków do tut. organu żaden wniosek i uwaga nie wpłynęły.
Działka nr 250/3 w miejscowości Czarne Błoto leży na terenie obszaru chronionego krajobrazu „Obszar Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”, obszar został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992r. (Dz. U. Woj. Toruńskiego nr 27, poz. 178 z późn. zm), gdzie obowiązują uwarunkowania wynikające z uchwały nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom Nr 99 poz. 793).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013r. poz. 627 z późn. zm) na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz oceny oddziaływania na środowisko.
Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko nie wykazała znacząco negatywnego wpływu inwestycji na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie powinna wpływać negatywnie na cele ochrony wartości przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M. P.  z dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz. 549).  Zamierzenie inwestycyjne znajduje się  w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem PLGW240040, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Stan ilościowy JCWPd oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono jako dobry. Nieruchomość znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629 – Górny Kanał do Strugi Łysomickiej,  zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan wód w obszarze dorzecza Wisły.
W przypadku nie podjęcia przedsięwzięcia obiekty fermy będą musiały być ogrzewane w inny sposób tj. kotłownią węglową lub instalacją nagrzewnic olejowych, których oddziaływanie na środowisko jest większe niż przy ogrzewaniu gazowym ze względu na emisję do powietrza szczególnie CO i pyłu. W przypadku spalania węgla powstają odpady w postaci żużla i popiołu czego nie ma przy ogrzewaniu gazowym.  Oddziaływanie inwestycji zamykać się będzie
w granicach działki, emisja zanieczyszczeń ze spalania gazu jest niewielka, emisja podczas tankowania zbiorników jest śladowa, nie występuje oddziaływanie na powietrze. Prawidłowa eksploatacja zbiorników nie ma wpływu na środowisko gruntowe i wodne w tym na wody powierzchniowe i gruntowe.  Na terenie nieruchomości objętej inwestycją oraz w  jej sąsiedztwie nie występują obiekty podlegające przepisom o ochronie zabytków. Inwestycja nie zmieni walorów krajobrazowych, najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się
w odległości ok. 100m  na zachód od planowanej lokalizacji zbiorników gazu. Eksploatacja fermy drobiu nie jest związane z wystąpieniem awarii przemysłowej określonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Środowiska. Na podstawie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232) w związku z art. 82 ust. 1 pkt 3 organ nie stwierdził konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na zastosowanie prostej technologii ogrzewania fermy drobiu. Ze względu na lokalizację nieruchomości w dużej odległości od granic kraju nie ma możliwości wystąpienia trans granicznego oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Zławieś Wielka prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:
 
1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętego zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji
2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie istnieje możliwość kumulowania się oddziaływania z innymi inwestycjami znajdującymi się na przedmiotowym terenie
3) nie stwierdzono możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Stosownie do zapisów art.81 ust. 1 ustawy ooś, organ po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego uznał, że wariant realizacji przedsięwzięcia zaproponowany przez inwestora jest właściwy. Stosownie do  art. 82 ust.1 pkt. 1 ustawy ooś, organ zawarł  w niniejszej decyzji wszystkie elementy wymienione w tym artykule. Odnośnie art. 82 ust. 1 kpt 2 lit. a i b organ nie stwierdził potrzeby wykonania przez inwestora kompensacji przyrodniczej, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że planowana inwestycja nie powinna w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja niniejsza traci ważność po upływie 4 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.
Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli inwestycja realizowana jest etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
 
 
Załącznik:
- charakterystyka przedsięwzięcia – zał nr 1
- Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

Załącznik Nr 1 do decyzji RL.6220.1.9.2015
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235, z późn. zm)
 
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego (propan lub propan - butan) na cele grzewcze. Inwestycja realizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 250/3 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka.
Nieruchomość objęta inwestycją zlokalizowana jest w pobliżu drogi gminnej nr 235, oraz
w odległości około 2 km od drogi krajowej Bydgoszcz – Toruń. Na terenie działki znajduje  się ferma drobiu stanowiąca własność spółki Target Food. Ferma składa się z 12 kurników do hodowli drobiu rzeźnego, wylęgarni drobiu oraz budynków towarzyszących.
Projektowana instalacja to 4 zbiorniki na gaz o pojemności od 6,4m³ do 6,7m³ każdy wraz
z osprzętem, oraz 2 parowniki. Otoczenie inwestycji to głównie użytki rolne i leśne. Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości około 100m od ogrodzenia fermy, od strony północno zachodniej.
Planowana inwestycja ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie procesów technologicznych fermy drobiu. W budynkach kurników utrzymanie właściwej temperatury w trakcie cyklu produkcyjnego kurcząt brojlerów, w budynku wylęgarni utrzymanie właściwej temperatury
w procesie wylęgu piskląt.
W skład instalacji wchodzą:
- cztery zbiorniki na gaz płynny - cylindryczne, stalowe, w wersji naziemnej - o pojemności od 6,4 do 6,7 m³,
- dwa parowniki - służące do odparowania frakcji ciekłej gazu płynnego przy wykorzystaniu ciepła spalania części odparowanego gazu,
- instalacja odgromowa i uziemiająca.
Gaz z parownika pobierany w fazie lotnej pod zmniejszonym w aparaturze redukcyjnej ciśnieniem doprowadzany będzie istniejącymi przyłączami do odbiorników w budynkach, a dalej poprzez przyłącza wewnętrzne do nagrzewnic - dmuchaw gazowych w budynkach kurników, oraz do kotłów gazowych w budynkach wylęgarni i mieszkalno - biurowym.
Działka nr 250/3 w miejscowości Czarne Błoto leży na terenie obszaru chronionego krajobrazu „Obszar Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej”, obszar został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992r. (Dz. U. Woj. Toruńskiego nr 27, poz. 178 z późn. zm). Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M. P.  z dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz. 549).  Zamierzenie inwestycyjne znajduje się  w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem PLGW240040, Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629 – Górny Kanał do Strugi Łysomickiej,  zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Planowana inwestycja zarówno na etapie jej realizacji jak i eksploatacji nie będzie oddziaływać na stan wód podziemnych. Z uwagi na brak przewidywanego znaczącego negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na obszary Natura 2000, nie ma konieczności zapewnienia wykonania kompensacji przyrodniczej.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia oraz w strefie jego oddziaływania brak jest obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na zabytki objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 100m od planowanej inwestycji.
 


Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (1 października 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (1 października 2015, 13:09:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij