Charakterystyka do decyzji RL.6220.5.5.2014


Zławieś Wielka, dnia 13 sierpnia 2014r.
 
RL.6220.5.5.1.2014
 
 
Załącznik do decyzji RL.6220.5.5.2014
 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm)
 
Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie urządzeń melioracyjnych w miejscowości Pędzewo przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 379, 383, 384, 385, 386, 405/4, 406, 407, 365/43, 315, w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, 426, 425, 275, 422 obręb ewidencyjny Zławieś Wielka gm. Zławieś Wielka. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie efektywności produkcji rolniczej kompleksu gruntów „Pędzewo – Zławieś Wielka” poprzez usprawnienie działania systemu urządzeń melioracyjnych. Przeważający obszar terenu inwestycji około 96% ogólnej powierzchni użytkowany będzie jako grunty orne. Łąki zajmują powierzchnię około 4,0% ogólnej powierzchni.  Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie użytkowany jest rolniczo jako grunty orne i w niewielkiej części łąki kośne o typowej dla łąk szacie roślinnej. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną
w obszarze planowanych robót to zwarte zadrzewienie i zakrzaczenie występujące na terenie ościennym w międzywalu rzeki Wisły oraz niewielki skrawek terenu przedwala - pozostałość dawnego wyrobiska. Istniejące urządzenia melioracyjne na obszarze planowanego przedsięwzięcia składają się z niesystematycznej sieci rowów odwadniających.
W ciągach komunikacyjnych przechodzących nad Kanałem Dolnym występują przepusty. Istniejąca gęsta sieć rowów nie spełnia wymogów aktualnej eksploatacji rolniczej terenu. Nowe urządzenia melioracyjne odwadniająco – nawadniające proponuje się wykonać
w postaci rozrzedzonej sieci rowów ze wspomagającym systemem drenarskim. W zakresie prac modernizacyjnych zakłada się rozszerzenie istniejącej sieci rowów poprzez likwidację jej części. Likwidację przewiduje się poprzez zasypanie gruntem wydobytym z odbudowanych rowów istniejących i odcinków rowów nowoprojektowanych. Do likwidacji przez zasypanie przeznacza się rowy o długości około 6,093 km. Nowe rowy planuje się wykonać na długości około 5,590 km, a na długości około1,073 km przewiduje się dokonać odbudowy rowów po trasach istniejących. Rowy w przekroju poprzecznym proponuje się kształtu trapezowego
o szerokości w dnie 0,6÷0,8 m i głębokościach w granicach 0,9÷1,6 m. Dla potrzeb nie pogarszania działania odwadniającego urządzeń melioracyjnych projektuje się zastosować wspomagający system sieci drenarskiej. Sieć drenarską przewiduje się z ujściami bezpośrednio do rowów w rozstawach 15÷20 m. Głębokość modernizowanej sieci drenarskiej w granicach 0,8÷1,2 m. Doprowadzenie wody do nawodnień przewiduje się
z projektowanego stawu rybnego, który będzie równocześnie pełnił funkcję zbiornika retencyjnego w systemie małej retencji. Pobór wody ze stawu i przeprowadzenie jej do sieci rowów będzie odbywał się za pomocą pompy instalowanej okresowo na stanowisku przy stawie. Zasilanie stawu w wodę będzie dokonywane z Kanału Dolnego w okresach wyższych przepływów oraz częściowo poprzez wysiąkowe wody gruntowe. Staw proponuje się
o powierzchni około 7.950 m2 w poziomie lustra wody  i pojemności retencyjnej około 20.750 m3.
Teren planowanej inwestycji od strony południowej bezpośrednio graniczy z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Dolnej Wisły (PLB040003)  i obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 – Dybowska Dolina Wisły (PLH040011), zaś od strony północnej leży w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. 
Na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Dolnej Wisły (PLB040003) występują co najmniej 44 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy ptasiej i 4 gatunki
z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: nurogęś, ohar, rybitwa białorzeczna, rybitwa rzeczna, zimorodek, ostrygojad, derkacz, mewa czarnogłowa, sieweczka rzeczna. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego następujących gatunków ptaków: bielik, gągoł, nurogęś. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 – Dybowska Dolina Wisły (PLH040011) to obszar występowania lasów łęgowych i całej mozaiki siedlisk nadrzecznych, charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej oraz związanej z nią fauny, w tym 5 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Łącznie na omawianym terenie zanotowano obecność 11 rodzajów siedlisk, 2 gatunki ssaków, 1 gatunek płaza, 6 gatunków krągłoustych i ryb, 1 gatunek bezkręgowca i 2 gatunki roślin
z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej obejmuje lasy
w dolinie Wisły wraz z kompleksem wydm śródlądowych. Krawędź Kotliny jest silnie urzeźbiona wskutek procesów erozyjnych i denudacyjnych. Lasy zajmują ponad 50% powierzchni tego obszaru i zachowały cechy naturalne.
Projektowane prace związane z przebudową urządzeń melioracyjnych nie ingerują bezpośrednio w uwarunkowania środowiskowe panujące na tych obszarach. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj, zakres
i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (13 sierpnia 2014)
Opublikował: Ewelina Kowalska (13 sierpnia 2014, 10:58:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij