Decyzja RL.6220.11.9.2015 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo V” (działki nr 452/1, 453 Pędzewo)


Zławieś Wielka, dnia 20 czerwca 2016 r.
RL.6220.11.9.2015
 
Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji

 
      Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.10.2015 r. / data wpływu: 29.10.2015 r./,  złożonego przez spółkę ZPK SNAKE S. C. (...) i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:
ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo V”, na terenie działek o nr ewid. 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka i jednocześnie:
I. Określam
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobyciu kruszywa – piasku ze złoża metodą odkrywkową w ilości około 20 000 m3 rocznie, a następnie bez wstępnej obróbki załadunek na pojazdy ciężarowe odbiorcy kruszywa.
Planowana wielkość rocznego wydobycia wyniesie około 20 000 m3, czyli około 32 000 Mg. Możliwe jest wydobywanie kruszywa w ilości większej (do 60 000 m3, tj. do około 100 000 Mg rocznie) w zależności od popytu na kopalinę. Powierzchnia złoża wynosi 37 673,75 m2, natomiast zasoby całkowite złoża piasku 821 371,4 m3, tj. 1 437 399,9 Mg.
Powierzchnia całej nieruchomości przewidzianej do eksploatacji złoża „PĘDZEWO V” wynosi 3,77 ha. Złoże położne jest na działkach o numerach ewidencyjnych 452/1 i 453 w miejscowości Pędzewo, gmina Zławieś Wielka. Teren przewidywany do eksploatacji kruszywa złoża stanowią łąki klasy IV i V (3,58 ha), grunty pod rowami W-ŁIV, i W-ŁV (0,16 ha) oraz nieużytki (0,03 ha). Teren obecnie w żaden sposób nie jest wykorzystywany (brak roślinności, która wymagałaby wcześniejszego usunięcia), nie istnieją żadne obiekty infrastruktury podziemnej. Brak jest także jakiejkolwiek formy zabudowy.
Tereny przyległe do planowanej inwestycji to tereny leśne w odległości ok. 150 m. Pod względem zagospodarowania teren inwestycji przylega od strony północnej i wschodniej do innych działek o charakterze łąk i pastwisk, od strony południowej do drogi gruntowej, od strony zachodniej do łąk i lasów.
Obszar planowanego złoża, położony jest poza zwartą zabudową wsi. Najbliższe zabudowania znajdują się po stronie północnej planowanego przedsięwzięcia, w odległości około 320 m od granicy działki. Centrum wsi Pędzewo położone jest w odległości ok. 0,5 km na północny-zachód  od omawianego terenu.
W najbliższym sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji występują przedsięwzięcia o charakterze oddziaływań zbliżonym do oddziaływań planowanej inwestycji. Najbliższe eksploatowane złoże zlokalizowane jest na terenie działki nr 454/2, przylegającej do terenu przedmiotowego przedsięwzięcia („PĘDZEWO III”).
    Teren inwestycji ani tereny przyległe nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
   Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Znajduje się ona w obszarze jednolitych części wód podziemnych JCWPd 44 zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, oznaczonym europejskim kodem: PLGW200044.
Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW20001729166 – Dolny Kanał, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu oddziaływania na wody powierzchniowe.  
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.).
 
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
a)      Zabezpieczenie przed hałasem
Prace związane z emisją uciążliwego hałasu, zarówno wydobycie kruszywa jak i jego wywóz prowadzić w godzinach dziennych, 6.00 – 22.00. W celu zmniejszenia potencjalnych uciążliwości związanych z emisją hałasu, zdejmowany nadkład zostanie wykorzystany do utworzenia wałów ziemnych wzdłuż północnej granicy złoża, tworząc naturalny ekran akustyczny.
W celu utrzymania nominalnych poziomów hałasu stosowane maszyny należy poddawać systematycznej konserwacji i naprawom.
  b)      Zabezpieczenie powietrza atmosferycznego
Wydobycie kruszywa prowadzić w sposób zapewniający minimalną emisję pyłów do powietrza m. in. poprzez  unikanie nadmiernego wysuszania kruszywa, wywożenie urobku bezpośrednio ze złoża, z pominięciem etapu magazynowania. W przypadku konieczności magazynowania, etap ten powinien trwać możliwie krótki okres, a w celu ograniczenia pylenia, zwłaszcza w okresach suchych i wietrznych, powierzchnię hałd zraszać wodą. Urobek należy transportować samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału.
Przez cały okres eksploatacji drogi dojazdowe należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym płynność ruchu i nie stwarzającym nadmiernego pylenia.
c)      Zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego
Materiały, pojazdy i maszyny przechowywać wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu, na uszczelnionym podłożu, zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. Należy prowadzić systematyczną kontrolę właściwego stanu urządzeń i sprzętu budowlanego. Podczas wykonywania prac należy zachować ostrożność tak, aby wykluczyć zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych np. z powodu wycieku paliwa i olejów ze stosowanych maszyn i urządzeń. W związku z tym podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii. Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa wykonywać w miejscach do tego wyznaczonych, przystosowanych, poza wyrobiskiem, na uszczelnionym podłożu. Zakazuje się wylewania ścieków do wyrobiska.
W przypadku pracy w warunkach, których skutkiem byłoby zanieczyszczenie gruntu (np. wyciek lub rozlanie płynów eksploatacyjnych pojazdów samochodowych czy sprzętu), należy podjąć natychmiastowe działania zgodne z postępowaniem określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.)
Ścieki bytowe odprowadzać do bezodpływowego, szczelnego przenośnego urządzenia sanitarnego.
d)     Ochrona przed odpadami
Wytwarzane na etapie eksploatacji odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych pojemnikach, w wyznaczonym i uszczelnionym miejscu zlokalizowanym poza wyrobiskiem. Zakazuje się składowania w wyrobisku odpadów.
Wytwórca odpadów powstających w czasie robót jest zobowiązany postępować z nimi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, ustawą o odpadach. Miejsca magazynowania odpadów należy oznakować w czytelny sposób. Należy stworzyć warunki do selektywnego składowania odpadów w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywać je w pierwszej kolejności do odzysku, a jeśli będzie to niemożliwe - do unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
Wszystkie odpady wytworzone na terenach planowanej inwestycji będą podlegały ewidencji ilościowej i jakościowej.
Należy ściśle przestrzegać zasad określonych w projekcie zagospodarowania złoża, planie ruchu zakładu górniczego oraz uzyskanej decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
e)      Ochrona środowiska przyrodniczego
Prace ziemne obejmujące zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby rozpocząć należy poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w okresie 1 marca – 31 sierpnia, a w tym terminie wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji.
Koniecznie zachować zadrzewienie olchowe, znajdujące się w północno-zachodniej części działki 453, obręb Pędzewo oraz zakrzewienie wierzbowe, zlokalizowane wzdłuż północnej granicy działki 452/1, obręb Pędzewo. Teren ten musi zostać wyłączony z ruchu ciężkiego sprzętu, składowania materiałów, nadkładu itp. w celu ograniczenia śmiertelności płazów migrujących rowem melioracyjnym wzdłuż ww. zakrzewienia wierzbowego, które będzie pełniło funkcję korytarza migracji. Wycinkę pozostałych drzew i krzewów przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym na okres 1 marca – 31 sierpnia, a w tym terminie po potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku gniazd chronionych gatunków ptaków w obrębie zadrzewienia przeznaczonego do usunięcia.
Na etapie eksploatacji wyrobiska prowadzić kontrole wyrobiska (każdorazowo przed kontynuacją prac), a w przypadku stwierdzenia uwięzionych w nim zwierząt, podejmować działania do ich przeniesienia poza teren inwestycji, w miejsca ich bezpiecznego bytowania.
W przypadku gdy planowana inwestycja będzie wiązała się  z naruszeniem zakazów określonych w art. 52 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651 ze zm.) w stosunku do gatunków objętych ochroną, należy uzyskać stosowne zezwolenie od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Zdejmowany nadkład zagospodarować do uformowania wałów okalających i zabezpieczających wyrobisko oraz wykorzystać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
Należy utrzymywać łagodny kąt nachylenia skarb wyrobiska podczas eksploatacji złoża – kąt nachylenia skarp nie powinien przekraczać 30°.
f)       Ochrona zabytków
Faza realizacji inwestycji nie będzie oddziaływała na dobra materialne oraz kulturowe.
Teren inwestycji oraz jego sąsiedztwo nie znajduje się w obszarze objętym nadzorem konserwatora zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, jak również wykazane w ewidencji zabytków. Na przedmiotowej działce nie znajdują się także stanowiska archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało zatem wpływu na zasoby środowiska kulturowego i utratę ich wartości. Jednak w razie odkrycia w trakcie prowadzonych prac budowlanych przedmiotów o cechach zabytku lub wykopaliska archeologicznego Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie odpowiednich służb i postępowania zgodnie z zasadami prowadzenia prac ratunkowych zawartych w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 871).
g)      Ochrona zdrowia ludzi
Podczas budowy inwestycji należy prowadzić prace zgodnie z przepisami BHP, przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska, w szczególności zabezpieczenia wymagają wykopy, sprzęt techniczny oraz miejsca składowania materiałów budowlanych.
 
W projektowaniu, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy uwzględnić zalecenia zawarte w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo V” przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gmina Zławieś Wielka”, opracowanym przez: Zakład Sozotechniki Sp. z o. o., ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz. Bydgoszcz, luty 2016
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).
 
W dokumentacji niezbędnej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
A.     Od strony północnej wzdłuż granicy złoża (w obrębie filarów ochronnych) uformować wał ziemny, tworzący naturalny ekran akustyczny.
B.     Pomiędzy zakrzewieniem wierzbowym, zlokalizowanym wzdłuż północnej granicy działki 452/1, a powstałym zbiornikiem eksploatacyjnym pozostawić pas ochronny, wyłączony z ruchu ciężkiego sprzętu, składowania materiałów, nadkładu itp. w celu ograniczenia śmiertelności płazów migrujących rowem melioracyjnym wzdłuż ww. zakrzewienia wierzbowego.
C.     Bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji, wyrobisko zrekultywować. Dopuszcza się rekultywację w kierunku wodnym, a w przypadku planowanych nasadzeń, należy zastosować rodzime gatunki roślin, zgodne z typem siedliska.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
Inwestycja nie wiąże się z realizowaniem przedsięwzięcia na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości  znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W związku z powyższym nie ma konieczności określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii.
 
5. Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziaływania na środowisko
Biorąc pod uwagę położenie geograficzne, w dużej odległości od granic państwa oraz zakres jej oddziaływania nie stwierdza się konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
 
II. Nie stwierdzam konieczności:
1.   Wykonania kompensacji przyrodniczej
2. Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
III. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Na podstawie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z  2016 r. poz. 353) oraz przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdza się, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie będzie wymagał utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
IV. Nie nakładam obowiązku:
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
2. Obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
V. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego, pół elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego.
 

Uzasadnienie
 
       Wnioskiem z dnia 27.10.2016 r. /data wpływu: 29.10.2015 r./, ZPK SNAKE S. C. (...), wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo V”, na terenie działek o nr ewid. 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), tj.  wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:
-  tiret trzecie – na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
-  tiret piąte – w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113n ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska,
-  tiret siódme – jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobycia kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.
W odległości ok. 150 m od planowanej inwestycji rośnie las, najbliższa zabudowa chroniona akustycznie zlokalizowana jest w odległości ok. 320 m od granic działki, a w bezpośrednim sąsiedztwie, na działce nr 454/2 znajduje się złoże „PĘDZEWO III”.
Po złożeniu wniosku przez Inwestora tutejszy organ Gminy pismem znak: RL.6620.11.1.2015 z dnia 4.11.2015 r. wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu. Informacja została również podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz sołectwa Pędzewo, a także  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl. Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem zawiadomienie zostało przesłane pocztą.
    Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ.
         Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) pismem znak: RL.6220.11.2.2015 z dnia 4.11.2015 r., Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem znak: N.NZ.42.6.4.2015 z dnia 16.11.2015 r. /data wpływu: 19.11.2015 r./. uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak:
WOO.4240.713.2015.BW z dnia 23 listopada 2015 r. /data wpływu: 27.11.2015 r./. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
        Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353), na podstawie zebranych opinii Wójt Gminy  postanowieniem z dnia 14.12.2015 r. znak: RL.6220.11.3.2015 nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. Postanowieniem z dnia 11.01.2015 r., znak: RL.6220.11.4.2015 postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji zostało zawieszone do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.
         Wnioskiem z dnia 10.02.2016 r. ZPK SNAKE S. C.(...) wystąpił o podjęcie zawieszonego postępowania i przedłożony został raport oddziaływania na środowisko. Postanowieniem znak: RL.6220.11.5.2015 z dnia 22.02.2016 r. Wójt Gminy Zławieś Wielka wznowił zawieszone postępowanie, w związku z otrzymanym Raportem oddziaływania na środowisko. Obwieszczeniem z dnia 22.02.2016 r. Wójt Gminy podał do publicznej wiadomości informację o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża „Pędzewo V”, na terenie działek o nr ewid. 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka. Następnie pismem znak: RL.6220.11.7.2015, na podstawie art. 77. ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie warunków realizacji inwestycji.
Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Zławieś Wielka podał do publicznej wiadomości – w formie obwieszczenia znak: RL.6220.10.8.2015 informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z Raportem oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji i możliwości składania uwag i wniosków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka. W wyznaczonym terminie na składanie uwag i wniosków do tut. organu nie wpłynęły żaden wniosek i uwaga.
    Postanowieniem z dnia 25 maja 2016 r. znak WOO.4242.49.2016.PP.2 / data wpływu: 1.6.2016 r./, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki do decyzji. Warunki uzgodnień zostały zawarte w orzeczeniu niniejszej decyzji.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobyciu kruszywa – piasku ze złoża metodą odkrywkową w ilości około 20 000 m3 rocznie, a następnie bez wstępnej obróbki załadunek na pojazdy ciężarowe odbiorcy kruszywa. Planowana wielkość rocznego wydobycia wyniesie około 20 000 m3, czyli około 32 000 Mg. Możliwe jest wydobywanie kruszywa w ilości większej (do 60 000 m3, tj. do około 100 000 Mg rocznie) w zależności od popytu na kopalinę. Powierzchnia złoża wynosi 37 673,75 m2, natomiast zasoby całkowite złoża piasku 821 371,4 m3, tj. 1 437 399,9 Mg. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję aktualnie nie jest wykorzystywany w żaden sposób. Powierzchnia terenu przewidywanego do eksploatacji kruszywa nie była do tej pory eksploatowana.
Warstwa piaszczysta udokumentowana na złożu „PĘDZEWO V” jako kopalina główna zalega w formie pokładowej. Miąższość serii złożowej waha się od 20,0 do 23,4 m (średnio 21,8 m). Złoże „PĘDZEWO V” budują piaski średnioziarniste (lub drobnoziarniste). Złoże charakteryzuje się prostą budową geologiczną. Do głębokości rozpoznania występują w nim piaski o zbliżonej wartości punktu piaskowego, zbliżonej serii złożowej oraz podobnych parametrach jakościowych. Pozwala to zaliczyć złoże do I grupy złóż surowcowych.
Z uwagi na geologiczno górnicze warunki zalegania złoża (zwłaszcza płytkie zaleganie wód podziemnych) zaprojektowano jednopiętrowy system eksploatacji - całą miąższość złoża, systemem odkrywkowym, bez stosowania materiałów wybuchowych. Poziom eksploatacji stanowić będzie poziom obecnej powierzchni terenu. Przed przystąpieniem do eksploatacji będzie zdjęty z powierzchni złoża nadkład (gleba), złożony na zwałowiskach wewnętrznych na obrzeżach złoża, od strony północnej wzdłuż granic złoża, tworząc naturalny ekran akustyczny chroniący najbliższą zabudowę. Po zakończeniu eksploatacji nadkład zostanie użyty do złagodzenia skarp poeksploatacyjnych.
W związku z wydobywaniem kopaliny w warunkach zawodnionych kruszywo będzie tymczasowo składowane na placu magazynowym w celu odsączenia wody, która grawitacyjnie wróci do wyrobiska. Wydobyte kruszywo, bez dodatkowych procesów, bezpośrednio z terenu eksploatacji zostanie przetransportowane samochodami ciężarowymi o ładowności do 25 Mg do odbiorców.
Zastosowana technologia nie zakłada zużycia wody. Pracownicy będą korzystać z wody butelkowanej Ścieki socjalno-bytowe zagospodarowane będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych, obsługiwanych przez serwis. Prace eksploatacyjne odbywać się będą przy użyciu maszyn o napędzie spalinowym. Po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zostanie zrekultywowane, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym po wyeksploatowaniu złoża i ocenie faktycznego kształtu i rozmiaru wyrobiska. Przewidywane jest pozostawienie stawu rekreacyjnego, jednak ostateczny kierunek, w formie decyzji administracyjnej zostanie wyznaczony przez Starostę Toruńskiego.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdzono, że inwestycja nie znajduje się w zasięgu obszarów wodno – błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, terenów górskich lub leśnych, stref ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, obszarów przylegających do jezior i ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zm.) Najbliżej położone obszary Chronione to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (ok. 0,57 km), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dybowska Dolina Wisły PLH040011 (ok. 0,57 km), Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (ok. 0,81 km).
W związku z powyższym po przeanalizowaniu zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936), rodzaju
i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz z uwzględnieniem stanu wód zdefiniowanego w Dyrektywie 2000/60/EW Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, które winny koncentrować się na osiągnięciu lub utrzymaniu ich dobrego stanu jak
i dobrego stanu ekosystemów wodnych od wód zależnych, organ prowadzący postępowanie tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił że istnieje potrzeba sporządzenia raportu i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko nie wykazała znacząco negatywnego wpływu inwestycji na ochronę przyrody.
Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW20001729166 – Dolny Kanał, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz.1549), potencjał tej części wód oceniono jako zły. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, czyli osiągnięciem co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych. Zastosowano derogację, gdyż zmiany morfologiczne mają znaczenie dla lokalnej gospodarki i ochrony przed podtopieniem. Inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu oddziaływania na wody powierzchniowe i cele środowiskowe określone w Planie gospodarowania wodami, gdyż w trakcie jej realizacji i eksploatacji nie będą powstawały ścieki technologiczne, ścieki bytowe będą przechowywane w zamkniętych pojemnikach przenośnych toalet, wody opadowo-roztopowe nie będą zanieczyszczone i naturalnie będą wsiąkać w grunt.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Znajduje się ona w obszarze jednolitych części wód podziemnych JCWPd 44 zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, oznaczonym europejskim kodem: PLGW200044. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych ( Dz. U. 2016, poz. 85), stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.
Eksploatacja złoża nie będzie miała wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych, ponieważ nie wiąże się z jakimkolwiek poborem wód podziemnych czy też odpompowywaniem wody. Nie będzie też wiązała się z emisją do środowiska wodnego substancji i energii. Wobec powyższego nie będzie oddziaływała na cele środowiskowe dotyczące jakości wód podziemnych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Przedsięwzięcie oddziaływać będzie na środowisko w fazie eksploatacji.
Przewidywane oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji wiąże się z wykonywaniem prac ziemnych. Na tym etapie wystąpią przejściowe oddziaływania związane głównie z emisją do powietrza substancji oraz hałasu związanego z pracą urządzeń budowlanych. W czasie eksploatacji przedsięwzięcia niekorzystne oddziaływanie na środowisko stanowić będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w formie pyłów uwalnianych podczas wydobycia kruszywa oraz w czasie magazynowania. Inwestycja nie będzie wiązała się z przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu oraz nie będzie ingerowała w wody powierzchniowe i podziemne. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika.
Na terenie nieruchomości objętej inwestycją oraz w jej sąsiedztwie nie występują obiekty podlegające przepisom o ochronie zabytków. Na obszarze opracowania i w jego sąsiedztwie nie znajdują się żadne obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty o wartości kulturowej podlegające ochronie konserwatorskiej. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało zatem wpływu na zasoby środowiska kulturowego i utratę ich wartości.
Kopalnia na etapie eksploatacji będzie źródłem hałasu i emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Oddziaływanie na klimat akustyczny będzie spowodowane emisją hałasu od transportu samochodowego i maszyn eksploatujących kruszywo. W celu zmniejszenia potencjalnych uciążliwości związanych z emisją hałasu, zdejmowany nadkład zostanie wykorzystany do utworzenia wałów ziemnych wzdłuż północnej granicy złoża, tworząc naturalny ekran akustyczny. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach, których zostały ustalone dopuszczalne poziomy hałasu.
Ze względu na odległość przedmiotowej kopalni od najbliższych terenów chronionych akustycznie, brak znaczącego oddziaływania akustycznego i wykorzystanie nadkładu do wykonania wału od strony zabudowy chronionej akustycznie, odstąpiono od przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu do środowiska.
Planowana inwestycja nie będzie związana z emisją substancji do powietrza w sposób zorganizowany. Emisja będzie występowała w wyniku procesów technologicznych realizowanych bezpośrednio w wyrobisku, tj. wydobycia urobku, magazynowania nadkładu i użytkowania dróg transportowych. Emisja ta będzie miała charakter emisji niezorganizowanej. Przewidywane oddziałania na powietrze atmosferyczne będą ograniczane poprzez unikanie nadmiernego wysuszenia kruszywa, utrzymanie dróg dojazdowych w odpowiednim stanie, transport samochodami zaopatrzonymi w opończę ograniczającą pylenie, unikanie długotrwałego magazynowania, a w przypadku konieczności magazynowania zraszanie3 powierzchnie hałd w celu ograniczenia pylenia. Przeprowadzone obliczenia wskazują, że emisja substancji do powietrza nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza.
Planowane przedsięwzięcie wiązać się będzie z powstaniem wibracji, których głównym źródłem będą pojazdy samochodowe o masie całkowitej powyżej 10 Mg. Jednak dokonana analiza pokazała, że drgania powodowane przez pojazdy nie będą szkodliwe dla najbliższych budynków i budowli oraz nie pogorszą komfortu życia mieszkańców.
W sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji występują przedsięwzięcia o zbliżonym oddziaływaniu. Oddziaływanie skumulowane dotyczy inwestycji o zbliżonym charakterze oddziaływań, zlokalizowanej w odległości, która może spowodować wzajemne oddziaływanie na siebie czynników emitowanych od poszczególnych inwestycji, co w efekcie może spowodować oddziaływanie na środowisko różne w stosunku do oddziaływania pojedynczego przedsięwzięcia. Kopalnia „PĘDZEWO III” zlokalizowana w sąsiedztwie jest obecnie nieeksploatowana. Jednak ze względu na to, że w przyszłości może wystąpić sytuacja jednoczesnej eksploatacji obu kopalń przeprowadzono obliczenia oddziaływań skumulowanych w zakresie emisji hałasu do środowiska. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu od źródeł zlokalizowanych na terenie kopalni „PĘDZEWO III” oraz „PĘDZEWO V” nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach, na których ten poziom jest normowany.
Inwestor przeanalizował inne warianty rozwiązań technologicznych. Rozważany był wariant alternatywny polegający na zwiększeniu wydobycia kruszywa do ok. 60 000 m3/rok, jednak czas pracy maszyn ruch pojazdów transportujących musiałby zostać zwiększony. W związku z tym emisja substancji do powietrza byłaby zwiększona jak również byłaby większa uciążliwość hałasu i drgań oraz większe oddziaływanie na środowisko. Rozważano również prowadzenie eksploatacji bez i z wykonaniem nadkładu, jako elementu ekranującego oraz zmianę trasy transportu kruszywa w większym oddaleniu od zabudowań. Jednak po przeanalizowaniu oddziaływań środowiskowych i techniczno-ekonomicznych uznano, że wariant alternatywny jest mniej korzystny dla środowiska.
W raporcie zawarto informacje na temat stwierdzonych siedlisk przyrodniczych i zalecono pozostawić zadrzewienie olchowe, znajdujące się w północno-zachodniej części działki nr 453 obręb Pędzewo oraz zakrzewienie wierzbowe wzdłuż północnej granicy działki nr 452/1 w Pędzewie. W przypadku gdy planowana inwestycja będzie wiązała się z naruszeniem zakazów określonych w art. 52 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651 ze zm.) w stosunku do gatunków objętych ochroną, w tym zniszczenia gatunku chronionego lub jego siedliska należy uzyskać stosowne zezwolenie od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Przedsięwzięcie nie jest związane z wystąpieniem awarii przemysłowej określonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z  2016 r. poz. 353). Na podstawie z art. 135 ust. 1 w/w ustawy  w związku z art. 82 ust. 1 pkt 3 organ nie stwierdził konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Ze względu na lokalizację nieruchomości w dużej odległości od granic kraju nie ma możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złóż nie należy do katalogu decyzji wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem których możliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
Nie stwierdzono możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Po analizie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że proponowane rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenia ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze kraju i UE.
Stosownie do zapisów art.81 ust. 1 ustawy ooś, organ po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego uznał, że wariant realizacji przedsięwzięcia zaproponowany przez Inwestora jest właściwy. Stosownie do  art. 82 ust.1 pkt. 1 ustawy ooś, organ zawarł  w niniejszej decyzji wszystkie elementy wymienione w tym artykule. Odnośnie art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. a i b organ nie stwierdził potrzeby wykonania przez inwestora kompensacji przyrodniczej, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wobec powyższego należało orzec jak  w sentencji.
 
Pouczenie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Niniejsza decyzja traci ważność po upływie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.
Termin ten może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli inwestycja realizowana jest etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  
 
Załącznik:
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
 

Zławieś Wielka, dnia 20 czerwca 2016 r.
 
RL.6220.11.9.1.2015
 
Załącznik do decyzji RL.6220.11.9.2015
 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2016r.,  poz. 1235, ze zm.)
 
    Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobyciu kruszywa – piasku ze złoża metodą odkrywkową w ilości około 20 000 m3 rocznie, a następnie bez wstępnej obróbki załadunek na pojazdy ciężarowe odbiorcy kruszywa. Inwestycja planowana jest do realizacji  na terenie działek o nr ewid. 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka.
Planowana wielkość rocznego wydobycia wyniesie około 20 000 m3, czyli około 32 000 Mg. Możliwe jest wydobywanie kruszywa w ilości większej (do 60 000 m3, tj. do około 100 000 Mg rocznie) w zależności od popytu na kopalinę. Powierzchnia złoża wynosi 37 673,75 m2, natomiast zasoby całkowite złoża piasku 821 371,4 m3, tj. 1 437 399,9 Mg.
   Obecnie teren przewidywany do eksploatacji kruszywa złoża stanowią łąki klasy IV i V (3,58 ha), grunty pod rowami W-ŁIV, i W-ŁV (0,16 ha) oraz nieużytki (0,03 ha). Teren w żaden sposób nie jest wykorzystywany (brak roślinności, która wymagałaby wcześniejszego usunięcia), nie istnieją żadne obiekty infrastruktury podziemnej. Brak jest także jakiejkolwiek formy zabudowy. Tereny przyległe do planowanej inwestycji to tereny leśne w odległości ok. 150 m. Pod względem zagospodarowania teren inwestycji przylega od strony północnej i wschodniej do innych działek o charakterze łąk i pastwisk, od strony południowej do drogi gruntowej, od strony zachodniej do łąk i lasów.
    Z uwagi na warunki geologiczno – górnicze zalegania złoża, zwłaszcza występowanie płytkich wód podziemnych, złoże będzie eksploatowane jednym piętrem (całą miąższością złoża), systemem odkrywkowym, bez stosowania materiałów wybuchowych. Poziom ten będzie stanowić obecny poziom powierzchni terenu, jak również poziom transportowy. Przed przystąpieniem do eksploatacji złoża zostanie zdjęty z powierzchni złóż nadkład (gleba). Nadkład zostanie złożony na zwałowiskach wewnętrznych na obrzeżach złoża, od strony północnej wzdłuż granicy złoża (w obrębie filarów ochronnych), tworząc ekran akustyczny chroniący najbliższą zabudowę mieszkaniową. Po zakończeniu eksploatacji nadkład zostanie użyty do złagodzenia skarp poeksploatacyjnych. Istnieje również możliwość wywiezienia części lub całości nadkładu poza teren kopalni. Szczegółowy sposób zagospodarowania nadkładu określi projekt zagospodarowania złoża lub plan ruchu zakładu górniczego.
   Po przeanalizowaniu raportu oddziaływania na środowisko można stwierdzić, że inwestycja będzie miała niewielki wpływ na układy przyrodnicze. Eksploatacja złoża nie będzie miała wpływu na zmianę stosunków wodnych oraz jakość wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie złoża. Eksploatacja powinna odbywać się wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6.00 – 22.00, przy zachowaniu dopuszczalnych norm w środowisku, w szczególności w zakresie hałasu, ochrony powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja będzie miała charakter czasowy. W najbliższym otoczeniu występują przede wszystkim pola uprawne, które pozostają pod silną presją człowieka.
Po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zostanie zrekultywowane, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym po wyeksploatowaniu złoża i ocenie faktycznego kształtu i rozmiaru wyrobiska. Przewidywane jest pozostawienie stawu rekreacyjnego, jednak ostateczny kierunek, w formie decyzji administracyjnej zostanie wyznaczony przez Starostę Toruńskiego. Rozwój roślinności szuwarowej może przyczynić się do wzrostu bioróżnorodności zbiornika w zakresie florystycznym i faunistycznym.
   Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zm.). Najbliżej położone obszary Chronione to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (ok. 0,57 km), Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dybowska Dolina Wisły PLH040011 (ok. 0,57 km), Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (ok. 0,81 km). Eksploatacja złoża w żaden sposób nie będzie oddziaływać na ww. obszary i nie naruszy ich integralności oraz ciągłości.
Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW20001729166 – Dolny Kanał, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu oddziaływania na wody powierzchniowe i cele środowiskowe określone w Planie gospodarowania wodami, gdyż w trakcie jej realizacji i eksploatacji nie będą powstawały ścieki technologiczne, ścieki bytowe będą przechowywane w zamkniętych pojemnikach przenośnych toalet, wody opadowo-roztopowe nie będą zanieczyszczone i naturalnie będą wsiąkać w grunt.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, znajduje się ona w obszarze jednolitych części wód podziemnych JCWPd 44 zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, oznaczonym europejskim kodem: PLGW200044. Eksploatacja złoża nie będzie miała wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych, ponieważ nie wiąże się z jakimkolwiek poborem wód podziemnych czy też odpompowywaniem wody. Nie będzie też wiązała się z emisją do środowiska wodnego substancji i energii.
  Na podstawie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów podlegających ochronie. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba podejmowania działań mających na celu przyrodniczą kompensację tych oddziaływań.
   W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia oraz w strefie jego oddziaływania brak jest obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych. Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na zabytki objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (20 czerwca 2016)
Opublikował: Ewelina Kowalska (23 czerwca 2016, 11:45:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij