Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ma Środowisko BD.6220.16.3.2013 - farma fotowoltaniczna w m. Pędzewo


Zławieś Wielka, dnia 16 grudnia 2013r.
 
BD.6220.16.3.2013
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2013r. który złożył  RG ENERGY Sp. z o.o. –  Gorzów Wielkopolski
 
postanawiam
 
1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie na działkach ewidencyjnych nr 452/1 i 453,
farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW  składającej się z modułów fotowoltaicznych na stelażach, 4 przetwornic oraz 1 trafostacji elektroenergetycznej z przyłączeniem do lokalnej linii średniego napięcia w miejscowości Pędzewo, gm. Zławieś Wielka.
 
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ustęp 2 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
 
3. Ponadto zakres raportu powinien obejmować:
1)      opis środowiska przyrodniczego w rejonie inwestycji w tym gatunków zwierząt
i roślin oraz siedlisk przyrodniczych wraz z podaniem terminów i metod badań terenowych, uwzględniających biologię gatunków oraz charakter siedlisk;
2)      wskazanie w sposób czytelny na załączniku mapowym lokalizacji stwierdzonych gatunków i ich siedlisk;
3)      analizę oddziaływania na ornitofaunę, a w szczególności na gatunki ptaków, które są przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003, w tym bielika, którego strefy ochronne zlokalizowane SA w odległości do 5 km od granic działek oraz gatunków migrujących doliną Wisły;
4)      zakres działań  minimalizujących potencjalny negatywny wpływ inwestycji względem ptactwa, w tym rozwiązań technologicznych (możliwych do realizacji), zabezpieczających przed efektem odbłysku i oślepienia oraz tworzeniem się prądów konwekcyjnych i powstawaniem złudzenia powierzchni wodnej;
5)      określenie zakładanych metod czyszczenia paneli fotowoltaicznych, w celu m.in. utrzymania wysokiej wydajności pracy instalacji, opisanie tych prac ich częstotliwość, rodzaj stosowanych środków „(substancji) oraz sposobu zagospodarowania potencjalnie powstających ścieków;
6)      przedstawienie wariantów alternatywnych realizacji inwestycji, w tym w zakresie lokalizacji inwestycji poza terenami przyrodniczo cennymi dla ornitofauny i miejscem występowania cennych siedlisk przyrodniczych;
7)      opis skumulowanych oddziaływań zamierzenia inwestycyjnego  z istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami, występującymi w sąsiedztwie danego obszaru, zwłaszcza w dolinie Wisły;
8)      szczegółowy harmonogram (terminy) prac realizacyjnych przy uwzględnieniu uwarunkowań przyrodniczych;
9)      uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu ze szczególnym uwzględnieniem jego oddziaływania na stwierdzone gatunki i siedliska przyrodnicze,
w tym również lęgowe i migrujące gatunki ptactwa;
10)  usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby oddziaływać, a także wskazanie, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele;
11)  opis wszystkich planowanych elementów niezbędnych do funkcjonowania instalacji,
w tym infrastruktury energetycznej umożliwiającej odprowadzenie wytworzonej energii do sieci operatora wraz ze wskazaniem ich lokalizacji na załączniku graficznym;
12)  charakterystykę parametrów planowanych do zainstalowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne oraz opis oddziaływania inwestycji w tym zakresie, ze wskazaniem rozwiązań chroniących środowisko;
13)  opis potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny;
14)  wskazanie na mapie w czytelnej skali lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkaniowej;
15)  analizę możliwych konfliktów społecznych, związanych z realizacją zadania;
 
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia  21 czerwca 2013r. który złożył  RG ENERGY Sp. z o.o. – ul. Niemcewicza 41B, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW  składającej się z modułów fotowoltaicznych na stelażach, 4 przetwornic oraz 1 trafostacji elektroenergetycznej z przyłączeniem do lokalnej linii średniego napięcia w miejscowości Pędzewo, gm. Zławieś Wielka”.
Po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu obwieszczeniem – znak BD.6220.17.1.2013 z dnia 2 lipca 2013r .-   podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Pedzewo, oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem obwieszczenie zostało przesłane pocztą.
Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 tekst jednolity ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ-402-ZW-65/13 z dnia 18.07.2013r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr WOO-4240.592.2013.PM.2 z dnia 22.11.2013r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 52 lit. b)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 ze zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na montażu ok. 8502 modułów fotowoltaicznych, połączonych w 4 samodzielne układy o mocy ok. 500 kW każdy, 4 przetwornic (inwerterów), 4 transformatorów oraz przyłącza energetycznego do sieci publicznej, łączna moc znamionowa instalacji nie przekroczy 2MW. Montaż inwestycji obejmuje połączenie modułów fotowoltaicznych z konstrukcją oraz przymocowanie ich za pomocą wbijanych pali bezpośrednio do gruntu. przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 452/1 i 453 w Pędzewie o łącznej powierzchni 3,77 ha, przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Obszar gruntu zajętego pod ogniwa fotowoltaiczne wynosić będzie ok. 1,3 ha, natomiast pozostały teren o powierzchni 2,47 ha stanowić będzie wolną przestrzeń pomiędzy panelami i użytkowany będzie jako ścieżki technologiczne oraz miejsce posadowienia inwertów i stacji transformatorowych.           
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdzono, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB0400030 oraz ok. 3 km od działek na których realizowana ma byś inwestycja zlokalizowane są 3 strefy ochrony bielika Haliaeetus albicilla, które wyznaczone zostały w celu ochrony i zachowania miejsc gniazdowania tego gatunku. W strefie 15 km od miejsca lokalizacji inwestycji, występuje 8 stref całorocznej ochrony ptaków, w tym stref wyznaczonych dla bielika z których najbliższa oddalona jest o niespełna 5 km. Lokalizacja ogniw fotowoltaicznych w bliskim sąsiedztwie stref ochrony  bielika powodować może ograniczenie dostępnej powierzchni żerowiskowej, a także efekt odstraszania oraz oślepiania ptaków, m.in. przez odbijanie światła i refleksy świetlne. Liczebność bielika w Polsce szacuje się na ok. 750 par, a w  województwie kujawsko – pomorskim populacja szacowana jest na ok. 46 par, analizowana inwestycja wpływać może zatem na utrzymanie par lęgowych i sukces lęgowy bielika co za tym idzie zachowanie populacji gatunku w województwie. Utrata 1 pary lęgowej bielika to ok. 2% populacji w województwie, co jest równoznaczne ze znacząco negatywnym oddziaływaniem. Teren inwestycji obejmuje obszar o charakterze nieużytku z roślinnością higrofilną i położony jest w sąsiedztwie gruntów tworzących mozaikę siedlisk lądowo – wodno – podmokłych, stwarzających dogodne miejsce bytowania oraz żerowania bielika. Jak wynika,
z przeprowadzonej inwentaryzacji obszar ten pełni dogodne warunki dla bytowania chronionych gatunków płazów i ptaków, w tym gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza  we wrześniu 2013r., nie przedstawia pełnej oceny wpływu inwestycji względem ornitofauny i herpetofauny, jak również nie pozwala ustalić zakresu niezbędnych do podjęcia działań minimalizujących lub kompensujących oraz nie pozwala wykluczyć znacząco negatywnego oddziaływania w zakresie ochrony przyrody.
Analizując przedłożoną dokumentację oraz biorąc pod uwagę zajęcie terenów potencjalnie cennych przyrodniczo tj, strefa ochrony bielika, potencjalny obszar żerowania bielika, miejsce występowania gąsiorka, siewkowatych i kszyka oraz podejrzenia bytowania derkacza i jar zębatki, stwierdza się konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przyrody.
W celu dokonania rzetelnej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, raport powinien zawierać opis wszystkich planowanych elementów niezbędnych do funkcjonowania instalacji m.in. energetycznej umożliwiającej odprowadzenie wytworzonej energii do sieci operastora. Konieczne jest również wskazanie parametrów planowanych do zainstalowana urządzeń wytwarzających pole  elektromagnetyczne oraz  przeprowadzenie analizy możliwego oddziaływania inwestycji w tym zakresie, ze wskazaniem rozwiązań chroniących środowisko.
W trakcie rozpatrywania wpływu przedsięwzięcia na środowisko należy uwzględnić potencjalne oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny, głównie na etapie jej realizacji i eksploatacji z funkcjonującą infrastrukturą energetyczna tj. stacje transformatorowe. Ponadto sporządzony raport powinien przedstawiać na mapie w czytelnej skali lokalizację najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji przedsięwzięcie będzie związane z możliwością powstania ścieków technologicznych powstałych w wyniku regularnego czyszczenia paneli  w celu utrzymania wysokiej wydajności instalacji. W związku z tym w raporcie niezbędne jest opisanie zakładanych metod tych prac, ich częstotliwość, rodzaj stosowanych środków ( substancje) oraz wskazanie sposobu zagospodarowania potencjalnie powstających ścieków.  Rapord powinien również zawierać usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie celów środowiskowych dla wód, na które przedsięwzięcie mogło by oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e, i ewentualnie 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne /t.j. Dz. Uz 2012r poz. 145/, w kontekście art.81 ust. 3 przywołanej ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także podać, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływało na te cele.
Przedmiotowa inwestycja związana będzie z zajęciem znacznych powierzchni terenu, zarówno jej realizacja, jak i eksploatacja może powodować uciążliwości dla lokalnej społeczności, a tym samym doprowadzić do konfliktów społecznych. Na etapie  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko konieczne jest więc ustalenie, czy realizacja zamierzenia będzie przebiegać  wariantu najkorzystniejszego nie tylko dla inwestora, ale również dla wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości. Należy przeprowadzić analizę możliwych konfliktów społecznych jako obligatoryjny element raportu, należy również uwzględnić w jaki sposób Inwestor zamierza im przeciwdziałać. Ponadto koniecznie należy przedstawić informacje na temat oddziaływania skumulowanego, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, a w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w sąsiedztwie danego obszaru. Analiza wskazanych szczegółowych aspektów, a także przedstawienie działań minimalizujących negatywne skutki pozwoli na rzetelną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na elementy środowiska, w szczególności przyrodniczego.
Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy
z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Z uwagi na możliwość oddziaływania planowanej inwestycji na ptaki wskazano, że w raporcie należy przedstawić szczegółowe informacje
z zakresu ochrony przyrody tj.: opis elementów przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, które są grupą organizmów szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie tego typu inwestycji, a także dokonanie oceny wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze wraz z oceną wpływu na obszary chronione położone w otoczeniu inwestycji.
W związku z powyższym oraz po przeanalizowaniu zapisów art. 63, ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227), a więc zbadaniu: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz po przeanalizowaniu rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej - organ prowadzący tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił że istnieje potrzeba sporządzenia raportu i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (16 grudnia 2013)
Opublikował: Ewelina Kowalska (24 stycznia 2014, 08:08:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 693

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij