Postanowienie BD.6220.3.4.2014 zawieszenie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - Czarne Błoto dz. 475/1 sektor 2


Zławieś Wielka, dnia 20 listopada 2014r.
 
 
BD.6220.3.4.2014
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
w związku art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 kwietnia 2014r. /wpływ do tut. urzędu 10.04.12014r./który złożył  Pan Janusz Murawski - 87-100 Toruń w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych
(oznaczonych nr 2), przewidzianych do realizacji na części działki nr ewid. 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka
postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia  2 kwietnia 2014r. który złożył  Pan Janusz Murawski –
87-100 Toruń, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 14 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych (oznaczonych nr 2), przewidzianych do realizacji na części działki nr ewid. 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka. Po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu obwieszczeniem – znak BD.6220.3.1.2014 z dnia 24 kwietnia 2014r .-   podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Czarne Błoto, oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ.40.2.6.4.2014 z dnia 9 maja 2014r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.4240.260.2014.HR z dnia 12 maja 2014r. oraz pismem znak WOO.4240.260.2014.HR.2 z dnia 9 lipca 2014r., zwrócił się do inwestora o uzupełnienie przedłożonej karty informacyjnej dla planowanego przedsięwzięcia, następnie postanowieniem nr WOO.4240.260.2014.HR.3 z dnia 18 września 2014r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Organ prowadzący postępowanie, wydał postanowienie, w  którym nałożył na Inwestora –obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych (oznaczonych nr 2), przewidzianych do realizacji na części działki nr ewid. 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka
Raport należy sporządzić w zakresie przewidzianym  w art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ustęp 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
W przygotowywanym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, szczegółowej analizy wymagają   również następujące elementy:
Ponadto zakres raportu powinien obejmować:
1)      inwentaryzację przyrodniczą oraz określenie typów siedlisk przyrodniczych zlokalizowanych na badanym terenie;
2)      ocenę wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej w tym, analizę oddziaływania przedmiotowej inwestycji względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego (siedlisk, gatunków roślin i zwierząt), na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Wymagana analiza wpływu przedsięwzięcia winna w szczególności odnosić się przedstawienia informacji dotyczących skali bezpośredniego, pośredniego, skumulowanego, krótkotrwałego i długotrwałego oddziaływania na elementy środowiska przyrodniczego w tym na lokalne populacje gatunków chronionych oraz migracje zwierzyny;
3)      określenie wpływu realizacji inwestycji na rzeźbę terenu;
4)      analizę zgodności realizacji zadania z zakazami określonymi w uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 99, poz. 793), obowiązującymi na przedmiotowym terenie;
5)      wskazanie działań minimalizujących, zabezpieczających oraz kompensacyjnych, których zastosowanie przyczyni się do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu na stwierdzone elementy środowiska przyrodniczego, wraz z ich szczegółowym opisem, zawierającym informacje dotyczące sposobu, lokalizacji i terminu ich wykonania;
6)      szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z przedstawieniem rozwiązań towarzyszącej infrastruktury technicznej;
7)      opis istniejącego i projektowanego stanu zagospodarowania  terenów po inwestycję wraz z planem orientacyjnym i bilansem powierzchni;
8)      oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, tj. powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji;
9)      omówienie gospodarki odpadami, na etapie realizacji, eksploatacji inwestycji w tym:
- podanie szacowanych ilości i rodzajów odpadów według katalogu odpadów,
- szczegółowy opis sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych i płynnych oraz zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko, - opis dalszego postępowania z odpadami z uwzględnieniem określenia zakładanych procesów odzysku lub unieszkodliwienia ze wskazaniem gdzie zostaną przekazywane;
10)   informacji na temat warunków gruntowo – wodnych zwłaszcza:
- opis warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji,
- lokalizacja studni lub miejsc poboru wody podziemnej, w tym na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę, w pobliżu usytuowania inwestycji oraz określenie kierunku spływu wód podziemnych,
- mapa w czytelnej skali, z zaznaczeniem miejsc poboru wód podziemnych – studni,
 w pobliżu planowanego zamierzenia i kierunku spływu wód podziemnych,
- planowane zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych, na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji;
11)   rozwiązania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej;
12)   przedstawienie usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowania celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby ono oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w tym wskazania, czy i w jaki sposób zamierzenie będzie oddziaływać na te cele;
13)   przedstawienie informacji odnośnie zaliczenia inwestycji do działalności stwarzającej ryzyko wystąpienia szkody w środowisku;
14)   oceny skumulowanego oddziaływania planowanej działalności na poszczególne elementy środowiska, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, w szczególności możliwości kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym samym obszarze;
15)   analizę możliwych konfliktów społecznych, związanych z realizacją zadania, przede wszystkim z zainteresowaną społecznością, która może być dotknięta skutkami realizacji zadania;
Zgodnie  art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) „ Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko”.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.
 Pouczenie:  Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 69 ust. 5 wyżej powołanej ustawy nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (20 listopada 2014)
Opublikował: Ewelina Kowalska (21 listopada 2014, 11:26:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij