Postanowienie BD.6220.23.4.2013 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowa zespołu 6 elektrowni wiatrowych o mocy 4,5 MW w miejscowości Cichoradz, gm. Zławieś Wielka


Zławieś Wielka, dnia 9 października 2013r.
 
BD.6220.23.4.2013
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lipca 2013r. który złożył  R&G NUEVA GESTIÓN P.E.p. La Maga 11 Planta 30 Ofi. 5, 31160 Orkoyen (Navarra) Spain
 
postanawiam
 
1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 6 elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 4,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Cichoradz  realizowana na działkach 79/8, 81, 84, 27 w obrębie ewidencyjnym Cichoradz, gm. Zławieś Wielka
 
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
3. Ponadto zakres raportu powinien obejmować:
1)      opis analizowanych wariantów w tym analizę wariantu lokalizacyjnego zwiększającego odległość zmierzenia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej;
2)      analizę akustyczną przeprowadzoną w rejonie pobliskiej zabudowy chronionej akustycznie dla pory dnia i nocy z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu
z podaniem danych wejściowych i obliczeń w formie tabelarycznej i graficznej oraz rozwiązań chroniących środowisko wraz z podaniem informacji, czy w skład przedmiotowego zamierzenia będą wchodzić wyłącznie fabrycznie nowe turbiny;
3)      opis aktualnego stanu klimatu;
4)      skumulowane oddziaływania planowanej inwestycji na klimat akustyczny
z uwzględnieniem istniejących, , projektowanych i planowanych przedsięwzięć
w sąsiedztwie przedmiotowego obszaru;
5)      informację od właściwego miejscowo organu odnośnie najbliżej zlokalizowanych turbin wiatrowych, zarówno istniejących jak i planowanych;
6)      przedstawienie zagospodarowania terenów sąsiednich oraz odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej z zaznaczeniem na mapie;
7)      opinię właściwego miejscowo organu w sprawie identyfikacji obszarów chronionych przed hałasem, na podstawie art. 115 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). ze względu na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy dokonać oceny, czy teren położony w strefie oddziaływania należy do terenów o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 wymienionej ustawy;
8)      opis możliwych konfliktów społecznych;
9)      szczegółowy opis sposobów gromadzenia  i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz podanie szacowanych ilości i rodzajów ( wg katalogu) odpadów oraz opisu dalszego postępowania z nimi z uwzględnieniem ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji;
10)  opis środowiska przyrodniczego terenu inwestycji i obszarów w jej sąsiedztwie;
11)  opis i rozmieszczenie ( na załączniku graficznym – mapa) siedlisk przyrodniczych wykorzystywanych przez ptaki i nietoperze ( miejsca lęgowe, żerowiska, noclegowiska itp.) występujących na terenie inwestycji oraz w jej sąsiedztwie;
12)  dane pochodzące z rocznego ornitologicznego monitoringu przedrealizacyjnego. Raport z monitoringu powinien zawierać ilościową charakterystykę wykorzystywania przedmiotowego obszaru przez ptaki w cyklu rocznym oraz prognozę oddziaływania elektrowni wiatrowych na populacje ptaków, w tym szczególnie oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia i rozmiarów ewentualnych kolizji ptaków z turbinami oraz przewidywany spadek zagęszczeń dowolnego gatunku w wyniku odstraszającego działania całej farmy. Podstawowe parametry oceniane w trakcie badań obejmować powinny;
a) skład gatunkowy i liczebność awifauny w cyklu rocznym,
b) liczebność gatunków kluczowych,
c) zagęszczenie czyli liczebność na jednostkę powierzchni (km transeptu lub km2) wszystkich gatunków ptaków głównych okresach roku
d) oszacowanie śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi funkcjonującymi w promieniu 500m od planowanej inwestycji
e) ocenę skuteczności zastosowanych metod minimalizacji zagrożenia kolizjami  ptaków ww funkcjonującymi siłowniami
f) natężenie i sposób wykorzystywania przez ptaki przestrzeni powietrznej w rejonie planowanych elektrowni wiatrowych, w szczególności:
- drapieżniki i inne gatunki o dużych rozmiarach ciała
- migranty dalekodystansowe
- ptaki tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i noclegowiskowe
13)  informacje dotyczące wykorzystywania przedmiotowego terenu przez nietoperze. Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego powinien zawierać prognozę oddziaływania  planowanych elektrowni na nietoperze opartą o dane pochodzące z inwentaryzacji terenowej nietoperzy:
a) skład gatunkowy i liczebność nietoperzy występujących na analizowanym obszarze oraz w jego sąsiedztwie ( nasłuchami należy objąć zarówno obszar planowanej inwestycji jak i fragmenty wybranych siedlisk w strefie do ok. 1 km od granic tego obszaru, które w ocenie chiropterologicznej mogą mieć szczególne znaczenie dla nietoperzy, w tym wpływać na aktywność nietoperzy na obszarze inwestycji np. potencjalne żerowiska czy skupiska schronień),
b) indeksy aktywności nietoperzy dla wyznaczonych punktów i funkcjonalnych odcinków transeptów oraz ich analizę,
c) analizę potencjalnego wpływu na nietoperze etapów budowy, funkcjonowania
i likwidacji inwestycji,
14)  opis szaty roślinnej terenu inwestycji, biorąc pod uwagę obszar zajęty przez stopy elektrowni, drogi dojazdowe, place manewrowe itd;
15)  analizę skumulowanych oddziaływań ww inwestycji z istniejącymi, projektowanymi
i planowanymi przedsięwzięciami w sąsiedztwie przedmiotowego obszaru, biorąc pod uwagę również napowietrzne linie elektroenergetyczne. Zakres przestrzenny lokalizacji, których oddziaływania należy uwzględnić w ocenie wpływów skumulowanych powinien być dostosowany do ekologii lokalnie występujących gatunków zwierząt, np. w przypadku dużych ptaków lęgowych oraz koncentracji żerowiskowych ptaków wędrownych (gęsi, żurawie) w ocenach skumulowanych należy uwzględniać wszystkie inne farmy w promieniu odpowiednio 5 km oraz 20km;
16)   planowane działania minimalizujące i kompensujące negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym na ptaki i nietoperze;
17)   dokładny harmonogram prac 9tj. daty prowadzenia badań oraz terminy realizacji poszczególnych elementów inwestycji);
18)  wpływ zamierzenia inwestycyjnego na krajobraz
19)   wpływ drgań generowanych przez wiatraki na florę i faunę w strefie ich oddziaływania a także na proces wyjaławiania gleb;
20)  ochronę przed infradźwiękami
21)  wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z dnia z dnia 22 lipca 2013r. który złożył  R&G NUEVA GESTIÓN P.E.p. La Maga 11 Planta 30 Ofi. 5, 31160 Orkoyen (Navarra) Spain , wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu 6 elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 4,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Cichoradz  realizowana na działkach 79/8, 81, 84, 27 w obrębie ewidencyjnym Cichoradz, gm. Zławieś Wielka”.
Po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu pismem – znak BD.6220.23.2.2013 z dnia 13 września 2013r .-   podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Cichoradz, oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem zawiadomienie zostało przesłane pocztą.
Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  - o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ-402-ZW-82/13 z dnia 01.10.2013r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a zakres raportu powinien obejmować ochronę środowiska przed hałasem i drganiami, ochronę przed infradźwiękami, wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr WOO-4240.761.2013.PM z dnia 02.10.2013r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 6 lit. b)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 ze zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu 6 turbin wiatrowych wraz z niezbędna infrastrukturą energetyczną a także infrastrukturą drogowo - techniczną, każda z turbin o mocy 4,5 MW co łącznie stanowi 27 MW, wieża turbiny w kształcie stożka składa się z części betonowej wysokości  82m oraz części stalowej o wysokości 35,8m, siłownia wyposażona zostanie w trójpłatowy wirnik o średnicy 128m. Odległość projektowanych turbin wiatrowych w stosunku do istniejącej zabudowy wynosi ok. 550 m.
Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.        
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy powołuje się na ekspertyzę „Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego
i kulturowego w województwie kujawsko – pomorskim” opracowaną przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk im. Stanisława Leszczyńskiego, która wskazuje, iż z analizy literatury i badań przykładowo wybranych obiektów można uznać, że strefa znacznej uciążliwości hałasu siłowni wiatrowej obejmuje teren w promieniu 500 – 600 m od wieży siłowni wiatrowych. Natomiast opracowanie pn „ Województwo kujawsko – pomorskie. Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii” wskazuje, że przy lokalizacji dużych elektrowni wiatrowych winno się uwzględniać co najmniej 1000m strefę buforową od budynków mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych, oraz budynków użyteczności publicznej. Jest to związane z oddziaływaniem elektrowni wiatrowych nie tylko na bezpośrednie sąsiedztwo, ale również jak wynika z najnowszych badań odległość od 400 do 800m od dużych elektrowni wiatrowych nie zapewnia bezpieczeństwa, uznaje się, iż nawet w takiej odległości wpływ hałasu na zdrowie ludzi nie ulega zmniejszeniu. Z uwagi na powyższe należy przedstawić wariant lokalizacyjny zwiększający położenie inwestycji od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, proponowana odległość ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi  nie jest właściwa. Na etapie eksploatacji mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rejonie najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej. Natężenie emitowanego przez farmę hałasu uzależnione jest od wielu czynników, przede wszystkim od sposobu rozmieszczenia turbin w obrębie farmy oraz ich modelu, ukształtowania terenu, wraz ze wzrostem prędkości wiatru oraz rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu, przy wzrastającej prędkości wiatru wzrasta poziom szumu aerodynamicznego emitowanego przez turbinę, a wzrost natężenia szumu wiatru, w dużym stopniu maskuje dźwięki emitowane przez turbinę.
Przedmiotowe  przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 9Dz. U.  z 2009r. Nr 151, poz.1220 ze zm.), w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej oraz w odległości ok. 3 km od granic Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto w oddaleniu o ok. 3 km od działek, na których planowana jest inwestycja, znajduje się strefa  ochrony bociana czarnego, wyznaczona dla ochrony miejsca gniazdowania tego gatunku. W strefie 2 km od działek objętych zamierzeniem znajdują się cieki wodne oraz rozległy kompleks leśny, w obrębie którego zlokalizowane są użytki ekologiczne. Jednocześnie w odległości 5 km znajdują się zrealizowane oraz planowane elektrownie wiatrowe, co może wpływać na oddziaływanie skumulowane.
Na podstawie dostępnych materiałów Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uwzględniając lokalizację inwestycji, stwierdził występowanie potencjalnych siedlisk gatunków chronionych, a także ich szlaki migracji w tym lokalne, w szczególności ptaków oraz nietoperzy. W związku z tym lokalizacja inwestycji w odniesieniu do potencjalnych siedlisk oraz korytarzy migracji ptaków i nietoperzy wskazuje na możliwość zwiększonej śmiertelności tych zwierząt. Realizacja elektrowni wiatrowych może powodować śmiertelność ptaków i nietoperzy w wyniku kolizji z pracującymi turbinami, zmniejszeniu ulec może ich populacja, utrata i fragmentacja siedlisk, oraz zaburzenia funkcjonowania populacji.
Biorąc pod uwagę zasadę przezorności, skalę obiektu, sąsiedztwo terenów leśnych
i możliwość wystąpienia potencjalnego znaczącego oddziaływania negatywnego na awifaunę i nietoperze stwierdza się, że wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko zawierającego roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny
i chiropterologiczny. Wspomniana zasada przezorności w sprawach oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pozwala na stwierdzenie, że w celu przeprowadzenia w sposób prawidłowy oceny oddziaływania, a w tym kompleksowego raportu, który będzie obejmował między innymi opis przewidywanych skutków dla środowiska, określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, opis przewidywanych działań mających na celu  zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodnicza negatywnych  oddziaływań na środowisko, niezbędnym jest dokonanie swoistej inwentaryzacji stanu środowiska przyrodniczego, ponieważ trudno jest chronić jakieś dobro nie wiedząc, jaka jest jego wielkość, struktura, rodzaj, komponenty, itp.
Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy
z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Z uwagi na możliwość oddziaływania planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze wskazano, że w raporcie należy przedstawić szczegółowe opis elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko  w tym elementów objętych ochroną na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy, które są grupą organizmów szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie tego typu inwestycji, a także dokonanie oceny wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze wraz z oceną wpływu na obszary chronione położone w otoczeniu inwestycji. Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny chiropterologiczny zawiera szczegółowy obraz  wykorzystywania danego terenu przez ptaki i nietoperze. Informacje zdobyte na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji będą niezbędne do określenia wpływu zamierzenia na środowisko, zarówno na etapie jego realizacji, eksploatacji jak i likwidacji. Jednocześnie raport powinien zawierać  analizę skumulowanych oddziaływań danej inwestycji z istniejącymi, projektowanymi i planowanymi inwestycjami na danym obszarze. W celu oceny prawidłowej gospodarki odpadami raport wymaga szczegółowego opisu sposobów gromadzenia i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, w szczególności opisu odpadów niebezpiecznych oraz podanie szacowanych ilości i rodzajów według katalogu odpadów lub unieszkodliwiania, na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.
W związku z powyższym oraz po przeanalizowaniu zapisów art. 63, ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227), a więc zbadaniu: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz po przeanalizowaniu rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej - organ prowadzący tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił że istnieje konieczność sporządzenia raportu i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz prowadzenie rocznego przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego.
 
 
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (9 października 2013)
Opublikował: Ewelina Kowalska (15 października 2013, 13:00:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij