Decyzna BD.6220.3.10.2014 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych (projekt 2) - dz. nr 475/1 Czarne Błoto


Zławieś Wielka, dnia 12 kwietnia 2016 r.
 
BD.6220.3.10.2014
 

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji

 
            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.04.2014 r. / data wpływu: 10.04.2014 r./,  złożonego przez (...) i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:
ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych (projekt nr 2) na działce ewidencyjnej nr 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka i jednocześnie:
 
I. Określam
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
     Planowana inwestycja polegać będzie na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (projekt nr 2) wraz z drogami wewnętrznymi i zielenią ochronną, na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 475/1 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka. Pomiędzy dwoma planowanymi zespołami zabudowy (projekt nr 1 i projekt nr 2), działka zostanie zagospodarowana poprzez nasadzenia nowej zieleni oraz  urządzenie pasa zieleni izolacyjno-ochronnej od strony drogi krajowej.
Realizacja zadania polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (projekt nr 2) będzie obejmowała:
-        usunięcie części drzewostanu sosnowego,
-        wykonanie wykopów pod fundamenty budynków,
-        korytowanie terenów pod drogę wewnętrzną KDW2,
-        realizację zabudowy kubaturowej,
-        utwardzenie części terenu pod drogi, dojazdy i dojścia,
-        pozostawienie i urządzenie pasa zieleni o funkcji izolacyjno-ochronnej (ZN2) od strony sąsiedniego lasu,
-        zagospodarowanie działek poprzez nasadzenia nowej zieleni.
 
Inwestor planuje budowę budynków wolnostojących, parterowych z poddaszem użytkowym o wysokości maksymalnie 10 m, na działkach budowlanych o powierzchni od 850 m2 do 1100 m2. Powierzchnia zabudowy każdej działki wyniesie do 250 m2. Zespół zabudowań składać się będzie z dwóch rzędów działek budowlanych po 8 w każdym rzędzie. Między rzędami wybudowane zostaną drogi klasy dojazdowej o szerokości od 8 do 12 m.
Obszar objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Czarne Błoto, we wschodniej części gminy Zławieś Wielka, około 9 km na zachód od centrum Torunia przy drodze krajowej nr 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Realizacja inwestycji odbywać się będzie na południowo-wschodniej części działki ewidencyjnej nr 475/1, obręb ewidencyjny Czarne Błoto. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działka zajmuje powierzchnię 10,51 ha, którą stanowią zadrzewienia na łąkach trwałych Lz-ŁVI. Działka posiada w większości regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Jest nieznacznie wydłużony na kierunku południkowym. Długość obszaru na tym kierunku wynosi około 260 m, a szerokość około 210 m.
Obszar objęty inwestycji stanowi południowo-wschodnią część wymienionej działki, tj. teren o powierzchni około 6 ha, z czego przyjęto powierzchnię całego projektu nr 2 około 1,6 ha, około 0,5 ha powierzchni zabudowanej i utwardzonej.  Obszar jest niezabudowany. W części północnej porośnięty jest drzewostanem sosnowym, a w części południowej na powierzchni zalegają utwory piaszczyste. W przeszłości na terenie była prowadzona w sposób niekontrolowany powierzchniowa eksploatacja kruszywa. Teren nie został kompleksowo zrekultywowany, tylko częściowo wyrównany i do dziś widoczne są ślady prowadzonej eksploatacji.
Granicę południowo-zachodnią działki nr 475/1 stanowi wąski pas lasu i teren zabudowy mieszkaniowej w dawnym budynku stacji kolejowej, granice południowo-wschodnią i północno-wschodnią stanowi las, natomiast granicę północno-zachodnią nieużytek w części porośnięty krzewami i drzewami, w części murawy, a w części powierzchnia bezglebowa.
W granicach obszaru opracowania nie występują żadne budynki, budowle oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego. Przez południowo-wschodnią część obszaru, równolegle do granicy działki, prowadzi napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia.
Obszar objęty opracowaniem nie posiada ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka, przyjętym uchwałą Nr IX/47/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2011 r., obszar objęty opracowaniem znajduje się w „Obszarze funkcjonalnym zabudowy podmiejskiej (III)”. W ujęciu szczegółowym obszar objęty analizą wg Studium należy do obszarów wielofunkcyjnych z priorytetem dla lokalizowania zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU. Tereny MU-e to wg Studium – „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ekstensywnej”. Dopuszczona jest zabudowa wolnostojąca i/lub bliźniacza. Wymagane jest zachowanie przynajmniej 50% terenu działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej.
Działka nr 475/1 w miejscowości Czarne Błoto leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują przepisy określone w Uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom., poz. 2575).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013 r. poz. 627 ze zm) na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W myśl art. 24 ust. 3 powyższej ustawy zakaz,  o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody i krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629 – Górny Kanał do Strugi Łysomickiej,  zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W w/w planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan tej naturalnej części wód określono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia  celów środowiskowych, tj. uzyskania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej  dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015. Zastosowano derogację, gdyż zmiany morfologiczne mają znaczenie dla lokalnej gospodarki  - ochrona przed podtopieniem.
 
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
a)      Zabezpieczenie przed hałasem
Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w godzinach dziennych 6.00 - 22.00.
b)      Zabezpieczenie powietrza atmosferycznego
Podczas realizacji inwestycji używać należy wyłącznie sprawnego sprzętu, dopuszczonego do eksploatacji i posiadającego aktualne przeglądy techniczne. Należy koniecznie monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii. Nie stosować sprzętu budowlanego w złym stanie technicznym, z którego następują ubytki płynów. Czynności związane z uzupełnieniami paliwa oraz usuwaniem drobnych awarii należy przeprowadzić poza wykopami, jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych - zabezpieczonych oraz na uszczelnionym podłożu. Wyeliminować pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym.
Plac budowy wyposażyć w sorbenty, maty bądź biopreparaty do neutralizacji i likwidacji ewentualnych rozlewów oleju.
Podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku z planowaną inwestycją będą indywidualne źródła ciepła oraz lokalny ruch pojazdów samochodowych na terenie osiedla. W związku z powyższym projektowane budynki wyposażyć w niskoemisyjne źródła energii cieplnej, zarówno pod względem emisji odpadów, jak i zanieczyszczeń do powietrza lub/i odnawialne źródła energii (OZE).
c)      Zabezpieczenie środowiska gruntowo - wodnego
Realizacja inwestycji spowoduje niewielki wpływ na środowisko gruntowo-wodne wynikający jedynie ze względu na konieczność prowadzenia wykopów pod budowę. Prace niwelacyjne należy ograniczyć do niezbędnego minimum, związane m. in. z posadowieniem obiektów budowlanych i dróg dojazdowych.
Przed posadowieniem budynków należy wykonać badania geotechniczne gruntu ze względu na położenie działki na terenie wyrobiska i projektowanego ujęcia wody.
Podczas realizacji przedsięwzięcia należy przyjąć rozwiązania techniczne i technologiczne, które zapewnią ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami.
Podczas wykonywania prac budowlanych należy zachować ostrożność tak, aby wykluczyć zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych np. z powodu wycieku paliwa i olejów ze stosowanych maszyn i urządzeń.
Podczas realizacji zadania ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych toaletach, systematycznie opróżnianych przez firmy posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. Podczas użytkowania planowanych budynków, ścieki socjalno - bytowe gromadzone będą  w zastosowanych dla każdej z posesji, atestowanych oraz posiadających gwarancję szczelności, zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków. Należy zastosować zbiorniki wykonane w nowoczesnej technologii zapewniające całkowitą szczelność, uniemożliwiając tym samym zanieczyszczenie wód podziemnych i gleby.
Na etapie eksploatacji, inwestycję należy zaopatrzyć w wodę  na cele socjalno-bytowe z indywidualnych ujęć głębinowych, dla każdego z przewidzianych do realizacji budynków mieszkalnych
Indywidualne rozwiązania w zakresie poboru wody i gromadzenia ścieków powinny mieć charakter tymczasowy, natomiast docelowo zespół planowanej zabudowy należy włączyć w gminny system wodociągowy i kanalizacyjny.
d)     Ochrona przed odpadami
Wytwórca odpadów powstających w czasie robót jest zobowiązany postępować z nimi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, ustawą o odpadach. Należy stworzyć warunki do selektywnego składowania odpadów w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywać je w pierwszej kolejności do odzysku, a jeśli będzie to niemożliwe - do unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Jeśli inwestycja będzie powodowała wytwarzanie odpadów niebezpiecznych należy magazynować je w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w miejscach oznaczonych i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu i zabezpieczyć przez dostępem osób postronnych, a następnie przekazywać do unieszkodliwiania.
e)      Ochrona środowiska przyrodniczego
Inwestycja musi prowadzić do zachowania co najmniej 50 % terenu działki budowlanej jako powierzchni biologicznie czynnej. Z uwagi na wysoką naturalność środowiska przyrodniczego na terenie i w sąsiedztwie inwestycji, należy dokonać podsadzeń rodzimymi gatunkami drzew i krzewów związanych z ubogimi siedliskami.
Wycinkę drzew należy ograniczyć do minimum jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji obiektów kubaturowych i ciągów komunikacyjnych. Wycinkę można przeprowadzić wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza się możliwość dokonania wycinki drzew w okresie lęgowym jedynie w przypadku braku lęgów ptaków, co zostanie potwierdzone oględzinami drzew.
Podczas prac budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć drzewa, które nie będą poddawane wycince. Prace ziemne, które będą prowadzone na analizowanym terenie, w obrębie bryły korzeniowej drzew powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i nienaruszający systemu korzeniowego pozostających drzew. Drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczących zagrożeń dla flory i fauny. W szczególności na obszarze nie znajdują się rzadkie lub zagrożone wyginięciem gatunki ptaków. Stwierdzone gatunki chronionych roślin naczyniowych, mszaków i porostów należą do gatunków powszechnie występujących i nie ma konieczności stosowania działań minimalizujących.
f)       Ochrona zabytków
Teren inwestycji oraz jego sąsiedztwo nie znajduje się w obszarze objętym nadzorem konserwatora zabytków na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, jak również wykazane w ewidencji zabytków. Na przedmiotowej działce nie znajdują się także stanowiska archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało zatem wpływu na zasoby środowiska kulturowego i utratę ich wartości. Jednak w razie odkrycia w trakcie prowadzonych prac budowlanych przedmiotów o cechach zabytku lub wykopaliska archeologicznego należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
g)      Ochrona zdrowia ludzi
Podczas budowy inwestycji należy prowadzić prace zgodnie z przepisami BHP, przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska, w szczególności zabezpieczenia wymagają wykopy, sprzęt techniczny oraz miejsca składowania materiałów budowlanych.
 
W projektowaniu, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy uwzględnić zalecenia zawarte w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie dwóch oddzielnych projektów wraz z drogami wewnętrznymi i zielenią ochronną na części działki ewid. 475/1 w miejscowości Czarne Błoto” opracowanym przez: mgr Szczepan Burak , mgr Sławomir Flanz  w lipcu 2015 r.
 
 
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).
 
W dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
a)    ścieki socjalno - bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu skanalizowania rozpatrywanego obszaru,
b)   wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu,
c)    na północ od terenu przeznaczonego pod zabudowę, utworzyć pas zieleni o szerokości 50 m z zachowaniem naturalnego ukształtowania terenu,
d)   na południe od terenu przeznaczonego  pod zabudowę (projekt nr 2) należy utworzyć pas zieleni o szerokości 25-30 m z zachowaniem naturalnego ukształtowania terenu,
e)    w pasie zieleni urządzonej wprowadzić nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów, związanych z ubogimi siedliskami (np. sosnę zwyczajną, brzozę brodawkowatą, jarząb pospolity).
 
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
Inwestycja nie wiąże się z realizowaniem przedsięwzięcia na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie rodzajów i ilości  znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu
o zwiększonym ryzyku lub  dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).
W związku z powyższym nie ma konieczności określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii.
 
5. Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziaływania na środowisko
Biorąc pod uwagę położenie geograficzne, w dużej odległości od granic państwa oraz zakres jej oddziaływania nie stwierdza się konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
 
II. Nie stwierdzam konieczności:
1.   Wykonania kompensacji przyrodniczej
2. Zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
III. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Na podstawie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z  2016 r. poz. 353) oraz przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdza się, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie będzie wymagał utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 
IV. Nie nakładam obowiązku:
1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;
2. Obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
V. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego, pół elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego.
 
Uzasadnienie
 
            Wnioskiem z dnia 4.04.2014 r. /data wpływu: 10.04.2014 r./,   (...), wystąpił o wydanie decyzji  o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na działce ewidencyjnej nr 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka. Pismem z dnia 26.05.2015 r. Inwestor zgłosił zmianę we wniosku – przewidziana do realizacji budowa 14 budynków została zmieniona na 16 budynków.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 53 lit. 3 tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71), tj.  zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (…) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy (…) przy czym powierzchnię przez zabudowy rozumie się powierzchnię zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
      Po złożeniu wniosku przez Inwestora tutejszy organ Gminy pismem znak: BD.6220.3.1.2014 z dnia 24.04.2014 r. wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu. Informacja została również podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz sołectwa Czarne Błoto, a także  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl. Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem zawiadomienie zostało przesłane pocztą.
      Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ.
            Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) pismem znak: BD.6220.3.2.2014 z dnia 24.04.2014 r., Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu opinią N.NZ.40.2.6.4.2014 z dnia 9.05.2014 r. / data wpływu: 15.05.2016r./. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak:
WOO-4240.260.2014.HR.3 z dnia 18.09.2014 r. /data wpływu: 22.09.2014 r./. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
            Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353), na podstawie zebranych opinii Wójt Gminy  postanowieniem z dnia 9.10.2014 r. znak: BD.6220.3.3.2014 nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. Postanowieniem z dnia 20.11.2014 r. znak  BD.6220.3.4.2014 postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji zostało zawieszone do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko.
            Wnioskiem z dnia 5.08.2015 r. (...) wystąpił o podjęcie zawieszonego postępowania i przedłożony został raport oddziaływania na środowisko. Postanowieniem znak: BD.6220.3.5.2014 z dnia 18.08.2015 r. Wójt Gminy Zławieś Wielka wznowił zawieszone postępowanie, w związku z otrzymanym Raportem oddziaływania na środowisko. Obwieszczeniem z dnia 18.08.2015 r. Wójt Gminy podał do publicznej wiadomości informację o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na działce ewidencyjnej nr 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka. Następnie pismem znak: BD.6220.3.7.2014, na podstawie art. 77. ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do Państwowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie warunków realizacji inwestycji.
Na podstawie art. 33,  w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016 r. poz. 353) Wójt Gminy Zławieś Wielka podał do publicznej wiadomości – w formie obwieszczenia znak: BD.6220.3.8.2014 informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z Raportem oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji i możliwości składania uwag i wniosków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zławieś Wielka. W wyznaczonym terminie na składanie uwag i wniosków do tut. organu nie wpłynęły żaden wniosek i uwaga.
            Opinią N.NZ.40.3.6.2.2015 z dnia 20 października 2015 r. /data wpływu: 26.10.2015 r./ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zawarł trzy warunki do decyzji odnoszące się podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz konieczności przeprowadzenia badań geotechnicznych i zastosowania rozwiązań technologicznych i technicznych zapewniających ochronę gruntu i wód podziemnych. Postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. znak WOO.4242.131.2015.HR.3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki do decyzji. Warunki uzgodnień zostały zawarte w orzeczeniu niniejszej decyzji.
Planowana inwestycja polegać będzie na  budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (projekt nr 2) wraz z drogami wewnętrznymi i zielenią ochronną, na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 475/1 w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka. Rozpatrywany teren, pod realizację projektu nr 2, położony jest na południowym skłonie wydmy o niewielkich deniwelacjach (maksymalnie 5 m) i spadkach (miejscami 2-5°). Realizacja zabudowy mieszkaniowej w obrębie „projektu 2” powoduje niewielkie w swej skali przekształcenia, nie zmieniające jednak zasadniczego ukształtowania powierzchni terenu zbocza wydmowego. Przekształcenia te związane będą z prowadzeniem wykopów pod fundamenty budynków i niewielkimi makroniwelacjami (najczęściej do około 0,5 m).
Przedmiotowy teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie przedstawionych materiałów, stwierdzono, że inwestycja nie znajduje się w zasięgu obszarów  wodno – błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, terenów górskich lub leśnych, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, obszarów przylegających do jezior i ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie  Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, gdzie obowiązują przepisy określone w Uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom., poz 2575).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013r. poz. 627 ze zm.) na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej obowiązuje m.in. zakaz realizacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W myśl art. 24 ust. 3 powyższej ustawy zakaz,  o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody i krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
W związku z powyższym po przeanalizowaniu zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936), rodzaju
i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz z uwzględnieniem stanu wód zdefiniowanego w Dyrektywie 2000/60/EW Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, które winny koncentrować się na osiągnięciu lub utrzymaniu ich dobrego stanu jak
i dobrego stanu ekosystemów wodnych od wód zależnych, organ prowadzący postępowanie tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił, że istnieje potrzeba sporządzenia raportu
i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko nie wykazała znacząco negatywnego wpływu inwestycji na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie powinna wpływać negatywnie na cele ochrony wartości przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.
Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629 – Górny Kanał do Strugi Łysomickiej,  zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W w/w planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan tej naturalnej części wód określono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia  celów środowiskowych, tj. uzyskania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej  dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015. Zastosowano derogację, gdyż zmiany morfologiczne mają znaczenie dla lokalnej gospodarki  - ochrona przed podtopieniem. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na stan wód w obszarze dorzecza Wisły.
Przedsięwzięcie oddziaływać będzie na środowisko zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji.
W czasie budowy nastąpi emisja zanieczyszczeń (spaliny) z maszyn budowlanych w czasie budowy obiektów budowlanych i dróg, emisja hałasu z tych maszyn. Ponadto nastąpi ubytek części drzewostanu sosnowego oraz możliwość migracji do wód podziemnych zanieczyszczeń powstałych w wyniku ewentualnej niesprawności maszyn i urządzeń (paliwo, oleje, inne środki).
W czasie eksploatacji przedsięwzięcia niekorzystne oddziaływanie na środowisko stanowić będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z systemów cieplnych obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, emisja hałasu i spalin z pojazdów oraz potencjalne zagrożenie migracji nieoczyszczonych ścieków do wód podziemnych.
Na terenie nieruchomości objętej inwestycją oraz w jej sąsiedztwie nie występują obiekty podlegające przepisom o ochronie zabytków. Na obszarze opracowania i w jego sąsiedztwie nie znajdują się żadne obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty o wartości kulturowej podlegające ochronie konserwatorskiej. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało zatem wpływu na zasoby środowiska kulturowego i utratę ich wartości.
Obszar objęty opracowaniem w stanie obecnym stanowi dysonans fizjonomiczny, obniżając walory krajobrazowe otoczenia. Ze względu na odkryty charakter większości powierzchni terenu, z drogi krajowej nr 80 widoczne są ślady prowadzonej w przeszłości eksploatacji kruszywa. Teren jest niezagospodarowany, a także nie były prowadzone tu kompleksowe prace rekultywacyjne. Dokonano tylko częściowego wyrównania powierzchni ziemi. Inwestycja nie zmieni walorów krajobrazowych.
Przedsięwzięcie nie jest związane z wystąpieniem awarii przemysłowej określonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z  2016 r. poz. 353). Na podstawie z art. 135 ust. 1 w/w ustawy  w związku z art. 82 ust. 1 pkt 3 organ nie stwierdził konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Ze względu na lokalizację nieruchomości w dużej odległości od granic kraju nie ma możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Zławieś Wielka prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:
1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętego zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji;
2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie istnieje możliwość kumulowania się oddziaływania z innymi inwestycjami znajdującymi się na przedmiotowym terenie;
3) nie stwierdzono możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Stosownie do zapisów art.81 ust. 1 ustawy ooś, organ po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego uznał, że wariant realizacji przedsięwzięcia zaproponowany przez Inwestora jest właściwy. Stosownie do  art. 82 ust.1 pkt. 1 ustawy ooś, organ zawarł  w niniejszej decyzji wszystkie elementy wymienione w tym artykule. Odnośnie art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. a i b organ nie stwierdził potrzeby wykonania przez inwestora kompensacji przyrodniczej, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wobec powyższego należało orzec jak  w sentencji.
Pouczenie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Niniejsza decyzja traci ważność po upływie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.
Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli inwestycja realizowana jest etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
Załącznik:
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

 
Załącznik do decyzji BD.6220.3.10.2014
 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  2016r.,  poz. 1235, ze zm.)

 
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (projekt nr 2) wraz z drogami wewnętrznymi i zielenią ochronną, na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 475/1 w miejscowości Czarne Błoto. Powierzchnia zajęta przez realizację projektu nr 2 wynosi około 1,6 ha, w tym około 0,5 ha powierzchni zabudowanej i utwardzonej. Obszar objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Czarne Błoto we wschodniej części gminy Zławieś Wielka, około 9 km na zachód od centrum Torunia przy drodze krajowej nr 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Obejmuje południowo-wschodnią część działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 475/1 obrębu ewidencyjnego Czarne Błoto w gminie Zławieś Wielka.
Inwestor planuje budowę budynków wolnostojących, parterowych z poddaszem użytkowym o wysokości maksymalnie 10 m, na działkach budowlanych o powierzchni od 850 m2 do 1100 m2. Powierzchnia zabudowy każdej działki wyniesie do 250 m2. Zespół zabudowań składać się będzie z dwóch rzędów działek budowlanych po 8 w każdym rzędzie. Między rzędami wybudowane zostaną drogi klasy dojazdowej o szerokości od 8 do 12 m. Między planowanymi zespołami zabudowy utworzony zostanie pas zieleni ochronnej o szerokości ok. 25-30 m, a tworzyć go będzie istniejący drzewostan sosnowy oraz nowe nasadzenia zieleni. Na północny-wschód od terenu projektu nr 2 utworzony będzie kolejny pas zieleni ochronnej o szerokości ok. 50 m oddzielający planowany zespół zabudowań od lasu. Pas ten będzie stanowić istniejący drzewostan sosnowy oraz nowe nasadzenia zieleni,
Obszar posiada dostęp do energii elektrycznej, natomiast nie posiada dostępu do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej ani sieci gazowej. Dostępność komunikacyjną obszaru zapewnia droga krajowa nr 80 - droga publiczna o nawierzchni bitumicznej.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia spowoduje niewielkie zmiany i przekształcenia środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje negatywnych oddziaływań w stopniu znaczącym w zakresie poszczególnych elementów środowiska, wzajemnych powiązań między tymi elementami oraz środowiska jako całości. Planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na florę, faunę, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi, klimat akustyczny, walory krajobrazowe i dobra materialne, lecz oddziaływanie to będzie negatywne w stopniu co najwyżej średnim. Wzrost powierzchni zieleni w ogólnym bilansie obszaru opracowania pozwoli na zlikwidowanie w dużej mierze obecnego dysonansu fizjonomicznego od strony drogi krajowej nr 80.
W fazie eksploatacji planowane jest zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni głębinowych oraz gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach lub przydomowych oczyszczalniach ścieków. Skierowanie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych i za pośrednictwem systemu wywozu do punktów zlewnych oczyszczalni ścieków, jest rozwiązaniem bezpiecznym dla środowiska i eliminuje problem ich oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe. Docelowo planowana zabudowa zostanie podłączona do systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.
Działka nr 475/1 w miejscowości Czarne Błoto leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, obszar został ustanowiony Uchwałą nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom., poz. 2575). Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących na obszarze chronionego krajobrazu, nie wpłynie negatywnie na ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów na tym obszarze.
Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200017291629 – Górny Kanał do Strugi Łysomickiej,  zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych.
Z uwagi na brak przewidywanego znaczącego negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na obszary Natura 2000, nie ma konieczności zapewnienia wykonania kompensacji przyrodniczej.
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia oraz w strefie jego oddziaływania brak jest obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na zabytki objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 


Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (12 kwietnia 2016)
Opublikował: Ewelina Kowalska (14 kwietnia 2016, 07:51:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij