DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 3

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na podstawie: art. 1 ust. 2, art. 2 ust. 5,art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53, 54 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 30.01.2012r, Pana Sławomira Matuszak reprezentującego Pracownie Projektowo-Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, inwestycja przechodząca przez wsie: Rozgarty działki numer: 124, 104/6, 92, 10/10, 11/6, 12/2, 13, 84, 122/53, 122/27, 122/17, 122/6, 123/8, 110/1, 79, 104/7, 120/7, 74, 78/9, 52/1, 48/3, 39, 34, 33/14, 128, 33/49, 33/48, 33/47, 129, 33/25, 33/33, 33/29, 33/28, 33/24, 50, 48/1, 45, 58, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 63/17, 67/7, 67/6, 40/4, 40/5, 85/13, 121/2, 33/9, 8/6, 85/7, 82, 16, 60/1, 61/1, 33/40, 33/36, 33/32, 33/37, 33/1, 60/15, 60/17, 76/15, 63/2, 86/4, 60/16, 65, 66/2, 119, 91/3, 81, 26, 3070/11 Czarne Błoto działki numer: 342/6, 342/15, 345/4, Stary Toruń działki numer: 3108/2, 251/7, 269/21, 270, 271/4, 271/9, 272, 273/6, 273/10, 191, 253/4, 254, 255/44, 255/43, 255/42, 273/36, 273/37, 273/38, 273/39, 274/40, 274/48, 274/49, 274/39, 186/2, 186/8, 186/14, 185/20, 185/19, 185/18, 247/3, 252/7, 252/9, 250/2, 248/73, 202/1, 244/19, 248/32, 249/35, 248/47, 247/63, 247/64, 247/22, 246/2, 245/6, 245/5, 199/19, 199/20, 199/4, 199/10, 200, 248/57, 242/24, 242/12, 242/9, 242/19, 203/1, 204/2, 205, 207/1, 193/6, 193/15, 208, 387, 388, 389, 3108/3, 241/2, 214, 210, 248/66, 3107/3, 268, 3088/3, 206/1, 199/16, 199/17, 243/9, 243/30, 243/34, 248/12, 247/35, 247/36, 247/41, 247/42, 247/44, 247/47, 247/49, 247/51, 247/53, 247/55, 247/57, 247/59, 243/59, 243/22, 3129/2, 3088/7, 253/6, 274/11, 248/72, 197/9, 3088/5, 3088/8 gmina Zławieś Wielka  i Różankowo Świerczyny działka nr 106/4 gmina Łysomice.
USTALAM WARUNKI ZABUDOWY
dla inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, inwestycja przechodząca przez wsie: Rozgarty działki numer: 124, 104/6, 92, 10/10, 11/6, 12/2, 13, 84, 122/53, 122/27, 122/17, 122/6, 123/8, 110/1, 79, 104/7, 120/7, 74, 78/9, 52/1, 48/3, 39, 34, 33/14, 128, 33/49, 33/48, 33/47, 129, 33/25, 33/33, 33/29, 33/28, 33/24, 50, 48/1, 45, 58, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 63/17, 67/7, 67/6, 40/4, 40/5, 85/13, 121/2, 33/9, 8/6, 85/7, 82, 16, 60/1, 61/1, 33/40, 33/36, 33/32, 33/37, 33/1, 60/15, 60/17, 76/15, 63/2, 86/4, 60/16, 65, 66/2, 119, 91/3, 81, 26, 3070/11 Czarne Błoto działki numer: 342/6, 342/15, 345/4, Stary Toruń działki numer: 3108/2, 251/7, 269/21, 270, 271/4, 271/9, 272, 273/6, 273/10, 191, 253/4, 254, 255/44, 255/43, 255/42, 273/36, 273/37, 273/38, 273/39, 274/40, 274/48, 274/49, 274/39, 186/2, 186/8, 186/14, 185/20, 185/19, 185/18, 247/3, 252/7, 252/9, 250/2, 248/73, 202/1, 244/19, 248/32, 249/35, 248/47, 247/63, 247/64, 247/22, 246/2, 245/6, 245/5, 199/19, 199/20, 199/4, 199/10, 200, 248/57, 242/24, 242/12, 242/9, 242/19, 203/1, 204/2, 205, 207/1, 193/6, 193/15, 208, 387, 388, 389, 3108/3, 241/2, 214, 210, 248/66, 3107/3, 268, 3088/3, 206/1, 199/16, 199/17, 243/9, 243/30, 243/34, 248/12, 247/35, 247/36, 247/41, 247/42, 247/44, 247/47, 247/49, 247/51, 247/53, 247/55, 247/57, 247/59, 243/59, 243/22, 3129/2, 3088/7, 253/6, 274/11, 248/72, 197/9, 3088/5, 3088/8 gmina Zławieś Wielka  i Różankowo Świerczyny działka nr 106/4 gmina Łysomice.
1.     Ustalenia dotyczące rodzaju i programu inwestycji.
1.1.  Rodzaj inwestycji: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia,
1.2.  Program inwestycji:
- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa,
2.  Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych dotyczące.
2.1. Ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
2.1.1. Inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe(Dz.U. Nr 97, poz. 1055)z późniejszymi zmianami;       
2.1.2. Projekt budowlany winien zawierać pozytywne opinie jednostek opiniujących i uzgadniających wymaganych przepisami szczególnymi dla tego rodzaju przedsięwzięcia;
2.1.3.  Parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a)     budowa gazociągu Ś/C zlokalizowanej  jak na załącznikach graf. 1÷33 do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
b)     gazociąg ś/c ułożony na głębokości ok. 1,2m ppt.,
c)     uwzględnić szerokość strefy kontrolowanej – min 1,0m od osi gazociągu,
d)     wyposażenie instalacji lub sieci do której są przyłączone sieci/instalacje odbiorcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2.2.  Ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
a)      inwestycja nie może wywierać negatywnego wpływu na środowisko,
b)      przedmiotową inwestycję należy projektować i budować w sposób określony  w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród (art. 5 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1263 z późniejszymi zmianami);
 
2
 
c)      zachować bezpieczną strefę od gazociągów ś/c wg. obowiązujących przepisów.
2.3. Dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: działka nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej i archeologicznej;
2.4.  Obsługi infrastruktury technicznej:
a)     kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, winny być szczegółowo rozwiązane zgodnie z przepisami    szczególnymi w tym zakresie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z gestorem sieci;
b)     trasę projektowanej sieci gazowej należy prowadzić w sposób racjonalny, ograniczający do minimum ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu.
c)     przejście sieci gazowej w drodze musi spełniać warunki bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
2.5. Ochrony interesów osób trzecich: należy spełnić wymagania dotyczące poszanowania interesu osób trzecich, w szczególności ochrony przed:
a)      pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
b)      pozbawieniem  możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności: w trakcie robót budowlanych chronić istniejące uzbrojenie terenu albo uzyskać zgodę właścicieli na jego przebudowę,
c)      pozbawieniem dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
d)      uciążliwościami  powodowanymi przez hałas wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
e)      zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
2.6.  Ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych: nie dotyczy.
3. Linie rozgraniczające teren inwestycji.
        Linie rozgraniczające terenu inwestycji celu publicznego - jak na załączniku graficznym do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4. Informacje dodatkowe. 4.1. Zgodnie z treścią art. 63, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
4.2. Zgodnie z treścią art. 63, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
          Uzasadnienie Teren przewidziany pod realizację projektowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach obszaru w części pozbawionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku tego planu, polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, inwestycja przechodząca przez wsie: Rozgarty działki numer: 124, 104/6, 92, 10/10, 11/6, 12/2, 13, 84, 122/53, 122/27, 122/17, 122/6, 123/8, 110/1, 79, 104/7, 120/7, 74, 78/9, 52/1, 48/3, 39, 34, 33/14, 128, 33/49, 33/48, 33/47, 129, 33/25, 33/33, 33/29, 33/28, 33/24, 50, 48/1, 45, 58, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 63/17, 67/7, 67/6, 40/4, 40/5, 85/13, 121/2, 33/9, 8/6, 85/7, 82, 16, 60/1, 61/1, 33/40, 33/36, 33/32, 33/37, 33/1, 60/15, 60/17, 76/15, 63/2, 86/4, 60/16, 65, 66/2, 119, 91/3, 81, 26, 3070/11 Czarne Błoto działki numer: 342/6, 342/15, 345/4, Stary Toruń działki numer: 3108/2, 251/7, 269/21, 270, 271/4, 271/9, 272, 273/6, 273/10, 191, 253/4, 254, 255/44, 255/43, 255/42, 273/36, 273/37, 273/38, 273/39, 274/40, 274/48, 274/49, 274/39, 186/2, 186/8, 186/14, 185/20, 185/19, 185/18, 247/3, 252/7, 252/9, 250/2, 248/73, 202/1, 244/19, 248/32, 249/35, 248/47, 247/63, 247/64, 247/22, 246/2, 245/6, 245/5, 199/19, 199/20, 199/4, 199/10, 200, 248/57, 242/24, 242/12, 242/9, 242/19, 203/1, 204/2, 205, 207/1, 193/6, 193/15, 208, 387, 388, 389, 3108/3, 241/2, 214, 210, 248/66, 3107/3, 268, 3088/3, 206/1, 199/16, 199/17, 243/9, 243/30, 243/34, 248/12, 247/35, 247/36, 247/41, 247/42, 247/44, 247/47, 247/49, 247/51, 247/53, 247/55, 247/57, 247/59, 243/59, 243/22, 3129/2, 3088/7, 253/6, 274/11, 248/72, 197/9, 3088/5, 3088/8 gmina Zławieś Wielka  i Różankowo Świerczyny działka nr 106/4 gmina Łysomice
1. Zgodnie z przepisem art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. W rozpatrywanej sprawie projekt decyzji sporządził Pan mgr inż. arch. Bogdan Fryndt - Członek KPOIA – 0046.
   
               
 
 
 
 
3
 
  Pouczenie 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w terminie ważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do wniosku  należy dołączyć:
1) projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,
2) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3. Niniejsza decyzja wygaśnie, jeżeli:
- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierająca ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
1.   Załączniki graficzne nr 1÷33 do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.     Wnioskodawca;
2.     Właściciele działek wg załączonego wypisu uproszczonego;
3.     Właściciele działek sąsiednich wg załączonego wypisu uproszczonego;
4.     A/a. /M. Czułkowska/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Załącznik Nr 2
do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.03.2012r. znak PR.6733.23.3.2012     
ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717), dotycząca przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, inwestycja przechodząca przez wsie: Rozgarty działki numer: 124, 104/6, 92, 10/10, 11/6, 12/2, 13, 84, 122/53, 122/27, 122/17, 122/6, 123/8, 110/1, 79, 104/7, 120/7, 74, 78/9, 52/1, 48/3, 39, 34, 33/14, 128, 33/49, 33/48, 33/47, 129, 33/25, 33/33, 33/29, 33/28, 33/24, 50, 48/1, 45, 58, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 63/17, 67/7, 67/6, 40/4, 40/5, 85/13, 121/2, 33/9, 8/6, 85/7, 82, 16, 60/1, 61/1, 33/40, 33/36, 33/32, 33/37, 33/1, 60/15, 60/17, 76/15, 63/2, 86/4, 60/16, 65, 66/2, 119, 91/3, 81, 26, 3070/11 Czarne Błoto działki numer: 342/6, 342/15, 345/4, Stary Toruń działki numer: 3108/2, 251/7, 269/21, 270, 271/4, 271/9, 272, 273/6, 273/10, 191, 253/4, 254, 255/44, 255/43, 255/42, 273/36, 273/37, 273/38, 273/39, 274/40, 274/48, 274/49, 274/39, 186/2, 186/8, 186/14, 185/20, 185/19, 185/18, 247/3, 252/7, 252/9, 250/2, 248/73, 202/1, 244/19, 248/32, 249/35, 248/47, 247/63, 247/64, 247/22, 246/2, 245/6, 245/5, 199/19, 199/20, 199/4, 199/10, 200, 248/57, 242/24, 242/12, 242/9, 242/19, 203/1, 204/2, 205, 207/1, 193/6, 193/15, 208, 387, 388, 389, 3108/3, 241/2, 214, 210, 248/66, 3107/3, 268, 3088/3, 206/1, 199/16, 199/17, 243/9, 243/30, 243/34, 248/12, 247/35, 247/36, 247/41, 247/42, 247/44, 247/47, 247/49, 247/51, 247/53, 247/55, 247/57, 247/59, 243/59, 243/22, 3129/2, 3088/7, 253/6, 274/11, 248/72, 197/9, 3088/5, 3088/8 gmina Zławieś Wielka  i Różankowo Świerczyny działka nr 106/4 gmina Łysomice.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. Stan prawny i faktyczny obszaru objętego wnioskiem:
1.1.  Działki we wsiach Rozgarty działki numer: 124, 104/6, 92, 10/10, 11/6, 12/2, 13, 84, 122/53, 122/27, 122/17, 122/6, 123/8, 110/1, 79, 104/7, 120/7, 74, 78/9, 52/1, 48/3, 39, 34, 33/14, 128, 33/49, 33/48, 33/47, 129, 33/25, 33/33, 33/29, 33/28, 33/24, 50, 48/1, 45, 58, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 63/17, 67/7, 67/6, 40/4, 40/5, 85/13, 121/2, 33/9, 8/6, 85/7, 82, 16, 60/1, 61/1, 33/40, 33/36, 33/32, 33/37, 33/1, 60/15, 60/17, 76/15, 63/2, 86/4, 60/16, 65, 66/2, 119, 91/3, 81, 26, Czarne Błoto działki numer: 342/6, 342/15, 345/4, 3070/11 Stary Toruń działki numer: 3108/2, 251/7, 269/21, 270, 271/4, 271/9, 272, 273/6, 273/10, 191, 253/4, 254, 255/44, 255/43, 255/42, 273/36, 273/37, 273/38, 273/39, 274/40, 274/48, 274/49, 274/39, 186/2, 186/8, 186/14, 185/20, 185/19, 185/18, 247/3, 252/7, 252/9, 250/2, 248/73, 202/1, 244/19, 248/32, 249/35, 248/47, 247/63, 247/64, 247/22, 246/2, 245/6, 245/5, 199/19, 199/20, 199/4, 199/10, 200, 248/57, 242/24, 242/12, 242/9, 242/19, 203/1, 204/2, 205, 207/1, 193/6, 193/15, 208, 387, 388, 389, 3108/3, 241/2, 214, 210, 248/66, 3107/3, 268, 3088/3, 206/1, 199/16, 199/17, 243/9, 243/30, 243/34, 248/12, 247/35, 247/36, 247/41, 247/42, 247/44, 247/47, 247/49, 247/51, 247/53, 247/55, 247/57, 247/59, 243/59, 243/22, 3129/2, 3088/7, 253/6, 274/11, 248/72, 197/9, 3088/5, 3088/8 gmina Zławieś Wielka  i Różankowo Świerczyny działka nr 106/4 gmina Łysomice, zgodnie z „wypisem z rejestru gruntów” stanowi własność  wg. załączonego wypisu uproszczonego.        
1.2.  W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
                                           
2. Uwarunkowania wynikające z obowiązujących przepisów:
2.1. Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie  przystąpiono do jego sporządzania.
2.2   Teren projektowanej inwestycji nie jest położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów o ochronie środowiska, przyrody, ochronie zasobów wodnych oraz ochrony mienia i ludzi przed powodzią, ochronie kopalin.
 
3.  Analiza funkcji i zagospodarowania terenu:
3.1. Analizą objęto obszar wyznaczony na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) od terenu inwestycji położonego na działkach we wsiach Rozgarty działki numer: 124, 104/6, 92, 10/10, 11/6, 12/2, 13, 84, 122/53, 122/27, 122/17, 122/6, 123/8, 110/1, 79, 104/7, 120/7, 74, 78/9, 52/1, 48/3, 39, 34, 33/14, 128, 33/49, 33/48, 33/47, 129, 33/25, 33/33, 33/29, 33/28, 33/24, 50, 48/1, 45, 58, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 63/17, 67/7, 67/6, 40/4, 40/5, 85/13, 121/2, 33/9, 8/6, 85/7, 82, 16, 60/1, 61/1, 33/40, 33/36, 33/32, 33/37, 33/1, 60/15, 60/17, 76/15, 63/2, 86/4, 60/16, 65, 66/2, 119, 91/3, 81, 26, 3070/11, Czarne Błoto działki numer: 342/6, 342/15, 345/4, Stary Toruń działki numer: 3108/2, 251/7, 269/21, 270, 271/4, 271/9, 272, 273/6, 273/10, 191, 253/4, 254, 255/44, 255/43, 255/42, 273/36, 273/37, 273/38, 273/39, 274/40, 274/48, 274/49, 274/39, 186/2, 186/8, 186/14, 185/20, 185/19, 185/18, 247/3, 252/7, 252/9, 250/2, 248/73, 202/1, 244/19, 248/32, 249/35, 248/47, 247/63, 247/64, 247/22, 246/2, 245/6, 245/5, 199/19, 199/20, 199/4, 199/10, 200, 248/57, 242/24, 242/12, 242/9, 242/19, 203/1, 204/2, 205, 207/1, 193/6, 193/15, 208, 387, 388, 389, 3108/3, 241/2, 214, 210, 248/66, 3107/3, 268, 3088/3, 206/1, 199/16, 199/17, 243/9, 243/30, 243/34, 248/12, 247/35, 247/36, 247/41, 247/42, 247/44, 247/47, 247/49, 247/51, 247/53, 247/55, 247/57, 247/59, 243/59, 243/22, 3129/2, 3088/7, 253/6, 274/11, 248/72, 197/9, 3088/5, 3088/8 gmina Zławieś Wielka  i Różankowo Świerczyny działka nr 106/4 gmina Łysomice, zgodnie z „wypisem z rejestru gruntów” stanowi własność  wg. załączonego wypisu uproszczonego.
3.2. Parametry i cechy zabudowy w obszarze analizowanym:  
a) budowa gazociągu Ś/C zlokalizowanej  jak na załącznikach graf. 1÷33 do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
b) gazociąg ś/c ułożony na głębokości ok.  1,2m ppt.,
c) uwzględnić szerokość strefy kontrolowanej – min 1,0m od osi gazociągu,
wyposażenie instalacji lub sieci do której są przyłączone sieci/instalacje odbiorcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Wytworzył: Monika Czułkowska (28 marca 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (28 marca 2012, 15:38:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1395

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij