Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34.271.14.2016
wartość: poniżej art. 11 ust 8
termin składania ofert: 20 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Znak sprawy: ZP34.271.14.2016 Dotyczy: „Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo” ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała oferta: 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Zoo, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno Cena/gwarancja /SUMA 90,00pkt/0,00pkt/90,00 pkt/ cena 465.693,82 gwarancja (36 mc) Pozostały oferty zyskały następująca ilość punktów: 1 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR, Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo Cena/gwarancja/SUMA 79,84pkt/6,67pkt/86,51 pkt cena - 514.825,70 gwarancja (60 mc) W/w wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnej oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy p.z.p.  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Zławieś Wielka: Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo
Numer ogłoszenia: 42009 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zławieś Wielka , ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, tel. 056 6780913, 6780982, faks 678-09-66.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja zadania nastąpi w dwóch etapach: - 1 etap dotyczy drogi na odcinku 1 - od 0+000,00 do 1+500,00 KM - 2 etap dotyczy drogi na odcinku 2 - od 1+500,00 do 2+893,01 KM 1. a) jezdnia (powierzchniowe utrwalenie) - na szerokości 3,5m: - Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami bazaltowymi i emulsją (szer. 3,50m): - III grysem bazaltowym frakcji 2)5mm w ilości 10kg)m2, sprysk emulsją kationową szybkorozpadową modyfikowaną C69 BP3 PU w ilości 2,2l)m2, - II grysem bazaltowym frakcji 5)8mm w ilości 13kg)m2, sprysk emulsją kationową szybkorozpadową modyfikowaną C69 BP3 PU w ilości 2,5l)m2, - I grysem bazaltowym frakcji 8)11mm w ilości 15kg)m2, sprysk emulsją kationową szybkorozpadową modyfikowaną C69 BP3 PU w ilości 3,0l)m2 - nawierzchnia)podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0)31,50 mm grubość, po zagęszczeniu min. 10 cm (warstwa górna podbudowy jako wzmocnie istn. podbudowy z tłucznia) - wyrównanie i profilowanie (wraz z zagęszczeniem) istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego. 2. b) jezdnia-opaska (nawierzchnia z kruszywa) - poza częścią jezdni o nawierzchni bitumicznej 2x(0,75-1,00)m: - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0)31,50 mm grubość po zagęszczeniu min. 10 cm, - wyrównanie i profilowanie (wraz z zagęszczeniem) istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego. 3. c) zjazdy (nawierzchni z kruszywa): - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0)31,50 mm grubość po zagęszczeniu min. 10 cm, - wyrównanie i profilowanie (wraz z zagęszczeniem) istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1.przedmiar robót (zał. nr 2) (nie należy składać do oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia zestawienia rzeczowo - finansowego przed podpisaniem umowy) Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny i pomocniczy 2. Projekt wykonawczy i SST ,(zał. nr 11).

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (pięć tysiące złotych) do upływu terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 roku Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 620). 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Złejwsi Wielkiej Nr 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 3. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie Zamawiającego w terminie /godzina/ składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż gotówka - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy Pzp.. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału. 12.Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium określone w pkt 6 i 7.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie powyższego warunku. Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie załączonego oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowalne polegające na remoncie/modernizacji/budowie drogi poprzez wykonanie wgłębnego bitumowania emulsją asfaltową oraz powierzchniowym utwardzeniem grysem bazaltowym i emulsją asfaltową o powierzchni nie mniejszej 6000m2 każda.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie powyższego warunku. Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie załączonego oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone, tj.: Kierownik budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej bez ograniczeń *. * Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. * Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Wykonawca skład również oświadczenie, że wskazana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje, oraz zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie powyższego warunku. Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie załączonego oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ) .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy, 2. załącznik nr 3 3. załącznik nr 4, 4. załącznik nr 5, 5. załącznik nr 6, 6. załącznik nr 7, 7. załącznik nr 8, 8. załącznik nr 9 - parafowany wzór umowy, 9. załącznik nr 10

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - gwarancja - 10

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmianie mogą ulec: 1. Termin zakończenia realizacji robót wynikający z: -przestojów i opóźnień leżących po stronie zamawiającego, -nagłych zdarzeń losowych mających wpływ na realizacje robót,(klęski żywiołowe, itp.) -wystąpienia złych warunków atmosferycznych ,lub pogorszenie się warunków wodno-gruntowych (fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru), -koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub opracowania dokumentacji zamiennej, (fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru i autora projektu), -wystąpienia istotnych wad w dokumentacji projektowej ,uniemożliwiających terminowe zakończenie robót, -konieczności udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 ustawy PZP, -dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone na wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i rozporządzeń, -wystąpienia okoliczności, których strony ,mimo dołożenia należytej staranności nie były w stanie przewidzieć. - wartość umowy brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT - forma wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy 2 Podwykonawca, za zgodą Zamawiającego. Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub wprowadzić nowego podwykonawcę. Zmieniony lub nowy wykonawca winien spełniać warunki określone dla pierwszego podwykonawcy. Warunki zatrudnienia podwykonawcy/ów/ szczegółowo opisane są w SIWZ. 3. Zmianie mogą ulec istotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji gdy zajdzie inna niemożliwa do przewidzenia w dniu zawarcia umowy okoliczność prawna , techniczna ,finansowa czy organizacyjna ,za którą nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron, a która będzie skutkowała niemożliwością wykonania umowy zgodnie z treścią złożonej oferty. Szczególnie w takiej sytuacji może ulec termin wykonania umowy. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, pok. 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, pok. 23.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania przetargowego planuje uzyskać dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, operacja Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii. Zamawiający informuje, iż przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

____________________________

1. SIWZ - SIWZ.pdf (573kB) pdf

2. załączniki (edytowalne) - załączniki.rar (86kB) rar

3. załącznik nr 2 - przedmiary - przedmiar.pdf (1712kB) pdf

4. załącznik nr 11 - SST - SST.rar (4212kB) rar , PSOR - Projekt SOR.rar (1974kB) rar , projekt - Projekt1.rar (5711kB) rar , projekt2.rar (8105kB) rarOpublikował: Piotr Grodzki (15 kwietnia 2016, 13:43:16)

Ostatnia zmiana: Piotr Grodzki (9 czerwca 2016, 15:03:49)
Zmieniono: wyniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 227

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij