DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Zławieś Wielka, dnia 14 marca 2012r.


PR.6220.4.4.2012
 
 
DECYZJA
 
 
            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2; art. 75 ust 1 pkt. 4) oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 68 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2012r. złożonego przez Gminę Zławieś Wielka
 
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
UZASADNIENIE
 
            Gmina Zławieś Wielka reprezentowana przez Wójta Gminy, złożyła w dniu 02.02.2012r. wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zławieś Wielka i Pędzewo.
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w myśl którego, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania  decyzji jest wójt.
            Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. nr 213, poz. 1397 z późn. zm./ do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.
            Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Zławieś Wielka zwrócił się w dniu 02.02.2012r r., pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Powiatowego inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu po zapoznaniu się z charakterystyką zamierzenia inwestycyjnego pismem z dnia 16 lutego 2012r. znak: N.NZ-402-ZW-15/12 wyraził opinie, że dla powyższego zamierzenia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wezwał inwestora pismem WOO.4240.124.2012.DB z dnia 20 lutego 2012r. do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienie zostało dokonane pismem z dnia 27 lutego 2012r. znak PR.6220.4.2.2012. Po otrzymaniu kompletu dokumentów Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z treścią wniosku i kartą informacyjną przedsięwzięcia, postanowieniem z dnia 08 marca 2012r. znak: WOO.4240.124.2012.DB.1, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zławieś Wielka i Pędzewo nie istnieje konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.
            Wójt Gminy Zławieś Wielka, po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), postanowieniem z dnia 12 marca 2012r.  znak PR.6220.4.3.2012, uznał, że planowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko i wobec tego odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
1. Rodzaj, skala i usytuowania przedsięwzięcia.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej o d=32-90 o l=3873m i kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości  l=8115m, w tym: kanalizacja sanitarna grawitacyjna l=5330m, kanalizacja sanitarna tłoczna l=2785m.
Sieci lokalizowane będą w drogach gminnych, gruntach budowlanych oraz gruntach rolnych i nieużytkach.
 
2. Obsługa komunikacyjna.
Zarówno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji komunikacja odbywać się będzie istniejącymi drogami. Nie jest wymagana budowa dróg dojazdowych i parkingów.
 
3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości.
Powierzchnia planowanej zabudowy to F=3,0 m x 12 000 m = 36 000 m2 = 3,6 ha. Powierzchnia ta mieści się w pow. zabudowanej drogami terenami zabudowanymi i rolnymi , a więc nie ma przyrostu zabudowy.
 
4. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych.
Obecny sposób wykorzystania to drogi gminne ,  prywatne i grunty budowlane oraz rolne.
 
5. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną.
Rejon lokalizacji inwestycji to tereny utwardzone, tereny nieutwardzone.
 
6. Rodzaj technologii.
Przesył wody projektowanym wodociągiem następuje skutkiem ciśnienia występującego w sieci gminy Zławieś Wielka. Przesył ścieków spowodowany wytworzonym ciśnienia przez pompownię zlokalizowaną na terenie zadania inwestycyjnego do oczyszczalni gminnej w Toporzysku.
 
7. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.
Wariant „0” - brak rozbudowy to - brak możliwości oczyszczania planowanej ilości ścieków oraz pozbawienie gospodarstw domowych wody pitnej z sieci gminnej.
Wariant „I”(wybrany do realizacji) - budowa sieci wod-kan pozwoli na wyeliminowanie płytkich studni w gospodarstwach oraz likwidację nieszczelnych  szamb . Realizacja spowoduje rozwój budownictwa mieszkaniowego.
Wariant „II” - budowa studni w poszczególnych gospodarstwach oraz budowa szamb i oczyszczalni przydomowych . Brak akceptacji społecznej dla takiego rozwiązania.
 
8. Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców.
-                 woda – płukanie kanalizacji ~100 m3/ rok
-                 energia elektryczna – zasilenie pompowni  ścieków - 60 kW
 
9. Rozwiązania chroniące środowisko.
Sieć wodociągowa nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, natomiast się kanalizacyjna wykonana będzie z tworzyw sztucznych, które nie powodują wycieku do gruntu.
 
10. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:
- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych: wodociąg nie odprowadza do środowiska żadnych substancji; pompownie ścieków wyposażone będą w pompy zatapialne, nie będą powodowały przekroczenia hałasu 45 dB9A. Zanieczyszczenia w ściekach przesyłane będą do oczyszczalni.     
 
11. Określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Inwestycja ze względu na swoją skalę nie ma oddziaływania transgranicznego. Zasięg oddziaływania zamknie się w granicach zajmowanych przez przewody tj. o s= 3,0 m
 
12. Określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), zlokalizowane jest natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Z uwagi na występowanie na sąsiednich terenach potencjalnych siedlisk chronionych gatunków płazów planuje się w czasie prowadzenia prac codzienną kontrolę wykopów oraz wynoszenie poza teren inwestycji zwierząt, które do nich wpadną.
 
13. Czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Nie przewiduje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Przedmiotowe przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej-Regionalnego Programu Operacyjnego.
 
            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
            Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów
w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.


Wytworzył: Monika Czułkowska (22 marca 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (22 marca 2012, 11:18:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 817

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij