Postanowienie BD.6220.3.3.2014 Czarne Błoto dz. 475/1 - 14 budynków mieszkalnych


Zławieś Wielka, dnia 9 października 2014r.
BD.6220.3.3.2014
POSTANOWIENIE
            Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 kwietnia 2014r. /wpływ do tut. urzędu 10.04.12014r./który złożył  Pan Janusz Murawski
postanawiam
1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych
(oznaczonych nr 2), przewidzianych do realizacji na części działki nr ewid. 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ustęp 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
3. Ponadto zakres raportu powinien obejmować:
1)      inwentaryzację przyrodniczą oraz określenie typów siedlisk przyrodniczych zlokalizowanych na badanym terenie;
2)      ocenę wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej w tym, analizę oddziaływania przedmiotowej inwestycji względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego (siedlisk, gatunków roślin i zwierząt), na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Wymagana analiza wpływu przedsięwzięcia winna w szczególności odnosić się przedstawienia informacji dotyczących skali bezpośredniego, pośredniego, skumulowanego, krótkotrwałego i długotrwałego oddziaływania na elementy środowiska przyrodniczego w tym na lokalne populacje gatunków chronionych oraz migracje zwierzyny;
3)      określenie wpływu realizacji inwestycji na rzeźbę terenu;
4)      analizę zgodności realizacji zadania z zakazami określonymi w uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 99, poz. 793), obowiązującymi na przedmiotowym terenie;
5)      wskazanie działań minimalizujących, zabezpieczających oraz kompensacyjnych, których zastosowanie przyczyni się do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu na stwierdzone elementy środowiska przyrodniczego, wraz
z ich szczegółowym opisem, zawierającym informacje dotyczące sposobu, lokalizacji i terminu ich wykonania;
6)      szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z przedstawieniem rozwiązań towarzyszącej infrastruktury technicznej;
7)      opis istniejącego i projektowanego stanu zagospodarowania  terenów po inwestycję wraz z planem orientacyjnym i bilansem powierzchni;
8)      oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, tj. powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne wraz
z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji;
9)      omówienie gospodarki odpadami, na etapie realizacji, eksploatacji inwestycji w tym:
- podanie szacowanych ilości i rodzajów odpadów według katalogu odpadów,
- szczegółowy opis sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych i płynnych oraz zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko, - opis dalszego postępowania z odpadami z uwzględnieniem określenia zakładanych procesów odzysku lub unieszkodliwienia ze wskazaniem gdzie zostaną przekazywane;
10)  informacji na temat warunków gruntowo – wodnych zwłaszcza:
- opis warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji,
- lokalizacja studni lub miejsc poboru wody podziemnej, w tym na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę, w pobliżu usytuowania inwestycji oraz określenie kierunku spływu wód podziemnych,
- mapa w czytelnej skali, z zaznaczeniem miejsc poboru wód podziemnych – studni,
 w pobliżu planowanego zamierzenia i kierunku spływu wód podziemnych,
- planowane zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych, na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji;
11)  rozwiązania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej;
12)  przedstawienie usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowania celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby ono oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w tym wskazania, czy i w jaki sposób zamierzenie będzie oddziaływać na te cele;
13)  przedstawienie informacji odnośnie zaliczenia inwestycji do działalności stwarzającej ryzyko wystąpienia szkody w środowisku;
14)  oceny skumulowanego oddziaływania planowanej działalności na poszczególne elementy środowiska, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, w szczególności możliwości kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym samym obszarze;
15)  analizę możliwych konfliktów społecznych, związanych z realizacją zadania, przede wszystkim z zainteresowaną społecznością, która może być dotknięta skutkami realizacji zadania;
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia  2 kwietnia 2014r. który złożył  Pan Janusz Murawski, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie 14 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych (oznaczonych nr 2), przewidzianych do realizacji na części działki nr ewid. 475/1 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka. Po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony
o planowanym przedsięwzięciu obwieszczeniem – znak BD.6220.3.1.2014 z dnia 24 kwietnia 2014r .-   podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Czarne Błoto, oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem obwieszczenie zostało przesłane pocztą.
Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 tekst jednolity ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ.40.2.6.4.2014 z dnia 9 maja 2014r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.4240.260.2014.HR z dnia 12 maja 2014r. oraz pismem znak WOO.4240.260.2014.HR.2 z dnia 9 lipca 2014r., zwrócił się do inwestora o uzupełnienie przedłożonej karty informacyjnej dla planowanego przedsięwzięcia, następnie postanowieniem nr WOO.4240.260.2014.HR.3 z dnia 18 września 2014r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 53 lit. b)  tiret pierwszy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 ze zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, inwestor planuje budowę 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z wewnętrzną droga dojazdową. Nieruchomość o powierzchni 10,51 ha przeznaczona jest pod inwestycję na obszarze projektowanych działek budowlanych
o powierzchni od 0,085 ha do 0,11 ha. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, na którym obowiązują uwarunkowania określone w uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 99, poz. 793). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt.2 wymienionej uchwały, na terenie obszaru chronionego krajobrazu zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października  2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto, zakaz ten wynika wprost z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), zgodnie z art. 24 ust. 3 przedmiotowej ustawy, zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Przedmiotowy teren cechuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu, która jako element krajobrazu jest przedmiotem ochrony wynikającym z zakazu zawartego uchwale nr /106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach północnego korytarza ekologicznego wyznaczonego przez Zakład Badania Ssaków PAN a planowana zmiana zagospodarowania terenu działki nr 475/1 w Czarnym Błocie może spowodować istotne zmniejszenie bioróżnorodności tego terenu.
Z uwagi na powyższe, sporządzenie raportu jest konieczne, a zakres raportu powinien odnosić się do oddziaływania zamierzenia w zakresie ochrony przyrody, w tym na gatunki oraz obszary chronione celem ustalenia skali, zakresu i charakteru wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, a także rzeźbę terenu Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.
Przedłożony raport uwzględniał będzie szczegółowy opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego wraz z planem zagospodarowania terenu, planem sytuacyjnym i bilansem powierzchni oraz szczegółowy opis uwarunkowań środowiskowych w kontekście zamierzenia
w celu rzetelnej oceny zadania inwestycyjnego. W raporcie oddziaływania na środowisko  należy przedstawić informacje dotyczące lokalizacji planowanego osiedla domów jednorodzinnych w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 80, osiedle domów nie powinno być zlokalizowane w strefie negatywnych oddziaływań  drogi krajowej. Raport wymaga przeanalizowania oceny prawidłowej gospodarki odpadami na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji inwestycji, oraz informacji dotyczącej metod postępowania z odpadami. Podczas opisywania wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne, niezbędne jest przedstawienie podstawowych informacji na temat warunków geologicznych
i hydrogeologicznych terenu, sposobów zabezpieczenia gruntów i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami oraz rozwiązań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Należy przedstawić usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogło by ono oddziaływać, zgodnie
z art. 38d, 38e, 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne /t.j. Dz. Uz 2012r poz. 145/, w kontekście art.81 ust. 3 przywołanej ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także podać, czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływało na te cele.
Przedmiotowa inwestycja związana będzie z zajęciem znacznych powierzchni terenu, zarówno jej realizacja, jak i eksploatacja może powodować uciążliwości dla lokalnej społeczności, a tym samym doprowadzić do konfliktów społecznych. Na etapie  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko konieczne jest więc ustalenie, czy realizacja zamierzenia będzie przebiegać według wariantu najkorzystniejszego nie tylko dla inwestora, ale również dla wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości. Należy przeprowadzić analizę możliwych konfliktów społecznych jako obligatoryjny element raportu, należy również uwzględnić w jaki sposób Inwestor zamierza im przeciwdziałać. Ponadto koniecznie należy przedstawić informacje na temat oddziaływania skumulowanego, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, a w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w sąsiedztwie danego obszaru. Analiza wskazanych szczegółowych aspektów, a także przedstawienie działań minimalizujących negatywne skutki pozwoli na rzetelną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na elementy środowiska, w szczególności przyrodniczego.
W dokumencie wymagane jest również określenie ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. u . z 2014r. poz. 210 ze zm.)
Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy
z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
W związku z powyższym oraz po przeanalizowaniu zapisów art. 63, ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227), a więc zbadaniu: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz po przeanalizowaniu rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej - organ prowadzący tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił że istnieje potrzeba sporządzenia raportu i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (14 października 2014)
Opublikował: Ewelina Kowalska (14 października 2014, 08:47:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 569

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij