Postanowienie BD. 6220.10.3.2015 Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rozbudowy zakładu na działkach nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 Czarne Błoto


Zławieś Wielka, dnia 7 grudnia 2015r.
 
BD.6220.10.3.2015
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art.63 ust. 1 i 4, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 września 2015r. /wpływ do tut. urzędu 05.10.12014r./który złożył  MRauto Sp. z o.o.  pełnomocnik adres korespondencyjny ARCHI – TEC Projekty
postanawiam
1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjno – montażową o pow. 1800m2, halę magazynową ze spawalnią o pow.  do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka
 
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1-20 oraz ustęp 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
 
3. Ponadto zakres raportu powinien obejmować:
 
1)      weryfikację klasyfikacji planowanego przedsięwzięcia względem rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.);
2)      opis elementów środowiska przyrodniczego terenu oddziaływania bezpośredniego
i pośredniego inwestycji ( wynikające z prac budowlanych i funkcjonowania inwestycji), zawierającego wyniki inwentaryzacji występującej roślinności, fauny oraz siedlisk przyrodniczych wraz z metodyką przeprowadzonych badań;
3)      opis i rozmieszczenie wraz z załącznikiem graficznym miejsc stwierdzonych siedlisk przyrodniczych, siedlisk bytowania ptaków i płazów (ze szczególnym uwzględnieniem cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych) wykorzystujących badany teren;
4)      analizę zgodności planowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami obowiązującymi na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu         Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej;
5)      inwentaryzację dendrologiczną usuwanych drzew, zawierającą skład gatunkowy, obwody pni na wysokości 130 cm, informacje dotyczące stanu zachowania oraz obecności porostów nadrzewnych, dziupli, próchnowisk, gniazd ptasich;
6)      analizę oddziaływania inwestycji względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego (krajobrazu, siedlisk, gatunków roślin i zwierząt) oraz obszarów chronionych, w tym  Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej;
7)      warianty planowanej inwestycji oraz działania minimalizujące oraz kompensacyjne, których zastosowanie przyczyni się do ograniczenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu na stwierdzone elementy środowiska przyrodniczego wraz z ich szczegółowym opisem, zawierającym informacje dotyczące sposobu, lokalizacji i terminu ich wykonania;
8)      szczegółowy opis  planowanego raz istniejącego procesu produkcyjnego, ze schematem całego ciągu technologicznego zakładu;
9)      opis istniejącego i projektowanego stanu zagospodarowania terenu pod inwestycje, wraz z planem orientacyjnym i bilansem powierzchni;
10)  oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, tj. powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji;
11)  identyfikację obszarów chronionych przed hałasem, na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm);
12)  opis aktualnego stanu klimatu akustycznego;
13)  omówienie gospodarki odpadami, na etapie realizacji, eksploatacji inwestycji w tym:
- podanie szacowanych ilości i rodzajów odpadów według katalogu odpadów,
- szczegółowy opis sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych i płynnych oraz zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko, - opis dalszego postępowania z odpadami z uwzględnieniem określenia zakładanych procesów odzysku lub unieszkodliwienia ze wskazaniem gdzie zostaną przekazywane;
14) informacji na temat warunków gruntowo – wodnych zwłaszcza:
- opis warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w tym warstw wodonośnych i ich izolacji,
- lokalizacja studni lub miejsc poboru wody podziemnej, w tym na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę, w pobliżu usytuowania inwestycji oraz określenie kierunku spływu wód podziemnych, należy wskazać również na załączniku graficznym,
- planowane zabezpieczenia przed przedostaniem się substancji zanieczyszczających do gruntu i wód podziemnych, na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji;
15) rozwiązania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej;
16) przedstawienie usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód
      oraz zidentyfikowania celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby ono
      oddziaływać, zgodnie z art. 38d, 38e i 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
      (Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
      2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
       w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z
       2013r., poz. 1235 ze zm.), w tym wskazania, czy i w jaki sposób zamierzenie będzie
      oddziaływać na te cele;
17) przedstawienie informacji odnośnie zaliczenia inwestycji do działalności stwarzającej
       ryzyko wystąpienia szkody w środowisku;
18) oceny skumulowanego oddziaływania planowanej działalności na poszczególne
        elementy środowiska, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami,
        w szczególności możliwości kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć
        znajdujących się na tym samym obszarze;
19) analizę możliwych konfliktów społecznych, związanych z realizacją zadania, przede
       wszystkim z zainteresowaną społecznością, która może być dotknięta skutkami realizacji
        zadania;
20) przedstawienie analizy oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu na wszystkich etapach inwestycyjnych. Badając, czy przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębienia zmian klimatu należy uwzględnić m. in. następujące elementy:
a)      bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie (np. dwutlenek węgla, podtlenek azotu, metan lub inne gazy cieplarniane objęte Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), w tym np. technologie, sposób ogrzewania, zarządzanie metanem
b)      bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące przedsięwzięciu ( wytwarzanie odpadów, gospodarka odpadami, niszczenie zieleni)
c)      bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez transport towarzyszący przedsięwzięciu ( lokalizacja, transport materiałów na etapie budowy, transport na etapie eksploatacji (transport materiałów, odpadów, osób ilość, dostęp do transportu publicznego, rowerowego, pojazdy elektryczne)
d)      działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych ( zalesienie, zmiana sposobu użytkowania terenu, ochrona terenów zielonych lub podmokłych)
e)      działania skutkujące zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych ( technologie, odnawialne źródła energii, wykorzystanie materiałów budowlanych pochodzących
z recyklingu / odzysku)
f)         pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na energię towarzyszącym przedsięwzięciu ( np. związane ze stosowaną technologią, na potrzeby ogrzewania czy chłodzenia budynków, oświetlenie, zastosowanie naturalnej izolacji, żarówki energooszczędne, elementy energochłonne)
21) Informację czy inwestycja jest przystosowana do postępujących zmian klimatu, należy przy tym uwzględnić elementy związane z klęskami żywiołowymi takimi jak powodzie, pożary, fale upałów, susze, nawalne deszcze i burze, silne wiatry, fale mrozu
 
Zakres raportu powinien obejmować ochronę środowiska przed hałasem, ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę wód podziemnych i gruntu, wpływ przedsięwzięcia na ludzi.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia  5 października 2015r. który złożył  MRauto Sp. z o.o. reprezentowana przez pełnomocnika ARCHI-TEC PROJEKTY wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjno – montażową o pow. 1800m2, halę magazynową ze spawalnią o pow.  do 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. do 300m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działkiem nr ewid. 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.
Po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu obwieszczeniem – znak BD.6220.10.1.2015 z dnia 4 listopada 2015r. oraz podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Czarne Błoto, oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem obwieszczenie zostało przesłane pocztą.
Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 tekst jednolity ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ.40.2.6.6.2015 z dnia 23 listopada 2015r. uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko a zakres raportu powinien obejmować ochronę środowiska przed hałasem, ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę wód podziemnych i gruntu, wpływ przedsięwzięcia na ludzi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.4240.722.2015JO z dnia 25 listopada 2015r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Planowana inwestycja należy zgodnie z klasyfikacją organu prowadzącego postępowanie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 ze zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy po przeanalizowaniu karty informacyjnej zakwalifikował inwestycję do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 17 wymienionego rozporządzenia.
Wobec powyższego należy zweryfikować kwalifikację przedsięwzięcia oraz odnieść się do przytoczonych punktów.
Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, inwestor planuje ramach rozbudowy zakładu budowę hali produkcyjno – magazynowej o pow. 1800m2, hali magazynowej ze spawalnią o pow. 1800 m2 oraz budynku socjalnego o pow. 300 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą.
W hali montażowej znajdować się będzie ok. 30 miejsc montażowych, w części produkcyjnej hali produkowane będą nadwozia typu: skrzynia, skrzynia z plandeką, wywrotka, kontener, izoterma, chłodnia, adaptacje izotermiczne, adaptacje osobowe do przewozu osób niepełnosprawnych, zabudowy specjalistyczne, które będą montowane na podwoziach samochodowych  w części montażowej. W budynku socjalnym będą szatnie, toalety oraz jadalnia, natomiast w budynku magazynowym przechowywane będą części samochodowe.
Inwestor planuje zatrudnienie docelowo ok. 100 pracowników, praca odbywać się będzie 5 dni
w tygodniu w godzinach 600 – 2200.
Powierzchnia całej nieruchomości objętej inwestycją wynosi 36681m2, powierzchnia istniejących budynków wynosi 2028m2 a powierzchnia projektowanych budynków wyniesie 3315m2, tereny utwardzone zajmują ok. 13363m2, powierzchnia biologicznie czynna 17975 m2.  
Tereny przyległe do planowanej inwestycji to w większości lasy, od strony południowo – wschodniej znajduje się zabudowa przemysłowa natomiast od strony południowo – zachodniej gospodarstwo rolne. Na terenie inwestycji nie występują obszary podmokłe oraz inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie lub leśne, strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości zostały przekroczone, nie występują  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne,
o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior i ochrony uzdrowiskowej.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, na którym obowiązują uwarunkowania określone w uchwale nr X/254/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.,
z dnia 25 sierpnia 2015r. poz. 2575). Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651), zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie dotyczy inwestycji dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszaru chronionego krajobrazu. Z uwagi na powyższe sporządzenie raportu jest konieczne, raport powinien się odnosić do oddziaływania inwestycji w zakresie ochrony przyrody w tym na gatunki oraz obszary chronione celem ustalenia skali, zakresu i charakteru wpływu analizowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, a także rzeźbę terenu Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Biorąc pod uwagę możliwy zasięg oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego w celu rzetelnej oceny, należy przedłożyć raport szczegółowo uwzględniający opis zagospodarowania terenu wraz z planem sytuacyjnym
i bilansem powierzchni oraz opis uwarunkowań środowiskowych w kontekście zamierzenia.
Celem ustalenia rzeczywistego stanu zachowania siedlisk przyrodniczych, populacji gatunków chronionych rośli i zwierząt, konieczne jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, której wyniki stanowić będą podstawę do analizy oceny wpływu przedsięwzięcia w odniesieniu do aspektów ochrony przyrody, w tym zgodności z uwarunkowaniami obowiązującymi na w/w obszarze chronionego krajobrazu. Przy sporządzeniu dokumentacji należy uwzględnić najbliżej położone tereny chronione przed hałasem oraz przeprowadzić symulację akustyczną w porze dnia. Opis oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny musi uwzględniać wszystkie źródła hałasu oraz adekwatne rozwiązania  chroniące środowisko. Inwestor zobowiązany jest załączyć do raportu dokumentację  przedstawiającą identyfikację obszarów chronionych przed hałasem, identyfikację przeprowadza się na postawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
Eksploatacja zakładu związana jest  z emisją  zanieczyszczeń do powietrza, w raporcie wymagana jest analiza rozprzestrzeniania  się zanieczyszczeń w powietrzu na podstawie obowiązującej metodyki referencyjnej, należy określić wszystkie źródła emisji zarówno zorganizowanej jaki i niezorganizowanej, przedstawić dane do obliczeń w celu możliwości weryfikacji przeprowadzonych obliczeń oraz wydruki komputerowe z dokonanych obliczeń możliwie również w wersji elektronicznej. W celu prawidłowej gospodarki odpadami  raport wymaga przeanalizowania metod postępowania z nimi, a zwłaszcza omówienia gospodarki odpadami zarówno na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji. W trakcie rozpatrywania ewentualnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne, niezbędnym jest przedstawienie m.in. szczegółowych informacji na temat warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu, sposobów  zabezpieczenia gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz rozwiązań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Należy przedstawić usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłoby ono oddziaływać zgodnie z art. 38d i 38e i ewentualnie 38f ustawy Prawo wodne, w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2008r,. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ocenach oddziaływania na środowisko ze wskazaniem w jaki sposób inwestycja będzie oddziaływać na te cele. Przy prawidłowym użytkowaniu przedsięwzięcia nie powinno ono negatywnie oddziaływać na środowisko, natomiast w przypadku wystąpienia awarii może spowodować  negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym wystąpienie szkody w środowisku. W związku z tym należy określić ryzyko wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r. poz. 1789 ze zm.).
Przedmiotowa inwestycja związana będzie z zajęciem znacznych powierzchni terenu, zarówno jej realizacja, jak i eksploatacja może powodować uciążliwości dla lokalnej społeczności, a tym samym doprowadzić do konfliktów społecznych. Na etapie  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko konieczne jest więc ustalenie, czy realizacja zamierzenia będzie przebiegać według wariantu najkorzystniejszego nie tylko dla inwestora, ale również dla wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości. Należy przeprowadzić analizę możliwych konfliktów społecznych jako obligatoryjny element raportu, należy również uwzględnić w jaki sposób Inwestor zamierza im przeciwdziałać. Ponadto koniecznie należy przedstawić informacje na temat oddziaływania skumulowanego, w tym przeanalizowanie powiązań między innymi inwestycjami, a w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w sąsiedztwie danego obszaru. Raport powinien zawierać analizę oddziaływań przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany ( mityzacja – łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływu klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja do zmian klimatu) na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym w dokumentacji konieczne jest opisanie bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych m.in. powodowanych przez przedsięwzięcie, transport towarzyszący przedsięwzięciu, a także przedstawienie działań ograniczających tą emisję.
Należy przeanalizować możliwe do zastosowania działania wpływające na łagodzenie zmian klimatu np. zwiększenie efektywnego wykorzystania energii, w tym stosowanie energooszczędnych technik i technologii, możliwe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odpowiednia organizacja transportu, ochrona zieleni znajdującej się na terenie inwestycji, dokonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej która wpłynie na zachowanie różnorodności biologicznej, a także  działań związanych z adaptacją do zmian klimatu np.  stosowanie procesów i materiałów oszczędzających wodę , ognioodpornych materiałów budowlanych, przystosowanie infrastruktury zakładu o ewentualności zaistnienia klęsk żywiołowych itp.
Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej www.klimada.mos.gov.pl dostępny jest „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” poradnik opracowany został przez Ministerstwo Środowiska, zawiera zbiór zasad, wskazówek, jak i również metodologię obliczeń uwzględniając zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych mogących w dużym stopniu oddziaływać na środowisko.
Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy
z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
W związku z powyższym oraz po przeanalizowaniu zapisów art. 63, ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227), a więc zbadaniu: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz po przeanalizowaniu rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej - organ prowadzący tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił że istnieje potrzeba sporządzenia raportu i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (7 grudnia 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (15 grudnia 2015, 13:19:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij