Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny z dnia 01.04.2016r.

       Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza, iż prowadzi ponowny nabór  na stanowisko pracy Asystenta Rodziny (na zastępstwo) w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

 
  
Do głównych zadań osoby, zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:
 
  
·   opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 
·      opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i ko ordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 
·      udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 
·      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 
·      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 
·      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi
 
·      wspieranie aktywności społecznej rodzin
 
·      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 
·      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 
·      motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 
·      podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 
·      prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 
·      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sprawozdania z realizacji i metod pracy
 
·      współpraca w opracowaniu gminnych programów wspierania rodziny
 
·      współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887 ).
 
Wymagania konieczne:

·      obywatelstwo polskie
 
·      wykształcenia:
 
a)    wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 
b)   wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 
c)    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 
·      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 
·      niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
·      prawo jazdy kat. B
 
·      możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych

   
Wymagania pożądane:
 
·      udokumentowanie co najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań asystenta rodziny
 
·      znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych
 
·      obsługa komputera
 
·      nieposzlakowana opinia.
 
·      łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 
·      umiejętność pracy w zespole
 
·      odporność na stres i dobra kondycja fizyczna
 
·      odpowiedzialność, zaangażowanie
 
·      asertywność
 
·      rzetelność, systematyczność, dokładność  
 
·      komunikatywność i otwartość
·      doświadczenie życiowe związane z opieką i wychowywaniem dzieci.
 
 
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
·      CV
 
·      list motywacyjny
 
·      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 
·      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia i dodatkowe umiejętności
 
·      kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 
·      kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy
 
·      kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną jeżeli jest wymagane lub potwierdzające wykonywanie zadań asystenta rodziny
 
·      podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
 
·      podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 
·      podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 
·      podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 15  kwietnia 2016 roku do godz. 14.00
 
(decyduje data wpłynięcia dokumentów do GOPS) pod adresem:
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28,
87-134 Zławieś Wielka
„Asystent rodziny – Nabór”
 
 
lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie z dopiskiem na kopercie:
 
,,Asystent Rodziny- Nabór”
 
 
  Informacje dodatkowe:
 
·         praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (40 godz. tygodniowo)
 
·         praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, przez co koniecznym jest dojazd do rodzin objętych asystą i stąd pożądane jest dysponowanie prawem jazdy i samochodem.
 
·         praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w tej samej gminie. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł  wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez gminę Zławieś Wielka.
 
·         Przewidywany okres zatrudnienia – od kwietnia 2016r. na zastępstwo ( ok. rok )

 
Postanowienia końcowe:
 
·           złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 
·           oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;
 
·           złożone dokumenty nie będą odsyłane;
 
·           kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 
·           Kierownik GOPS w Złejwsi Wielkiej zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów;
 
·           informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP  Gminy Zławieś Wielka oraz na tablicy ogłoszeń w GOPS Zławieś Wielka.
 
 
  
      KIEROWNIK
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
  Aldona Michalska
 
Kwestionariusz osobowy (83kB) word
Oświadczenie (79kB) word

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko - Asystenta rodziny (na zastępstwo), spośród 2 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie, została wybrana 1 oferta złożona przez:

1. Panią Karolinę Schramm-Grzywińską  - zam.Toruń

Uzasadnienie:

W wyniku analizy dokumentów oraz wynikających z nich uprawnień i umiejętności, a także w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdza się, iż Pani Karolina Schramm-Grzywińska spełniła wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu oraz , że Kandydatka  wykazała, iż posiada odpowiednie uprawnienia określone w art.12 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015r. poz. 332 ).

Aldona Michalska
kierownik GOPS Zławieś Wielka

Wytworzył: Aldona Michalska (1 kwietnia 2016)
Opublikował: Paulina Zakierska (1 kwietnia 2016, 13:18:25)

Ostatnia zmiana: Paulina Zakierska (22 kwietnia 2016, 13:05:03)
Zmieniono: dodano infromację o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 351

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij