DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na podstawie: art. 1 ust. 2, art. 2 ust. 5,art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53, 54 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
USTALAM Z URZĘDU LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączeniami na działkach objętych wnioskiem: 56, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10 w miejscowości Toporzysko, działki nr 10/1, 10/2, 11/1, 11/12, 11/13, 11/14, 11/4, 11/7, 12/1, 12/2, 123, 124/8, 13, 14, 15/2, 152, 153/11, 16/2, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/15, 19/16, 19/2, 19/3, 19/5, 19/8, 20/1, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 22, 223, 23/1, 238/13, 242, 243, 245/1, 246, 26, 3/2, 38, 39, 41/1, 41/2, 42/4, 42/5, 45/2, 47, 470, 471, 474, 50/10, 50/8, , 53/1, 53/12, 55, 56, 6/13, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 80, 9, 91,w miejscowości Zławieś Mała, 99/20, 99/1, 99/2, 101/1, 102, 99/7, 100, 101/2 w miejscowości Cichoradz, 101, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 177, 182, 186, 189, 194, 196, 197, 202, 210, 211, 212, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 235, 236, 242, 316, 394, 407, 641, 1/2, 100/3, 100/4, 103, 134, 136/1, 136/10, 136/11, 136/2, 136/3, 136/4, 136/6, 136/7, 137, 148, 157, 158, 160, 161/1, 183/1, 195/1, 215/3, 224/2, 227/1, 283/1, 284/1, 284/2, 284/3, 3136, 338/4, 397/4, 397/5, 397/8, 397/9, 398/1, 398/2, 399/1, 399/4, 399/5, 399/5, 399/6, 399/7, 402/3, 402/6, 403/1, 411/4, 411/8, 411/9, 413/2, 417, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 420, 421/1, 422/2, 425/1, 426, 428, 430/4, 430/5, 432/1, 438, 439, 441, 442, 443/1, 445, 447/1,447/2, 448/2, 449/2, 449/5, 454, 455, 456/2, 457/1, 457/2, 458, 459, 461/10, 475, 476, 477, 490, 565, 566, 577/1, 586, 587, 59/1, 595/2, 60, 61, 62, 623/1, 623/5, 626/1, 627/2, 627/4, 627/5, 627/6, 627/7, 628, 629/1, 629/2, 63, 630/5, 636/1, 636/2, 637, 938, 650, 661, 663, 664, 666, 667, 673/5, 677, 678/1, 678/2, 680, 77/1, 89/1, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 94/1, 97/1, 98/1, 99, w miejscowości Rzęczkowo, 105/2, 106/1, 108, 109, 11/1, 110, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 114/2, 114/3, 118, 123, 132/3, 140/10, 140/12, 140/2, 143/7, 147/1, 149, 152/5, 16, 17/2, 17/3, 17/8, 177, 18, 186/1, 188/1, 189/1, 20, 206/3, 208, 209/1, 213, 215, 216, 217/16, 217/17, 217/18, 217/8, 218/1, 218/5, 22/1, 22/5, 222, 223/1, 223/2, 223/3, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 227, 230/1, 230/5, 231/1, 231/2, 231/3, 232/2, 232/5, 232/6, 233, 247/1, 247/2, 249, 250/3, 250/4, 250/5, 251, 252/1, 252/2, 253/2, 253/3, 253/4, 255, 256/1, 256/2, 257, 258, 259/2, 260/1, 267/1, 268, 269, 30/2, 30/3, 32, 3227/2, 33, 34, 36, 37, 4/4, 4/5, 41/2, 42/1, 42/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 61/1, 61/2, 63, 64/2, 65/1, 65/2, 7, 91/2, 91/5, 91/6, 92/2 w miejscowości Skłudzewo, gmina Zławieś Wielka,
1.     Ustalenia dotyczące rodzaju i programu inwestycji.
1.1.  Rodzaj inwestycji: budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjna wraz z przyłączami,
1.2.  Program inwestycji:
1)     sieć wodociągowa z przyłączami,
2)     sieć kanalizacyjna z przyłączami,
2.  Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych dotyczące.
        Ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
2.1.1 inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,  poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy;       
2.1.2. Projekt budowlany winien zawierać pozytywne opinie jednostek opiniujących i uzgadniających wymaganych przepisami szczególnymi dla tego rodzaju przedsięwzięcia;
2.1.3.  Parametry , cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a)     projektowana trasa przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami, jak na załącznikach graficznych 1÷4 do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
b)     sieć i przyłącza wodociągowe:
-    wodociąg ø 110,0mm,
-    przyłącza wodociągowe ø 40,0mm.
c)sieć i przyłącza kanalizacyjne:
- kanalizacja  ø 200,0mm,
- przyłącza kanalizacyjne  ø 160,0mm.
        Ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
a)      przedmiotową inwestycję należy projektować i budować w sposób określony  w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami,
b)      oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród (art. 5 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2006r. Nr 156,  poz. 1118 z późniejszymi zmianami);
2.3. Dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: działka nie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej i archeologicznej;
2.4.  /, Obsługi infrastruktury technicznej:
a)     kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, winny być szczegółowo rozwiązane zgodnie z przepisami , /   szczególnymi w tym zakresie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z gestorem sieci;
b)     przejście sieci/ w drodze musi spełniać warunki bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami , szczególnymi;
 
2
c)     trasę projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy prowadzić w sposób racjonalny, ograniczający do minimum ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu.
2.5. Ochrony interesów osób trzecich: należy spełnić wymagania dotyczące poszanowania interesu osób trzecich, w szczególności ochrony przed:
a)      pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
b)      pozbawieniem  możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności: w trakcie robót budowlanych chronić istniejące uzbrojenie terenu albo uzyskać zgodę właścicieli na jego przebudowę,
c)      uciążliwościami  powodowanymi przez hałas wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
d)      zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
2.6.  Ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych: nie dotyczy.
3. Linie rozgraniczające teren inwestycji.
Linie rozgraniczające terenu inwestycji celu publicznego stanowią jednocześnie projektowaną trasę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - jak na jak na załącznikach graficznych 1÷4 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 4. Informacje dodatkowe. 4.1.  Zgodnie z treścią art. 63, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
4.2.  Zgodnie z treścią art. 63, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
    Uzasadnienie 1. Teren przewidziany pod realizację projektowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach obszaru w części pozbawionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku tego planu, polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączeniami na działkach objętych wnioskiem: 56, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10 w miejscowości Toporzysko, działki nr 10/1, 10/2, 11/1, 11/12, 11/13, 11/14, 11/4, 11/7, 12/1, 12/2, 123, 124/8, 13, 14, 15/2, 152, 153/11, 16/2, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/15, 19/16, 19/2, 19/3, 19/5, 19/8, 20/1, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 22, 223, 23/1, 238/13, 242, 243, 245/1, 246, 26, 3/2, 38, 39, 41/1, 41/2, 42/4, 42/5, 45/2, 47, 470, 471, 474, 50/10, 50/8, , 53/1, 53/12, 55, 56, 6/13, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 80, 9, 91,w miejscowości Zławieś Mała, 99/20, 99/1, 99/2, 101/1, 102, 99/7, 100, 101/2 w miejscowości Cichoradz, 101, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 177, 182, 186, 189, 194, 196, 197, 202, 210, 211, 212, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 235, 236, 242, 316, 394, 407, 641, ½, 100/3, 100/4, 103, 134, 136/1, 136/10, 136/11, 136/2, 136/3, 136/4, 136/6, 136/7, 137, 148, 157, 158, 160, 161/1, 183/1, 195/1, 215/3, 224/2, 227/1, 283/1, 284/1, 284/2, 284/3, 3136, 338/4, 397/4, 397/5, 397/8, 397/9, 398/1, 398/2, 399/1, 399/4, 399/5, 399/5, 399/6, 399/7, 402/3, 402/6, 403/1, 411/4, 411/8, 411/9, 413/2, 417, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 420, 421/1, 422/2, 425/1, 426, 428, 430/4, 430/5, 432/1, 438, 439, 441, 442, 443/1, 445, 447/1,447/2, 448/2, 449/2, 449/5, 454, 455, 456/2, 457/1, 457/2, 458, 459, 461/10, 475, 476, 477, 490, 565, 566, 577/1, 586, 587, 59/1, 595/2, 60, 61, 62, 623/1, 623/5, 626/1, 627/2, 627/4, 627/5, 627/6, 627/7, 628, 629/1, 629/2, 63, 630/5, 636/1, 636/2, 637, 938, 650, 661, 663, 664, 666, 667, 673/5, 677, 678/1, 678/2, 680, 77/1, 89/1, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 94/1, 97/1, 98/1, 99, w miejscowości Rzęczkowo, 105/2, 106/1, 108, 109, 11/1, 110, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 114/2, 114/3, 118, 123, 132/3, 140/10, 140/12, 140/2, 143/7, 147/1, 149, 152/5, 16, 17/2, 17/3, 17/8, 177, 18, 186/1, 188/1, 189/1, 20, 206/3, 208, 209/1, 213, 215, 216, 217/16, 217/17, 217/18, 217/8, 218/1, 218/5, 22/1, 22/5, 222, 223/1, 223/2, 223/3, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 227, 230/1, 230/5, 231/1, 231/2, 231/3, 232/2, 232/5, 232/6, 233, 247/1, 247/2, 249, 250/3, 250/4, 250/5, 251, 252/1, 252/2, 253/2, 253/3, 253/4, 255, 256/1, 256/2, 257, 258, 259/2, 260/1, 267/1, 268, 269, 30/2, 30/3, 32, 3227/2, 33, 34, 36, 37, 4/4, 4/5, 41/2, 42/1, 42/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 61/1, 61/2, 63, 64/2, 65/1, 65/2, 7, 91/2, 91/5, 91/6, 92/2 w miejscowości Skłudzewo, gmina Zławieś Wielka, wymaga ustalenia w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
2. Zgodnie z przepisem art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. W rozpatrywanej sprawie projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Bogdan Fryndt Członek KPOIA  0046.
3. Projekt decyzji uzgodnić z:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
Pouczenie 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku  należy dołączyć:
1) projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,
2) decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3)  specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane,
4) decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, zgody na realizację przedsięwzięcia;
3. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy.
4. Niniejsza decyzja wygaśnie, jeżeli:
- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,
- zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierająca ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
 
 
 
 (pieczęć imienna i podpis osoby
 upoważnionej do wydania decyzji)
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
1.   Załączniki graficzne 1÷4 do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Otrzymują:
1.     Właściciele działek sąsiednich wg załączonego wykazu oraz wypisu uproszczonego;
2.     A/a.
p/s
Niniejszy projekt decyzji przygotował:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Załącznik Nr 2
do decyzji o warunkach zabudowy z dnia                    znak      
ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.717), dotycząca przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączeniami na działkach objętych wnioskiem: 56, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10 w miejscowości Toporzysko, działki nr 10/1, 10/2, 11/1, 11/12, 11/13, 11/14, 11/4, 11/7, 12/1, 12/2, 123, 124/8, 13, 14, 15/2, 152, 153/11, 16/2, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/15, 19/16, 19/2, 19/3, 19/5, 19/8, 20/1, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 22, 223, 23/1, 238/13, 242, 243, 245/1, 246, 26, 3/2, 38, 39, 41/1, 41/2, 42/4, 42/5, 45/2, 47, 470, 471, 474, 50/10, 50/8, , 53/1, 53/12, 55, 56, 6/13, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 80, 9, 91,w miejscowości Zławieś Mała, 99/20, 99/1, 99/2, 101/1, 102, 99/7, 100, 101/2 w miejscowości Cichoradz, 101, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 177, 182, 186, 189, 194, 196, 197, 202, 210, 211, 212, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 235, 236, 242, 316, 394, 407, 641, ½, 100/3, 100/4, 103, 134, 136/1, 136/10, 136/11, 136/2, 136/3, 136/4, 136/6, 136/7, 137, 148, 157, 158, 160, 161/1, 183/1, 195/1, 215/3, 224/2, 227/1, 283/1, 284/1, 284/2, 284/3, 3136, 338/4, 397/4, 397/5, 397/8, 397/9, 398/1, 398/2, 399/1, 399/4, 399/5, 399/5, 399/6, 399/7, 402/3, 402/6, 403/1, 411/4, 411/8, 411/9, 413/2, 417, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 420, 421/1, 422/2, 425/1, 426, 428, 430/4, 430/5, 432/1, 438, 439, 441, 442, 443/1, 445, 447/1,447/2, 448/2, 449/2, 449/5, 454, 455, 456/2, 457/1, 457/2, 458, 459, 461/10, 475, 476, 477, 490, 565, 566, 577/1, 586, 587, 59/1, 595/2, 60, 61, 62, 623/1, 623/5, 626/1, 627/2, 627/4, 627/5, 627/6, 627/7, 628, 629/1, 629/2, 63, 630/5, 636/1, 636/2, 637, 938, 650, 661, 663, 664, 666, 667, 673/5, 677, 678/1, 678/2, 680, 77/1, 89/1, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 94/1, 97/1, 98/1, 99, w miejscowości Rzęczkowo, 105/2, 106/1, 108, 109, 11/1, 110, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 114/2, 114/3, 118, 123, 132/3, 140/10, 140/12, 140/2, 143/7, 147/1, 149, 152/5, 16, 17/2, 17/3, 17/8, 177, 18, 186/1, 188/1, 189/1, 20, 206/3, 208, 209/1, 213, 215, 216, 217/16, 217/17, 217/18, 217/8, 218/1, 218/5, 22/1, 22/5, 222, 223/1, 223/2, 223/3, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 227, 230/1, 230/5, 231/1, 231/2, 231/3, 232/2, 232/5, 232/6, 233, 247/1, 247/2, 249, 250/3, 250/4, 250/5, 251, 252/1, 252/2, 253/2, 253/3, 253/4, 255, 256/1, 256/2, 257, 258, 259/2, 260/1, 267/1, 268, 269, 30/2, 30/3, 32, 3227/2, 33, 34, 36, 37, 4/4, 4/5, 41/2, 42/1, 42/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 61/1, 61/2, 63, 64/2, 65/1, 65/2, 7, 91/2, 91/5, 91/6, 92/2 w miejscowości Skłudzewo, gm. Zławieś Wielka.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. Stan prawny i faktyczny obszaru objętego wnioskiem:
1.1.  Działki geodezyjne nr 56, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10 w miejscowości Toporzysko, działki nr 10/1, 10/2, 11/1, 11/12, 11/13, 11/14, 11/4, 11/7, 12/1, 12/2, 123, 124/8, 13, 14, 15/2, 152, 153/11, 16/2, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/15, 19/16, 19/2, 19/3, 19/5, 19/8, 20/1, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 22, 223, 23/1, 238/13, 242, 243, 245/1, 246, 26, 3/2, 38, 39, 41/1, 41/2, 42/4, 42/5, 45/2, 47, 470, 471, 474, 50/10, 50/8, , 53/1, 53/12, 55, 56, 6/13, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 80, 9, 91,w miejscowości Zławieś Mała, 99/20, 99/1, 99/2, 101/1, 102, 99/7, 100, 101/2 w miejscowości Cichoradz, 101, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 177, 182, 186, 189, 194, 196, 197, 202, 210, 211, 212, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 235, 236, 242, 316, 394, 407, 641, ½, 100/3, 100/4, 103, 134, 136/1, 136/10, 136/11, 136/2, 136/3, 136/4, 136/6, 136/7, 137, 148, 157, 158, 160, 161/1, 183/1, 195/1, 215/3, 224/2, 227/1, 283/1, 284/1, 284/2, 284/3, 3136, 338/4, 397/4, 397/5, 397/8, 397/9, 398/1, 398/2, 399/1, 399/4, 399/5, 399/5, 399/6, 399/7, 402/3, 402/6, 403/1, 411/4, 411/8, 411/9, 413/2, 417, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 420, 421/1, 422/2, 425/1, 426, 428, 430/4, 430/5, 432/1, 438, 439, 441, 442, 443/1, 445, 447/1,447/2, 448/2, 449/2, 449/5, 454, 455, 456/2, 457/1, 457/2, 458, 459, 461/10, 475, 476, 477, 490, 565, 566, 577/1, 586, 587, 59/1, 595/2, 60, 61, 62, 623/1, 623/5, 626/1, 627/2, 627/4, 627/5, 627/6, 627/7, 628, 629/1, 629/2, 63, 630/5, 636/1, 636/2, 637, 938, 650, 661, 663, 664, 666, 667, 673/5, 677, 678/1, 678/2, 680, 77/1, 89/1, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 94/1, 97/1, 98/1, 99, w miejscowości Rzęczkowo, 105/2, 106/1, 108, 109, 11/1, 110, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 114/2, 114/3, 118, 123, 132/3, 140/10, 140/12, 140/2, 143/7, 147/1, 149, 152/5, 16, 17/2, 17/3, 17/8, 177, 18, 186/1, 188/1, 189/1, 20, 206/3, 208, 209/1, 213, 215, 216, 217/16, 217/17, 217/18, 217/8, 218/1, 218/5, 22/1, 22/5, 222, 223/1, 223/2, 223/3, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 227, 230/1, 230/5, 231/1, 231/2, 231/3, 232/2, 232/5, 232/6, 233, 247/1, 247/2, 249, 250/3, 250/4, 250/5, 251, 252/1, 252/2, 253/2, 253/3, 253/4, 255, 256/1, 256/2, 257, 258, 259/2, 260/1, 267/1, 268, 269, 30/2, 30/3, 32, 3227/2, 33, 34, 36, 37, 4/4, 4/5, 41/2, 42/1, 42/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 61/1, 61/2, 63, 64/2, 65/1, 65/2, 7, 91/2, 91/5, 91/6, 92/2 w miejscowości Skłudzewo, zgodnie z „wypisem z rejestru gruntów” stanowi własność  wg. załączonego wypisu uproszczonego.        
1.2.  W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa.  
                                          
2. Uwarunkowania wynikające z obowiązujących przepisów:
2.1. Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie  przystąpiono do jego sporządzania.
2.2   Teren projektowanej inwestycji nie jest położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów o ochronie środowiska, przyrody, ochronie zasobów wodnych oraz ochrony mienia i ludzi przed powodzią, ochronie kopalin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
3.  Analiza funkcji i zagospodarowania terenu:
3.1. Analizą objęto obszar wyznaczony na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) od terenu inwestycji położonego na działkach 56, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10 w miejscowości Toporzysko, działki nr 10/1, 10/2, 11/1, 11/12, 11/13, 11/14, 11/4, 11/7, 12/1, 12/2, 123, 124/8, 13, 14, 15/2, 152, 153/11, 16/2, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/15, 19/16, 19/2, 19/3, 19/5, 19/8, 20/1, 20/2, 20/4, 20/5, 20/6, 22, 223, 23/1, 238/13, 242, 243, 245/1, 246, 26, 3/2, 38, 39, 41/1, 41/2, 42/4, 42/5, 45/2, 47, 470, 471, 474, 50/10, 50/8, , 53/1, 53/12, 55, 56, 6/13, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 80, 9, 91,w miejscowości Zławieś Mała, 99/20, 99/1, 99/2, 101/1, 102, 99/7, 100, 101/2 w miejscowości Cichoradz, 101, 149, 151, 152, 153, 154, 156, 177, 182, 186, 189, 194, 196, 197, 202, 210, 211, 212, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 235, 236, 242, 316, 394, 407, 641, ½, 100/3, 100/4, 103, 134, 136/1, 136/10, 136/11, 136/2, 136/3, 136/4, 136/6, 136/7, 137, 148, 157, 158, 160, 161/1, 183/1, 195/1, 215/3, 224/2, 227/1, 283/1, 284/1, 284/2, 284/3, 3136, 338/4, 397/4, 397/5, 397/8, 397/9, 398/1, 398/2, 399/1, 399/4, 399/5, 399/5, 399/6, 399/7, 402/3, 402/6, 403/1, 411/4, 411/8, 411/9, 413/2, 417, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 420, 421/1, 422/2, 425/1, 426, 428, 430/4, 430/5, 432/1, 438, 439, 441, 442, 443/1, 445, 447/1,447/2, 448/2, 449/2, 449/5, 454, 455, 456/2, 457/1, 457/2, 458, 459, 461/10, 475, 476, 477, 490, 565, 566, 577/1, 586, 587, 59/1, 595/2, 60, 61, 62, 623/1, 623/5, 626/1, 627/2, 627/4, 627/5, 627/6, 627/7, 628, 629/1, 629/2, 63, 630/5, 636/1, 636/2, 637, 938, 650, 661, 663, 664, 666, 667, 673/5, 677, 678/1, 678/2, 680, 77/1, 89/1, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 94/1, 97/1, 98/1, 99, w miejscowości Rzęczkowo, 105/2, 106/1, 108, 109, 11/1, 110, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 114/2, 114/3, 118, 123, 132/3, 140/10, 140/12, 140/2, 143/7, 147/1, 149, 152/5, 16, 17/2, 17/3, 17/8, 177, 18, 186/1, 188/1, 189/1, 20, 206/3, 208, 209/1, 213, 215, 216, 217/16, 217/17, 217/18, 217/8, 218/1, 218/5, 22/1, 22/5, 222, 223/1, 223/2, 223/3, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 227, 230/1, 230/5, 231/1, 231/2, 231/3, 232/2, 232/5, 232/6, 233, 247/1, 247/2, 249, 250/3, 250/4, 250/5, 251, 252/1, 252/2, 253/2, 253/3, 253/4, 255, 256/1, 256/2, 257, 258, 259/2, 260/1, 267/1, 268, 269, 30/2, 30/3, 32, 3227/2, 33, 34, 36, 37, 4/4, 4/5, 41/2, 42/1, 42/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 61/1, 61/2, 63, 64/2, 65/1, 65/2, 7, 91/2, 91/5, 91/6, 92/2 w miejscowości Skłudzewo.
3.6. Parametry i cechy zabudowy w obszarze analizowanym:  
a)   projektowana trasa przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami, jak na załącznikach graficznych 1÷4  do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
b)   sieć i przyłącza wodociągowe:
-        wodociąg ø 110,0mm,
-        przyłącza wodociągowe ø 40,0mm.
c)   sieć i przyłącza kanalizacyjne:
- kanalizacja  ø 200,0mm,
- przyłącza kanalizacyjne  ø 160,0mm.
 

Wytworzył: Monika Czułkowska (28 marca 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (28 marca 2012, 15:37:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 928

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij