Postanowienie - Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Końcowej obróbce elementów z litego drewna do mebli” w miejscowości Górsk, działka nr 191/3

Zławieś Wielka, dnia 04.09.2012 r. 
  
  PR.6220.8.4.2012
  
 
 
 
 
 
POSTANOWIENIE
 
Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Końcowej obróbce elementów z litego drewna do mebli” w miejscowości Górsk, działka nr 191/3
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 11.06.2012r. przez Firmę BOCIEK MEBLE Sp. z o.o., Górsk, ul. Długa 9, 87-134 Zławieś Wielka
 
postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia polegającego na „Końcowej obróbce elementów z litego drewna do mebli” w miejscowości Górsk,  gmina Zławieś Wielka, na działce 191/3.
 
  
UZASADNIENIE
  
            Dnia 11.06.2012r. Firma BOCIEK MEBLE sp. z o.o., Górsk, ul. Długa 9, 87-134 Zławieś Wielka, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zamierzenie inwestycyjne zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka dnia 13 czerwca 2012r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem z dnia  26 czerwca 2012r. znak
N.NZ-402-ZW-46/12 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 29 czerwca 2012r. znak WOO.4240.485.2012.HR wezwali inwestora do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia przedłożonej karty informacyjnej.
Po uzupełnieniu wniosku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu  pismem znak N.NZ-402-ZW-46/12 z dnia 10 sierpnia 2012r. wyraził opinię że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.4240.485.2012.HR.2 z dnia 13 sierpnia 2012r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu procesu końcowej obróbki elementów z litego drewna do mebli na działce o nr ewid. 191/3 w miejscowości Górsk, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Po zapoznaniu się z karta informacyjną przedsięwzięcia i zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Wójt Gminy Zławieś Wielka uznał że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się produkcję wyrobów z drewna litego . Skala produkcji kształtować się będzie na poziomie ok. 300m2 zużywanego drewna na rok. Proces technologiczny prowadzony będzie w hali o powierzchni 200m2, przygotowane elementy będą lakierowane metodą walcową w specjalistycznym urządzeniu. Planuje się wykorzystywanie wyłącznie lakierów wodnych. Inwestycja nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych.
Odpady poprodukcyjne nie będą zawierały płyty wiórowej, forniru oraz żadnych substancji niebezpiecznych. Odpady zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane będą do odzysku lub do unieszkodliwiania. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu. Transport odpadów realizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 Z uwagi na występujące w sąsiedztwie zabudowania mieszkaniowe oraz trwające budowy budynków mieszkalnych, inwestor w ramach działań minimalizujących planuje wprowadzić pas zieleni izolacyjno-osłaniającej. Analizując zgromadzone dokumenty, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, nie przewiduje się również wystąpienia skumulowanego oddziaływania zamierzenia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Znajduje się w odległości 1 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej, obszaru specjalnej ochrony ptaków _Dolina Dolnej Wisły PLB040003 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – Dybowska Dolina Wisły PLH040011.
 
            Reasumując uznano, iż  przedstawione rozwiązania projektowe, techniczne, technologiczne i organizacyjne, zapewnią ochronę środowiska przed prawdopodobieństwem zaistnienia  negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
            Biorąc powyższe pod uwagę, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, tym samym Wójt Gminy odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.     
  


 
 

  
Otrzymują: 
1. Wnioskodawca. 
2. a/a /M. Czułkowska/

Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63,
    85-  950 Bydgoszcz 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń 
3. Właściciele działek sąsiednich – wykaz w aktach sprawy

 

1.jpg (1204kB) jpg
2.jpg (600kB) jpg
3.jpg (1007kB) jpg
4.jpg (783kB) jpg


Wytworzył: Monika Czułkowska (11 września 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (11 września 2012, 13:00:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1815

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij