Postanowienie RL.6220.11.3.2015 - OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYDOBYWANIE KOPALINY POSPOLITEJ W PĘDZEWIE DZ. 452/1 I 453


Zławieś Wielka, dnia 14 grudnia 2015r.
 
RL.6220.11.3.2015
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64. ust. 1, a także art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 października 2015r. /wpływ do tut. urzędu 29.10.12014r./który złożył ZPK SNAKE s.c.
postanawiam
1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża Pędzewo V, inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie części działek nr ewid. 452/1 i 453
w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka
 
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ustęp 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
 
3. Ponadto zakres raportu powinien obejmować:
 
1)      opis elementów środowiska przyrodniczego na terenie planowanej kopalni oraz
w zasięgu jej oddziaływania (np. przewidzianych odwodnień), w tym informację na temat występowania cennych siedlisk przyrodniczych, gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów oraz tras migracji zwierząt, Należy także podać  źródło danych na temat występowania lub braku gatunków chronionych, a w przypadku prowadzenia wizji terenowych – ich terminy i metodykę, które powinny uwzględniać biologię gatunków;
2)      wyniki wraz z metodyką i terminami prowadzonej inwentaryzacji roślinności występującej w obrębie planowanego zajęcia terenu;
3)      zakres działań minimalizujących lub kompensujących, w przypadku konieczności niszczenia gatunków chronionych roślin;
4)      jednoznaczne określenie, czy realizacja inwestycji wiąże się z wycinką drzew lub krzewów. W przypadku wycinki drzew lub krzewów, należy przedstawić:
a)      ilość lub powierzchnię oraz skład gatunkowy krzewów przeznaczonych do usunięcia, ilość i parametry, w szczególności gatunek i wiek, a także stan zdrowotny oraz pierśnicę drzew przeznaczonych do usunięcia;
b)      dane na temat występowania gatunków chronionych w obrębie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki ( w szczególności ptaków);
c)      przedstawienie propozycji działań minimalizujących i zabezpieczających, a
w razie potrzeby również kompensujących względem stwierdzonych gatunków chronionych;
d)     termin wycinki, uwzględniający okres lęgowy ptaków, przypadający od 1 marca do 31 sierpnia;
5)      zasięg leja depresji, kształtującego się w skutek prowadzonych prac górniczych
z uwzględnieniem wyrobisk sąsiadujących z analizowanym terenem;
6)      analizę wpływu kształtującego się leja depresji na warunki wodno – gruntowe terenów sąsiadujących, względem swobodnie rozwijających się zbiorowisk roślinnych i użytków rolnych;
7)      parametry złoża, uzyskane w wyniku prac przeprowadzonych na podstawie koncesji na rozpoznawanie i poszukiwanie złoża kopaliny ( w tym zasoby złoża, miąższność, warunki zalegania) oraz mapę z zaznaczonym terenem eksploatacji, gdzie udokumentowano zasoby;
8)      informacje dotyczące przewidywanego sposobu, zakresu i terminu rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji;
9)      identyfikację obszarów chronionych przed hałasem, którą przeprowadza się na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm). Właściwy miejscowo organ winien wówczas dokonać oceny, czy tereny położone w obszarze oddziaływania inwestycji należą do rodzajów terenów o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112, t.j.). Należy również odnieść się do planowanej zabudowy tj. wymienić wydane warunki zabudowy, pozwolenia na budowę itp;
10)  charakter najbliższej zabudowy chronionej przed hałasem ( zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa);
11)  oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny ( wykonanie analizy akustycznej wraz
z  załącznikami graficznymi dla sytuacji bez i z wykonaniem wału z nakładu)
z dodatkowym uwzględnieniem;
a)      opisu aktualnego stanu klimatu akustycznego,
b)      przyjętych założeń i danych wyjściowych do obliczeń,
c)      zabezpieczeń przeciwhałasowych (m.in. charakterystyka i usytuowanie wałów
z nakładu wraz z przeanalizowaniem wariantu zastosowania wału od strony najbliższej zabudowy chronionej akustycznie,
12) wskazanie natężenia ruchu i drogi wywozu kruszywa, z rozpatrzeniem wszystkich
        możliwych wariantów oddalających ją od najbliższej zabudowy chronionej
         akustycznie;
13) przeanalizowanie konieczności wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu
        (ewentualne  uzasadnienie jej braku) z podaniem propozycji lokalizacji punktów
        pomiarowych;
14)  przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów, w tym wpływ
        na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w odniesieniu do zagospodarowania
        terenów sąsiednich z uwzględnieniem:
a)      uciążliwości związanej z emisją pyłów w porze suchej i wietrznej,
b)      drogi wywozu kruszywa, przy konieczności maksymalnego jej oddziaływania od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie,
c)      przewidywanego natężenia i ładowności środków transportu kruszywa,
d)     oddziaływania skumulowanego związanego z oddziaływaniami tego samego typu, pochodzącymi od sąsiednich przedsięwzięć ( również planowanych) biorąc pod uwagę zarówno fazę realizacji, jak mi eksploatacji;
15) analizę oddziaływań przedsięwzięcia związaną ze zmianami klimatu ( mityzacja
         i adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego;
16)  lokalizację i organizację zaplecza technicznego i socjalnego;
17) gospodarkę wodno – ściekową i odpadową na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji
       kopalni;
18) usytuowanie inwestycji względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowanie
       celów środowiskowych dla wód, na które mogłoby oddziaływać, a także wskazanie czy
       i w jaki sposób planowana kopalnia kruszywa będzie oddziaływać na te cele:
19) możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego z istniejącymi w sąsiedztwie
       i  planowanymi kopalniami kruszywa, również w odniesieniu do stosunków wodnych;
20) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z projektowanym
         przedsięwzięciem.
Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia  27 października 2015r. który złożył  ZPK SNAKE s.c. wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża Pędzewo V, inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr ewid. 452/1 i 453 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, gm. Zławieś Wielka.
Po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu obwieszczeniem – znak RL.6220..1.2015 z dnia 4 listopada 2015r. oraz podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Pędzewo  oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Stronom bezpośrednio związanym z postępowaniem obwieszczenie zostało przesłane pocztą.
Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przeprowadzenie oceny zależne jest od woli samego organu wydającego decyzję środowiskową. Organ ten stwierdza bowiem obowiązek bądź brak obowiązku przeprowadzenia oceny (art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku). W przypadku stwierdzenia przez organ obowiązku przeprowadzenia oceny, wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, którego zakres określa organ.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 tekst jednolity ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ.42.2.6.4.2015 z dnia 16 listopada 2015r. uznał, że dla planowane przedsięwzięcie nie wymaga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.4240.713.2015.BW z dnia 23 listopada 2015r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 40 lit.a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 ze zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, nie jest obecnie użytkowany, złoże położone jest poza zwartą zabudową.
Powierzchnia całej nieruchomości objętej inwestycją wynosi 3,77 ha, którą stanowią łąki klasy IV i V (3,58 ha), grunty pod rowami W-ŁIV, i W-ŁV (0,16 ha) oraz nieużytki v(0,03 ha).  
Tereny przyległe do planowanej inwestycji to tereny leśne w odległości ok. 150m na północ, najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 50 m, na terenie działki nr 454/2 znajduje się złoże kruszywa – piasku Pędzewo III. Teren planowanej inwestycji stanowią łąki, w sąsiedztwie znajdują się zbiorniki wodne. Na terenie inwestycji nie występują obszary podmokłe oraz inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości zostały przekroczone, nie występują  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior i ochrony uzdrowiskowej.
Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są lasy i obszary, które mogą wymagać specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, czy też ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.
Dojazd do terenu złoża możliwy jest drogą gruntową, połączoną z drogą gruntową gminną prowadzącą do drogi asfaltowej krajowej nr 80 Toruń – Bydgoszcz.
Powierzchnia złoża wynosi 3,77 ha, jego zasoby określono na 1437000 Mg, piaszczysta seria złoża posiada miąższość 20,2 – 23,4 m i zalega pod nakładem o grubości 0,9 – 1,21 m p.p.t.
Z uwagi na geologiczno – górnicze warunki zalegania złoża  ( zwłaszcza płytkie występowanie wód podziemnych ), zaprojektowano jednopiętrowy system eksploatacji, poziom eksploatacji stanowić będzie pozom obecnej powierzchni terenu, będzie to również poziom transportowy.
Do eksploatacji kruszywa będzie stosowana koparka, ładowarka i refuler, samochody ciężarowe o ładowności 10 – 25 ton do wywozu urobku. Prace przy wydobyciu prowadzone będą 
w godzinach 800 – 1900, wielkość wydobycia nie przekroczy 20000m3/rok. Po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zostanie zrekultywowane. Działalność kopalni jest źródłem hałasu
i emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z pracy urządzeń wydobywczych i środków transportu.
 
W sporządzonym raporcie należy omówić sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu, planowane kierunki wywozu kopaliny uwzględniając maksymalne ich oddalenie od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, a także przeanalizować oddziaływanie zamierzenia inwestycyjnego na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w odniesieniu do zagospodarowania terenów sąsiednich. Do raportu należy dołączyć dokumentację przedstawiającą identyfikację obszarów chronionych przed hałasem, którą przeprowadza się na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Oceny czy tereny położone w obszarze oddziaływania inwestycji należą do rodzajów terenów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Należy odnieść się do planowanej zabudowy tj. wymienić wydane warunki zabudowy, pozwolenia na budowę itp. oraz określić charakter najbliższej zabudowy chronionej przed hałasem (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa) i opisać aktualny stan klimatu akustycznego. Raport winien zawierać analizę konieczności zastosowania zabezpieczeń rozprzestrzeniania się hałasu lub uzasadnienie jej braku. W raporcie należy przeanalizować potrzebę wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu wraz z podaniem propozycji lokalizacji punktów pomiarowych, ewentualnie uzasadnić brak takiej potrzeby.
Trzeba także odnieść się do kwestii uciążliwości związanej z emisją pyłów także emisji wtórnej z dróg gruntowych w porze suchej i wietrznej, w tym przeanalizować działania minimalizujące, za także ograniczające te uciążliwości w stosunku do najbliższych zabudowań. Konieczne jest również omówienie prawdopodobnych konfliktów społecznych, które mogą powstać na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
W raporcie należy omówić także gospodarkę wodno – ściekową i odpadową na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji kopalni. Konieczne jest wskazanie lokalizacji i omówienie organizacji zaplecza technicznego i socjalnego, podanie rodzajów odpadów ( wg. katalogu) wytworzonych na każdym z etapów, szczegółowy opis sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów wytworzonych odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych) oraz wskazanie innych zabezpieczeń jakie będą stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddziaływania na środowisko (np. szczelne podłoże czy inne zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się  odpadów itp.) a także określenie sposobu dalszego postępowania z wytworzonymi odpadami.
Raport powinien zawierać analizę oddziaływania przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mityzacja- łagodzenie zmian klimatu) oraz wpływu klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja do zmian klimatu) na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W dokumentacji konieczne jest opisanie bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych m.in. powodowanych przez przedsięwzięcie, transport towarzyszący, a także przedstawienie działań ograniczających tę emisję. Należy przeanalizować możliwe do zastosowania działania wpływające na łagodzenie zmian klimatu np. zwiększenie efektywnego wykorzystania energii, w tym stosowanie energooszczędnych technik i technologii, możliwe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odpowiednia organizacja transportu, ochrona zieleni znajdującej się na terenie inwestycji, dokonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej która wpłynie na zachowanie różnorodności biologicznej, a także  działań związanych z adaptacją do zmian klimatu np.  stosowanie procesów i materiałów oszczędzających wodę , itp.
Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej www.klimada.mos.gov.pl dostępny jest „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia
i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” poradnik opracowany został przez Ministerstwo Środowiska, zawiera zbiór zasad, wskazówek, jak i również metodologię obliczeń uwzględniając zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych mogących w dużym stopniu oddziaływać na środowisko.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. u. z 2015r. poz.1651t.j) w granicach północno-centralnego korytarza ekologicznego wyznaczonego przez IBS PAN pn. Wschodnia Dolina Noteci. Na południe od złoża „Pędzewo V” znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB40003 oraz obszar mający znaczenie dla wspólnoty Dybowska Dolina Wisły PLH0400141, natomiast w kierunku północnym Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej.
W raporcie należy zamieścić opis środowiska przyrodniczego na terenie planowanej kopalni oraz w zasięgu jej oddziaływania, w tym informację na temat występowania cennych siedlisk przyrodniczych, gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów oraz tras migracji zwierząt. Należy także podać źródło  danych na temat występowania lub braku gatunków chronionych
w przypadku prowadzenia wizji terenowych – ich terminy i metodykę.
Termin rozpoczęcia prac ziemnych winien uwzględniać okres lęgowy ptaków, trwający od
1 marca do 31 sierpnia.  Raport winien zawierać jednoznaczną informację na temat skali niezbędnej do wykonania wycinki drzew jeśli jest planowana, w tym analizę możliwości minimalizacji liczby drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, a w przypadku braku takiej możliwości należy przedstawić uzasadnienie. Konieczna jest inwentaryzacja drzew  i krzewów przewidzianych do wycinki wraz z ich opisem zawierającym informacje dotyczące obwodów pni na wysokości 130 cm, ich stanu zdrowotnego, występowania dziupli i próchnowisk.
W raporcie należy przedstawić informacje dotyczące występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt w obrębie drzewostanu przeznaczonego do wycinki, m.in. porostów
w  przypadku konieczności usunięcia drzew, których pierśnica przekracza 70 cm, na których stwierdzono występowanie dziupli lub próchnowisk, należy przedstawić opinię entomologiczną określającą możliwości ich zasiedlenia przez chronione gatunki owadów, w tym pach nicę dębową. Termin planowanej wycinki winien uwzględniać uwarunkowania przyrodnicze, w tym okres lęgowy ptaków przypadający od początku marca do końca sierpnia. Wycinka drzew
w okresie lęgowym wymagałaby uprzedniego stwierdzenia przez specjalistę ornitologa braku lęgów (gniazd ptasich). Ponadto, jeśli w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzona zostanie obecność gatunków chronionych, należy określić zakres działań minimalizujących, ograniczających straty populacji, włącznie z wariantem odstępującym od wycinki takich drzew lub krzewów oraz zaproponować rozwiązania kompensujące zniszczenie gatunku oraz siedliska jego bytowania. Należy również zaproponować działania mające na celu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi drzewa nieprzewidziane do wycinki znajdujące się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac oraz przedstawić informację na temat zakresu i lokalizacji nasadzeń kompensacyjnych. Należy przy tym uwzględnić sąsiedztwo obszarów chronionych
i przewidzieć stosowanie wyłącznie gatunków rodzimych.
Opracowany raport powinien zawierać także dane uzyskane na etapie rozpoznawania
i dokumentowania złoża, w tym informacje, jakie są jego zasoby, miąższość i warunki zalegania, rodzaj kopaliny, punkt piaskowy, a także hydrogeologiczne oraz techniczne warunki wydobycia itp.  Należy przedstawić informacje dotyczące zasięgu leja depresji powstającego podczas prowadzenia prac górniczych z uwzględnieniem wyrobisk sąsiadujących oraz przedstawić analizę  wpływu powstającego leja depresji na warunki wodno – gruntowe terenów sąsiadujących, względem swobodnie rozwijających się zbiorowisk roślinnych i użytków rolnych. Eksploatacja złoża niesie ryzyko zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych, dlatego raport powinien wskazać usytuowanie inwestycji względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikować cele środowiskowe dla wód, na które mogłoby oddziaływać zgodnie z art. 38d, 38e, 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm), 
w kontekście art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także podać , czy i w jaki sposób przedsięwzięcie będzie oddziaływać na te cele. Należy również ustosunkować się do możliwego skumulowanego oddziaływania projektowanej inwestycji z istniejącymi w sąsiedztwie i planowanymi kopalniami kruszyw również w odniesieniu do stosunków wodnych.
Analiza przedstawionych aspektów, a także przedstawienie działań minimalizujących negatywnie skutki pozwoli na rzetelną ocenę oddziaływania projektowanego wydobywania kopaliny na poszczególne elementy środowiska.
Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy
z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
W związku z powyższym oraz po przeanalizowaniu zapisów art. 63, ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227), a więc zbadaniu: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz po przeanalizowaniu rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych powyżej - organ prowadzący tj. Wójt Gminy Zławieś Wielka postanowił że istnieje potrzeba sporządzenia raportu i przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (14 grudnia 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (22 grudnia 2015, 13:57:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij