Decyzja BD.6220.6.6.2014stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko urządzenia wodnego – studni głębinowej w miejscowości Zławieś Wielka dz. nr 6/14


                                                            Zławieś  Wielka, dnia 20 kwietnia 2015r.
 
BD.6220.6.6.2014
DECYZJA
            Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 267) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.r, poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.10.2014r. /wpływ do tut. urzędu 21.10.2014r./ złożonego przez Gospodarstwo Rolne  Czarnowo  87-134 Zławieś Wielka
 
  stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej na bazie otworu wiertniczego
o głębokości 75 m ujmującej wodę z górno kredowej warstwy wodonośnej w miejscowości Zławieś Wielka realizowana na działce nr 6/14 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka .
UZASADNIENIE
Dnia 21.10.2014r.  Gospodarstwo Rolne, zwróciło się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej na bazie otworu wiertniczego o głębokości 75 m ujmującej wodę z górno kredowej warstwy wodonośnej w miejscowości Zławieś Wielka realizowana na działce nr 6/14 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Wielka, gm. Zławieś Wielka
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak BD.6220.6.2.2014 dnia 18.11.2014r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.                                           
Pismem z dnia 2 grudnia 2014r. znak N.NZ.40.2.6.7.2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zwrócił się o uzupełnienie przesłanego wniosku. Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem z dnia 4 lutego 2015 znak BD.6220.6.3.2014 uzupełnił wniosek o informację, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia uzyskiwane będzie pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Opinią znak N.NZ40.2.6.1.2015 z dnia 18 lutego 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie wymaga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 4 grudnia 2014r. znak WOO.4240.682.2014.PP, zwrócił się do inwestora o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji. Dokumentację uzupełniono pismem z dnia 29 grudnia 2014r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.682.2014.PP.2 z dnia 15 stycznia 2015r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej na bazie otworu wiertniczego o głębokości 75 m ujmującej wodę z górno kredowej warstwy wodonośnej
w miejscowości Zławieś Wielka, nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem znak BD.6220.6.4.2014 z dnia 9 marca 2015r. Wójt Gminy Zławieś Wielka stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.            
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
1)      Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej na bazie otworu wiertniczego o głębokości 75 m ujmującej wodę z górno kredowej warstwy wodonośnej w miejscowości Zławieś Wielka, na działce nr 6/14 o powierzchni 25,2318 ha. Zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów górno kredowych o głębokości 75 m wynoszą Q= 87,8 m3 / h, przy depresji S= 4,15m, zasięg oddziaływania wynosić będzie R=210m. Realizacja inwestycji wynika z potrzeby zastosowania deszczowania upraw rolnych na powierzchni 47,6 ha, w przypadku niedoboru wody w okresie wegetacyjnym, pobór będzie okresowy i ściśle uzależniony od czynników klimatycznych. Studnia wykonana będzie z kręgów żelbetowych oraz pokryta szczelną płytą nastudzienną.
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań:
Najbliżej  zlokalizowanym ujęciem wód podziemnych jest studnia w miejscowości Toporzysko, oddalona od planowanego ujęcia wody o ok. 600 m  na południe, Następne trzyotworowe ujęcie wody podziemnej znajduje się w miejscowości Zławieś Mała w odległości ok. 1,6 km na południowy wschód. Na analizowanym terenie zlokalizowana jest studnia kredowa w miejscowości Czarnowo. W zasięgu oddziaływania wynoszącym R= 210 nie ma ujęć wód podziemnych, a leje depresyjne czynnych studni nie nakładają się, pobór wody z planowanego ujęcia nie wpłynie na pogorszenie zaopatrzenia innych podmiotów oraz nie będzie miał negatywnego wpływu na stosunki wodne w okolicy. Nie dojdzie do oddziaływania skumulowanego z istniejącymi studniami i ich lejami depresyjnymi.
c) wykorzystania zasobów naturalnych:
Po wykonaniu inwestycji, w fazie eksploatacji, nie będą występować negatywne jej oddziaływania na środowisko. Przyjmuje się, że w wyniku realizacji i eksploatacji projektowanej studni nie istnieje ryzyko wystąpienia zmiany stosunków wodnych w wodach powierzchniowych czy podziemnych, ponieważ będzie to relatywnie niewielki pobór, który nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uzależniony od czynników klimatycznych, kilka miesięcy w roku, po kilka godzin dziennie.
d) emisji i wystąpienia innych uciążliwości:
Eksploatacja ujęcia wody nie będzie wiązała się z emisją do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych.
e)   ryzyka wystąpienia awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:    
Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia awarii.
 
 
2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska, i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych
 i krajobrazowych oraz  uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)                 obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
W pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia brak jest obszarów wodno-błotnych chronionych na podstawie konwencji Ramiarskiej.
b)        obszary wybrzeży: Na terenie inwestycji nie występują obszary wybrzeży.
c)                  obszary górskie lub leśne: Na terenie inwestycji nie występują obszary górskie lub leśne
d)                 obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Według „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (KZGW Warszawa, zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 roku) celami środowiskowymi zawartymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest utrzymanie stanu wyróżnionych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) istniejącego obecnie, nie dopuszczając do przekroczenia przyjętych wartości granicznych (wskaźników biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych), odpowiadających dobremu stanowi wód. Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) warunkiem niepogarszania ich stanu. Zastosowane podejście, polegające na przyjęciu za cele środowiskowe wartości granicznych odpowiadających dobremu stanowi wód, związane jest z niekompletnym zrealizowaniem prac w zakresie opracowania warunków referencyjnych dla poszczególnych typów wód, a tym samym brakiem możliwości ustalenia wartości celów środowiskowych wg charakterystycznych wymagań względem poszczególnych typów we wszystkich kategoriach wód. Dodatkowo, z uwagi na trwające prace w zakresie opracowywania metodyk oceny stanu hydromorfologicznego oraz fakt, że monitoring w zakresie badań stanu chemicznego jest jeszcze w fazie kształtowania i rozbudowy ustalenie celów środowiskowych zostało oparte o dostępne wartości graniczne wskaźników podanych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Przy czym, ustalając cele uwzględniano różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód nadając im odrębny status. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla JCWP o statusie silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Miejsce lokalizacji planowanej inwestycji oraz strefa jej przewidywanego potencjalnego oddziaływania znajduje się w obszarze położonym na jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 44 w regionie wodnym Dolnej Wisły (kod Europejski PLGW240044). Jej stan ilościowy oceniono jako zły, a jakościowy (chemiczny) oceniono jako dobry (KZGW Warszawa 2011). Celem środowiskowym jest więc osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i jakościowego JCWPd. Planowana inwestycja zarówno na etapie jej realizacji jak i eksploatacji nie będzie oddziaływać na stan wód podziemnych. Podsumowując, projekt wykonania przedmiotowej inwestycji nie stoi w sprzeczności z osiągnięciem celów środowiskowych wyznaczonych zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze przedmiotowych części dorzecza Wisły. Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW 20001929169 „Górny Kanał od Strugi Łysomickiej do ujścia” zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549). stan tej naturalnej części wód oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015. Nie zastosowano derogacji dla tego terenu.
e)                  obszary wymagając specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Planowane na działce nr 6/14 w Złejwsi Wielkiej ujęcie wody realizowane będzie poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.) w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
f)                   obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: Brak występowania obszarów na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
g)                 obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia brak jest obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na zabytki objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
h)                 gęstość zaludnienia:
Najbliżej zlokalizowane zabudowania względem inwestycji znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, biorąc pod uwagę charakter inwestycji, nie będzie miała ona wpływu na zaludnienie.
i)                   obszary przylegające do jezior: Brak obszarów przylegających do jezior
j)                   uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W pobliżu lokalizacji planowanej inwestycji brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
 
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Uciążliwości generowane przez inwestycję będą niewielkie i zamkną się w obrębie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/14 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Wielka
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: Brak wystąpienia transgranicznego oddziaływania
c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej: Zapotrzebowanie na etapie realizacji i eksploatacji na surowce i media nie występuje.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Etap budowy związany będzie z emisją hałasu i spalin z eksploatacji sprzętu mechanicznego, prace te będą miały charakter krótkotrwały i przemijający. W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z wykonawstwem, prowadzenie prac ziemnych powinno przebiegać w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Używany sprzęt powinien być sprawny technicznie, a wszystkie jego konserwacje, uzupełnianie paliwa, przeglądy i naprawy wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym. Podczas realizacji inwestycji nie powstaną odpady oraz nieczystości ciekłe.
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                                                                                                                                                                                                         Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji. 
 
POUCZENIE 
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji art. 72 ust. 1.
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Załącznik:
- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (20 kwietnia 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (23 kwietnia 2015, 08:30:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij