Postanowienie RL.6220.3.4.2016 zawieszające postępowanie w sprawie wydobywania kopaliny pospolitej - piasku ze złoża CZARNE BŁOTO III (dz. 256/2 i 260 Czarne Błoto)


Zławieś Wielka, dnia 18 kwietnia 2016r.
RL.6220.3.4.2016
 
 
POSTANOWIENIE
 
      Na podstawie art. 69 ust.4 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. /wpływ do tut. urzędu 08.01.2016 r./, złożonego przez ZPK SNAKE s.c. (...):
postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

U z a s a d n i e n i e
      Wnioskiem z dnia  18 grudnia 2015 r. ZPK SNAKE s.c. (...), wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża CZARNE BŁOTO III. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr ewid. 256/2 i 260 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, gm. Zławieś Wielka.
    Po złożeniu kompletnego wniosku przez Inwestora tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony o planowanym przedsięwzięciu zawiadomieniem, znak: RL.6220.3.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. oraz podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Czarne Błoto  oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy:  www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
       Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 tekst jednolity ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ.42.6.1.2016 z dnia 4 lutego 2016 r. uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4240.63.2016.BW z dnia 5 lutego 2016 r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Organ prowadzący postępowanie, wydał postanowienie znak RL.6220.3.3.2016, z dnia 16 marca 2016 r. w  którym nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża CZARNE BŁOTO III. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr ewid. 256/2 i 260 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto
       Raport należy sporządzić w zakresie przewidzianym  w art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 I 11 - 20 oraz ustęp 6 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) Ponadto zakres raportu powinien obejmować warunki określone w postanowieniu Wójta Gminy znak RL.6220.3.3.2016, z dnia 16 marca 2016 r.
       Zgodnie  art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 69 ust. 5 wyżej powołanej ustawy nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (18 kwietnia 2016)
Opublikował: Ewelina Kowalska (25 kwietnia 2016, 08:54:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij