Decyzja BD.6220.4.4.2014 -umorzenie postępowania odprowadzenie wód opadowych w Toporzysku dz. 310, 239/1, 239/2, 3276/5


Zławieś Wielka dnia 10 czerwca 2014r.
BD.6220.4.4.2014
 
DECYZJA
o umorzeniu postępowania

            Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 267 z poen. zm.) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008.r Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.2014r. złożonego przez Pana Mirosława Gajdemskiego – Czarnowo, 87-134 Zławieś Wielka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "odprowadzenie wód opadowych do gruntu”
ORZEKAM
umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "odprowadzenie wód opadowych do gruntu”
UZASASDNIENIE
Pan Mirosław Gajdemski wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "odprowadzenie wód opadowych do gruntu” zlokalizowanego na działkach nr 3276/5, 310, 239/1, 239/2 w obrębie ewidencyjnym Toporzysko,  m. Zławieś Wielka.  Pismem znak BD.6220.4.1.2014 z dnia 24 kwietnia 2014r . Wójt Gminy Zławieś Wielka wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie pismem znak BD.6220.4.2.2014 z dnia 24 kwietnia 2014r . wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem znak N.NZ.40.2.6.5.2014 
z dnia 12.05.2014r. uznał, że planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.261.2014.PM z dnia 09.05.2014r. umorzył postępowanie administracyjne
w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na odprowadzaniu wód opadowych do gruntu w miejscowości Toporzysko działka nr 310, 239/1, 239/2, 3276/5.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami poddanymi ochronie prawnej na podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. u. z 2013r., poz. 627 z późn. zm/, w tym poza wyznaczonymi obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty
i obszarami projektowanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Teren inwestycji tj. działki nr 310, 239/1, 239/2, 3276/5 o powierzchni2,0249 ha, nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie odwodnienia drogi pożarowej i dojazdowej oraz placu manewrowego wraz z płytą myjki samochodowej, zastosowane zostaną odstojniki sedymentacji piasku
i rurociągów połączeniowych, przy płycie myjki wykonany zostanie odstojnik koalescencyjny. Wody opadowe z terenu utwardzonego wraz z wodami pochodzącymi
z placu gdzie odbywało się będzie mycie sprzętu rolniczego kierowane będą za pośrednictwem skrzynek rozsączających do gleby.
Mając na uwadze opis zawarty w karcie informacyjnej stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w § 3 ust. 3 pkt 79 – sieć kanalizacji o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km, zakres inwestycji nie pozwala również na zakwalifikowanie jej do pozostałych kategorii wymienionych w rozporządzeniu.
W związku z powyższym planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymienionym
w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. tym samym brak jest podstaw do prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W przedmiotowej sprawie, w obecnie obowiązującym stanie prawnym, brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze względu na brak klasyfikacji przedsięwzięcia do inwestycji określonych w w/w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.W myśl art. 105 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Zławieś Wielka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (10 czerwca 2014)
Opublikował: Ewelina Kowalska (11 czerwca 2014, 13:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij