Postanowienie RL.6220.2.5.2015 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Stacja Paliw w Siemoniu dz. 334/2


Zławieś  Wielka, dnia 16 listopada 2013r.
 
BD.6220.2.4.2015
POSTANOWIENIE
 
           Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ,t.j.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 35 i 36 -  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2015r. złożonego przez Pana Mateusza Hamerlę

                                                      stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw wraz z  niezbędną infrastrukturą przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 334/2 w obrębie ewidencyjnym Siemoń, gm. Zławieś Wielka
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 27.032015r. Pan Mateusz Hamerla, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw wraz z  niezbędną infrastrukturą przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 334/2 w obrębie ewidencyjnym Siemoń, gm. Zławieś Wielka.  Zawiadomieniem z dnia 22kwietnia 2015r. znak RL.6220.2.2.2015 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, zawiadomienie otrzymały strony postępowania oraz zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zławieś Wielka http://www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak RL.6220.2.3.2015 dnia 22.04.2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.  
Opinią znak N.NZ.40.2.6.3.2015 z dnia 6.05.2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 11.05.2015r.
znak WOO.4240.261.2015.DB oraz pismem z dnia 15.09.2015r. znak WOO.4240.261.2015.DB.2 wezwał do przekazania wyjaśnień zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.
Dokumentację uzupełniono dnia 30.09.2015r. oraz z dnia 15.10.2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.261.2015.DB.3 z dnia 15.10.2015r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw wraz z  niezbędną infrastrukturą w miejscowości Siemoń, gmina Zławieś Wielka, nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.               
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Wariant najkorzystniejszy biorąc pod uwagę ochronę  dla środowiska.
Zastosowana tutaj technologia jest technologią sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem na tego typu obiektach. Zastosowanie zbiornika podziemnego dwu-płaszczowego,w przypadku paliw płynnych wykonanie placu manewrowego szczelnego z odwodnieniem, gdzie  wody opadowe kierowane są do separatorów, a następnie do studni chłonnych, zastosowanie szczelnej armatury paliwowej podlegającej monitorowaniu ewentualnych wycieków, odprowadzanie ścieków sanitarnych i technologicznych do zbiornika szczelnego poprzez projektowane systemy kanalizacji sanitarnej, odpowiednie użytkowanie stacji przez przeszkoloną obsługę i monitoring zapewni bezpieczne korzystanie ze stacji pod względem ochrony środowiska, bezpieczeństwa p.poż. i BHP. Planowana rozbudowa istniejącej stacji oraz budowa zbiornika dwu-płąszczowego wraz z budową szczelnej armatury zapewni bezpieczne funkcjonowanie istniejącej stacji i doprowadzi ją do zgodności z przepisami dla tego typu obiektów – w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ) Dz.U. nr 243, poz. 2063, z 2005 roku ,z późniejszymi zmianami).
Wariant biorący pod uwagę odstąpienie od rozbudowy i przebudowy stacji paliw.
Istniejąca stacja paliw wraz z zabudowaniami , technologią paliwową i całą infrastrukturą na przedmiotowej działce stanowią teren zaniedbany , nieużytkowany, stanowiący potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Istniejący zbiornik paliwowy, jedno-płaszczowy, uszkodzona miejscami nawierzchnia utwardzona placu, brak krawężników na placu manewrowym i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  z tego placu na teren zielony stwarza potencjalne zagrożenie skażenia substancjami ropopochodnymi gruntu oraz wód gruntowych.
Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
      a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
Przedsięwzięcie planowanej przebudowy i rozbudowy stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowane będzie na terenie działki  nr 334/2 w miejscowości Siemoń, gm. Zławieś Wielka. Teren przedmiotowej działki jest to obecnie teren „starych PGR-ów”. Planowana inwestycja zamknie się w granicach działki .Inwestycja będzie obsługiwała, okolicznych mieszkańców miejscowości Siemoń, mieszkających tam rolników oraz uczestników drogi wojewódzkiej nr 597 relacji Rzęczkowo – Cichoradz – Unisław, droga klasy Z.
Dla przedmiotowej działki  brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W ramach niniejszej inwestycji planuje się:
- budowę budynku stacji o pow. do 100 m² ,wraz z wewnętrznymi instalacjami elektryczna, wodociągową, kanalizacyjną, elektrycznego centralnego ogrzewania
- budowę zbiornika paliwowego trzykomorowego o poj. do 50 m³ , na ON, Pb95 i Pb98 wraz dwoma dystrybutorami i armaturą,
- budowę zbiornika  podziemnego na LPG o  poj. do 10 m³ wraz dystrybutorem i armaturą,
- budowę myjni dwustanowiskowej typu KARCHER ,
- budowę wiaty nad miejscem tankowania samochodów i rozładunku autocystern o pow. do 250 m²,
- obsługa komunikacyjna działki nr 334/2 z  drogi wojewódzkiej odbywała się będzie poprzez istniejący zjazd, ponadto ze względu na charakter obiektu oraz lokalizacją w strefie oddziaływania skrzyżowań drogi powiatowej i gminnej z drogą wojewódzką oraz biorąc pod uwagę natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej należy opracować audyt dla określenia warunków przebudowy układu drogowego celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Warunki techniczne dla ewentualnej przebudowy układu drogowego oraz zjazdu po opracowaniu audytu określi zarządca drogi wojewódzkiej. Audyt winien być opracowany przez niezależnego audytora ruchu drogowego.
Urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi tj. obiekty budowlane w przypadku dróg wojewódzkich należy  lokalizować w odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni asfaltowej drogi wojewódzkiej w obszarze zabudowanym i w odległości 20m w obszarze niezabudowanym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. tab. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r. poz. 460, t.j.). Powyższe dotyczy umieszczenia urządzeń wzdłuż drogi wojewódzkiej – pismo ZDW.RDW2.12.509.132.2015 z dnia 30.04.2015r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg w Toruniu.
- dostosowanie istniejącej infrastruktury na potrzeby niniejszej inwestycji poprzez:
 budowę kanalizacji deszczowej wraz z separatorami oraz studniami chłonnymi w celu odprowadzania  wód opadowych i roztopowych – po otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnegorozbudowa istniejącej instalacji wodociągowej,przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych do przydomowej oczyszczalni ściekówbudowa kanalizacji technologicznej  i deszczowej, wody opadowe, roztopowe oraz z myjni samochodowej po podczyszczeniu w separatorze odprowadzone zostaną do istniejącego zbiornika szczelnego w celu wywozu rozbudowa istniejącej instalacji energetycznej ,w ramach istniejącej mocybudowa instalacji uziemiających i automatykibudowa technologii paliwowej budowa piezometrów rozbiórka budynku magazynowego, budynku stacji ,demontaż zbiornika paliwowego wraz z przewodami paliwowymi.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, to zabudowa siedliskowa oraz handlowo – usługowa i magazynowa, najbliższa zabudowa chroniona akustycznie znajduje się w odległości 40 m w kierunku północno  - zachodni w stosunku do planowanej  inwestycji.
Powierzchnia  działki to 0,4957 ha. Teren pod przedmiotową inwestycję  zajmie  ok. 2000 m2 powierzchni działki. Obecnie na terenie przedmiotowej działki istnieje zabudowa związana z nieczynną stacją paliw tj. zbiornik jednokomorowy na ON, dystrybutor sztuk 1, budynek stróżówki, budynki magazynowe.
Powierzchnia działki obecnie w ok. 46% jest biologicznie czynna. Teren zabudowany to 720 m ² zabudowania. Po wykonaniu inwestycji bilans terenu będzie kształtował się następująco:
Teren zabudowany   602,50 m²
Plac manewrowy   ok. 1397,50 m²
Teren biologicznie czynny ok. 2957 m².
Zwiększenie terenu biologicznie czynnego spowodowane będzie wyburzeniem istniejących budynków magazynowych , które nie nadają się do użytkowania.
Działka ma obecnie dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd publiczny na drogę wojewódzką   Działka jest uzbrojona w przyłącza energetyczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną - zbiornik. Wody opadowe z utwardzonych terenów są odprowadzane na teren zielony.
Planuje się montaż zbiornika magazynowego na paliwa płynne o pojemności do 50 m3 dwupłaszczowego, z odpowiednią armaturą  i monitoringiem kontrolującym  ewentualny wyciek paliwa - monitoring „mokry”, z systemem odsysania oparów. Zbiornik na paliwo będzie trzykomorowy, magazynujący ON, Pb 95, i Pb 98. Dystrybutor paliwowy 6 - wężowy w ilości 2 sztuk, wyposażony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych „ jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych Dz.U. 243, poz. 2063 ( system VRS) oraz 1 dystrybutor do tankowania gazu LPG ze zbiornika podziemnego.
Zbiornik podziemny będzie wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia wynikające z w/w Rozporządzenia. Zbiornik  będzie zabezpieczony przed działaniem  korozji poprzez zastosowanie odpowiednich pokryć antykorozyjnych lub ochrony elektrochemicznej, uziemiony oraz poddany próbie szczelności w miejscu jego  umieszczenia. Przekaz paliw będzie odbywał się za pomocą rurociągów typu BRUGG, UPP lub DURAPINA , jako systemu rur jednościankowych do wykonywania podziemnych instalacji na przedmiotowej stacji paliw. Rurociągi zlewowe planuje się wykonać z rur PETREX , która jest falistym przewodem miedzianym, odpornym na przebicie  20 kV.
Nawierzchnia placu manewrowego po remoncie będzie pokryta kostką POLBRUK.
W miejscu tankowania i rozładunku cysterny nawierzchnia będzie zabezpieczona przed przenikaniem substancji ropopochodnych do gruntu , wody opadowe ze stacji odprowadzone będą poprzez odwodnienia do separatora  związków ropopochodnych, a następnie do studni chłonnych. W ramach przebudowy planuje się również budowę budynku stacji paliw o pow. ok.100m2. Dla monitorowania czystości wód gruntowych planuje się montaż piezometrów na spływie wód .
Przewiduje się roczny obrót paliw w ilości:
1) 180 m3 – benzyna Pb 95 ( 600l/24h)
2) 15 m3 – benzyna Pb 98 ( 50l/24h)
3) 4500 m3 – olej napędowy (15000l/24h)
 
  b)  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się 
      oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie
      oddziaływać  przedsięwzięcie,
W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują istniejące, projektowane i planowane przedsięwzięcia których oddziaływania mogły by się kumulować z planowaną stacją paliw.
 
         c)  wykorzystywania zasobów naturalnych - nie będą wykorzystywane zasoby naturalne.
 
         d)  emisji i występowania innych uciążliwości,
W czasie realizacji inwestycji będzie wykorzystywany ciężki sprzęt oraz środki transportu, z czym wiąże się zapylenie oraz emisja spalin do środowiska, jak również może wystąpić okresowe oddziaływanie wibracyjne związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwości te jednak będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Źródłami hałasu na terenie inwestycji głównie będzie ruch samochodów i pojazdów rolniczych, cystern dostarczających paliwo oraz praca urządzeń pompujących tj. podczas tankowania pojazdów i napełniania zbiorników, Stacja paliw czynna będzie w godzinach 6- 22, nie przewiduje się funkcjonowania stacji paliw w godzinach nocnych.
Źródłami oddziaływania stacji paliw na powietrze atmosferyczne będą pojazdy mechaniczne i praca dystrybutorów. Posadowienie dystrybutorów będzie kolejnym źródłem emisji zanieczyszczeń, w celu ich ograniczenia projektowany zbiornik na paliwa Pb i ON wyposażony będzie w tzw. „duże wahadło gazowe” umożliwiające hermetyzację podczas tankowania z cystern na poziomie 99 %. Odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a następnie przekazane do unieszkodliwienia i odzysku.
Na stacjach paliw znajdują się następujące produkty, zagrażające środowisku naturalnemu:
- benzyny
- olej napędowy
- ciężkie oleje opałowe i silnikowe
- gaz propan-butan
Największym zagrożeniem dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi są węglowodory aromatyczne.
Węglowodory alifatyczne gromadzące się w przestrzeni między  ziarnowej w gruncie lub przedostające się do powietrza atmosferycznego nie są szkodliwe dla człowieka, opary ich jednak stanowią zagrożenie wybuchem lub pożarem. Węglowodory w środowisku gruntowo-wodnym, mogą występować w stanie stałym, ciekłym, rozpuszczonym i gazowym, bądź jako kombinacja kilku faz. Każda z tych faz przemieszcza się w środowisku gruntowo-wodnym z różną prędkością. Analizując wpływ stacji paliw na wody podziemne, należy uwzględnić dwa całkowicie różne rodzaje zagrożeń:
-zagrożenie zwykłe związane z bezawaryjnym funkcjonowaniem stacji paliw takie jak: ubytki paliwa podczas tankowania samochodów z dystrybutorów, wycieki powstałe w czasie napełniania zbiorników z autocysterny,
-zagrożenia nadzwyczajne, związane z przypadkowym lub celowym uszkodzeniem obiektu, w stopniu powodującym przedostanie się do gruntów i wód podziemnych znacznych ilości produktów  naftowych w sposób nagły lub powolny ale ciągły (korozja lub uszkodzenie zbiornika lub przewodów).
 Przy zastosowanej technologii oraz uwzględnieniu właściwości fizycznych i chemicznych substancji ropopochodnych ocenia się, że projektowana stacja paliw nie powinna stanowić zagrożenia dla wód podziemnych. Za taką interpretacją przemawiają następujące fakty:
-wykonanie przyłączy do gminnych sieci wodociągowej ,
-całkowite skanalizowanie siecią kanalizacji deszczowej i skierowanie wód opadowych  
i roztopowych poprzez separator do studni chłonnych
-wykonanie szczelnego podłoża,
Odpady podczas funkcjonowania stacji będą powstawały sporadycznie, będą one ewidencjonowane i zagospodarowywane zgodnie z przepisami. W przypadku odpadów związanych z konserwacją infrastruktury paliwowej (np. czyszczenie zbiorników, separatora) są one przedmiotem zagospodarowania firmy wykonującej usługę. Regularnie będą powstawać odpady komunalne, które odbierane są regularnie przez jednostkę wyłonioną przez gminę.
Szlamy z olejów i benzyn w separatorach – odpad niebezpieczny (kod 13.05.02)
Na terenie stacji paliw zostanie zaprojektowana sieć kanalizacji deszczowej, w której wydzielony będzie obieg związany z odwadnianiem płyty dystrybutorów oraz parkingów. Ścieki deszczowe pochodzące z tych obiektów będą odprowadzane do kanalizacji (zbiornika) po podczyszczeniu w separatorze osadów i substancji ropopochodnych. Szlamy i osady
z systemu podczyszczającego oprócz substancji olejowych mogą również zawierać metale ciężkie pochodzące ze spalin pojazdów.
Odpad niebezpieczny z separatora, który będzie czyszczony w razie potrzeby ( sugeruje się czyszczenie  min 2 x do roku ) należy przekazać firmie utylizacyjnej która zapewni czyszczenie separatora i transport odpadu  Każdy odbiór odpadów będzie ewidencjonowany w karcie przekazania odpadu.
Oświetlenie w postaci lamp wyładowczych, świetlówek - odpad niebezpieczny (kod 16.02.13)
Lampy wyładowcze zawierają od 70 do 150 mg rtęci w jednej sztuce. Rtęć i jej związki ze względu na dużą toksyczność zostały umieszczona na liście odpadów niebezpiecznych, składowanie tych odpadów musi odbywać się w sposób selektywny, wykluczający niekontrolowane przedostanie się tego pierwiastka do otoczenia.
Zużyte świetlówki powinny być gromadzone w specjalnym, szczelnym i przeznaczonym wyłącznie na te odpady pojemniku (ok. 5 kg/rok). Podczas składowania należy zachować szczególną ostrożność aby nie doprowadzić do stłuczenia świetlówek i uwolnienia toksycznych par rtęci. Pojemnik ze świetlówkami powinien być przechowywany w zamykanym pomieszczeniu, do którego dostęp będzie miała wyłącznie osoba odpowiedzialna za gospodarkę odpadami na terenie stacji paliw.

Odpady niebezpieczne ( zużyte świetlówki, opakowania po rozpuszczalnikach ), będą przekazywane firmie utylizacyjnej , która będzie miała odpowiednie zezwolenia na tego typu działalność.
     e)  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
          i stosowanych technologii;
Inwestycja nie będzie realizowana na terenie zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej  awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1479).
 
Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
     a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 
     b) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
           roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym
           obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
W obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
       c)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
Jednolita część wód podziemnych: Planowana inwestycja leży na terenie jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych jako PLRW20001929169 Kanał Górny od Strugi Łysomickiej do ujścia typ 19 , czyli rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta o długości 14,2 km. Odcinek w/w został zakwalifikowany jednolitą część wód zagrożoną nie osiągnięciem celów Ramowej Dyrektywy ze względu na poniższe rodzaje presji:
- zanieczyszczenia punktowe – kategoria 1  (część wód niezagrożona)
- ze względu na zanieczyszczenia obszarowe w tym azotanowe, ( z okolicznych pół) –kategoria 3 ( część zagrożona )
-  ze względu na duży pobór wód – kategoria 1 ( część niezagrożona)
łącznie po weryfikacji ze względu na jakość wód – kategoria 3  ( część wód zagrożona)
Wielkość antropogenicznego zagrożenia jakości wód podziemnych w dużej mierze zależy od
głębokości ich występowania (miąższości strefy aeracji), stopnia izolacji od powierzchni
terenu przez utwory słabo przepuszczalne, sposobu użytkowania terenu i położenia źródeł
zanieczyszczeń. Najbardziej na degradację narażone są wody gruntowe, których zwierciadło
występuje na głębokości mniejszej niż 5 m znajdujące się w obrębie obszarów
zurbanizowanych oraz intensywnych upraw rolnych.
W oparciu o  wiedzę na temat zastosowanej  w przedmiotowej inwestycji technologii można stwierdzić, że planowana inwestycja  realizowana wg opisanych zaleceń nie spowoduje ingerencji w warstwy wodonośne wód podziemnych na przedmiotowym terenie.  W oparciu o dane wskazane w Raporcie Ministerstwa Ochrony środowiska rozpatrywane jednolite części wód podziemnych są zaliczane  do  grupy 3 jako zagrożonej nie osiągnięciem celów Ramowej Dyrektywy.
 
        d)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
             archeologiczne,
Na terenie inwestycji nie znajduje się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
 
       e)  gęstość zaludnienia,
W Siemoniu zachowała się zabudowa charakterystyczna dla wsi włościańskiej, tj zabudowa zagrodowa charakterystyczna przede wszystkim (głównie ze względu na naturalne uwarunkowania) dla obszaru wysoczyzn o strukturze zabudowy rozproszonej lub kolonijnej, położonej z dala od większych terenów zurbanizowanych. Dominacja takiej formy zabudowy (rozproszonej i kolonijnej zagrodowej) występuje w sołectwie Siemoń, co związane jest z typowo rolniczym charakterem miejscowości. W Siemoniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z okresu PRL.
Sołectwo Siemoń zajmuje powierzchnię 1139,03 ha, łączna ilość mieszkańców na dzień 31.12.2014r. wynosi 765 osób.
 
      f)  obszary przylegające do jezior – nie występują na przedmiotowym terenie.
 
      g)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują na przedmiotowym terenie.
 
Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
      a)  zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
          przedsięwzięcie może oddziaływać - inwestycja nie będzie oddziaływać na obszar  
          geograficzny oraz  ludność.
 
         b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
             elementy   przyrodnicze - nie występuje transgraniczne oddziaływanie na
             elementy przyrodnicze
 
         c)  wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
              infrastruktury technicznej,
Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu realizacji inwestycji. Planowana przebudowa i rozbudowa stacji paliw będzie wymagała zaopatrzenia w wodę dla celów socjalno-bytowych dla pracowników obsługi, dla celów porządkowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa p.poż. Zapotrzebowanie wody na cel p.poż. będzie odbywało się z istniejącej sieci gminnej,  ilość wody niezbędnej dla celów p.poż, zgodnie z przepisami określa się jako 10 dm3/sekundę, którą wydajność zapewnia  istniejący hydrant HP-80 w ilości 1 szt.
Zużycie wody będzie się odbywało na poziomie ok. 6 m3/ miesiąc.
Odprowadzenie ścieków bytowych będzie się kształtowało się na podobnym poziomie jak zużycie wody.
Zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istniejącego  przyłącza energetycznego Zapotrzebowanie na potrzeby Stacji paliw płynnych określa się jako do 20 KW- na etapie eksploatacji stacji.
 
        d)  prawdopodobieństwa oddziaływania,
Analizowana inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej . Klimat akustyczny tego miejsca będzie w większości kształtowany przez hałas pochodzący z ruchu drogowego . Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na szatę roślinną i świat zwierzęcy inwestycja nie będzie wymagała wycinki drzew i krzewów na niniejszej działce.
          e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
Oddziaływania będą miały charakter miejscowy, krótkotrwały i odwracalny. Teren inwestycji nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 
 
 
 
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                                                                                                                                                                                                         Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji. 
 
POUCZENIE 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (17 listopada 2015)
Opublikował: Ewelina Kowalska (17 listopada 2015, 14:55:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij