Postanowienie RL.6220.5.3.2014


Zławieś  Wielka, dnia 4 sierpnia 2014r.
 
RL.6220.5.3.2014
POSTANOWIENIE
 
           Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ,t.j.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 88 lit. d) -  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 czerwca 2014r. złożonego przez Gospodarstwo Rolne „Agro Marwit”
 
                                                      stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń melioracyjnych w miejscowości Pędzewo przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 379, 383, 384, 385, 386, 405/4, 406, 407, 365/43, 315, w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, 426, 425, 275, 422 obręb ewidencyjny Zławieś Wielka gm. Zławieś Wielka.

  UZASADNIENIE
Dnia 12 czerwca 2014r.  Gospodarstwo Rolne „Agro Marwit”, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń melioracyjnych w miejscowości Pędzewo przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 379, 383, 384, 385, 386, 405/4, 406, 407, 365/43, 315, w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, 426, 425, 275, 422 obręb ewidencyjny Zławieś Wielka gm. Zławieś Wielka.  Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zławieś Wielka pismem znak RL.6220.5.2.2014 dnia 17 czerwca 2014r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.                                          
Opinią znak N.NZ.40.2.6.6.2014 z dnia 3 lipca 2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 27 czerwca 2014r. znak WOO.4240.397.2014.BW, wezwał inwestora o uzupełnienie przedłożonej karty informacyjnej. Dokumentację uzupełniono pismem z dnia 11 lipca 2014r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.397.2014.BW.2 z dnia 23 lipca 2014r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń melioracyjnych w miejscowości Pędzewo i Zławieś Wielka, nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.               
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Poniżej rozważono ewentualne warianty przedsięwzięcia
Wariant”0” - zaniechanie realizacji przedsięwzięcia
Nie podjęcie przedsięwzięcia powodować będzie obniżenie przydatności terenów do wykorzystania rolniczego, a w dalszej perspektywie do ich wyłączenia z zagospodarowania rolniczego i infrastruktury technicznej.
Wariant 1 – Realizacja inwestycji w zakresie proponowanym
Wariant ten w swym zakresie obejmuje: likwidację istniejącego chaotycznego systemu rowów odwadniających przez zasypanie, budowę nowego regularnego i rozrzedzonego układu rowów odwadniająco-nawadniających, wykonanie wspomagającej sieci drenarskiej realizowanej metodą bezwykopową.
Wariant 2 – Pozostawienie istniejącego układu rowów
Wariant ten obejmuje odbudowę rowów w układzie dotychczasowym z uzupełnieniem o rowy dodatkowe niezbędne dla usprawnienia odwodnienia.
Oddziaływanie na środowisko inwestycji w przypadku wariantu 1 i 2  jest podobne. Również rodzaj i zakres prac jest zbliżony, choć rozmiar prac związanych z wykonywaniem rowów w wariancie Nr 2 jest nieznacznie szerszy. Biorąc jednak pod uwagę główny cel inwestycji tj.: usprawnienie działania systemu melioracyjnego wariant 1-szy jest zasadniczo korzystniejszy i proponuje się przyjąć go do realizacji.
1)      Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy szczegółowej sieci rowów melioracyjnych użytków rolnych w miejscowości Pędzewo. Inwestycja położona jest na działkach nr ewid. 379, 383, 384, 385, 386, 405/4, 406, 407, 365/43, 315, w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, 426, 425, 275, 422 obręb ewidencyjny Zławieś Wielka. Celem planowanej inwestycji jest zwiększenie efektywności produkcji rolniczej kompleksu gruntów „Pędzewo – Zławieś Wielka” poprzez usprawnienie działania systemu urządzeń melioracyjnych. Sposób projektowanego użytkowania gruntów w stosunku do aktualnego nie ulega zmianie.
Granice terenu inwestycji wyznaczają:  od północy: Dolny Kanał (dz. nr 274, 315) - od wschodu: granicę wyznacza droga rolna (dz. nr 408, 316/2) dalej działki w użytkowaniu rolnym nr 317/3,316/3 i działki z zabudową siedliska rolnicze nr 316/1- od południa: wał rzeki Wisły, obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 040003 Dolina Dolnej Wisły oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk PLH 040011 Dybowska Dolina Wisły - od zachodu: działka w użytkowaniu rolniczym (dz.nr 420). Odległość do najbliższej zabudowy wynosi ~ 150 m (w kierunku północnym). Powierzchnia zajmowanej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie to 160,0 ha, powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych: brak obiektów budowlanych. Przeważający obszar terenu inwestycji około 96% ogólnej powierzchni użytkowany będzie jako grunty orne. Łąki zajmują powierzchnię około 4,0% ogólnej powierzchni.  Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie użytkowany jest rolniczo jako grunty orne i w niewielkiej części łąki kośne o typowej dla łąk szacie roślinnej. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną w obszarze planowanych robót to zwarte zadrzewienie i zakrzaczenie występujące na terenie ościennym w międzywalu rzeki Wisły oraz niewielki skrawek terenu przedwala - pozostałość dawnego wyrobiska. Od strony wschodniej poza granicą terenu inwestycji występuje rozproszone zadrzewienie
i zakrzaczenie. Od strony północnej wzdłuż Kanału Dolnego poza zakresem planowanych robót występują sporadyczne pojedyncze zakrzaczenia i zadrzewienia drzewami gatunku olcha.
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań:
Nie powinny występować oddziaływania skumulowane, prace polowe wykonywane sprzętem rolniczym, zabiegi nawożenia oraz okresy stosowania środków ochrony roślin nie będą wykonywane w czasie realizacji inwestycji, ponadto w związku z zamiarem realizacji
w najbliższym sąsiedztwie biogazowi rolniczej, oddziaływania biogazowi, której wpływ na środowisko wynika z innych czynników, nie nałożą się o oddziaływaniami planowanej melioracji.
c) wykorzystania zasobów naturalnych:
Istniejące urządzenia melioracyjne na obszarze planowanego przedsięwzięcia składają się                z niesystematycznej sieci rowów odwadniających. W ciągach komunikacyjnych przechodzących nad Kanałem Dolnym występują przepusty. Istniejąca gęsta sieć rowów nie spełnia wymogów aktualnej eksploatacji rolniczej terenu. Nowe urządzenia melioracyjne odwadniająco – nawadniające proponuje się wykonać w postaci rozrzedzonej sieci rowów ze wspomagającym systemem drenarskim. W zakresie prac modernizacyjnych zakłada się rozszerzenie istniejącej sieci rowów poprzez likwidację jej części. Likwidację przewiduje się poprzez zasypanie gruntem wydobytym z odbudowanych rowów istniejących i odcinków rowów nowoprojektowanych. Do likwidacji przez zasypanie przeznacza się rowy o długości około 6,093 km. Nowe rowy planuje się wykonać na długości około 5,590 km, a na długości około1,073 km przewiduje się dokonać odbudowy rowów po trasach istniejących. Rowy
w przekroju poprzecznym proponuje się kształtu trapezowego o szerokości w dnie 0,6÷0,8 m i głębokościach w granicach 0,9÷1,6 m. Dla potrzeb nie pogarszania działania odwadniającego urządzeń melioracyjnych projektuje się zastosować wspomagający system sieci drenarskiej. Sieć drenarską przewiduje się z ujściami bezpośrednio do rowów w rozstawach 15÷20 m. Głębokość modernizowanej sieci drenarskiej w granicach 0,8÷1,2 m. Działanie odwadniające modernizowanej sieci melioracyjnej ogranicza się wyłącznie do poziomu gleby tj.: do głębokości ok. 1,0 m. Działanie sieci nie wywiera wpływu na głębsze wody gruntowe jak również na tereny ościenne. Do przeciwdziałania okresom posusznym proponuje się zastosować nawodnienia. Do prowadzenia nawodnień przewiduje się wykorzystać projektowane urządzenia odwadniające w postaci rowów i sieci drenarskiej. Doprowadzenie wody do nawodnień przewiduje się z projektowanego stawu rybnego, który będzie równocześnie pełnił funkcję zbiornika retencyjnego w systemie małej retencji. Pobór wody ze stawu i przeprowadzenie jej do sieci rowów będzie odbywał się za pomocą pompy instalowanej okresowo na stanowisku przy stawie. Zasilanie stawu w wodę będzie dokonywane z Kanału Dolnego w okresach wyższych przepływów oraz częściowo poprzez wysiąkowe wody gruntowe. Staw proponuje się o powierzchni około 7.950 m2 w poziomie lustra wody  i pojemności retencyjnej około 20.750 m3. Formowanie powierzchni terenu dokonywane będzie w skali mikro tj.: w zakresie poszczególnych łanów obejmujących areały pomiędzy rowami. To kształtowanie powierzchni ma na celu ułatwienie spływów powierzchniowych i praktycznie będzie niedostrzegalne, gdyż różnica między rzędnymi w środku łanu a rzędnymi przy rowie wynosić będzie nie więcej niż 0,3 m. Wydobyty urobek będzie odkładany a warstwa humusowa zostanie ponownie wykorzystana po zakończeniu prac.
d) emisji i wystąpienia innych uciążliwości:
- ścieki bytowe - teren budowy wyposażony zostanie w przenośne szczelne urządzenie do gromadzenia ścieków bytowych tzw: Toi-Toi.
- ilości, rodzaj oraz sposób postępowania z odpadami - powstałe odpady w postaci gruzu betonowego z rozbiórki elementów istniejących przepustów oraz gruzu ceramicznego
z demontażu uszkodzonych drenów będą selektywnie składowane na terenie zaplecza budowy w wydzielonym i zabezpieczonym miejscu, a następnie sukcesywnie przez wykonawcę robót wywożone na wysypisko śmieci by uniemożliwić zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Powstałe odpady wg katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.) sklasyfikowano jako:
o        odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontu przepustów – kod 170101
o        gruz ceglany – kod 170102.
- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania wystąpi jedynie na etapie realizacji. Zarówno roboty ziemne, budowlane, jak i montażowe będą powodowały hałas związany
z wykorzystaniem maszyn budowlanych takich jak koparki, ciągniki, spychacze. Uciążliwość związana z wykonywaniem prac będzie miała miejsce w porze dziennej, a jej zasięg ograniczony będzie do odległości nie większej niż dotychczasowy hałas emitowany przez ruch samochodowy na pobliskich drogach. Przewiduje się zastosować sprzęt o niskich parametrach emisji hałasu.
 
e)   ryzyka wystąpienia awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:    
Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia awarii.
Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska, i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz  uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)                 obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
W pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia brak jest obszarów wodno-błotnych chronionych na podstawie konwencji Ramiarskiej.
 
b)        obszary wybrzeży: Na terenie inwestycji nie występują obszary wybrzeży.
c)                  obszary górskie lub leśne: Na terenie inwestycji nie występują obszary górskie lub leśne
 
d)                 obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
 
Obszar na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest
w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. 
z dnia 21 czerwca 2011r., Nr 49, poz. 549). Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje obszar jednolitych części wód podziemnych oznaczonych kodem PLG240044 (JCWPd 44), zaliczanych do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan ilościowy JCWPd oceniono jako zły , a stan chemiczny jako dobry, część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych takich jak utrzymanie co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych, powodem zagrożenia jest zmiana ilościowa wynikająca ze znacznego poboru wód podziemnych dla zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. W związku
z modernizacją sieci melioracyjnej ograniczonej wyłącznie do poziomu gleby do głębokości ok. 1 m, inwestycja nie wywrze wpływu na głębsze wody gruntowe. Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oznaczonych europejskim kodem PLRW20001729166 – Dolny Kanał, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz.1549), potencjał tej części wód oceniono jako zły. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, czyli osiągnięciem co najmniej dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych do 2015 rok. Inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu oddziaływania na wody powierzchniowe. Przebudowa melioracji przyczyni się  do sprawniejszego i lepszego wykorzystania wód w okresach suchych, zarówno w okresie realizacji i eksploatacji, przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w lanie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
e)                  obszary wymagając specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
 
Teren planowanej inwestycji od strony południowej bezpośrednio graniczy z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Dolnej Wisły (PLB040003)  i obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 – Dybowska Dolina Wisły (PLH040011), zaś od strony północnej leży w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. 
Na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Dolnej Wisły (PLB040003) występują co najmniej 44 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy ptasiej i 4 gatunki
z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: nurogęś, ohar, rybitwa białorzeczna, rybitwa rzeczna, zimorodek, ostrygojad, derkacz, mewa czarnogłowa, sieweczka rzeczna. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego następujących gatunków ptaków: bielik, gągoł, nurogęś. Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 – Dybowska Dolina Wisły (PLH040011) to obszar występowania lasów łęgowych i całej mozaiki siedlisk nadrzecznych, charakterystycznych dla doliny dużej rzeki nizinnej oraz związanej z nią fauny, w tym 5 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Łącznie na omawianym terenie zanotowano obecność 11 rodzajów siedlisk, 2 gatunki ssaków, 1 gatunek płaza, 6 gatunków krągłoustych i ryb, 1 gatunek bezkręgowca i 2 gatunki roślin
z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej obejmuje lasy
w dolinie Wisły wraz z kompleksem wydm śródlądowych. Krawędź Kotliny jest silnie urzeźbiona wskutek procesów erozyjnych i denudacyjnych. Lasy zajmują ponad 50% powierzchni tego obszaru i zachowały cechy naturalne.
Projektowane prace związane z przebudową urządzeń melioracyjnych nie ingerują bezpośrednio w uwarunkowania środowiskowe panujące na tych obszarach. Wyżej wymienione tereny oddzielone są od obszaru inwestycji wałami ziemnymi stanowiącymi istotną barierę dźwiękową. W fazie realizacji inwestycji  wystąpi nieznaczne zwiększenie natężenia hałasu wywołane pracą koparek, maszyn drenujących i środków transportowych. Zwiększenie to będzie miało miejsce w porze dziennej, a jego zasięg ograniczony do odległości nie większej niż dotychczasowy hałas i emisja spalin  powodowane ruchem środków transportowych poruszających się drogą krajową Nr 80 relacji Bydgoszcz-Toruń i drogami dojazdowymi do zabudowań wsi Pędzewo oraz pracą sprzętu eksploatacji rolniczej.
Na podstawie dokonanych powyżej analiz dotyczących oddziaływania planowanej przebudowy urządzeń melioracyjnych obszaru Pędzewo na wyżej wymienione sąsiadujące obszary Natura 2000 stwierdza się, że inwestycja nie naruszy norm ochrony środowiska na tych obszarach w tym: nie wpłynie na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt  i roślin, nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000 oraz nie wpłynie na pogorszenie integralności tych obszarów. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549).
 
f)                   obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: Brak występowania obszarów na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
 
g)                 obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
 
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia oraz w strefie jego oddziaływania brak jest obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych. Zabytki nieruchome zlokalizowane najbliżej miejsca planowanej inwestycji to:
-      cmentarz ewangelicki (nieczynny), 2 poł. XIX, nr rej.: 543 z 28.01.1991,
-      kaplica, ob. rzym.-kat. fil., nr rej.: 543 z 28.01.1991,
-      ogrodzenie, nr rej.: 543 z 28.01.1991.
Ze względu na charakter przedsięwzięcia i jego znaczne oddalenie od w/w zabytków, daleko większe od jego potencjalnego wpływu nie przewiduje się bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na zabytki objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Tym samym należy uznać, że przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie będzie oddziaływało na rozpatrywane obiekty.
h)                 gęstość zaludnienia:
 
W sąsiedztwie planowanej inwestycji występuje jedynie osiedle bloków mieszkalnych pozostałość gospodarstwa rolnego, pojedynczy budynek mieszkalny będący własnością ANR oraz gospodarstwo rolne.
i)                   obszary przylegające do jezior: Brak obszarów przylegających do jezior
j)                   uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W pobliżu lokalizacji planowanej inwestycji brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
 
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Ponieważ strefa potencjalnego oddziaływania obejmuje tylko teren na, którym zrealizowana zostanie inwestycja, nie występuje zasięg oddziaływana na obszar w skali geograficznej, jak również inwestycja nie oddziałuje na ludność.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: Z uwagi na rodzaj, skalę  i lokalizację przedsięwzięcia w stosunku do granic państwa nie występuje transgraniczne oddziaływanie
 
 
c) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury technicznej:
 
Szacunkowe zapotrzebowanie na etapie budowy:
-        Woda - nie dotyczy,
-        energia elektryczna, cieplna, gazowa  – nie dotyczy,
-        paliwo – zgodnie ze specyfikacją pracy koparek, spycharek i ciągników waha się w granicach 80÷100 litrów na 1 ha meliorowanego terenu
-        inne materiały : szacowana ilość przepustów do przebudowy lub budowy nowych wynosi około 17 sztuk. Do wykonania tej ilości budowli zapotrzebowanie na materiały wyniesie: piasek na podbudowę około 40 m3, beton 14 m3, stal około 0,75 tony.
-        Szacunkowe zapotrzebowanie na etapie eksploatacji na surowce i media nie występuje.
 
d) prawdopodobieństwo oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
 
Etap budowy związany będzie z emisją hałasu i spalin z eksploatacji sprzętu mechanicznego, prace te będą miały charakter krótkotrwały i przemijający. W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z wykonawstwem, prowadzenie prac ziemnych powinno przebiegać w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Używany sprzęt powinien być sprawny technicznie, a wszystkie jego konserwacje, uzupełnianie paliwa, przeglądy i naprawy wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym.
Ograniczenie emisji hałasu w czasie budowy polegać będzie między innymi na maksymalnym skróceniu czasu trwania wszystkich robót, wykonywaniu prac w porze dziennej, stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu. Powstałe  podczas realizacji inwestycji odpady będą selektywnie gromadzone, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom, do odzysku lub unieszkodliwienia.
 
 
Z uwagi na charakter, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska, dlatego nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                                                                                                                                                                                                         Mając powyższe  na uwadze postanowiono jak w sentencji. 
 
POUCZENIE 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (4 sierpnia 2014)
Opublikował: Ewelina Kowalska (5 sierpnia 2014, 11:42:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij