Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2015

Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliwa przy użyciu kart pojazdów służbowych Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. Zo.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A

zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. Rzęczkowo 48A 87-133 Rzęczkowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34.271.1.2015
wartość: poniżej kwoty art 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający działając zgodnie z art. 93.ust 1 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu 

zamówienie na:

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34.271.28.2015
wartość: poniżej art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 września 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zławieś Wielka dnia 30.09.2015r. Dotyczy: Modernizacja oddziałów przedszkolnych – część I Znak sprawy: ZP34.271.28.2015 Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gmina Zławieś Wielka, informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Modernizację oddziałów przedszkolnych” – część I. W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty, cena najkorzystniejsze oferty przewyższa, kwotę którą zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje kwotę w wysokości – 416.824,95zł brutto Nr oferty Nazwa wykonawcy cena/termin wykonania 2/Biuro Regionalne Jordan, Jolanta Pędzisz, 87-100 Toruń ul. Szymanowskiego 15/3/470.552,00zł netto/108.226,96 VAT/578.778,96 brutto 20 DNI 8/Grupa Hydro Sp. Zo.o. SK, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina /445.810,00zł netto/102.536,30zł VAT/548.346,30zł brutto 20 DNI 10/Magiczna Tęcza Kazimierczak Rafał, Papowo Toruńskie, ul. Warszawska 26/4, 87-148 Łysomice 532.280,00zł netto/122.424,40 VAT/654.704,40 brutto 20 DNI W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. _____________________________________________ Dotyczy: Modernizacja oddziałów przedszkolnych – część II Znak sprawy: ZP34.271.28.2015 Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gmina Zławieś Wielka, informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Modernizację oddziałów przedszkolnych” – część II. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty, Najkorzystniejsza oferta tj. firmy PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław została wykluczona ze względu na art. 89 ust. 6 PZP, zawierała błąd w obliczeniu ceny, natomiast druga oferta złożona przez PHU EL-HYDRO S.C.K przewyższa kwotę, którą zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje kwotę w wysokości – 15.140,00zł brutto 5/PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C 50-424 Wrocław 9.730,00 netto/2.237,90 VAT/11.967,90 brutto 14 DNI 7/Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL-HYDRO S.C.K. Zawierucha, M.A. Ogłaza, Suchowola 6, 26-020 Chmielniki 12.414,63 netto/2.855,37 VAT/15.270,00 brutto 10 DNI Ponadto zamawiający uzyskał zgodę od instytucji finansującej na przedłużenie terminu realizacji zadania, w związku z czym zaistniała możliwość wydłużenia realizacji zadania, a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszych ofert w ramach prowadzonego postępowania. W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, 6 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. __________________________________________________ Dotyczy: Modernizacja oddziałów przedszkolnych – część III Znak sprawy: ZP34.271.28.2015 Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gmina Zławieś Wielka, informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Modernizację oddziałów przedszkolnych” – część III. W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, 11/Moje Bambino Sp. Zo.o. Sp.K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź/76.497,40 netto/17.453,40 VAT 93.950,80 brutto/ 20 DNI W prowadzonym postępowaniu wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający uzyskał zgodę od instytucji finansującej na przedłużenie terminu realizacji zadania, w związku z czym zaistniała możliwość wydłużenia realizacji zadania a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszych ofert w ramach prowadzonego postępowania. W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. __________________________________________________ Dotyczy: Modernizacja oddziałów przedszkolnych – część IV Znak sprawy: ZP34.271.28.2015 Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gmina Zławieś Wielka, informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Modernizację oddziałów przedszkolnych” – część IV. W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, W prowadzonym postępowaniu wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający uzyskał zgodę od instytucji finansującej na przedłużenie terminu realizacji zadania, w związku z czym zaistniała możliwość wydłużenia realizacji zadania a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszych ofert w ramach prowadzonego postępowania. W postępowaniu złożono następujące oferty: 3/Nowa Szkoła Sp. Zo.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź/73.857,43 netto/16.886,07 VAT/90.743,50 brutto 20 DNI 4/EDUCOL Anna Kolasińska ul. Spółdzielcza 9, 83-110 Tczew/74.103,74 netto/17.043,39 VAT/91.147,13 brutto 14 DNI 9/Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak Sp. J. Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków /88.246,72 netto 20.296,75 VAT/108.543,47 brutto 20 DNI 11/Moje Bambino Sp. Zo.o. Sp.K. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź/62.904,31 brutto/14.315,03 VAT/77.219,34 netto 14 DNI W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt , 6 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. __________________________________________________ Zławieś Wielka dnia 30.09.2015r. Dotyczy: Modernizacja oddziałów przedszkolnych – część V Znak sprawy: ZP34.271.28.2015 Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gmina Zławieś Wielka, informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Modernizację oddziałów przedszkolnych” – część V W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, W prowadzonym postępowaniu wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zamawiający uzyskał zgodę od instytucji finansującej na przedłużenie terminu realizacji zadania, w związku z czym zaistniała możliwość wydłużenia realizacji zadania a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszych ofert w ramach prowadzonego postępowania. W postępowaniu złożono następujące oferty: 1/Cyfrowa S.A. ul. Piotrkowska 270/208, 90-361 Łódź/88.278,00 netto/20.303,94 VAT/108.581,94 brutto 7 dni 5/PHUP ZUBER Andrzej Zuber 50-424 Wrocław ul. Krakowska 29C/97.970,00 netto/21.822,40 VAT/119.792,40 brutto 10 DNI 6/Kobis Paweł Wojtanowski 33-170 Tuchów, ul. Widok 16/87.619,84 netto/ 20.152,56 VAT/ 107.722,40 brutto 10 DNI W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt , 6 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,000km w miejscowości Górsk, Gmina Zławieś Wielka.

zamawiający: Gmina Zławieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP34.271.16.2015r.
wartość: poniżej art. 11 ust 8
termin składania ofert: 17 lipca 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zławieś Wielka, dnia 20.07.2015r. ZP34.271.16.2015 Dotyczy: Modernizacja drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1,000km w miejscowości Górsk, Gmina Zławieś Wielka. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93. Ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione w oparciu o art. 93. Ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wpłynęła jedna oferta: 1. EuroPol Chemical Sp.Zo.o. Rudniki, ul. Dworcowa 18, 42-240 Rędziny. za cenę brutto 521.245,71zł. Mając na uwadze powyższe fakty, zdaniem zamawiającego zachodzą okoliczności wskazane w art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, co skutkuje obligatoryjnie unieważnieniem postępowania.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij