Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ogłasza nabór na stanowisko Głównego księgowego

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej
ogłasza nabór na stanowisko
Głównego księgowego


 
 
Wymagania niezbędne:
 
Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240), następujące wymagania:
1.      Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o wolnym Handlu (EFTA).
2.      Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
3.      Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
4.      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
5.      Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
a.       Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
b.      ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c.       Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d.      Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6.      Posiadać znajomość regulacji prawnych w zakresie:
a.       ustawy o finansach publicznych ,
b.      ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych,
c.       ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
 
 
Wymagania dodatkowe
 
1.      Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.
2.      Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej.
3.      Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
4.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
5.      Doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych.
6.      Znajomość przepisów:
a.       klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
b.      o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
c.       prawo zamówień publicznych.
 
 Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:
 
1.      Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.      Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego Ośrodka.
3.      Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań miesięcznych o realizacji planu finansowego.
4.      Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.
5.      Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
6.      Dokonywanie operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
7.      Naliczanie wynagrodzeń, naliczanie składek ZUS.
8.      Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
9.      Obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
10.  Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz kontakty z US.
11.  Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
12.  Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.
13.  Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.  Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.
15.  Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
 
 Wymagane dokumenty:
 
1.      Życiorys.
2.      List motywacyjny.
3.      Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy.
4.      Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
5.      Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji.
7.      Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
8.      Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
ul. Topolowa 6
87-134 Zławieś Mała
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego”
w terminie do 30 listopada 2012 r.
 
Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 
Informacje dodatkowe:
 
1. Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – 0,5 etatu
2. Planowane zatrudnienie od 05 grudnia 2012 r.
 


 
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej
                                                                                   Maria Karpińska

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W PRZYPADKU BRAKU WYBORU KANDYDATA (1).docx (14kB) word


Wytworzył: Maria Karpińska (21 listopada 2012)
Opublikował: Piotr Młynarczyk (21 listopada 2012, 10:16:16)

Ostatnia zmiana: Piotr Młynarczyk (5 grudnia 2012, 10:17:13)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2620

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij