POSTANOWIENIE BD.6220.23.5.2013 zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu 6 elektrowni wiatrowych o mocy 4,5 MW w miejscowości Cichoradz, gm. Zławieś Wielka


Zławieś Wielka, dnia 11 października 2013r.
 
 
BD.6220.23.5.2013
 
 
POSTANOWIENIE
 
     Na podstawie art. 69 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
w związku art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ), ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lipca 2013r. który złożył  R&G NUEVA GESTIÓN P.E.p. La Maga 11 Planta 30 Ofi. 5, 31160 Orkoyen (Navarra) Spain, dotyczącego ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu 6 elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 4,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Cichoradz  realizowana na działkach 79/8, 81, 84, 27 w obrębie ewidencyjnym Cichoradz, gm. Zławieś Wielka
 
postanawiam
 
zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
U z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 22 lipca 2013r. R&G NUEVA GESTIÓN P.E.p. La Maga 11 Planta 30 Ofi. 5, 31160 Orkoyen (Navarra) Spain, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu 6 elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 4,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Cichoradz  realizowana na działkach 79/8, 81, 84, 27 w obrębie ewidencyjnym Cichoradz, gm. Zławieś Wielka”.
Tutejszy organ gminy wszczął postępowanie administracyjne i zawiadomił strony
o planowanym przedsięwzięciu pismem – znak BD.6220.23.2.2013 z dnia 1
3 września 2013r .-   podając do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tablicy informacyjnej w miejscowości: Cichoradz, oraz na stronie internetowej www.bip.zlawieswielka.ug.gov.pl.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Zławieś Wielka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N.NZ-402-ZW-82/13 z dnia 01.10.2013r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a zakres raportu powinien obejmować ochronę środowiska przed hałasem i drganiami, ochronę przed infradźwiękami, wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr WOO-4240.761.2013.PM z dnia 02.10.2013r. uznał, że dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Organ prowadzący postępowanie, wydał postanowienie z dnia9 października 2013r. znak BD.6620.23.4.2013, w  którym nałożył na Inwestora –obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu
6 elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 4,5 MW wraz niezbędną infrastrukturą
w miejscowości Cichoradz  realizowana na działkach 79/8, 81, 84, 27 w obrębie ewidencyjnym Cichoradz, gm. Zławieś Wielka.
Raport należy sporządzić w zakresie przewidzianym  w art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 oraz ustęp 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
W przygotowywanym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, szczegółowej analizy wymagają   również następujące elementy:
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 6 lit. b)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1379 ze zm.) jako przedsięwzięcie, mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie dostępnych materiałów Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uwzględniając lokalizację inwestycji, stwierdził występowanie potencjalnych siedlisk gatunków chronionych, a także ich szlaki migracji w tym lokalne, w szczególności ptaków oraz nietoperzy. W związku z tym lokalizacja inwestycji w odniesieniu do potencjalnych siedlisk oraz korytarzy migracji ptaków i nietoperzy wskazuje na możliwość zwiększonej śmiertelności tych zwierząt. Realizacja elektrowni wiatrowych może powodować śmiertelność ptaków i nietoperzy w wyniku kolizji z pracującymi turbinami, zmniejszeniu ulec może ich populacja, utrata i fragmentacja siedlisk, oraz zaburzenia funkcjonowania populacji.
Biorąc pod uwagę skalę obiektu, sąsiedztwo terenów leśnych i możliwość wystąpienia potencjalnego znaczącego oddziaływania negatywnego na awifaunę i nietoperze stwierdza się, że wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko zawierającego roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny. W celu przeprowadzenia w sposób prawidłowy oceny oddziaływania, a w tym kompleksowego raportu, który będzie obejmował między innymi opis przewidywanych skutków dla środowiska, określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, opis przewidywanych działań mających na celu  zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodnicza negatywnych oddziaływań na środowisko, niezbędnym jest dokonanie swoistej inwentaryzacji stanu środowiska przyrodniczego.
Przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny chiropterologiczny zawiera szczegółowy obraz  wykorzystywania danego terenu przez ptaki i nietoperze. Informacje zdobyte na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji będą niezbędne do określenia wpływu zamierzenia na środowisko, zarówno na etapie jego realizacji, eksploatacji jak i likwidacji.
Zgodnie  art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) „ Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko”.
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.
 Pouczenie:  Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 69 ust. 5 wyżej powołanej ustawy nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Zławieś Wielka (11 października 2013)
Opublikował: Ewelina Kowalska (15 października 2013, 13:06:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 800

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij